ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/10/1998

תקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 306

מישיבת 1עדת הפנים ואיכות הסביבה

יום חמישי. י"א בתשרי התשנ"ט (1 באוקטובר 1998). שעה 10:20
נוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולדמן - היו"ר
מוזמנים
עו"ד איריס שליט - הלשכה המשפטית, המשרד לאימת הסביבה

אליעזר פתקברג - מדען ראשי, הרשות לשמירת הטבע 1הגנים הלאומיים

עו"ד מיכל סגן-כהן - הלשכה המשפטית, משרד החקלאות
היועצת המשפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. תקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ח-1998.תקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים) (הוראת שעה) (תיקון). התשנ"ח-1998
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה. על 0דר היום נמצא אישור תקנות להגנת חיית

הבר (אזורים אסורים) (הוראת שעה)(תיקון), התשנ"ח-1998. אני מבין שכל 3 שנים התקנה הזאת

מתחדשת.
מרים פרנקל-שור
זה פעם ראשונה שהיא מתחדשת. היא הוחלה לראשונה משנת 1995 ועד 1998. ב-15.9 היא פקעה

ומבוקש להאריך אותה.
היו"ר מיכה גולדמן
עד למתי מב1קש להאריך אותה?
איריס שליט
עד 15.9.2001, כלומר ל-3 שנים.
היו"ר מיכה גולדמן
אני אקרא את המכתב מאת שר החקלאות ואיכות הסביבה ולארור מכן נשמע האם יש הערות ליועצת

המשפטית. לי יש הערות אחרות ועוד מעט אנחנו נתייחס אליהן.

"בהתאם לסעיף 48(א) לחוק יס1ד: הממשלה 1סעיף 2(ב) לח1ק העונשין, התשל"ז-1977, מועבר בזאת

לאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה תיקון מוצע לתקנות שבנדון. הצעת התיקון הוכנה לבקשת הרשות

לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ובהתאם להנחיותי. מטרת התיקון להאריך את תוקפו של ההסדר הקבוע

בתקנות הקיימות, אשר עומד לפוג ב-15 לספטמבר, והאוסר על צייד ח1גלות וארנב1ת באיזור הנגב המערבי.

התקנות הותקנו בזמנו (לפני כ-3 שנים) כייהוראת שעה" לנוכח דלדול והרעה במצב אוכלוסיית החוגלות

והארנבות בטבע, באזורי הנגב. לדעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, יש צורך להמשיך את

ההסדר הקיים. לפיכך מוצע להאריך את תוקף התקנות ל-3 שנים נ1ספות. לאור דחיפות הנושא (מועד

תפוגת התקנות), נודה על קבלת אישור הוועדה בהקדם האפשרי."

אני חושב שאין שום סיבה לעכב את הדבר. אנחנו נאשר את התקנות.
מרים פרנקל-שור
יש לי שתי הערות.

האם היתה פה העברה מסממת, משר החקלאות לשר לאיכות הסביבה, באיזשהו שלב?
איריס שליט
אני חושבת שכן. יש בידי פה את החלטת הממשלה.
מיכל סגן-כהן
יש העברת סמכויות משר החקלאות לשר לאיכות הסביבה, למעט לעניין סעיף 3, לגבי אותם היתרים

לצייד של מזיקים לחקלאות. זה בסמכותו של המשרד לאיכות הסביבה ולמשרד החקלאות אין הערות על

זה.
איריס שליט
סעיף 16, שמכ1ח1 אנחנו מתקינים את התקנות, הוא ב0מכות1 של השר לאיכות הסביבה.
מרים פרנקל-שור
דבר נוסף, יש פער בין 15.9 לבין התאריך היום. מה שאני מציעה זה לעשות רצף, שהתקנות האלה

תיכנסנה לתוקף רטרואקטיבית מה-16.9.98 ואנחנו נוסיף הערה שאדם שעבר עבירה בין 16.9 לבין י1ם

אישור התקנות על-ידי הוועדה, לא יועמד לדין.
היו"ר מיכה גולדמן
זה מקובל.

