ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/07/1998

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 70) (הקמת ועדה לקליטת עליה), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישיניסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 275

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. כ"ו בתמוז התשנ"ח (20.07.98). שעה 30;10

נכחו: חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

רומן ברונפמן
מוזמנים
אלכס גודפרב - יועץ לענייני קליטה במרכז השילטון

המקומי

יועצת משפטית; מירי פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; יפעת שפרכר
סדר-היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 70) (הקמת ועדה לקליטת עליה),

התשנ"ח-1998.הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 70)

(הקמת ועדה לקליטת עליה). התשנ"ח-1998
היו"ר סאלח טריף
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא על סדר היום הוא: הצעת חוק

לתיקון פקודת העיריות (מסי 70} (הקמת ועדה לקליטת עליה), התשנ"ח-1998. כולנו

הסכמנו לעניין הזה. נדמה לי שבפעם האחרונה שדנו בנושא הזה היה איזה נוסח

שהיינו צריכים לנסח.
רומן ברונפמן
הנוסח שנוסח בוועדה מקובל עלינו. הרחבנו את תוקף החוק גם למועצות

איזוריות, ועכשיו הצעת החוק נוגעת גם לרשויות מקומיות וגם למועצות איזוריות.
מירי פרנקל-שור
"בפקודת העיריות, אחרי סעיף 149ד יבוא: 149ה: בעיריה שלפחות /10 מתושביה

עלו לישראל אחרי יום די בשבט התש"ן (1 בינואר 1990}, תבחר המועצה ועדה לקליטת

עליה שתטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של התושבים האמורים."

"הוראות חוק זה יחולו גם על מועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות

המקומיות."
היו"ר סאלח טריף
האם מועצה מקומית היא גם מועצה איזורית?
מירי פרנקל"שור
כן. בפקודת המועצות המקומיות זה מוגדר גם כמועצה מקומית וגם מועצה

איזורית, אבל אני צריכה לבדוק את זה.
היו"ר סאלח טריף
אני מברך על החוק הזה.
מירי פרנקל-שור
היות ואנחנו עומדים בפני הבחירות לרשויות המקומיות, לא צריך לחייב את

העיריות להקים עכשיו ועדות, אלא יש להחיל את זה על העיריות החל מהבחירות החלות

בנובמבר.
היו"ר סאלח טריף
תחולתו של חוק זה החל מהבחירות הקרובות.
מירי פרנקל-שור
לגבי המועצות האיזוריות יש להחיל את זה, כיוון ששם אין עוד מועד לבחירות.

.P
היו"ר סאלח טריף
למה לנו להתבלבל? בואו נגיד שהחוק הזה יחול אחרי הבחירות הכלליות של

הרשויות המקומיות. נעשה את זה כללי.
מירי פרנקל-שור
מקובל.
היו"ר סאלח טריף
אני מבקש שתתקני את זה, ואז נעביר את זה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו

מאשרים את החוק לקריאה שנייה ושלישית. אני מודה לך על ההצעה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים