ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/01/1997

הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 50

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. זי בשבט התשנ"ז (15 בינואר 1997). שעה 00;10

נכחו; חברי הוועדה; סאלח טריף - היו"ר

רפאל אלול

מיכה גולדמן

אברהם פורז

מוזמנים; רות רוטנברג. - יועצת משפטית - המשרד לאיכות

הסביבה

עו"ד בינה בר-און- המשרד לאיכות הסביבה

ליאור אריאל - " " "

עו"ד מלי סיטון - משרד התחבורה

עו"ד אלי אביר - " "

דלית דרור - משרד המשפטים

דליה איש-שלום - " "

עו"ד אילנה מישר - משרד הבריאות

עו"ד שרינה צירין- " "

סרן רונן עצמון - הפרקליטות הצבאית - צה"ל

סגן תומר גוטהלף - " " "

רפ"ק רינה וינקלר- משטרת ישראל

עו"ד דני פיש - אגודת אדם, טבע ודין
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור

מ"מ מנהל הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; מזל כהן
סדר-היום
הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996.הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה). התשנ"ו-1996

היו"ר סאלח טריף;

אני פותח את הישיבה.
על סדר-היום
הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה) התשנ"ו-

1996. היו לנו שתי ישיבות בנושא זה. אנחנו מגיעים עכשיו לקו הגמר, כשחסר לנו

פרק אחד. אני מבין שאנחנו צריכים לחכות לפרק הזה.

בינה בר-און;

זה סעיף אחד בפרק אחד.

חיו"ר סאלח טריף;

אחרי הישיבה נדע כבר מה העמדה ונכניס את זה ביתר החוקים. הענין הוא שהיו

אי-הסכמות בין משרדי הממשלה השונים ויש ויכוח סביב הענין שהחוק יכלול גם את

משרדי הממשלה.

רפאל אלול;

בינה, תסבירי את זה.

בי נה בר-און;

דיברנו על החלת חוק חומרים מסוכנים על המדינה. אתת ביקשת שנביא לכאן את

היועצים המשפטיים של המשרדים הרלבנטיים. בדיון נוסף בינינו החלטנו שהויכוח

צריך להיעשות, אם בכלל יש ויכוח, כי נתקבלה החלטת ממשלה, על דעתו של היועץ

המשפטי לממשלה. לכן, ביום ראשון אנחנו נפגשים עם המשנה ליועץ המשפטי ושם תתקבל

החלטה אם לסייג, איך לסייג ואז את הסעיף הספציפי הזה נביא עוד פעם לוועדה.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו עוברים על החוק מהתחלה לאישור כולל. כשיבוא הסעיף הספציפי חזה,

נחזור לדון בו ונאשר אותו.

בינה, בבקשה.
בינה בר-און
1. בחוק שמירת הנקיון, בסעיף 5א - סעיף קטן (ג) ימחק. בסעיף זה נאמר

שההתיישנות בסעיף הזה שעניינו לכלוך ברשות הרבים וגרפיטי ימחק. אנחנו עושים את

כל ההתיישנות בחוק שמירת הנקיון שנתיים. לכן, אם זה נאמר באופן ספציפי זה ימחק

ותיכף נתקן את ההתיישנות שתהיה שנתיים.

בסעיף 7 בחוק שדן באתרים מיוחדים שרשויות מקומיות צריכות לפנות לסוגי

פסולת יעודיים ביקשנו להרחיב אותו. במקום כותרת השוליים תבוא כותרת חדשה:

"אתרים לסילוק פסולת בנין, גזם, צמיגים וגרוטות רכב".

בסעיף קטן (א) במקום "אתרים לסילוק פסולת בנין וגרוטות רכב" יבוא "אתרים

לסילוק או לריכוז וטיפול של פסולת בנין, גרוטות רכב, גזם או צמיגים".היו"ר סאלח טריף;

פתרתם גם את ענין הגזם.

בינה בר-און;

כן. במקום סעיף (ד) בחוק היום יבוא: "לא יפנה אדם פסולת מאחד הסוגים

המפורטים בסעיף קטן (א) - היינו פסולת בנין, גרוטות רכב, גזם וצמיגים - אלא

לאתר שנקבע לכך, למפעל טיפול באשפה, למפעל מיחזור או למשרפה, או בהתאם להוראות

שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית הנוגעת בדבר". זה לפי בקשתו של חבר-הכנסת

פורז.

סעיף 11 לחוק שמירת הנקיון היום מדבר על היטל שמירת נקיון. יצרנים של

בקבוקים חד-פעמיים צריכים לשלם איזשהו פרומיל מהמחזור שלהם לקרן שמירת הנקיון.
ביקשנו להוסיף
"אין בתשלום קנס לפי סעיף 13(ב)(4) כדי לפטור מתשלום ההיטל".

הוספנו בסעיף העונשין עבירה של אי-תשלום היטל. היום מי שלא משלם אין לי סעיף

עבירה. אנחנו אומרים שמי ששילם קנס, אין לפטור אותו מתשלום ההיטל.

