ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/12/1997

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 15), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקופרוטוקול מסי 169

מישיבת ועדת הפכיים

יום שלישי. כ"ד בכסלו התשנ"ח (23 בדצמבר 1997). שעה 13:00
נכחו
חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

יוסי כץ

ניסן סלומיאנסקי
מוזמנים
מני מזוז - מטרד המשפטים

סיגל קוגוט - משרד המשפטים

ערן סטינגר - משרד המשפטים

דורון קרפ - לטכת עורכי הדין

איילת פיטמן - מטרד הפנים

טלוס זינו/ר - מטרד הפנים

עמיחי בן-דור - המרכז לטלטון מקומי
היועץ המשפטי
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה טפירא
קצרנית
רויטל יפרח
סדר-היום
חוק הרטויות המקומיות (בחירת ראט הרטות וסגניו

וכהונתם) (תיקון מסי 15), התטנ"ח-1997חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מס' 15). התשנ"ח-1997
היו"ר סאלח טריף
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. חרק הרשויות המקומיות (בחירת ראש

הרשות וסו/ני ו וכהונתם) (תיקון מספר 15), התשנ"ח-1997. למעשה, עברנו על

כל הכותרות, הסעיפים ותת-הסעיפים למעט נושא אחד. ליועצת המשפטית של

הוועדה יש הצעה שלדעתי יכולה לבוא בחשבון.
מירי פרנקל-שור
ההצעה הזו היא בעצם ראי של ההצעה הקודמת מלבד שני דברים: האחד,

ההחלה במועצות האזודיות והשני, הוראת שעה.
מני מזרז
זה בהמשך לדיון הקודם, שבו ההצעה שלנו היתה שנעשה תקופת מעבר של 6

שנים. לתת למערכת להתרו/ל לרעיון. בנושא של מועצות אזוריות חשבנו שאין

הגייון לעשות הסדרים שונים ורצינו ליישר קו.
יוסי כץ
מהי תקופת המעבר?
מני מזרז
6 שנים כי זה חל מהבחירות חבאות.
סיגל קוגוט
חהסדר שקיים היום מתבטל מיד. יש הסדר ביניים לקדנציה האחת והסדר

סופי שיחול בבחירות חבאות.
היו"ר סאלח טריף
מהבחירות הבאות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות. יש כאן אי

הבנה עם המועצות האזוריות.
מירי פרנקל-שור
בואו נתקדם צעד צעד. אני מתחילה מהמועצות האזוריות. הסיכום בישיבה

הקודמת לא אמר שנחיל זאת על המועצות האזוריות. באופן עקרוני, אני

חושבת שזה נכון וצריכה להיות קורלציה בין הרשויות המקומיות למועצות

האזוריות. אבל, אני רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה, שאי אפשר להביא

הצעה בפני הוועדה, לעשות שינוי שהוא די דרסטי במועצות האזוריות מבלי

שנשמע את נציגי המועצות האזוריות. יש שתי ברירות: האהת, שנחכח לנציגי

המועצות האזוריות ונשמע את דעתן לפני שנביא את החוק לקריאה שניהושלישית. אלה לא הליכי חקיקה תקינים. עלינו לשמוע את דעת המועצות

האזוריות.

בקשר להוראת השעה. אני מתהילה מהסוף לו/בי כהונה של 24 חורשים. אני

הושבת ש-24 חורשים הוא רף נמוך מרי וצריך להעלות אותו ל-30 חורשים פעם

אחת.
היו"ר סאלח טריף
מקובל.
מירי פרנקל-שור
מרוע 30 חורשים? מכיוון שאם אני לוקחת תקופה של 24 חורשים ואחר כך

שוב תקופה של 24 נשארת לי שנה. המטרה שלי היא שתהיה רוטציה פעם אחת.

מרוע? מכיוון שאם נשארת לי פחות משנה אני גם חוזרת למועצות.
מני מזוז
בואו נקרא יחר את סוף סעיף 7 :"...ובלבד, שלא יבחרו יותר משני

ראשי רשות או מועצה בתקופת כהונה אחת וכל אחר מהם יכהן לפחות 24

חודשים".
יוסי כץ
ברגע השני יתפטר אחרי 24 חורשים, אז זה יתפוס.
מירי פרנקל-שור
למען הסר ספק, נקבע זאת על 30 חורשים. משום שאז אני בטוחה שתהיה

רק פעם אחת רוטציה.
היו"ר סאלח טריף
אני חושב שאנחנו מגזימים. 24 חורשים משאיר מרווח תמרון לבעיה

יחורית. נניח שמישהו יחלה או ירצה לעזוב את התפקיר? אם אנחנו כותבים:

בלבד שלא יהיה יותר משניים אז מה הבעיה? אנחנו מציינים את זה.
שלום זינגר
הנוסח שבו זה קבוע חיום הוא שכל אחר מהם שמכהן 24 חורשים, יכול

לומר שיש לו זכות קנוייה. אני רוצה שיהיה קבוע לראשון לפחות. כיהן

הראשון 24 חורשים. עלה השני ומצב הרשות כזה שצריך ללכת לבחירות

מוקדמות. הוא יגיד שאי אפשר לעשות את זה כי יש לו זכות קנוייה.
מני מזוז
אנחנו מדברים רק לגבי זכות קנוייה לעשות הסכם רוטציה. לא זכות

קנוייה לכהן.
שלום זינגר
אם אתה כותב רק שניים זה בסדר.
מירי פרנקל-שור
אם אנהנו מגיעים למצב שאחד מכהו 24 חודשים ואחד פחות, מגיעים

לפהות משנה ויכולה להיות עוד רוטציה. אי אפשר לקרוא זאת במנותק מסעיף

אי.
סיגל קוגוט
אפשר להוסיף הוראה שבמקרה כזה הולכים לבחירות כלליות.
יוסי כץ
אני מבקש לשמוע, מדוע צריך את תקופת המעבר הכל כך ארוכה?
מני מזוז
היינו שמתים לעבור כבר בקדנציה הקרובה למשטר שאין רוטציות, אלא אם

מדובר בשנה או פהות ואז לא מעשי לעשות בחירות. לפי הפניה שלכם אמדנו

שעושים תקופת מעבר של קדנציה אחת, שגם בה תהיה הגבלה של שני ראשי

רשויות. כלומר, זו לא תקופת מעבר של המצב הקיים אלא זו הדרגה. אנו

משנים. כבר מהקדנציה הבאה יהיה שינוי שאפשר לעשות רק רוטציה אחת. זה

הל מיד בבחירות הקרובות, והבחירות שלאחריהן כבר אי אפשר לעשות רוטציה

בכלל. ואז, אס ראש רשות התפטר, נפטר או הועבר מכהונה יש בחירות חדשות,

אלא אם הדבר קורה בשנה האחרונה. בשנה האחרונה לא רוצים לעשות את כל

המהומה של הבחירות.
מירי פרנקל-שור
זה בדיוק מה שמפריע לי. האחד מכהן 24 חודשים וחוא מחליט שחוא

מתפטר. מה אתה עושה אז? אתה נמצא פחות משנה. מה אתה עושה?
היו"ר סאלח טריף
צריך להיות כתוב באופן ברור בחוק, שיכולים לקיים רק שניים.
סיגל קוגוט
אס מדובר בפחות משנה עדיף להקדים את מועד הבחירות.
סאלח טריף
ברגע שמישהו ידע שהולכים לבחירות זח לא יקרה. ואז, אפשר לעשות כך

שראש המועצה הבא יכהן 6 שנים. מה יכול להיות? עשו זאת בבקעה אל וגרבייה

למשל. לא קרה שום דבר.
מכי מזרז
צריך לנסות לצמצם את הפער. 30 הודשים נראה לי פיתרון בעייתי כי זה

יוצר קו דק מדי. אולי נעשה משהו באמצע שמצד אהד יתן זמן להתארו/נויות

ומצד שני אף אהד לא יתפטר שבועיים לפני הבחירות.
מירי פרנקל-שור
מתגבש אצלי הרעיון שאם היתה כבר רוטציה ואהד מתפטר הולכים לבהירות

מיוחדות. שלא נו/יע לסעיף 24אי. זאת אומרת, שאם היה מקרה שהאהד כיהן 28

חודשים וגם השני כיהן 28 חודשים, נלך לבחירות מיוחדות ולא חמועצח

תבחר.
היו"ר סאלח מהירי
אני מציע 26 חודשים ואז ישארו כמה חודשים ויחיו בחירות כלליות.
עמיחי בו-דור
כעיקרון אנחנו ממשיכים לחתנו/ד לעצם התקיקח הזו ואנו טוענים שעצם

התפטרות של ראש רשות מחייב לעשות בחירות.
היו"ר סאלח טריף
אני מבקש לא לחזור על אותם טיעונים שכבר שמענו בוועדה. אנחנו כבר

מעבר להם. האם יש לך טיעונים לעניין הזה?
עמיחי בן-דור
אני בהתלט מצטדף לעמדה שאם אדם מתפטד בשנה האחרונה המועצה תבחר

אחד מחבריח על מנת לא לו/רור את כל הישוב לבחירות חוזרות. למעט בקדנציה

הבאה. בישיבה הקודמת שמעתי הצהרה שלא תתקבל החלטה לפני שנשמע את דעת

השר.
שלום זינגר
אני מייצג את השר.
מירי פרנקל-שור
זה היה בנושא של מועצות אזוריות. זה היה בענין הבדואים.
היו"ר סאלח טריף
זה בעניין מועצות ממונות.
מירי פרנקל-שור
הוראת הטעה תיכנס לתוקף בבהירות שלאחרי הבהירות הקרובות לרשויות

המקומיות. בקדנציה הזו תהיה הוראת השעה, ואנהנו נשמיט את כל הנושא של

המועצות האזוריות או שנקבל את הסכמתו של חבר הכנסת כץ.
מני מזרז
להבי המועצות האזוריות. מעבר לשיקול שהזכירה גברת פרנקל-שור שאין

שוס הו/יון לעשות הסרר שונה, לגבי מועצות אזוריות כבר היוס יש הסדר

דומה מאוד להסדר שאנו מכיניס ל-6 שניס הבאות. כלומר, אנו לא משנים

למועצות האזרויות ב-6 השניס הבאות שוס דבר. לכן, השינוי לגביהן יהיה

דק בעוד 6 שניס ועד אז אפשר לשמוע את טיעוניהס אין ספוד פעמיס.
איילת פישמן
בשנת 2003 אין בחירות למועצות האזוריות. הבחירות למועצות האזוריות

מתקיימות בשנת 2002 או בשנת 2007. לאט לאט כולס יגיעו לאותו קו בשנת

2007.
מני מזוז
מה קודה בסביבות שנת 2003?
איילת פישמן
בשנת 2002 יש קבוצה די גדולה של מועצות אזוריות שהולכת לבהירות

אבל עדיין לא כולם.
מני מזוז
הרי לא נוכל לעשות הוראה מדורגת לכל מועצה בנפרד.
היו"ר סאלח טריף
נעשה את זה לשנת 2002 ו-2003. במסגרת ההוקיס אנו עושיס הקבלה בין

מה שחל על הרשויות יחול גם על המועצות האזוריות.
מירי פרנקל-שור
יש תביעה בבית המשפט הגבוה לצדק שתלוייה ועומדת היוס בנושא החקיקה

של 4 השניס של המועצות האזוריות. לא נהה דעתו של בית המשפט העליון

מהליך החקיקה שהיה שס ומר זינגר מכיר את המקרה. אני חוטבת שאס אנחנו

רוצים הליך חקיקה תקין נמתין לשבוע הבא, בהסכמתו של חבר הכנסת כץונזמין את המועצות האזוריות. יש פה הסדר שונה. נכון שמדובר שם על 30

חודשים ויש שם את הסכם הרוטציה מה שלא קיים היום. אני חושבת שמן הראוי

טכאטר אנחנו הולכים לההיל הסדר כל טהוא על המועצות האזוריות יט לשמוע

את דברם.
יוסי כץ
אפטר לפתור את הבעיה בכך טנטאיר את הדברים כמו טהם. יוטב ראט

הוועדה יעביר את הצעת ההוק כפי טמנוסהת היום על ידי היועצת המשפטית

ליושב ראש המועצות האזוריות. ותוך כמה ימים, אם יט להם עניין לטנות את

הכללים הם יבואו להופיע בפני הוועדה.
שקיום זינגר
הערה נוספת, הלק מהרטויות המקומיות לא הולכות לבהירות בתאריך

הכללי.
יוסי כץ
לגבי רשויות מקומיות הדיון הסתיים.
שלום זינגר
אני רוצה לומר שהמועד הכללי הוא לאלה טהולכיס לבהירות כלליות

ולאלה טלא הולכים בתום הקדנציה הבאה. יט רשויות מקומיות כולל בני-ברק

שלא תלך לבהירות הכלליות. אני רוצה לומר שלגבי אלה זה יחול בתום

הקדנציה הבאה. בבהירות הראטונוח שיהיו בתום הקדנציה הנוכהית.
איילת פישמן
אז תהיה להם קדנציה הרבה יותר קצרה.
היו"ר סאלח טריף
בסדר. קחו למשל את סגיור. למה אתם לא מאגדים שם? המועצה מסכימה.
איילת פישמן
בחודט יוני 1998 הטר יחליט אילו רטויות הולכות לבהירות בנובמבר

ואילו לא. אז יכול להיות שסגיור היא חריג.
שלום זינגר
יט לנו היום דיון נוסף בבית המשפט הגבוה לצדק. השאלה שעולה בבית

המשפט היא מה יותר חשוב? כתבנו בלהט רב שלמועד הכללי יש לו חשיבות רבה

לגבי רטויות מקומיות כי כל הרטויות מתארו/נות ביחד. כשהולכים במועד

הכללי יודעים שהדברים נכונים לגבי כל הרטויות. אנחנו מנסים לשכנע את

בית המשפט. שלמועד הכללי יט חטיבות מהותית ולא רק מנהלית. זה עולה היוםלדיון נוסף וההחלטה של בית המשפט תשפיע מאוד לגבי מה מה שנעשה בכל

המקומות האלה. אנו מצפים להחלטת בית המשפט הגבוה לצדק.
היו"ר סאלח טריף
לדעתי, ננס כל הכבוד, בית המשפט הגבוה לצדק ילך לפי המדיניות שאתם

תקבעו.
שלום זינגר
אמדנו שהמועד הכללי השוב מאוד, והשוב לאחד ככל שאפשר.
היו"ר סאלח טריף
זה גם רצון הכנסת.
שלום זינגר
את כל הדברים אמרנו לבית המשפט והמילה האהרונה היא שלו, אלא אס כן

נשכה זאת בחקיקה. טענו הכל. היה פסק דין קודס לו/בי מקרה בו רצינו לאחד

ברשות מקומית כדי להביא למועד הכללי שלא תמשיך ותהיה בפיגור. אז מ-5

שנים הארכנו ל-6 שנים. בפעס ראשונה אמר בית המשפט הגבוה לצדק שזה נכון

וצריך ללכת למועד הכללי. זה חשוב. היתה בקשה לדיון נוסף בו היגשנו את

המסמך ואנו מחכים להחלטה. היא תהיה קריטית לגבי כל השאר.
מירי פרנקל-שור
_

מתי הוראת השעה נכנסת למועצות האזוריות? מתי היא מסתיימת?
איילת פישמן
בשנת 2002 היא תיכנס לגבי % 90 מהמועצות.
היו"ר סאלח טריף
משנת 2002 והלאה.
יוסי כץ
אני מודה ליושב הראש ולכולס.
היו"ר סאלח טריף
אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:30)

קוד המקור של הנתונים