ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/07/1998

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - מימון בחירות למועמד לראשות מועצה אזורית), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוק1ל מסי 289

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. הי באב התשנ"ח (28 ביולי 1998). שעה 12:00
נוכחים
חברי הוועדה: מיכה גולרמן - היו"ר
מוזמנים
חה"כ חגי מירום -

איטה וצלר - ממונה על אגף, משרד מבקר המדינה

מרדכי ב0 - היועץ המשפטי, משרד מבקר המדינה

בני יערי - משרד הפנים

בנימין כהן - מרכז המועצות האיזוריות

עו"ד סיגל קוגוט - משרד המשפטים

יוסי כהן - משרד האוצר
היועצת המשפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - מימון בחירות למועמד לראש1ת

מועצה אזורית), התשנ"ז-1997 (של חה"כ חגי מירום וחה"כ שלום שמחון).הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - מימון בחירות למועמד לראשות מועצה

אזורית). התשנ"ז-1997
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הפנים. יש בפנינו הצעת חוק של חברי הכנסת שלום שמחון וחגי מיהם

להכנה לקריאה שניה ושלישית. יציג את הצעת החוק הבר הכנסת הגי מיהם, בבקשה.
חגי מיהם
האם מר שילת נמצא פה?
בני יערי
אני מייצג אותו.
הגי מיהם
חבר הכנ0ת מיכה גולדמן, ראשית אני רוצה לברך אותך לרגל קבלת התפקיד הזה של ראש1ת ועדת

הפנים ואיכות הסביבה. זה תפקיד חשוב. אני מודה שברגע של חולשה תמכתי בבחירתך לתפקיד הזה. אני

מאחל לך הצלחה.
הי1"ר מיכה גולדמן
תודה רבה לך.
חגי מירום
אנחנו עבדנו אתמול על הצעת החוק הזאת, עיבדנו אותה לפרטי פרטים בכך ששמענו הערות של

משרד מבקר המדינה ושל ג1רמים נוספים. הצעת החוק הזו נותנת בפעם הראשונה אפשרות לראשי מועצות

איז1רי1ת, או המתמ1דדים על ראש1ת מועצות איזוריות, להבדיל מרש1י1ת מק1מי1ת ועירוני1ת, לקבל מימון של

המדינה כמו שאחרים קיבלו.
היו"ר מיכה גולדמן
ובשונה מרשויות מקומיות, פה מדובר רק על ראש הרשות ולא על הרשימה.
חגי מירום
אני רוצה קודם להגיד את העיקרון, גם לא1רחים. במשך שנים ויתרנו על זה, כמו שוויתרנו על המון
דברים. המערכת הכפרית
הישובית, המושבית, הקיבוצית והיישובים הקהילתיים, נראה היה כאילו בתרבות

שלנו לא מתאים שאנחנו נעשה קמפיין ונתמודד וכן הלאה. אבל מה לעשות, החיים מכתיבים לנו היום שינוי

ויש התמודדויות במועצות האיזוריות. היום גם חברי מושבים, גם חברי קיבוצים, גם אנשי ישובים קהילתיים

רוצים להתמ1דד 1אין להם מימון כפי שיש לרש1יות עירוניות או רש1יות מקומי1ת אחר1ת.

אנחנו בכל זאת לקחנו פה בהצעת החוק בחשבון את העובדה שאין סיעות במועצות האיזוריות, אין את

המבנה הסיעתי. לכן המימון כאן הוא רק לראש הרשות. קבענו אמות מידה למימון הזה.

אני חי בתחושה, אלא אם כן יתקנו אותי נציגי משרד הפנים ומשרד מבקר המדינה, שבעבודה שעשינו

בהכנה לקריאה הראשונה השלמנו את ההקיקה למעשה. מאז שפורסם הblue pirnt- של הקריאה

הראש1נה לא באו, בפני על כל פנים, שום העחת, לא מצד ראשי רשוי1ת, לא מצד המועצ1ת האיז1ריות, וגם

לא מצד המשרדים הנוגעים בדבר. אני מרגיש שלם מאוד עם האפשרות שנעביר את זה לקריאה שניה

ושלישית במתכונת הזו.עזר1 לנ1 מאוד הי1עצות המשפטיות.
מרים פרנקל-שור
אני לא הייתי פה. הייתי בחופשת לידה.
חגי מיהם
היה שלב ארוך מאוד שהיית. גיבוש הרעיונות נעשה איתך ואני מאוד מודה לך. חוץ מזה מזל טוב

בהזדמנות זו. גם עו"ד איילת פישמן ממשרד הפנים עזרה לנו מאוד. גם היא ילדה וגם לה נאמר מזל טוב.