סעיף 13 הוא אחד הסעיפים העיקריים, הוא בא לתקן את סעיף העונשין. היום
נאמר בחוק
"העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו - קנס". היום הקנס המקסימלי

הוא 9,600 שקל. ביקשנו לתקן ולהרחיב.

"(א) העושה אחד מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א}(3) לחוק העונשין".

היינו היום 49 אלף שקל, כמעט 50 אלף שקל.

"(1) משליף פסולת בניגוד להוראות סעיף 2". סעיף 2 מדבר על לכלוך ברשות

הרבים ופסולת.

"(2) אינו מקיים חובת שילוט ברכב בניגוד להוראות סעיף 6".
אברהם פורז
בסעיף 2 כתוב: לא ישליך אדם פסולת, פסולת בנין וגרוטאת רכב ברשות הרבים.

אולי אתם צריכים לתקן את הסעיף. לדעתי צריך לכתוב פה: משליך פסולת, למעט פסולת

בנין, גרוטאת רכב, כי זח יש במקום אחר.
דלית דרור
כשאדם עושה משהו וזו עבירה, יש אותה עבירה אחר-כך בנסיבות מחמירות. במקום

שאין לך את הנסיבות המחמירות אתה לא אומר: העובר עבירה בנסיבות לא מחמירות. זה

נבלע אחד בשני. אם אתה יכול להעמיד לדין על משהו חמור, אתה יכול להעמיד לדין

על חמור י ותר.
אברהם פורז
זה נכון, אבל כאן כתוב: לא ישליך אדם פסולת, פסולת בנין וגרוטאת רכב. יש

לכאורה שני סוגי ר!וראות עונשין על אותה עבירה.
מרים פרנקל-שור
"המשליך פסולת בניגוד להוראות סעיף (ד) - - -אברהם פורז;

וזה למעט פסולת, צמיגים וכו', שאנחנו עוסקים בהם יותר מאוחר.

דליה איש-שלום;

זה נכון.

בינה בר-און;

"(2) אינו מקיים חובת שילוט ברכב בניגוד להוראות סעיף 6". היום ברכב
ציבורי יש חובת שילוט
לא להשליך מרכב זה פסולת.

"(3) אינו מקיים חובת סימון מכלים למשקה בהתאם להוראות סעיף 9". על כל

משקה צריך להיות סימון מסוים של זריקה לפח.

"(4) אינו מקיים חובת תשלום היטל לשמירת הנקיון לפי הוראות סעיף 11 או

לפי תקנות שהותקנו לפיו או שאינו מקיים חובת דיווח לענין ההיטל על פי תקנות

כאמור". היום יש כאלה שלא מדווחים לנו, יש כאלה שלא משלמים לנו.

"(5) מלכלך את רשות הרבים באופן אחר שאינו מפורט בסעיף קטן (ב)(1), (2)

ו-(3)". כל פעם ממציאים לנו דבר חדש. אנחנו צריכים איזשהו סעיף סל.

"(ב) העושה אחד מאלח, דינו מאסר שנה או קנס כאמור כסעיף 61(א)(4) לחוק

חעונשין - היום זה 150 אלף שקל.

(1) משליך פסולת בנין או פסולת גושית, גרוטאות או גרוטות רכב, פסדים או

צמידים בניגוד לסעיף 2".

רפאל אלול;

מח זה פסדים?

בינה בר-און;

זה חלקי עופות, פגרים של עופות. זה מופיע היום בספר החוקים של מדינת

ישראל. יש תקנות בענין טיפול בפסדים.

דניאל מורגנשטרן;

מה דינו של אדם שיש לו סוס שנהרג בכביש והוא לא אסף אותו.

בינה בר-און;

יש הוראת חוק מפורשת בענין הזה. על כל פנים, הוא פחות יפריע לי מאותו אחד

שזורק לולים שלמים. אנחנו נתקלים בתופעה הזאת.

רפאל אלול;

את יכולה לטפל בו באמצעות החוק הזה?
אברהם פורז
אני לא חושב שסוס מת זה פסדים, זה פגר. אגב, סוס מת צריך לסלק מטעמים

אחרים. תאר לך שהסוס מת בכביש, אתה יודע מה יכול להיות שם. מישהו יכול לבוא

במהירות ולהיהרג מזה.

היו"ר סאלח טריף;

מה קורה אס מישהו שחט כבש וזרק חלקים ברשות הרבים? זה לא קיים.

אברהם פורז;

פסדים כולל את זה.

בינה בר-און;

"(2) השליך אדם פסולת כאמור בסעיף קטן (1) מרכב, רשאי בית המשפט, בנוסף

לכל עונש אחר, לפסול אותו אדם מלהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של שנה אחת, וכן

רשאי בית המשפט לפסול את רשיון הרכב ממנו הושלכה הפסולת לתקופה של ששה חודשים;

הורה שופט על פסילת רשיון הרכב, רשאי הוא להורות על מקום הימצא הרכב המהלך

תקופת הפסילה".

