ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/02/1998

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 16), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מ0י 185

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

י1ם שני. וי בשבט התשנ"ח (2 בפברואר 1998). שעה 12:35
נוכחים
חברי הוועדה: 0אלח טריף - הי1"ר
מוזמנים
לבנת משיח - משרד המשפטים

עודד אילן - משרד ראש הממשלה

רונה קלר - יועצת משפטית, המשרד לבטחון פנים

עליזה יעקובי - שרות בתי-הסוהר, המשרד לבטרוון פנים
היועצת המשפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק לתיקון פק1דת בתי-ה0והר (מסי 16), התשנ"ז-1997.הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 16) . התשנ"ז-1997
היו"ר סאלח טריף
אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו דנים בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 16),

התשנ"ז-1997 בניסוח הרווק והכנתו לקריאה שניה ושלישית. לארור הישיבה האחרונה, בה השתתף

יושב-ראש הכנסת, שמענו מספר הערות וביקשם תיקונים. האם הדברים תוקנו?
מירי פרנקל-שור
לפני שנגיע למנגנון שאנחנו קבענו 1ני0חנו לגבי התכתבות עם חברי כנסת, יש לנו מספר תיק1נים להצעת

החוק עצמה.

מכיוון שאנחנו כבר קראנ1 את הצעת החוק, אין צורך לקרוא אותה שוב ואני אביא את התיקונים להחלטת

הו1עדה.

סעיפים 1 ו-2 מאושרים. לא היו לנ1 בהם תיק1נים ולפיכך הוועדה החליטה לאשר אותם.

בסעיף 3 - 47א(ב) בסורי: "אסיר אינו רשאי לשלוח מכתב באמצעות מבקר או בכל דרך אחרת שלא

באמצעות הנהלת בית-הסוהר, א!לם רשאי ה1א למסור לעורך-דינו בעת פגישתו עימו מכתב הנוגע לנושא

יצוגו", וכן הוצע להוסיף "וכן רשאי ה1א למסור לקצין המבחן בעת פגישתו עימו מסמכים הדרושים לקצין

המבחן לשם ביצוע תפקידו".
היו"ר סאלח טריף
כל!מר הוספנו את קצין המבחן. טוב.
מירי פרנקל-שור
בסעיף 47א(ג)- לא היו לנו הערות.

סעיף 47א(ד): "מנהל בית-סוהר או מי שהוסמך על ידו (להלן - הבודק) רשאי מטעמים המנויים בסעיף

147; ועל אף האמור בכל דין לפתוח ולבדוק כל מכתב שנשלח על-ידי האסיר".

אני סברתי שהיה מקום להגביל את דרגתו של הבודק, שזה לא יהיה כל טר"ש פשוט בצבא או בשיחת

בתי-הסוהר. לפיכך הנוסח בעיקרון מוצג כך: שאם ימונה בודק מטעם המשטרה או מטעם שיחת בתי-הס1הר

א! מטעם צה"ל, דרגתו לא תיפחת מדרגה מס1יימת שתיקבע. אין לנו תשובה מהצבא אם זה סרן או רב-סרן,

לכן נכתב "סרן א! רב-סרן". בהרנאם לזה אנחנו נחליט שדרגתו של מי שמונה בשב"ס תהיה...
היו"ר סאלח טריף
אפשר לפתור את זה גם אם נכתוב "בתפקיד רב-סרן או בתפקיד רב כלאי". זאת אומרת, לפעמים הוא

יכול להיות סרן אבל תפקידו הוא "רב-סרן".
עודד אילו
פשוט אין כאן נציג של הצבא. הבנתי שהבעיה היא פרקטית, שאין להם מספיק קצינים בדרגת רב-סרן.
היו"ר סאלח טריף
נאמר "מי שהוא בתפקיד של רב-סרן", וזה יפתור את הבעיה. בדרך כלל מי שנושא תפקיד רב-סרן גם

יהיה רב-סרן. מדובר על תפקיד של רב-סרן, בואו נגדיר את זה ככה, בתקן של רב-0רן או רב כלאי. זה פותר

