ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/05/1997

מינוי רואי חשבון בשלטון המקומי

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 91

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני, י"ט באייר התשנ"ז (26 במאי 1997), שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה: רפי אלול - מ"מ היו"ר

דוד אזולאי
מתמנים
שוקי אמתי - אחראי על ביקורת הרשויות המקומיות, משרד הפנים

ששי שילה - יועץ כלכלי, מרכז שלטון מקומי

חיינו קונביץ - ידיר החברים, מרכז שלטון מקומי

אלכס הילמן - נשיא לשכת רואי חשבון

רפי ליטמן - רואה חשבון

קובי נבון - חבר הוועד המרכזי, לשכת רואי חשבון
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
סיגל גורדון
סדר-היום
מינוי רואי חשבון בשלטון המקומי.מינוי רואי חשבון בשלטון המקומי
מ"מ היו"ר רפי אלול
אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא מינוי רואי חשבון בשלטון המקדמי. הייתי שותף

לאישור חוק ההסדרים. מכיוון שאני מביר את עבודת הרשויות המקומיות, אני יודע שלרואה החשבון

שבה מתוך הרשות המקומית, יש בעיה לבקר את הרשות. לכן, אם רוצים לשמור על ניהול נכון וסדר

במערכת, צריך לעשות רוטציה וכך הביקורת תהיה יותר הוגנת. אני מבקש משוקי אמרני לומר לנו

כיצד נזשרד הפנימ מטפל בענין.
שוקי אמרני
נושרד הפנים יישם את המלצות מבקרת המדינה. בשנת 1994 מונו מאתיים שבעים משרדי

רואי חשבון שהונבקשו לעשות ביקורת של הדוחות הכספיים בכל הרשויות המקומיות ובאיגוד

הערים לכבאות. משרד הפנים פירסם מכת ועל בסיס המכרז, מתוך שש מאות משרדים שהגישו

בקשות, נבחרו על ידי ועדה מיוחדת מאתיים שבעים משרדי חשבון. הפעילות שלנו היתה בתיאום

מלא עם לשכת רואי חשבון, עם מרכז השלטון המקומי ואיגוד הגזברים.

בשנת 1995 הארכנו את תוקף המינויים, ורואי החשבון התבקשו לערוך ביקורות לשנת

1994-1995 ובימים אלה אנו נמצאים בשלבים סופיים של הביקורת לשנת 1996. זאת אומרת, בעקבות

המלצת מבקרת המדינה, משרד הפנים נכנם לפעילות ומבקר את כל הדוחות הכספיים לשלוש השנים

האחרונות של כל הרשויות המקומיות על ידי רואי חשבון. כדי להגיע לביקורת אפקטיבית בתקופת
שלוש השנים נעשו מספר דברים
1. במישור הטכני, לאחר שרואי החשבון למדו את העבודה ולאחר שהרשויות המקומיות שיתפו

פעולה והבינו את חשיבות הנושא, הגענו למצב שהיום הביקורת מתבצעת בשיתוף פעולה מלא עם

הרשויות המקומיות. את הדוחות הכספיים שאנו מקבלים, אנו שולחים לראש הרשות המקומית

ודורשים ממנו להביא זאת לדיון בפני ועדת הביקורת, בפני מליאת המועצה, ואנו מנהלים מעקב אתר

תיקון הליקויים.

2. קיצרנו את לוח הזמנים באופן משמעותי. בעבר, דוח כספי מבוקר היה מתקבל בנזשרד הפנים

לאחר תקופה ארוכה מארד, היום דוח כספי מבוקר מוגש בזמן חה מהווה נתון חשוב מאוד במערכת

הפיקוח והביקורת של משרד הפנים.
היו"ר רפי אלול
הדוחות הללו משמשים אתכם גם לצורך דיונים עם רשויות מקומיות על מצבם הכספי?
שוקי אנזתי
בהחלט כן. שר הפנים, אליהו סוויסה שלח מכתב ב- 21 באוקטובר לשר המשפטים, צחי

הנגבי בהקשר לסוגייה זאת והוא ציין שמערך הבקרה והביקורת ברשויות המקומיות של משרד

הפנים מתבסס בעיקרו על דוחות הביקורת שרואי החשבון עורכים.
היו"ר רפי אלול
הנוהל הוא שכאשר הדוח מוכן ראש הרשות הנזקומית חותם על הדוח- ונזאשר אותו?
שוקי אמרני
הם חותמים על הדוח, חותמים על הצהרת מנהלים, נזאשרים את הדוח והוא על דעתם

למרות שיש לעיתים ליקויים לא מעטים וחריגות בפעילות. נתנו הנחייה שהדוח יהיה על דעת

הרשות המקומית ועל דעת הגזבר.

כפי שציינתי קודם, עמידה בלוח הזמנים בהגשת דוח כספי הוא אחד הגורמים החשובים

ביותר מבחינתנו. היום אין מצב שדוח כספי מוגש לאחר זמן רב.מהשוואת הדוחות שערכנו בין השנים 1993, 1994, 1995, נוכחנו לדעת שחלק גדול

מהליקויים בהרבה רשויות מקומיות תוקנו על ידי הרשות המקומית עצמה. אני רוצה לציין שהנהלת

החשבונות בחלק גדול מהרשויות המקומיות השתפרה בלי הכר. מתוך הכרות עם ציבור הגזברים,

ציבור הגזברים נעזר מאח- בביקורת של רואי החשבון ובראייה של האינטרס של הרשות המקונזית.

אנחנו לא היינו שותפים בקבלת ההחלטה שהתקבלה במסגרת חוק ההסדרים. כל הגורמים

המקצועיים שהשתתפו בדיון בוועדת הכספים, הביעו את דעתם, כי לטובת העניין ראוי שמינוי רואי

החשבון יעשה על ידי משרד הפנים באמצעות ועדה. המשמעות החשובה ביותר היא, שישנו גוף

מרמי, שבנקודת זמן מסויימת הוא ממנה את כל מאתיים שבעים רואי החשבון לרשויות המקומיות,

מפקח עליהם, עורך תחלופה ח-ואג שיימלאו את תפקידם על הצד הטוב ביותר.

אני מציע שוועדת הפנים תמליץ לוועדת הכספים לשנות את ההחלטה שהתקבלה. הביקורת

של שנת 1997 אמורה להתחיל בדצמבר במסגרת הצעת התקציב לשנת 1998. בקשתנו היא לציין

שהמינוי ימשך כפי שהיה. בסעיף בו כתוב.- מועצת העיר תמנה את רואי החשבון לעריכת הביקורת
של הדוחות שלה, יהיה כתוב
משרד הפנים באנזצעות ועדה.
אתי בנדלר
התקבל חוק שהממשלה יזמה אותו. הצעת חוק ההסדרים היא הצעת חוק ממשלתית ויושב

כאן נציג הממשלה ואומר שאי אפשר לקיים את החוק ושוועדת הכספים תשנה את החוק. ועדת

הכספים אינה יחמת הצעות חוק, תיקון של הוראת חוק יכול להיעשות על ידי הצעת חוק ממשלתית

או על ידי הצעת חוק פרטית.
שוקי אמתי
הצעת החוק התקבלה לפני מספר חודשים ועל סמך הנסיון המצטבר שלנו, לאחר שבדקנו

והשוונו בין הדוחות, הגענו להחלטה.
אתי בנדלר
נזדוע שר הפנים אינו יחם הצעת חוק ממשלתית?
שוקי אמרני
אנו נמצאים בנושא ומתן עם משרד האוצר ואנתנו מתכוונים להגיש הצעת חוק ממשלתית

לשינוי הענין. התבקשנו על ידי ועדת הפנים לבוא ולתת חוות דעת ולכן הגענו לכאן היום.
חיים קונביץ
הביקורת של רואי החשבון ברשויות המקומיות השתפרה מאה- הן בהיקפה והן באיכותה.

משרד האוצר מתוך רצון לצמצם בתקציב משרד הפנים יזם חוק, שהרשויות ימנו את רואי החשבון

והם אלה שיישלמו את שכרם. וגברת הפנים לא טיפלה בחוק הזה אלא ועדת הכספים אישרה אותו.

מרכז השלטון המקומי התנגד ליישום התשלום על חשבון הרשויות המקומיות. יחד עם זאת, היתה
וגברה שבה לקחו חלק
משרד האוצר, משרד הפנים, לשכת רואי חשבון ומרכז שלטון מקומי, ובמישור

הזה הגענו להידברות, להחלטות מוסכמות ובמהלך הדיון היתה הצעת פשרה. על פי החוק הקיים

משדר הפנים לא צריך למנות רואי חשבון אלא הרשויות הנזקונויות ימנו אותם. היתה לכך התנגדות,

ומכיוון שהתקופה היתה כבר סוף השנה, הפשרה היתה שהשנה ניישם זאת כך ולגבי שנה הבאה

ועדת הכספים תחליט מחדש.

אנחנו נגד יוזמת משרד האוצר להטיל את התשלום על הרשויות המקומיות.
היו"ר רפי אלול
אני מבין שיש משא ומתן בין משת- הפנים למשרד האוצר לתקן את החוק ולהחזיר את

המצב לקדמותו, אתם מעורבים בכך?
ששי שילה
המצב הקודם אומר רק מבחינת הגורם הממנה, זאת אומרת רק לגבי סעיף אחד, זה לא אומר

שמבטלים את כל הצעת החוק.
חיים קונביץ
משרד הפנים מבקש לתקן מילה אחת בחרק: במקום שיהיה כתוב: מועצת העיר תמנה, יהיה

כתוב: שר הפנים ימנה.
היו"ר רפי אלול
ההצעה הזאת מקובלת עליך?
חיים קונביץ
כן.
ששי שילה
ו. אנחנו לא מעורבים במסגרת משא המתן שמתקיים כרגע.

2. במהלך הדיונים על חוק ההסדרים בוועדת הכספים, למרכז שלטון מקומי היו הערות שלא התקבלו

ולכן אנחנו מבקשים שאם מבצעים תיקון נא להתייחם גם להערות שלנו.
קובי נבון
החוק כולל כמה סעיפים ואנחנו מבקשים לשנות רק מילה אחת בסעיף הראשון. בסעיף 214
לחוק כתוב
מועצת העיר תמנה. במקום זאת אנו מבקשים שיהיה כתוב: משרד הפנים באמצעות

ועדה.
רפי ליסמן
התקבל חוק במסגרת חוק ההנח-רים ב- 31 בדצמבר שאומר, שלא רק המימון אלא גם המינוי

יעשה על ידן הרשות המקומית. על פי החוק היום, הרשויות נדרשות לערוך גם דוחות חצי שנתיים

נזה שלא היה בעבר. תוקף החוק הוא מ- 97. ו. ו. החוק הזה לא מקויים, ראשי הרשויות נמצאים בנזצב

של וקום. מצד אחד החוק מעניק למועצה אפשרות למנות את רואי החשבון ומצד שני לממן את

התשלום. יש לתקן את החוק.
היו"ר רפי אלול
אני רוצה להביע נזורת רוח על כך שנציג האוצר לא נוצא לנכון להגיע למרות שהוזמן. לא

יתכן שמשרד האוצר ימרר את החיים לראשי הרשויות על ענינים שונים וכאשר נציגם מחמן לוועדה,

הוא לא מגיע.

אני מציע שתוך שלושה שבועות נקבל את חוות דעת נושה- האוצר להצעה שהתגבשה כאן,

זאת אומרת לתקן את החוק. ברור שצריך לתקן את סעיף המימון, לא ניתן להטיל את מימון הביקורת

על הרשויות המקומיות בפרס שמצבם הכלכלי קשה מאוד. כחבר כנסת חשוב לי שהביקורת תחיה

מסודרת ומאורגנת ושתהיה מוכונבת מלמעלה.

על פי חוק יש לערוך ביקורת חצי שנתית ולא ממלאים את המוק, אנחנו מבקשים לקבל

דיווח הן ממשרד הפנים והן ממשרד האוצר, מה קורה עם הבדיקה החצי שנתית.

בעוד שלושה שבועות ועדת הפנים ואיכות הסביבה ונדון בנושא, ואני מבקש תשובות מכל

הנוגעים בדבר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35.

קוד המקור של הנתונים