זוהי הצעת חוק פרטית של חבר-הכנסת פורז שאנחנו הכנסנו פנימה. הצעת החוק

הפרטית הזאת הובאה לממשלה והממשלה התנגדה לה לא בגלל שהיא מתנגדת לענין אלא

בגלל שזה נמצא כבר בספר החוקים בסעיף 43 בפקודת התעבורה. לכן היתה התנגדות

הממשלה.
מלי סיטון
זה כבר כתוב בפקודת התעבורה כעבירה. כתוב בסעיף 43: "המסתייע ברכבו לעוון

או לפשע - בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב, שהורשע על עוון או על פשע

שביצועם מתאפשר או מוקל עקב נהיגתו ברכב או עקב השימוש ברכב שיש לו רשיון

עליו, בית המשפט שהרשיעו רשאי, בנוסף על כל עונש אחר, לפסול אותו מהחזיק רשיון

כאמור לצמיתות או לתקופה מסויימת".
אברהם פורז
מאחר ולא כל התובעים יודעים על כל הסעיפים, אם זה מופיע פה, יש בזה

אינדיקציה שרואים את הרלבנטיות. לא איכפת לי אפילו להשתמש באותם מלים של פקודת

התעבורה.
היו"ר סאלח טריף
מה ששמענו ממך זה לא בדיוק הוראה מפורשת אם מישהו השליך פסולת מרכב שלו.
מלי סיטון
מעבר לזה, פקודת התעבורה היא הפקודה שמטפלת כחיקוק ספציפי ומקצועי ישיר

ברשיון הנהיגה וברשיון הרכב. יותר מכך, היא האכסניה הנכונה לטפל באותם רשיונות

אם נעברו באמצעות אותו כלי רכב או בעל אותו רשיון נהיגה עבירות. לכן האכסניה

ההולמת, להבנתנו, והממשלה קיבלה את העמדה הזאת, היא בפקודת התעבורה למנות את

העבירה הזאת.היו"ר סאלח טריף;

לפי דעתך זה מיותר פה?
מלי סיטון
כן.

מיכה גולדמן;

אני חושב שזה לא מיותר ואני אסביר מדוע. אם אנחנו רוצים לחזק את משרד

איכות הסביבה עם כל התעודות שהנפיקו לטובת כאלה שיהיו שותפים לשמירת הנקיון,

אז אנחנו למעשה לא מאפשרים לאותם אזרחים טובים שרוצים לסייע ולמנוע זריקה של

פסולת ממכונית ומשאירים את זה רק בידי אלה שאחראים על האכיפה מבחינת חוקי

התעבורה.
רפאל אלול
זה לא כל אדם.

אברהם פורז;

הענין הוא כזה. אני לא חושב שעד היום נשלל רשיון נהיגה במדינת ישראל על

רקע החוק הזה למרות שהוא קיים מחוק העונשין.

מלי סיטון;

זה תיקון אחרון מ-1996.

אברהם פורז;

הבעיה היא שאין מודעות וכשאין מודעות לא מפעילים את זה. לי חשוב שכאשר

השופט קורא את חוק שמירת הנקיון והוא רואה את זה כחלק מחוק שמירת הנקיון, זה

בעצם אומר לו שהמחוקק מצפה ממנו שבמקרים חמורים הוא יפעיל את זה.

באופן משפטי אתם צודקים. למרות הכל, יש הרבה מאד מקרים בחקיקה שיש חזרה

על חוקים שונים, על אותן הוראות. אני חושב שחשוב שזה יופיע פה כענין חינוכי.

דני פיש;

לא רק זה. פקודת התעבורה מוסיפה תנאי. אם הרכב לא משמש להקלה לביצוע

עבירה אז החוק פה חל עדין. שם הוא לא חל.

מלי סיטון;

חוק שמירת הנקיון, מטרתו למנוע השלכת פסולת ועל השלכת פסולת יש את הקנסות

שקבועים בחוק. בסעיף הזה יש הצעה של מעבר. המעבר הזה מוסדר בחיקוק ספציפי והוא

שלילת רשיון נהיגה או רשיון רכב שמקומם לא בחוק הזה.
היו"ר סאלח טריף
אז מה יש אם הוא מוזכר בחוק אהר רלבנטי כשאנהנו רוצים לשמור על נקיון? מה

הבעיה?

מלי סיטון;

אין שום בעיה. משפטית זה לא יהיה נכון לקחת נושא שמוסדר בחקיקה ספציפית.

היו"ר סאלח טריף;

אין שום סתירה בין מה שיש שם לבין מה שיהיה כאן.

מלי סיטון;

זאת לא המטריה שמטופלת בחוק.

דניאל מורגנשטרן;

אני רואה שאפילו שני חברי הכנסת, פורז ומיכה גולדמן, לא מרושתים. בסעיף

הזה מדובר בעצם בהשלכת פסולת תעשייתית. זאת אומרת, זה לא אותו נהג שרוקן את

מאפרתו ועשה עבירה קלה, אלא מדובר באותו עבריין, שהמקצוע שלו הוא פינוי פסולת,

ועל מנת לחסוך כסף מעצמו, על מנת לעשות יותר נאגלות, הוא מלכלך את המדינה על

ידי השלכת כמויות גדולות של אשפה בלתי מתכלה. זו הכוונה של חבר-הכנסת פורז.

לכן, אני חושב, שחייבים להשאיר את זה כאן.