את הבעיה, גם אם הוא סרן הוא רשאי.
מירי פרנקל-שור
אני גם אבוא בדברים עם גברת חנה כ0פי1, עוזרת הפצייר לענייני חקיקה, לא הצלחתי להשיג אותה כי

היא ח1לה.
היו"ר 0אלח טריף
אני לא חושב שתהיה כאן בעיה.
מירי פרנקל-שור
הנוסח יהיה: "אם מונה ב1ד7ן מסעם שירות בתי-ה0והר א1 מטעם צה"ל דרגתו לא תיפחת מ."". זה על

מנת להשאיר מקום למנות בודקים בגופים נוספים.
היו"ר סאלח טריף
אל תגדירי את דרגתו. תגידי את תפקידו או את תקן תפקידו.
מירי פרנקל-שור
לא הי1 לנו תיקונים בסעיף 47ב רבתי.
היו"ר 0אלח טריף
"קבלת דבר דואר א1 מכתב" בסעיף 47ב - הכל בסדר? אין שינ1יים?
מירי פרנקל-שור
לא היו שם שום שינויים.

בסעיף 47ג(א) - את כל העילות האלה, (1) עד (4), היות ואנחנו צריכים אותן למנגנון של חברי הכנסת
אנחנו מציעים להגדיר
"להלן - פגיעה בבטחון או בהליכי חקירה ומשפט", כלומר כל העילות האלה, זה עניין

של ניסוח, קיצרנו את הנ1סח.

עכשיו אנחנו נעבור למנגנון של חברי הכנסת.
היו"ר סאלח טריף
זה צריך להיות ת1ספת ל-4.
מירי פרנקל-שור
זה סעיף 47ד. אני אקרא אותו לאט כי יש לנו פה כל מיני שילובים של נוסחים. גברת לבנת משיח, האם

יש לך נ1סח מסודר?
לבנת משיח
יש לי נוסח מסודר עם התיקונים שעשינו כרגע לפני פתיחת הישיבה.
מירי פרנקל-שור
"על אף כל האמ1ר בסעיפים 47א(ד), 47ב(ד) ו-47ג(א) -

(א) (1) מכתב שנשלח לחבר כנסת מאסיר לא ייפתח, אלא אם כן יש לבודק יסוד סביר לחשש

שמסירתן או העברתו עלולים לפגוע בבטחון או בהליכי חקירה ומשפט".להזכירך, אבחנו אמרנו שיהיו פה שבי שלבים, מכתב מאסיר לחבר הכב0ת, ואבחבו הבענו את החשש

לגבי אחד מהטעמים האלה; ומכתב מחבר הכב0ת לאסיר, ושם יהיה רק הטעם של פגיעה בבטחון המדינה.

"(2) היה לבודק חשש כאמור, יפתח הבודק את המכתב רק בנוכחות יושב-ראש הכנסת,

יושב-ראש ועדת הכנסת ויושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת (להלן - הוועדה). לאחר

פתיחת המכתב וקריאתו יצביע הבודק לפני הוועדה על חלקי המכתב שיש בהם לדעתו כדי לפגוע בבטחון או

בהליכי חקירה ומשפט, אם יש חלקים כאלה.

(3) מצאה הוועדה, לאחר ששמעה את הסברי הבודק, כי מסירתו או העברתו עלולים לפגוע

בבטחון או בהליכי חקירה ומשפט, תקבע הוועדה בהחלטה מנומקת אם למנוע את מסירתו של המסמך,

כ!ל1 או חלקו.

(4) הודעה על החלטת הוועדה תימסר על-ידי יושב-ראש הכנסת לחבר הכנסת, אלא אם כן

תחליט הוועדה שלא לעשות כן מטעמים של פגיעה בבטחון או בהליכי חקירה ומשפט."

אבי מציעה להכביס פה, לאחר המילים "אלא אם כן תחליט", שזאת תהיה החלטה מנומקת.
היו"ר סאלח טריף
"אלא אם כן תחליט הוועדה ותנמק למה לא לעשות כן".
מירי פרנקל"שור
"(5) לא נמסר המכתב לחבר הכנסת לפי פסקה (3), יגנז המכתב, כאמור בסעיף 47ג(ב)".

