ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/03/1998

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - מימון בחירות למועמד לראשות מועצה אזורית), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינו0רו לא מתוקןפרוטוקול מס' 196

מישיבת /עדת הקנים ואיכות הסביבה

יום שני, די באדר התשנ"ח (2 במרץ 1998). שטה 11:00
נוכחים
חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

בנימין אלון
מתמנים
חה"כ חגי מירום

איילת פישמן - לשכת הממונה על הבחירות, משת- הפנים

עו"ד סיגל קוגוט - משרד המשפטים

עו"ד גלית קהת - לשכה משפטית, משרד האוצר

מרדכי ב0 - יועץ משפטי, משה- מבקר המדינה

אריה שילה - משנה למנכ"ל משת- מבקר המדינה

איטה וצלר - ממונה על האגף, משת- מבקר המדינה

תהילה וינוגרד - לשכה משפטית, משרד מבקר המדינה

עו"ד נתן מאיר - יועץ משפטי, מרכז המועצות האיזוריות

בנימין כהן - מרכז המועצות האיזוריות

אד1ה ל1יד - דוברת מרכז המועצות האיז1ריות

הדסה אלמ1ג - יועצת כלכלית, מרכז המועצות האזוריות
היועצת המשפטית
מרים פתקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת

0דר היום: 1. הצעת חוק הרשויות המק1מיות (מימון בחירות) (תיקון - מימ1ן בחירות למועמד לראש1ת

מועצה אזורית), התשנ"ז-1997 (של חה"כ שי שמחון, חי מירום).הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - מימון בחירות למועמד לראשות מועצה

אזורית). התשנ"ז-1997
היו"ר 0אלח טריף
על 0דר היום עומדת הצעת חוק הרשויות המק1מיות (מימון בחירות) (תיקון - מימון בחירות למועמד

לראשות מועצה אזורית), התשנ"ז-1997. מה הבעיה? אנחנו עברנו על החוק הזה ואישרנו אותו. למה זה

נתקע עוד פעם?
חגי מיהם
כי משרד מבקר המדינה לא היה ש1תף לחקיקה. הם הי1 סבורים שהם רשאים, וגם אני סבור שהם

רשאים, להעל1ת את השגותיהם בעניין הזה. בשל הטעם הזה היועצת המשפטית של הוועדה פנתה אלי

1אמרה לי: בואו ניתן לנציגי מבקר המדינה להציג את השגותיהם בעניין. אז בבקשה.
היו"ר 0אלח טריף
בבקשה רבותי, מי יציג לנו את ההערות שלכם?
מרדכי ב0
אני אפתח. יש לנו הערות שמתחילות מהרובד הב0י0י ביותר, המה1תי, ונמשכות גם לרובד הטכני.
היו"ר 0אלח טריף
האם יש לכם בעיה עקרונית עם השוואת העניין הזה למה שקשור לרשויות המקומיות?
מרדכי ב0
זו שאלה פוליטית, זה לא ענייננו בכלל. אנחנו לא מתערבים בנושא הפוליטי.

יש לנו בעיה עקרונית עם העובדה שלוקחים קונצפט של מימון שקיים כבר בצורה זו או אחרת 25 שנים

בערך, מתחילת שנות ה-70, שניבנה כולו בהתייחס למימון של 0יעות ורשימות, גם המימון במיש1ר הסיעות

בכנסת וגם המימון במישור המק1מי, ומלבישים אותו בתחשיבים המחוייבים על מימ1ן של אנשים פיזיים ולא

של ג1פים, לא של סיע1ת 1רשימות.

אנחנו חושבים, והדבר התבטא גם בהערות הטכניות אבל גם מהבסיס, אנחם חושבים שכדי לעשות

את זה מוכרחים להתחיל מאפס. לא יכולים לקחת את חוק המימון הקיים ולהגיד: לכו, בשינויים המחוייבים,

על מימון של אנשים. זה הרובד הכי בסיסי. לא שזה בלתי אפשרי לעשות חוק כזה, זה אפשרי מאוד, אין

בעיה עקרונית, רק צריך לעש1ת את זה, וזה לא נעשה עד הסוף כאן. ה1שקעה פה הרבה עבודה אבל

מהזווית שלנו, כמי שעתידים להיות הבקרים של החוק הזה - זה הרי תפקידנו - אז אנחנו לא נוכל בתפיסה

הזו לקיים בקרה פרקטית.