אני חי בתחושה שאין מקום לשינוי אפילו במילה כי עבדנו על זה הרבה מאוד. אולי יש עוד הערות

למשרד מבקר המדינה, נשמע אותם כאן. אני מבקש אם אפשר לאשר את זה. היינו מאוד חצים אפילו כבר

הערב להעלות לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הזאת, זה די בוער לנו.
מרים פרנקל-שור
אם רוצים להעביר את זה כבר היום אז צריך לבקש פטור מחובת הנחה.
חגי מירום
אני לא בט1ח, יש על זה ויכוח.
איטה וצלר
אנחנו קצת מתלבטים לגבי 0עיף אחד, לגבי סעיף 16 לתיקון (המתקן את סעיף 21 לחוק העיקרי).

איזה יהיה המ1עד שממנו תצטרכנה הסיעות - ה"סיעות" זה הגוף הקיים כבר, בניגוד ל"רשימות" שזה

גופים חדשים - מאיזה תאריך הם צריכים להחזיק את החשבונות שלהם בחשבונות הבנקים המיוחדים

ומאיזה תאריך הם צריכים לנהל את החשבונות שלהם לפי הנחיות מבקר המדינה?

הסיעות בעצם חייבות כל הזמן לנהל את החשבונות שלהן לפי הנחיות מבקר המדינה, למרות שמה

שעומד לביקורת הוא רק תקופת הבחירות. כאן יוצא שהם יצטרכו לקיים את זה רק 7 ימים, כי כתוב: "החל

ביום מסירת ההודעה האמורה בסעיף 11...". אם אנחנו ל1קחים את סעיף 11, זה "7 ימים אחרי היום

הק1בע". "היום הקובע" זה יום הזדה1ת של המועצה היוצאת.

אז השאלה אם אנחנו יכולים להסתפק בזה או שנעשה פה דין שונה לסיעה ודין שונה לרשימה: רשימה -

באמת מיום ההודעה, כי הרי היא לא היתה קיימת; וסיעה - לפחות מהיום הקובע, שזה הי1ם ה-66 כמדומני

לפני הבחירות.
בני יערי
היום הקובע הוא 66 ימים לפני הבחירות. פחות 7 ימים זה יוצא - 59 ימים.
איטה וצלר
השאלה אם לא לעשות פה הבחנה בין סיעות לבין רשימות.
סיגל קוגוט
לנו לא איכפת לעשות את ההבחנה אבל ברור שרשימה צריכה לתת את הדין וחשבון רק מהיום שהיא

נוצרה. לכן לגבי רשימה אנחנו צריכים ללכת לפי הנוסח הקיים. ההבדל הוא של 7 ימים. השאלה האם אתם

רוצים לעשות הבחנה בין סיעה קיימת לבין רשימה.
חגי מיהם
אני לא הייתי רץ לעשות הבחנה כזאת.
בנימיו כהן
למה לעשות הבחנה כזאת?
מרדכי ב0
אני אסביר, אם אפשר. 0יעה חייבת לנהל את החשבונות בכל ימות השנה. רשימה - אני לא יכול להטיל

עליה חובה כזאת לפני שהיא קיימת. הנו0ח המוצע כאן יכ1ל לע1רר בעיה לגבי סיעה. עלול להשתמע ממנו

שגם 0יעה חייבת בחובות האלה רק מיום ההודעה.
חגי מירום
כלומר לפי הנוסח הזה זה לא חל עליה קודם ליום ההודעה. אז אני מוכן לשינוי הנוסח.
סיגל קוגוט
אפשר להבהיר את זה באופן שיהיה ברור שסיעה צריכה לעשות ניהול חשבונות כל השנה. מצד שני