סעיף 47ג(ב} אומר: "החליט הבודק למנוע העברת דבר דואר או מכתב לידו, ינמק בהחלטה....".

זה המנגנון של משל1ח מכתב מאסיר אל חבר כנסת. אותו מנגנון יהיה מחבר הכנסת לאסיר, אבל

הטעם יהיה רק עניין של בטח// המדינה.

פה זה רק מכתב מאסיר לחבר כנסת 1איל1 מחבר הכנסת לאסיר זה גם יהיה "דבר דואר". "דבר דואר"
מוגדר בתיקון
"מכתב, גלויה, דבר דפוס או כל מסמך אחר הממוען לאסיר והנשלח אליו באמצעות שיחתי

הדואר".

ובכן, זה המנגנון. אמרנו שבעקבות התיקון הזה אנחנו גם נעשה תיקון לחוק חסינות חגרי הכנ0ת.

זכויותיהם וחובותיהם.

"4. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951, בסעיף 2(ב), הסיפה הרול

במילים "לשם קיום" " -

- סעיף 2 אומר: "חבר הכנסת יהיה חסין בפני חיפוש בדירתו, בפני חיפוש בגופו...". סעיף 2(ב) אומר:

"חבר הכנסת יהיה חסין בפני חיפוש בניירותיו, פתיחתם והחרמתם; אולם לשם קיום הפיקוח, לפי כל חוק,

על מטבע א1 מטבע חוץ מותר לפתוח ניירותיו של חבר כנסת בנוכחותו...".
אנחנו אומרים
"חבר הכנסת יהיה חסין בפני חיפוש בניירותיו, פתיחתם והחרמתם אולם לשם קיום", -

את כל זה אנחנו נסמן כפיסקה (1) ונגיד "(2) דבר דואר ששלח חבר הכנסת למי שמוחזק במאסר או

במעצר או מכתב שנשלח לחבר הכנסת ממי שמוחזק במאסר או במעצר ינהגו בהם בכפוף להוראות

סעיפים 47א עד 47ד לפק1דת בתי הסוהר [מסח חדש], התשל"ב-1971".
לבבת משיח
לפי.דעתי עכשיו כשעשינו סעיף שמקים מנגנון שלם אפשר להגיד "הוראות סעיף 47ד רבתי".
מירי פרנקל-שור
נכון. כי אנחנו אומרים שכל המנגנון הוא על אף הוראות סעיפים בפקודת בתי-ה0והר. יש פה מנגנון שלם

מה קורה עם הבר הכנסת, אז אנהנו אומרים שהבר הכנסת יהיה הסין וכפוף להוראות שאנהנו קבענו

במנגנון שמופיע בסעיף 47ד רבתי.
עודר אילן
יש לי הצעת ניסוה. אולי כדאי לעשות את זה הפוך, גם לפי הסדר ההגיוני וגם בגלל שבכל זאת אנחנו

נוגעים בחוק עם משמעות קונסטיטוצי1נית. נעשה הפוך, נתהיל עם מכתב שנשלה להבר כנסת ממי שמוחזק
במאסר ורק אהר' זה נכתוב
"דבר דואר ששלה הבר כנסת למי שמוהזק במאסר או במעצר". זו הצעתי.
מירי פרנקל-שור
כל1מר אתה רוצה להתחיל בש1רה 2: "מכתב שנשלה לחבר כנסת ממי שמוהזק המאסר או במעצר או

דבר דואר ששלה הבר הכנסת"? האם זה מה שאתה אומר?
עודד אילן
חשבתי שראוי שנכתוב קודם כל את המכתב שנשלה אל הבר הכנסת, אבל בעצם לא כדאי, לא בטוח

אם עצם המשל1ה הוא יותר שכיה א1 פה1ת שכיה. את יודעת מה, זה לא משנה, זה יכול להישאר כך.
מירי פרנקל-שור
יש לנו פה תיקון שביקש הצבא.
לבנת משיה
עכשיו חוק סדר הדין הפלילי יהפוך לסעיף 3?
מירי פרנקל-שור
אני הושבת שהסינות חברי הכנסת יהיה בסעיף 4, סדר הדין הפלילי - 5, והצבא - 6.