היו"ר סאלח טריף;

אני מבין שאנחנו בעד להשאיר את הסעיף הזה כאן.
רפאל אלול
אני אמרתי את דעתי. אני נגד, אבל יש פה רוב.
דליה איש-שלום
אם זו החלטת ועדה, אנחנו מבקשים לרשום הסתייגות.

אברהם פורז;

מה ההסתייגות?

דליה איש-שלום;

אני לא אומרת שההסתייגות תוגש, אני רק אומרת שצריך לשמור זכות להגיש

הסתייגות.

אלי אביר;

מה בקשר להתקנת תקנות שיקבעו לענין הזה?אברהם פורז;

זה לא שייך לתקנות כרגע. כרגע מדובר בסעיפי עונשין.

אלי אביר;

ישלל הרשיון, מתי הוא יוהזר, איך הוא יוהזר?

אברהם פורז;

בית המשפט יקבע.

מלי סיטון;

במסגרת חוק שמירת נקיון ישללו רשיון נהיגה ואהר-כך ילכו לפקודת התעבורה

למצוא את הצעדים המשפטיים?
אברהם פורז
אפשר להוסיף שלענין זה יחולו ההוראות בפקודת התעבורה.

מלי סיטון;

ממתי לשר לאיכות הסביבה יש סמכויות לענין רשיונות נהיגה ורשיונות רכב?

היו"ר סאלה טריף;

חבר-הכנסת פורז, אנחנו מאהורי הענין הזה.

מרים פרנקל-שור;

זו לא הסתייגות מהותית.
אברהם פורז
תני להם להסתייג, אנחנו נוריד את זה. צריך למצוא נוסח איך שוללים את

הרשיון ואיך מסדירים את זה שיהיה כדין פקודת התעבורה.

רפאל אלול;

תרשמ י את ההסתייגות שלי.

בינה בר-און;

העבירה השלישית בין העבירות החמורות - "(3) משליך פסולת מכלי שיט בניגוד

לסעיף 2". יש לנו בעיות קשות גם במפרץ אילת וגם בכנרת.

"(4) מלכלך את רשות הרבים באופן המפורט בסעיף 5א(א)". זה הסעיף של

המודעות והגרפיטי שמלכלכים את כל הארץ.

"(5) אינו מבצע צו ניקוי לפי סעיף 13ב". הוספנו אפשרות לשר לאיכות הסביבה

להוציא צו ניקוי. מי שאיננו מבצע את הצו - - -רפאל אלול;

למי פונים? שמתי מודעות על תחנת אוטובוסים, כתוב שם:- הצגת בצוותא. מי

אחראי על זה, צוותא או מדביק המודעות?
בינה בר-און
אומר לך בדיוק, "הודבקו או נקבעו כתב, מודעה או שלט, רואים גם מי שתוכנם

של הכתב, המודעה או השלט מצביע עליו, כמי שהזמין את הכנתם או הדבקתם או הורה

על כך, זולת אם הוכיח כי לא הוא עשה כן וכי המעשה נעשה שלא בידיעתו והוא נקט

את כל האמצעים הסבירים למנוע - - -

אנחנו רואים למשל את הפאבים האלה שעושים מסיבה ביום שישי ושמים מודעות

בכל הצמתים ומדביקים אותן טוב שלא יעופו ברוח ואהר-כך לך תדע מי הדביק את זה.

לקחנו בשנתיים האחרונות 12 או 13 מדביקי מודעות כאלה, מהפאבים הגדולים

יהמלכלכלים הגדולים, לבתי המשפט והם קיבלו קנסות עד 20 אלף שקל. עדין היד

נטויה.

אברהם פורז;

לגבי התיישנות, הארכתם את זה לחמש שנים?

בינה בר-און;

לשנתיים.

אברהם פורז;

למה לשנתי ים?

בינה בר-און;

תיכף נגיע לסעיף הזה.

"(6) אינו קובע אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת כאמור בסעיף 7(א)"?

בסעיף 7(א) נתבקשה רשות מקומית להקים אתרים לפסולות המיועדות שדיברנו עליהן.

החוק נחקק בשנת 1984 ואז נאמר בסעיף האחרון בחוק, שקביעת האתרים תיעשה לא

יאוחר מתום שנה מיום פרסום חוק זה. זאת אומרת, 1985. היום אנחנו נמצאים בשנה

שבה אנחנו נמצאים ולפי דעתי מספר האתרים שנקבעו אפשר לספור על יד אחת. אנחנו

רוצים לעודד את הרשויות המקומיות לפעול בענין הזה.
מיכה ג ולדמן
פה אני חושב שמשרד הפנים עשה עבודה חשובה מאד. הרשויות קיבלו לשם כך

תקציבים.
רפאל אלול
זה מאפשר לתבוע את הרשות המקומית?
היו"ר סאלח טריף
את ראש הרשות.רפאל אלול;

את ראש הרשות אישית?
בינה בר-און
מי שאחראי לזה אישית. ראש הרשות הורה למנהל מחלקת שיפור פני העיר: לך

ותעשה את זה. הוא לא עשה את זה, נתבע את מנהל מחלקת שיפור פני העיר.