צריר להבהיר גם שראש מועצה איזורית ממומן רק בתקופת הבחירות. גם זה צריך להיות מאוד בחר בסעיף

הזה. אנחנו יכולים לעשות תיקון מסף בסעיף 21 לחוק העיקרי. נעשה את זה עכשיו.
היו"ר מיכה גולדמן
האם יש עוד הערות? מר יוסי כהן, אתה רוצה להוסיף משהו?
יוסי כהו
הערתי את ההערה שלי לפני פתיחת הישיבה.
היו"ר מיכה גולדמן
היא לא היתה בפרוטוקול. עכשיו תעיר אותה.
י)סי כהן
אנחנו מבקשים שיחידת המימון הקובעת לצורך מימון בחירות תופחת באופן שניתן יהיה להכליל את

הבחירות לראשי מ1עצ1ת איזוריות במסגרת התקציבית הק"מת.
בנימיו כהו
הבחירות למועצות האיזוריות לא מתקיימות יחד עם הבחירות לשלטון המקומי, זה ידוע.
היו"ר מיכה גולדמן
אי1 להן מועד אחד קבוע. המועד הקבוע יתחיל רק, כמדומני, בשנת 2001 או 2002.
בנימי) כה1
ממילא זה בשנת תקציב אחרת.
יוסי כהו
לא קבענו את זה לפי שנות התקציב אלא לפי 0ף בעלי זכות הבחירה. ביקשנו להפחית באופן יחסי את

שיעור יחידת המימון שנקבעה, בצורה כזאת שניתן יהיה להכניס גם את מימון הבחירות למועצות האיזוריות.
בנימיו כהו
מה כתוב כאן? מה היא יחידת המימון?
מרדכי ב0
יחידת המימ1ן משתנה.
בני יערי
היא נקבעה ל-33 שקלים 1היא צמ1דה למדד.
סיגל קוגוט
היום היא 52 שקל.
הערה
זה יוצא היום 59 שקלים.
יוסי כהו
אם יוחלט בשלטון המקומי שיחידת המימון היא שונה, אם יקטינו אותה, במקום 59 יהיה 49, זה יחול גם

על המועצה האיז!רית.
בנימיו כהו
זה 8% מאוכלוסיית המדינה, 896 שמתחלק ל-4 שנים.
היו"ר מיכה גולדמו
מר בנימין כהן, האם אי פעם שמעת מישהו מהאוצר שמתנדב לתת תוספת תקציב? כל אחד אומר את

שלו, זה בסדר. הוא צריך לשמור על האינטרסים שהוא מייצג.
חגי מירום
הם צריכים לעשות את שלהם. דעתו של האוצר נשמעת ואחרי זה אנחנו ממשיכים לחוקק.
בנימי) כה1
הבהרתי שזה לא בבת אחת.
היו"ר מיכה גולדמו
אני קודם כל מבקש שיירשם שאנחנו רוצים להביא את זה לקריאה שניה ושלישית עוד הערב. אנחנו

נבקש מוועדת הכנסת לאשר את זה קודם לכן.
חגי מיהם
ונבקש פטור מחובת הנחה, אם צריך.
היו"ר מיכה גולדמו
אם צריו, למקרה שיושב-ראש הכנסת יבוא ויאמר את האמירה ...
חגי מיהם
זה לא יושב-ראש הכנסת. נבדוק את התקנון.
הי("ר מיכה גולדמן
אנחנו קודם כל נאשר את הצעת החוק בנוסח שלפנינו, עם התיקונים שנאמרו כאן על-ידי נציגת משת-

המשפטים, עו"ד סיגל קוג1ט.

הצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - מימון בחירות לועמד לראשות

מועצה אזורית). התשנ"ז-1997

בעד-2

נגד - אין

הצעת החוק נתקבלה, להעברה לקריאה שניה ושלישית.
חגי מיהם
אני מודה לך. שכחתי להודות לעו"ד סיגל קוגוט ממשרד המשפטים, אז אני מודה גם לה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25

קוד המקור של הנתונים