לא יתכן מצב שבו כתוב בהצעת החוק "סעיפים אלה ואלה יחולו בשינויים המחוייבים". המועמדים ינהגו

לפי הבנתם את השינויים המחוייבים, ואז אנחנו נבוא בבקרה וננהג לפי הבנתנו את השינויים המחוייבים,

ויוטלו קנס1ת מש1ם שלא ברור מה הוא "שינוי מחוייב".
היו"ר סאלח טריף
האם לא היתה השוואה טוטאלית למה שיש ברשויות המקומיות?
מרדכי ב0
אי אפשר להשוות טוטאלית. יש פה מנגנונים שיש צורך ליצור אותם מאפ0.
היו"ר סאלח טריף
אבל יש ברשויות המקומי1ת גם נבחרים ללא 0יעות. יש ראשי מועצות.
איילת פישמן
הם לא מקבלים מימון נפרד. מקבלת אך ורק הרשימה. אם רץ מועמד לראש רשות הוא לא מקבל מימון.
היו"ר 0אלה טריף
כלומר ראש רשות חייב להרכיב רשימה כדי לרוץ לראש1ת המועצה.
מרדכי ב0
למרות שבמועצות איזוריות ה1א לא חייב. זו הבעיה. שמת אצבע על לב הבעיה.

יש שני סעיפי מפתה בחוק הקיים שהם פשוט הושמטו מההצעה, ולא בכדי הם הושמטו, כי הם פשוט

לא מתאימים ולא יכולים להתאים למימון מועמדים פיזיים, אבל לא נוצר להם תחליף. יש צורך לשבת וליצור

להם תחליף.

למשל נושא של נציגים, בסעיף 11 לחוק העיקרי.
חגי מיהם
אבל למה צריך ליצ1ר תחליף?
מרדכי ב0
כי כל המנגנון לביצ1ע של המימון והדי1וח עליו, ניהול החשבונות, האחרי1ת, כל זה קיים לגבי רשימות

ו0יע1ת ולא קיים לגבי מועמדים פיזיים.
היו"ר 0אלח טריף
אם יש חורים כאלח, צריך לסתום אותם.
מרדכי בס
אנחנו מציעים שיישב צוות - אני מבין שנמצאת פה גברת איילת פישמן, מהמפקח על הבחירות, גברת

מרים פרנקל-שור, היועצת המשפטית של הו1עדה, גברת סיגל קוגוט, נציגת משת- המשפטים.
בנימיו אלון
סליחה שאני מתערב. אני לא שואל ביחס לסיעות-אם אלא ביחס לרשימה עצמאית שמתמודדת: האם

יש חור ביחס אליה?
מרדכי בס
לא, תרשה לי להסביר לך. הקונצפט הבסיסי של ההצעה הזו הוא שמי שיקבל את המימון בבחירות

כאלה זה איש, זה מועמד, זה לא רשימה. הוא לא חייב בכלל לרוץ עם רשימה. התיקון מתייחס למועמד.
בנימיו כהו
הכנסנו את המילה "מועמד" בפעם הקודמת כי אמרנו שיש לנו גם בעיה של מועמד יחיד. מלכתחילה גם

החוק הזה היה בנוי על כך.

בנימיו אלון;

איזה בעיה יוצר לך המועמד הזה שלא יוצרת לך רשימה, לא מסיעת-אם, שאתה יכול לעבוד מולה?
מרדכי ב0
תיקה את החוק הקיים, מימון בחירות ברש1יות המקומי1ת, ותיראה את סעיפים 11(א) פיסקאות (1)

ו-(2): "הודעה על שמותיהם של לא פחות משניים ולא יותר משמונה נציגים שיהיו מוסמכים לפעול בשם

הסיעה לעניין חוק זה". המנסחים של ההצעה פשוט השמיטו את הסעיף ררזה אבל לא יצרו לו תחליף.
איילת פישמן
בפירוש לא. אנחנו החלנו את סעיף 12.
הגי מיהם
תיראה שבסעיף 30א(ב) הוחל גם סעיף 12.
מרדכי בס
אבל אם סעיף 11 לא חל, איך אפשר בלי סעיף 11?
איילת פישמן
אז יכול להיות שהיינו צריכים לכתוב גם סעיף 11. הכוונה היתה, מכיוון ש-12 כולל את סעיף 11 אז...
מרדכי בס
אז מועמד כזה ימנה נציגים, לא פחות משניים ולא יותר משמונה? זה מחייב חשיבה חדשה.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה להגיד לך משהו, שליש מהנבחרים ישירות ברשויות המקומי1ת מרכיבים סיעות דמה. הם