רמת העונש החמורה יותר. "(ג) העושה אהד מאלה, דינו - מאסר שנתיים או כפל

הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין". היינו, 150 אלף שקל כפול פעמיים זה

300 אלף שקל.

"(1) משליך פסולת המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן, כהגדרתו

בהוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, בניגוד להוראות סעיף 2;

(2) עובר עבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), באופן או בנסיבות שכתוצאה

מהן נגרם או עלול להיגרם זיהום ממשי של הסביבה". זו החמרה.

"(ד) נעברה עבירה מן העבירות המנויות בסעיפים קטנים (א) (ב) (ג)1 ו-(ג)3

בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס הקבוע לאותן עבירות.

(ה) היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף בשיעור של

חמישה אחוזים משיעור הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה, לאחר

שנמסר למי שעבר את העבירה צו ניקוי לפי סעיף 13ב, ובהתאם למועד שנקבע בצו.

(ו) הורשע אדם, בתוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו - כפל

הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו בשל העבירה שבה הורשע".

חידוש הכנסנו בכל החוקים שלנו. "(ז) עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות

של אחריות קפידה".
היו"ר סאלח טריף
מה זאת אומרת?

דלית דרור;

פעם קראו לזה אחריות מוחלטת.

בינה בר-און;

זאת אומרת, כשמישהו זורק, אני לא צריכה להוכיה.

היו"ר סאלח טריף;

וזה מספיק?

דליה איש-שלום;

יש חזקת רשלנות.בינה בר-און;

"(ח) קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה, ישולם לקרן לשמירת הנקיון. ואילם,

אם הוטל הקנס בבית משפט לעניינים מקומיים, ישולם הקנס לקופת הרשות המקומית,

שבתהומה נעברה העבירה, למעט קנס שהוטל על הרשות המקומית". זה דבר שנמצא היום

בספר החוקים. מכיוון ששינינו שם סעיפים, מחקנו שם והכנסנו את זה כאן. קרן

לשמירת הנקיון עוסקת היום, לפי החוק, ויש דיווח של פעולות הקרן.

שיעורי קנסות - בשנה האחרונה הצלחנו להביא לאיזושהי התעוררות בבתי המשפט

ולהביא לקנסות קצת יותר גבוהים. אז היום יש בקרן, להערכתי, כמליון ו-900 אלף

שקל. מזה, חצי מההיטלים למיניהם וחצי מהקנסות.

"13א. על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב),

התשנ"ב-1982, (להלן - חוק סדר הדין הפלילי) רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר

לאיכות הסביבה לקבוע שיעור קנס העולה על שיעור הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירות

קנס לפי חוק זה, וכן לעבירת קנס חוזרת, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב

בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים

משיעור הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה". היום, שיעורי הקנסות נקבעים בחוק סדר

הדין הפלילי והם נמוכים. לא רצינו שיהיה מצב שהנה המחוקק מראה את דעתו שהוא

רוצה פה ענישה חמורה ועל 50 אלף או 250 אלף תהיה גם ברירת קנס של 100 שקל או

200 שקל. לכן נקבע שבאופן מיוחד, השר לאיכות הסביבה, יחד עם שר המשפטים, יוכלו

לקבוע ברירות קנס עד עשרה אחוזים מגובה הקנסות שנקבעו בחוק וקנסות מיוחדים.

זאת אומרת, אם זו עבירה חוזרת, שישלם פעמיים. עדין דברים שנראים לנו מתאימים

לברירות קנס בכדי שלא נטריד את בית המשפט בכל שטות.
אברהם פורז
זה סביר.
בינה בר-און
צו ניקוי - זה החידוש שהוכנס כאן. "(13ב. (א) נוכח השר לאיכות הסביבה או

מי שהוא הסמיך לענין זה כי הושלכה פסולת או פסולת בנין ברשות הרבים או לוכלכה

רשות הרבים, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לצוות על מי שהשליך את הפסולת או

לכלך את רשות הרבים או על בעל הנכס שבו הושלכה הפסולת או על הרשות המקומית

שבתהומה הושלכה הפסולת, לסלק את הפסולת למקום באופן ובמועד שיורה בצו ולנקות

את שלוכלך, ורשאי הוא לדרוש במידת האפשר ובהתאם לנסיבות להחזיר את המצב

לקדמותו". אנחנו מוצאים את עצמנו היום עם ערימות פסולת מדהימות בכל מיני

מקומות כשאנחנו יודעים מי הוא זה שעשה, ההליך המשפטי יקח שנה או שנתיים וערימת

פסולת, יש לה תכונה שהיא סופחת פסולת נוספת. איפה שיש ערימה, מיד בא עוד מישהו

וזורק גם. לכן אנחנו רוצים אמצעים מידיים לניקוי.

"(ב) מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף קטן (א) תוך זמן סביר בנסיבות

הענין, רשאי השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיך לענין זה, לבצע את הנדרש לפי

הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה, אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל

ההוצאות שהוצאו לקרן לשמירת הנקיון; על גבייתן של הוצאות לפי סעיף זה תחול

פקודת המסים (גביה),"

חבר-הכנסת אלול, בסעיף זה ביקשת להוסיף: "תוך זמן סביר בנסיבות הענין",

אם תראה את סעיף קטן (א), בתוך הצו עצמו כתוב מתי צריך לנקות, איך ובאיזה

אופן. זה הסביר.רפאל אלול;

אני זוכר שהיה בינינו ויכוח על הסעיף. לכן הייתי בטוח שייכנס תיקון בסעיף

קטן (א) ולא בסעיף קטן (ב). כיוון שהכנסת את זה בסעיף קטן (ב), זה מקובל עלי.
מיכה גולדמן
אפשר לוותר על זה.

בינה בר-און;

אני מבקשת עוד פעם את שיקול דעתך. בסעיף קטן (א) כתוב: "-באופן ובמועד

שיורה בצויי. אם הצו הוא בלתי סביר על פניו, ילך בעל הצו לבית המשפט ויגיד:

השר השתגע.
אברהם פורז
תשמיטו את זה. הסבירות היא בסעיף קטן (א).
בינה בר-און
"(ג) מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיך לענין ביצוע הצו כאמור בסעיף קטן (ב),

רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא יכנס למקום המשמש למגורים אלא

על פי צו של בית משפט".

תיקנו פה משהו טכני, לפי הערה של חבר-הכנסת פורז, בכדי שיהיה ברור שהצו

נמסר כראוי ולא נשלח בדואר ונעלם באיזה אופן ערטילאי או הודבק על איזה עץ.

"(ד) על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי,

בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחוייבים". יש שם פירוט רב מאד איך ממציאים

מסמכים וזה מוסדר בחוק.
היו"ר סאלח טריף
זה בא לוודא שבעל הצו יקבל אותו.
בינה בר-און
קיבל אותו ביד.

"התיישנות - 13ג. על אף האמור בסעיף 225א לחוק סדר הדין הפלילי, ניתן

להגיש כתב אישום, להמציא הזמנה או להמציא הודעת תשלום קנס כאמור באותו סעיף

בשל עבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, אם טרם חלפו שנתיים מיום ביצוע

העבירה". היום ההתיישנות בחוק שמירת הנקיון היא שנה. חבר-הכנסת פורז ביקש

לעשות את זה חמש שנים.
אברהם פורז
על כל עוון חמש שנים. שנתיים זה מעט מדי.
דליה איש-שלום
ההתיישנות היא שנה מכוח חוק סדר הדין הפלילי. כלומר, כשהעבירה הוכרזה על

ידי שר המשפטים כעבירת קנס, ההתיישנות היא שנה. כל העבירות פה הוכרזו כעבירות

קנס. לפיכך ההתיישנות שלהן היא שנה, לפי חוק סדר הדין הפלילי.
אברהם פורז
גם אם יש מאסר.
דליה איש-שלום
לא חשוב. ברגע שהן הוכרזו כעבירות קנס, ההתיישנות מתקצרת. לכן אנחנו באים

ומאריכים פה לשנתיים.

אברהם פורז;

אני מציע שלוש שנים.

היו"ר סאלח טריף;

הפכת להיות סוחר? שנתיים.

בינה בר-און;

שנתיים מתאים לנו למצוא את האיש ולהגיש תביעה. אין צורך ביותר.

סמכויות בית המשפט - אמרנו שלשר לאיכות הסביבה יש סמכויות לפני הגשת כתב

אישום. עכשיו אנחנו עוברים לפאזה אחרת של הגשת כתב אישום.

"14א. (1) הוגש כתב אישום או הוגשה קובלנה בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי

בית המשפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה וכל סעד אחר ככל שיראה לנכון בנסיבות

שלפניו, לרבות ביצוע צו לפי סעיף 13ב, והכל כדי למנוע, לצמצם או להפסיק את

לכלוך רשות הרבים". סעיף כגון זה נמצא היום בהוק המים והוא מאד יעיל.

"(2) על צווים שהוציא בית משפט לפי פיסקה (1), יחולו הוראות סעיף

20כג(ב)-(ח) להוק המים, התשי"ט-1959, בשינויים המחוייבים". שם נאמר שזה רק

לשבעה ימים וצריך לשמוע את הצד השני וכל המיגבלות כדי ששופט לא ישלוף מהשרוול

כל מיני צווים וזה יהיה תחת פיקוח.

אחריות נושאי משרה בתאגיד - היום יש בחוק שמירת הנקיון סעיף של אחריות

נושאי משרה בתאגיד. מכיוון שאנחנו מתקנים חמישה חוקים ובשאר החוקים לא היה,

תיקנו את הסעיף בחוק שמירת הנקיון שיהיה כמו בחוקים האחרים כדי שיהיה איזשהו

סדר.

"15. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות,

כאמור בסעיף 13, בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו; - קודם כל אנחנו מטילים

חובה על מנחל בתאגיד לפקח על הענין הזה - המפר הוראה זו, דינו קנס כאמור בסעיף

61(א}(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977; לענין זעיף זה "נושא משרה" - מנהל פעיל

בתאגיד, שותף - למעט שותף מוגבל - או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו

בוצעה העבירה".