התיק11 בהוק השיפ1ט הצבאי מתייחס למכתבי כל1אים. הצבא ביקש לעשות תיקון עקיף לחוק השיפוט

הצבאי מכיוון שיש אסירים שמ1הזקים בבת-כלא צבאיים
עודד אילו
אסירים ועצירים, גם מינהליים וגם אסירים בטחוניים שפוטים. כמובן הכוונה היא לאו דווקא לחיילים.
לבנת משיה
צריך להעתיק את ההסדר. מכיוון שעשינו פה הסדר ממצה אז הם אומרים שזה טוב גם להם. אנחנו

נעתיק אותו דבר לגבי הצבא, כולל ההריגים לגבי חברי הכנסת.
מירי פרנקל-שור
היות ויושב-ראש הכנסת היה מעורב בהצעת החוק הזאת אני מבקשת להעביר את זה לעיונו של

יושב-ראש הכנסת. אני יודעת שהוא נמצא השבוע בחוץ-לארץ והוא חוזר עוד כשבוע. אנחנו נכין בינתיים את

הכל אבל אנהנו נניה את הצעת החוק רק לאחר שהוא יראה את הנוסח בעוד כשבוע ונישמע את הערותיו.
היו"ר סאלה טריף
בעוד שבוע אני אהיה בחוץ-לארץ. יכול להיות שאני אבטל את הסי1ר שלי.
לבנת משיח
אנחנו רק מבקשים, אם אפשר, כמה שיותר מהר.
היו"ר 0אלח טריף
זה רק שבוע אחד. השבוע הזה כבר גמור. מייד לאחר שבוע הבא נביא את זה, ביום שני או שלישי, אני

עדיין לא יודע מתי זה ייצא. אני חוזר ב-16.2.

אנחנו מאשרים את הצעת החוק לאחר כל התיקונים. אנחנו נעביר את זה לקריאה שניה ושלישית

למליאת הכנסת בעוד שבוע, לאחר שאחז1ר מארצות-הברית ויושב-ראש הכנסת יעיין בהצעת החוק. אני

מבין שכל התיק1נים האלה יוכנסו להצעת החוק, תעבדו אותם ותעבירו אותם לסדרים.

אני מאוד מודה לכם. אומנם זה לקח זמן אבל סוב שזה לקח זמן ושזה יצא טוב. אין לנו שום הסתייגויות

והערות של אף אחד, נכון? חבר הכנסת חגי מירום דיבר איתי על כך שיש לו הסתייגות. אני צריך לשאול

אותו.
מירי פרנקל-ש1ר
רגע, יש הסתייגות של חברת הכנסת תמר גת'נסקי. האמת היא שלאחר התיקונים צריך לראות איזה

הסתייגויות הן עדיין רלוונטיות ואיזה לא רלוונטיות.
היו"ר סאלח טריף
בכל אופן, אני מציע להגיד לחברת הכנסת תמר גוז'בסקי שהיא יכולה להגיש הסתייגות במליאה. אנחנו

בחנו את כל ההיבטים של הצעת החוק. יש לה זמן להגיש הסתייגויות. אני אבחק אם לחבר הכנסת יוגי

מירום יש עדיין הסתייגויות ואז הוא יוכל להגיש אותן.
מירי פרנקל-שור
נעביר לחבר הכנסת חגי מירום את הנוסח ואז שייחליט אם יש לו הסתייגות או אין לו הסתייגות. יש

אינטרס שהצעת החוק הזאת תעבור.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו נעביר לו את הצעת החוק. אנחנו לא יכולים לסתום להם את הפה. אם מישהו חצה להגיש

הסתייגות, הוא רשאי לעשות את זה, ואנהנו נידחה את ההסתייגות.
מירי פתקל-שור
אם ההסתייגויות שלו הן מהותיות אז כדאי שקודם הוא יראה את הצעת החוק. אם ההסתייגויות שלו הן

לא מהותיות אז אני ארשום את זה כהסתייגות לשם החוק, כדי שחלילה אם זה יתקבל זה לא יפגע לנו

בחוק.
היו"ר סאלח טריף
בסדר, מאה אחוז.אני מודה לכם. ניפגש במליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים