ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/12/1997

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - ועדות המועצה), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושג שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מ0י 161

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, '"ז בכסלו התשנ"ח (16 בדצמבר 1997). שעה 12:30
נוכחים
הברי הוועדה: 0אלח טריף - היו"ר

ני0ן 0לומינסקי
היועצת המשפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - ועדות המועצה), התשנ"ז-1997 (של חה"כ ס' טריף).הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - ועדות המועצה). התשנ"ז-1997
היו"ר 0אלח טריף
אנחנו פותחים את ישיבה הוועדה.
ני0ו 0לומינ0קי
אני מצטרף להצעת התיקון לחוק.
היו"ר 0אלח טריף
יש לנו הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - ועדות המועצה), התשנ"ז-1997, של תם- הכנסת סאלח

טריף. אני ביקשתי שהעניין הזה יחול גם על נושא של מועצות מקומיות.
מירי פרנ7ול-שור
הבעיה שאי אפשר לההיל את זה על מ1עצות מקומיות מכיוון שכל הנושא של ועדות במועצות מקומיות מוסדר

בצו המועצות המקומיות ולא בפקודה. לפיכך אנחנו לא יכולים לר1ביא תיקון לצו, מכיוון שצו זה חקיקת-משנה וזה

רק בסמכותו של שר הפנים. לו זה היה מ01דר בפקודה היינו גם מכלילים את המועצות המקומיות.
היו"ר 0אלח טריף
אבל צו זה גם חוק.
מירי פרנקל-שור
כל מה שכתוב זה ברמה של תקנות.
היו"ר 0אלה טריף
אני מבקש להסב את תשומת ליבו של שר הפנים לכך שהתקבל כאן תיקון לפקודת העיריות ואנחנו מבקשים

שהוא יתאים את הכל לגבי צו המ1עצ1ת המקומיות. אני גם אגיד את זה במליאה.

בואי ניקרא את התיקון המוצע 1נאשר אותו.
מירי פרנקל-שור
בתיקון הזה בפקודת העיריות אנחנו נתנו קודם כל שני פרמטרים:

1) "יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת יהיה מהאופתיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר."

אנחנו לא רצינו להגדיר "אופוזיציה" אך אנחנו נתנו הנחיות והתווינו דרך למחשבה מה היא אופוזיציה:

- ש"הסיעה שונה מסיעתו של ראש העיריה;

- לסיעה אין ייצוג בוועדת ההנהלה;

- מהסיעה לא מונו סגנים לראש העיריה;

- סיעת1 אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריה."

זה לא רשימה סגורה, זה בין הייתר.

זה מתייחס לעיריה.

2) אנחנו רצינו גם לחשוב על מצבים אחרים. למשל מועצה שבה כל הסיעות מיוצגות בקואליציה או שישנה

במועצה סיעה אחת בלבד. במיקרה כזה אמרנו שאנחנו נתווה אבני דרך, פרמטרים מינימליים שיאמרו מי צריך

להיות יושב-ראש ועדת הביקורת.
פה אנחנו נתנו רק 3 פרמטרים
-ש"הוא אינו חבר בוועדת חחנחלה;

- חוא אינו מכהן כיושב-ראש ועדת הכספים או המיכרזים;

- הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר."

אנחנו לא יכולנו להחיל את מה שאנחנו החלנו בפיסקה (1) גם לגבי נסיבות שמיוצגות בפיסקה (2).

דבר נו0ף, אני רוצה להביא להכרעת הוועדה את השאלה ממתי יכנסו ההוראות האלה לתוקפן? יש שתי
אפשרויות
אפשרות אחת שהם יכנסו לתוקף רק מהבחירות הבאות לרשויות המקומיות; אפשרות אחרת, אם

רוצים כבר להחיל את זה עכשיו, אז אנחנו צריכים לקבוע מנגנון. למשל, יש מקומות שבהם יושב-ראש הוועדה

לענייני ביקורת מכהן גם כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר, אז אם הולכים בדרך הזאת ולא בהחלה מרובחירות

הבאות, אז צריך לתת לו 30 ימים להחליט את מה ה1א רוצה להמשיך לעשות.
היו"ר 0אלח טריף
אני מציע שנעזוב את זה. נכנסים עכשיו לשנת בחירות, חבל לעשות כל מיני מנגנונים. נגיד שהתחולה של

החוק אחרי הבחירות. אז הכל יתחיל בדרך חדשה, משרד הפנים יוציא החרים, אין שום בעיה, ואז אנחנו מסודרים.

אישרנו את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית. נניח את הצעת החוק במליאה בשבוע הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50

קוד המקור של הנתונים