היו"ר סאלח טריף;

מה זה שותף?אברהם פורז ;

יש לפעמים שני אנשים שמקיימים עסק הובלות.

בינה בר-און;

"(ב) נעברה עבירה כאמור בסעיף 31 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא

כי נושא משרה הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיה כי עשה כל שניתן כדי

למלא את הובתו".

ביצוע ותקנות - היום, השר לאיכות הסביבה יכול להתקין תקנות רק לאהר מעשה. הוא

לא יכול להתקין תקנות שעניינן מניעת לכלוך. זה הרעיון.

"16. השר לאיכות הסביבה ממונה על ביצוע הוק זה והוא רשאי להתקין, באישור ועדת

הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות - למניעת לכלוך

ברשות הרבים".

התיקון הבא נוגע לענין הקובלנה הפרטית. הכנסנו אפשרות, בשלושה מהמשת החוקים,

להגיש קובלנה פרטית. היום יש בחוק שמירת הנקיון אפשרות להגיש קובלנה פרטית. אנהנו

משנים את הסעיף בכדי שיתאים לנוסרו החדש בשאר החוקים.

"21. בחוק סדר הדין הפלילי, בתוספת השניה, במקום פרט (13) יבוא:

13. עבירה לפי חוק שמירת הנקיון התשמ"ד-1984, בסייגים האמורים בסעיף 21א

לחוק האמור." היום, בחוק סדר הדין הפלילי, יש רשימה של דברים שאפשר להגיש

בעניינם קובלנה. אם בן-אדם ילך לחוק סדר הדין הפלילי, הוא יראה שם את ההוק

הרשימה. אם הוא ילך לחוק שמירת הנקיון, הוא יראה את האפשרות נמצאת כאן. שינינו

קצת את הנוסח אבל הכנסנו את זה.

קובלנה - זה לפי הצעה של "אדם, טבע ודין". "21א. (א) קובלנה כאמור בסעיף 68

לחוק סדר הדין הפלילי על עבירה לפי חוק זה, רשאי להגיש אחד מאלה:

(1) כל אדם - לגבי עבירה שנעברה ברשות היחיד שלו או שגרמה לו נזק;

(2) רשות מקומית - לגבי עבירה שנעברה בתהומה;

(3) כל אהד מהגופים הציבוריים והמקצועיים הקבועים בתוספת לחוק למניעת מפגעים

סביבתיים ותביעות אזרחיות, התש'"ב-1992;" הסעיפים האלה נמצאים היום בספר החוקים

שלנו, בהוקי מניעת זיהום הים והגופים שמנויים הם: המועצה לגנים לאומיים, שמורות

טבע ואתרים לאומיים; רשות גנים לאומיים; רשות שמורות הטבע; החברה להגנת הטבע;

המועצה לארץ ישראל יפה; המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום בישראל ו"אדם טבע

ודין". הגופים האלה יוכלו להתכבד ולהגיש קובלנה פרטית.

"(ב) לא תוגש קובלנה לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן מסר הקובל הודעה לשר לאיכות

הסביבה על כוונתו לעשות כן, ולא הוגש תוך 60 יום לאחר מכן כתב אישום מטעם היועץ

המשפטי לממשלה". זאת אומרת, בן-אדם נפגע, הוא לא יכול לרוץ מיד לבית המשפט, הוא

צריך לעבור עוד מסננת אהת ולהודיע לשר לאיכות הסביבה: ראה נפגעתי כך וכך, האם ארנה

השר הולך לעשות משהו? אם השר יפעל בתוך 60 יום, פעל השר. אם השר לא יפעל, יכול

אותו אדם פרטי או אותו גוף שמנוי בחוק התביעות האזרחיות לפעול.
היו"ר סאלח טריף
אז לא צריך לפנות ליועץ המשפטי?בינה בר-און;

הוא יכול באופן פרטי ללכת ולעשות את זה בעצמו.
מרים פרנקל-שור
זאת הפרוצדורה שיש לנו בתביעות אזרחיות?
בי נה בר-און
כן. החוק השני שאותו אנחנו מבקשים לתקן זה חוק למניעת מפגעים. אתם תראו שהרבה

דברים יחזרו, כי אותם דברים שקבענו בחוק שמירת הנקיון, קבענו בחמשת החוקים.

בחוק למניעת מפגעים, עשינו באותה הזדמנות כמה תיקונים קוסמטיים, שינוי שם

השר, דברים כגון אלו, שלא הספקנו לעשות בעוונותינו קודם.

"(1) בסעיף 1,; במקום הגדרה "השרים" יבוא: "השר" - השר לאיכות הסביבה;"

בסעיפים (2), (3),(4) ו-(5} במקום "השרים" - "השר".

"(6) בסעיף 9. במקום "פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתו)" יבוא "חוק רישוי

עסקים, התשכ"ח-1968." הכל תיקונים קוסמטיים.

עכשיו לעיקר. "מינוי מפקחים - 9א. (א) השר רשאי למנות מפקחים, מבין עובדי

משרדו, לענין ביצוע חוק זה.