נבחרים לרשות המקומית, הם אפילו לא נבחרים כחברי מ1עצה. אני מדבר על העניין מהצד המעשי. אני

מכיר את זה מניסיון אישי, הייתי ראש רשות, אני גם נבחרתי בשיטה זו. כך שהעניין הזה לא בשמיים,

אפשר למצוא לו את הפיתרון.
מרדכי בס
נכון, אבל צריך ליצור אות1. אנחנו כבקרים צריכים שזה יהיה מוסדר.
נתן מאיר
אני כאן בכובע של יועץ משפטי של מרכז המועצות האיזוריות. רציתי לומר דברים באותה חח שאמר

אדוני היושב-ראש. הבעיה היא טכנית, היא לא עקרונית. אני לוקח דוגמא מתחום המיגזר העיסקי. יש עסקים

שמנוהלים כחברה בע"מ, יש עסקים שמנוהלים בשותפות, ויש עסקים שמנוהלים בשמו של אדם פרטי.

לאותו אדם פלוני אלמוני יש חנות מכולת והוא משלם מס הכנסה ומנהל את העסק שלו. הוא מפחד את כל

הנושא הכספי משאר הנושאים.
מרדכי בס
האם אתה מעלה על הדעת שעל כל פקודת החברות יגידו ש"היא תחול, בשינויים המחוייבים, על

יחידים"?
איילת פישמן
זה לא מה שאנחנו עושים. פה יש 0עיף אחד שאולי נשמט, זאת בעיה טכנית.
הערה
ומה עם סעיף 21, ומה עם 0עיף 16?
מרדכי ב0
צריך לשבת ולעש1ת את העבודה הזאת. אני לא התכוונתי לפגוע.
היו"ר 0אלח טריף
גברת איילת פישמן, את יכ1לה לשבת עם נציגי משרד מבקר המדינה ולתקן את הדברים האלה?
איילת פישמן
בשמחה, אין שום בעיה.
מרדכי ב0
כמובן שאין לי שום התנגדות שאנחנו נשב עם גברת פישמן, עם גברת פרנקל-שור, עם גברת קוגוט.
חגי מיהם
לחילופין אתם יכולים להעיר את הערותיכם בכתב והסעיפים יתוקנו על-ידי גברת איילת פישמן ועל-ידי

גברת מרים פרנקל-שור. אם זה י1תר נוח לך, בבקשה.
מרדכי ב0
מה שרציתי להגיד, בהי1תנו משרד מבקר המדינה, שאמור להיות מחוץ לביצוע עצמו, אנו מוכנים

בהחלט ללוות, לעזור, אבל האחריות לניסוח תחול על אלה שמתפקידם לעסוק בכך.
היו"ר סאלח טריף
בסדר גמור, זה מקובל עלינו.
נתן מאיר
תעבירו מיזכר: "לו היינו מורשים לעסוק בניסוח, אז היינו מנסחים כך: ...יי.
חגי מיהם
האם תוכלו תוך שבוע ימים להעביר את הערותיכם לתיקונים? אנחנו רוצים לפני היציאה לפגרה, לקראת

ס1ף חודש מרץ, להיות כבר בקריאה ראש1נה.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה להעלות את הצעת החוק לקריאה ראשונה עוד לפני הפגרה. אני מבקש שתעבירו לי אתההערות תוך שבוע כדי שיישב/, ינסחו, יביאו את זה לו1עדה, נקבל החלטה פה בוועדה ואז נעביר את זה

למליאה. זה התהליך-
מרדכי ב0
תנו לנו 10 ימים להעיר הערות בכתב.
חגי מיהם
10 ימים זה מעכב א1תנו, כי אנחנו צריכים אחרי זה ללכת למדפיס הממשלתי.
איילת פישמן
גם אני מוגבלת, אני שבוע במשרד ושבוע לא.
מהרבי ב0
נעשה מאמץ.
בנימין אלון
חבר הכנ0ת חגי מיהם, למה לא עשית כאן סעיף תחולה ביוזמתן?
היו"ר 0אלח טריף
חבר הכנ0ת אלון, אתה אמון על העניין של התחולה.
בנימין אלון
את זה אני עושה בקריאה שניה ושלישית כהסתייגות. אבל למה? תעשו את זה. למה האפליות האלה?
היו"ר 0אלח טריף
מה איכפת לך? אנחנו נותנים לך רווח נקי.
חגי מירום
אני לא מוסיף סעיף תחולה אבל אם אתה רוצה, תוסיף את זה כהסתייגות. אני מ1כן לחוקק את זה לחוד

