ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1998

הצעת חוק הסדרים ברשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1995

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 282

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, כ"ז בתמוז התשנ"ח (21.07.98). שעה 13:30
נכחו; חברי הוועדה
סאלח טריף - היו"ר

יעל די ין

טאלב א-סאנע

זאב בוים

בני אלון

רפיק חאג'-יחייא

אברהם פורז

סאלה סלים

עמנואל זיסמן

מיכה גולדמן

אלי בן-מנהם

מאיר שטרית

סופה לנדבר

מיכאל נודלמן
מוזמנים
שלום זינגר - יועץ משפטי במשרד הפנים

עו"ד נתן מאיר - היועץ המשפטי של משרד הפנים

עזרא בנימיני - ראש עיריית הוד השרון

דוד עמאר - ראש מועצת נשר
י ועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
הצעת הוק הסדרים ברשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1995.הצעת חוק הסדרים ברשויות המקומיות (תיקוני חקיקה). התשנ"ו-1995

היו"ר סאלח טריף;
הנושא על סדר היום הוא
הצעת הוק ההסדרים ברשויות המקומיות (תיקוני

חקיקה), התשנ"ו-1995. "הטיפול בגירעון שנותר לאחר תקופת כהונתה של הוועדה

הממונה".

מירי פרנקל-שור;
עמדת הממשלה
142 ה(ח}:"נוצר גידול בגירעון השוטף של העיריה בעת כהונתה

של הוועדה הממונה ועקב כהונתה, ימומן הגידול מתקציב המדינה בתום כהונתה של

הוועדה." 146א (ב) רישה: "תכנית ההבראה תכלול תכנית פעולה של הוועדה הממונה

לאיזון התקציב השוטף של העיריה..." עמדת מרכז השלטון המקומי: 142 ה(ח):"נותר

גרעון מצטבר בתום תקופת כהונתה של הוועדה הממונה, יכוסה הגרעון האמור מתקציב

המדינה באופן שלא יגרום להקטנה בסעיפי תקציב המיועדים לרשויות מקומיות אחרות."
היו"ר סאלח טריף
הצבעה

(על עמדת הממשלה)

בעד- 6

נגד - 5

העמדה התקבלה
מירי פרנקל-שור
הגדרת "התחייבויות". עמדת הוועדה: "התחייבויות" - התחייבויות שוטפות

וקרנות שאינן קרנות מיועדות שנמחקו עקב העברת כספים למימון הגרעון השוטף

והמצטבר, וכן עודפים בתקציב בלתי רגיל למעט עודפים סופיים, במאזן".
היו"ר סאלח טריף
"למעט קרן כאמור אשר מקורה בכספי היטל השבחה כמשמעותו, לגביו התיר השר את

העברתו לכיסוי הגרעון המצטבר."
מירי פרנקל-שור
"קרן מיועדת" - קרן אשר לכספים המצויים בה או האמורים להיכלל בה נקבעו

שימושים למטרות מוגדרות בלבד, בחוק או על פיו, למעט קרן כאמור אשר מקורה בכספי

היטל השבהה כמשמעותו בפרק ח1 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965."
היו"ר סאלח טריף
"לגביו התיר השר את העברתו לכיסוי הגרעון המצטבר."
עזרא בנימיני
העמדה שלנו הלא להוסיף את המילה "למעט".

מאיר שטרית;

היה הסכם בזמנו שאת המילה "למעט" לא צריך. אני מציע להסתפק בזה ולהצביע

על זה.
היו"ר סאלח טריף
הצבעה

(על הגדרת "התחייבויות")

בעד - 7

נגד - 1

אושר
מירי פרנקל-שור
סעיף 146(א) (ב) (12) - "דיווח על מצב הקרנות של העיריה, לרבות קרנות

היטלי השבחה כמשמעותם בפרק ח1 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965: על אף הוראות

כל דין, רשאי השר לאשר במסגרת תכנית ההבראה שימוש בכספי קרנות כאמור לכיסוי

הגירעון המצטבר. לגבי קרנות היטלי השבחה, רשאי השר לאשר כאמור אף שלא במסגרת

שירותי הבראה."

היו"ר סאלח טריף;

הצבעה

(על 146א(ב) (12))

בעד - 6

נגד - 3

אושר

דחיית מטלה המצריכה תקציב וחישוב הגירעון.
מירי פרנקל-שור
סעיף 146: "התקבל חוק לאחר תחילתו של הוק זה בניגוד לאמור בסעיף 39 א(ב)

לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ובו הוטלה מטלה על עיריה, יידחה ביצוע המטלה

עד שיוסדר מקור המימון הדרוש לכך". סעיף 4 (תיקון חוק יסודות התקציב) "בחוק

יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, האמור בסעיף 39, יסומן (א) ואחריו יבוא: "(ב)

הצעת חוק המוגשת שבביצועה כרוכה הוצאה או התחייבות להוצאה מתקציב רשות מקומית,

יצויין בנוסח החוק המוצע מקור המימון להוצאה האמורה מתקציב הרשות המקומית:

לעניין זה, "מקור המימון" - סעיף, תחום פעולה ותכנית בתקציב של רשות מקומית,

למעט סעיפי רזרבה".
עמדת מרכז השלטון המקומי
,"(א) הוטלה על עיריה מטלה, שלא היתה קיימת ביום

6.6.1997 והנובעת מחיקוק, מהסכמי שכר שנחתמו על ידי הממשלה או מהחלטת ממשלה,

תעמיד הממשלה לרשות העיריה את המקורות הכספיים המלאים הדרושים לבצוע המטלההאמורה בשלמותה. (ב) לא הועברו המקורות הכספיים כאמור, יעוכב בצועה של המטלה

עד להעברתם". (ג) לעניין סעיף זה, "מטלה"-לרבות הגדלת הוצאות והקטנת הכנסות.

(ד) בחישוב גרעון של עיריה על פי רווק זה, לא יבואו בחשבון סכומי גרעון שנוצרו

במישרין או בעקיפין עקב אי קיום או איחור בקיום התחייבות של הממשלה כלפי

העיריה, או עקב מטלות שהוטלו על העיריה הנובעות מחיקוק או מהסכמי שכר שנחתמו

על ידי הממשלה או מהחלטת הממשלה בנסיבות בהן לא העמידה הממשלה לרשות העיריה את

המקורות הכספיים הדרושים לבצוע המטלות האמורות, או גרעון שנוצר במישרין או

בעקיפין עקב תיקצוב חסר של הממשלה לשירותים ממלכתיים הניתנים על ידי העיריה".

היו"ר סאלח טריף;

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:00

קוד המקור של הנתונים