יש לי הערה לנציגת המשרד לאיכות הסביבה. מדוע זה הגיע אלינו באיחור?
איריס שליט
אני מתנצלת מראש, אני לא אוכל לתת את כל ההסברים למה זה הגיע באיחור. אני עכשי1 למדה

מהמסמכים ומהרישומים של הפאקס שמונחים בפניו שככל הנראה זה הועבר מרשות שמורות הטבע קרוב

לתאריו הזה, בח1דש אוגוסט. מאז, אני יודעת שהיועצת המשפטית במשרד לאיכות הסביבה פנתה גם

לגברת עליזה רוזן ממשרד המשפטים 1גם למשרד החקלאות לקבל את התגובות. צר לי, אני לא יודעת למה

זה לקח את פרק הזמן הזה. זה משהו שאני יכולה לבדוק.
היו"ר מיכה גולדמן
מש1ם שהדבר ה1א מאוד חמור. אנחנו קיימנו מספר ישיב1ת של ועדת הפנים לאחרונה. מתי זה הגיע

לוועדה? האם יש על המכתב חותמת של דואר נכנס? אולי זה "שכב" אצלנו והמחדל הוא אצלנו?
יפה שפירא
זה לא התעכב אצלנו.
איריס שליט
יש בעיה משום שגם במכתב של השר שפונה אליכם אין תאריך.
מרים פרנקל-שור
על המכתב מ1טבע התאריך -6.9.98, שאז זה הגיע למשרד לאיכות הסביבה, כך שזה לא הגיע לוועדת

הפנים לפני 6.9.98.
היו"ר מיכה גולדמן
אבל הי1 לנו בינתיים מספר ישיבות. למה זה שכב פה ולא הובא לידיעתי?
מרים פרנקל-שור
מי אמר שזה שכב בוועדה? השאלה היא מתי המשרד לאיכות הסביבה פנה לוועדה. אין לי מושג.
איריס שליט
יכול להיות שהבעייתיות נעוצה בכך שכאשר פנינו בפעם הראשונה לגברת עליזה רוזן במשרד

המשפטים אני חושבת שהיתה טעות אצלנו וחשבנו שיכול להיות שאין צורך באישור של ועדת כנסת.

אחר-כך קיבלנו תשובה מגברת רוזן והיא הפנתה את תשומת ליבנו לכך שיש צורך באישור של הוועדה. יכוללהיות שזאת היתה חלק מהבעייתיות בעיכוב. זאת אומרת, היתה הנחה שאפשר פשוט להעביר את זה

ישירות לגברת רוזן לפרסם אך היא הפנתה תשומת ליבנו לצורך באישור של ועדה.
היו"ר מיכה גולדמן
מתי זה הגיע לוועדה? האם בשבוע שעבר זה היה בוועדה? אפשר היה לדון בזה כבר בישיבה

הקודמת.
מרים פרנקל-שור
אבל זה לא היה בוועדה. צריך לשאול את המשרד לאיכות הסביבה, שהוא יודיע מתי הוא פנה לוועדה.

למה לחפש את הבעיה דווקא אצלנו בוועדה?
איריס שליט
אני אבקש לברר את זה. אני יודעת שגברת רוטנברג פנתה.
היו"ר מיכה גולדמן
צריך לבדוק אם הבעיה היא לא אצלנו. אם היא אצלנו, זה חמור מאוד כי זה מצטרף לעוד כמה דברים

בתוך הוועדה.

אני אבקש לעשות בדיקה מסודרת במשרד לאיכות הסביבה. אני רוצה לקבל תשובה באיזה תאריך

המכתב נשלח לוועדה. אני רוצה לקבל פירוט מדוייק, עם תאריכים מדוייקים, כדי שאני אוכל לטפל בוועדת

הפנים ואיכות הסביבה כמו שצריך לטפל בוועדה.

אנחנו מאשרים את התקנות. כמו שביקשה היועצת המשפטית של הוועדה, אנחנו נאשר אותן

רטרואקטיבית מ-16.9, מועד בו פג תוקף התקנות הישנות. האישור יהיה ל-3 שנים.

לגבי כל מי שעבר על החוק במועדים שבין ה-16.9 לבין יום פירסום התקנות לגבי העמדה לדין, למעשה

הוא יהיה משוחרר ולא יועמד לדין, לא ינקטו נגדו צעדים.

אני מודה לכם. התקנות מאושרות.
מרים פרנקל-שור
הוועדה מבקשת מהממונה על פירסום התקנות להשתדל לפרסם אותן לפני חול המועד סוכות, אם

הדבר ניתן.
מיכל סגן-כהן
יהיה קושי להחתים את ממלא מקום השר לאיכות הסביבה על התקנות הללו עוד היום (השר לא נמצא

כעת בישראל). גברת פרנקל-שור, אני מבקשת שתנסחי כעת את תקנה 2 באשר לתקופת המעבר שבין

מועד פקיעת התקנות הקודמות לבין מועד היכנס התקנות החדשות לתוקף.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35

קוד המקור של הנתונים