למועצות האיזוריות של איזורי יש"ע.
בנימיו אלון
אני אעשה את זה כהסתייגות, אבל למה?
חגי מירום
אני לא מכניס לכאן סעיף תחולה. תראה, כל אחד מאיתנו יעשה את תפקידו בפוליטיקה.
היו"ר סאלח טריף
רבותי, אני סיכמתי את העניין.
בנימיו כהו
יש לי שאלה, האם החוק הכללי של הרשויות המקומי1ת (מימון בחירות), לא של המועצות האזוריות, חלעל יהודה ושומרון?
חגי מירום
לא.
היו"ר 0אלח טריף
עזוב, זה לא ענייננו.
חגי מירום
אנחנו מכירים את הפטנט שכל אחד עושה את תפקידו הפוליטי. הוא יגיש את הסתייגותו והיא תעבור,

זה הכל, ובזה זה יגמר. אני לא מגיש את זה בהצעת החוק שלי.
גלית קהת
אני עורכת-דין ממשרד האוצר. היה צריך להיות כאן מישהו מאגף התקציבים ואני רואה שהוא לא הגיע.

ישנה איזשהי הסתייגות של משרד האוצר, או רצון להכניס איזשהו דבר. אין לנו התנגדות עקרונית לחוק,

אנחנו בעד. רק היינ! רוצים לתקן את סעיף 3, שמדבר על יחידת חישוב, ולהתאים אותו. בעצם לחוק הזה יש

עלות תקציבית רצינית מאוד, של 20 מיליון שקל בערך, זה הסכום שנקבו בו.
חגי מירום
לפי חשב1ננ1 - 5 מיליון.
איילת פישמן
זה לשנת 1999, לא שקל אחד לפני כן.
חגי מירום
אבל תשים לב שאנחנו עושים את הבחירות ברש1יות המקומיות עדיין לא בתאריך אחד. העובדה שזה

פרוס - זה גם חשוב.
היו"ר סאלח טריף
יש פריסה גדולה של תאריכי הבחירות ברשויות?
מרדכי בס
זה לא מקל עלינו.
גלית קהת
צריך לעשות איזשהי התאמה, להפחית את יחידת החישוב כדי שלא תהיה כחכה בזה הגדלת תקציב

רצינית.
היו"ר סאלח טריף
תדברו עם משרד הפנים.
איילת פישמן
לפי הצעה זו "ראש בוחר" של אדם שגר בתל-אביב יהיה שווה 52 שקל, אני חושבת, נכון להיום, ואותואדם שגר במועצה איזורית יהיה שווה פחות. למה?
גלית קהת
לא, יחידת החישוב תהיה לפי מ0פר הבוחרים.
בנימיו אלון
אני רוצה לומר משפט אחד. אני חושב שכעיקרון החוק הזה הוא ברוך, כמו החוק הקודם של חבר

הכנ0ת חגי מיהם, לגבי האחדת תאריכי הבחירות של המועצות האיזוריות. אין פה 10ד, אני בטוח

שהמועצות האיז1רי1ת ה1לכות לקראת פוליטיזציה, שיהיה להם י1ם בחירות אחד. מה שאתה עשית זה כבר

התקבל כחוק, זה חלק מזה. לכן ההערות ה1 נכ1נות. פה הלכנו ע1ד קצת קדימה. הואיל תה הולך לקראת

פוליטיזציה אז גם תהיינה רשימות וזה לא ישאר נציג הקיבוץ או נציג המ1שב, אבל זה לא משנה. לכן אני

מקבל את ההערות שלהם 1מקבל את הצעת החוק.
היו"ר 0אלח טריף
אני מבקש שתפנו את ההערות שלכם אל גברת איילת פישמן ושתכינו את הניסוח בשבוע הקרוב. אנחנו

נביא את זה לוועדה. גברת פישמן, אני מבקש שתודיעי לגברת מרים פתקל-שור מתי זה מוכן. אם זה לא

יהיה מוכן בזמן אז אנחנו נעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה גם כפי שהיא כרגע.

אני מאוד מודה לכם שבאתם.
חגי מיהם
אני מקווה שזה יסתדר. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15

קוד המקור של הנתונים