(ב) לא יתמנה מפקח אלא אם כן התקיימו בו שניים אלה:

(1) משטרת ישראל לא הודיעה כי היא מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון

הציבור;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה כפי שקבעו המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה

והמפקח הכללי של משטרת ישראל."
רפאל אלול
אתם פונים למשטרת ישראל עם כל שם של מפקח שיאשרו לכם אותם?
בי נה בר-און
כל שם של מפקח שלנו נבדק. תיכף תראה שמפקחים מקבלים סמכויות חקירה די נרחבות.

מה שהיה פעם הוא שביקשנו הסמכת המשטרה והענין הזה לקח זמן רב מאד. לכן, בחוק גנים

לאומיים, שמורות טבע בשנת 1992 נכנס הסידור הזה: אנחנו מודיעים למשטרה ואם יש

התנגדות היא מודיעה. יש תכנית הדרכה מקובלת בין המשרד ובין המשטרה. זאת אומרת,

האנשים האלה גם מקבלים הדרכה משותפת.

"סמכויות מפקחים - 9ב. (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח

להיכנס, בכל עת סבירה, למקום ובלבד שלא יכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו

של בית משפט.

(ב) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה יהיו למפקח סמכויות חקירה, המסורות לקצין

משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וכן סמכותו של שוטר

לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו-24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי

(מעצר וחיפוש) (נוסה חדש), התשכ"ט-1969, והוראות חיקוקים אלה יחולו על חקירה,

חיפוש ותפיסת חפצים כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי העניו, ובשינויים

המחוייבים".
מיכה גולדמן
המשטרה לא התנגדה לזה?

בינה בר-און ;

זאת הצעת חוק ממשלתית.
מיכה גולדמן
לפעמים אנחנו מכירים שהמשטרה לא אוהבת את זה.

בי נה בר-און;

המשטרה מאד אוהבת שאנחנו מטפלים בענין הזה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה רב מאד

עם המשטרה אם אנחנו צריכים סיוע משטרתי והרבה דברים מיוחדים.

"סמכויות בית משפט - 10א. (א) הוגש כתב אישום או הוגשה קובלנה בשל עבירה לפי

חוק זה. רשאי בית משפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה וכל סעד אחר ככל שיראה לנכון

בנסיבות שלפניו, לרבות לביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב, והכל כדי למנוע,

להפסיק או לצמצם מפגעי רעש, ריח או זיהום אוויר חזקים או בלתי סבירים". זה כמו

שעשינו בחוק שמירת הנקיון. חוק למניעת מפגעים מטפל בשלושה סוגי מפגעים: רעש, ריח

או זיהום אוויר חזקים או בלתי סבירים, ולכן הנוסח הזה כאן.
היו"ר סאלח טריף
מה זה חזקים או בלתי סבירים? מי קובע כמה?
בי נה בר-און
כך כתוב חיום בחוק .
רות רוטנברג
יש פסיקה של בית משפט ותקנות. בלתי סביר, בדרך כלל נקבע בתקנות. לגבי רעש

למשל נקבעות אמות מידה כמה למשל באזור מגורים, בתעשיה. אותו דבר יש לגבי זיהום

אוויר. חזק, קבע בית משפט שזה יותר אמת מידה סובייקטיבית. בכל אופן, על פי חוק

מניעת מפגעים יש גם תקנות וגם פסיקה של בתי משפט שקובעת את הקריטריונים לגבי מהו

רעש או זיהום אוויר או ריח חזקים או בלתי סבירים.

היו"ר סאלח טריף ;

איך נקבע לגבי משרפה של פחם כמה היא מזהמת?
רות רוטנברג
לגבי הפליטה יש היום תקנים שמקובלים למשל במדינות אירופה ואנחנו מאמצים אותם

במסגרת תנאים לרשיון עסק. אנחנו עומדים להכין עכשיו תקנות, והם יובאו לוועדה

הזאת, לגבי תקני פליטה לאיכות אוויר לא רק ממשרפות, מתעשיה, מתחנות כוח. אלה אמות

מידה אובייקטיביות שיקבעו מה זה סביר ומה זה בלתי סביר.
בי נה בר-און
סעיף (ב), כמו שקראנו בחוק שמירת הנקיון, ההגבלה על הצווים שמוציא בית משפט.

ההפניה להגבלה הנמצאת בחוק המים."(ג) בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף זה, רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל

עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות הדרושות שהוצאו להסרת המפגע, אם הוגשה לבית

המשפט בקשה על ידי התובע או מאת מי שהוציאן;

(ד) הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט בהחלטה כאמור, להטיל את

תשלום ההוצאות על כולם או חלקם, יחד או לחוד, או לחלקו ביניהם, הכל כפי שייראה לו

בנסיבות הענין".

עונשין - היום העונש המקסימלי בסעיף העונשין בחוק המפגעים הוא 9,600 שקל.
היום הסעיף אומר
העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו - מאסר ששה חודשים או

אלפיים לירות קנס. אתם מבינים שזה מאד מפחיד. סעיף העונשין המוצע החדש אומר כך;

"11. (א) העובר על הוראות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף

61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין)". היינו, 150,000 שקל.

"(1) סעיפים 2, 3 או 4 לחוק זה;" היינו מניעת רעש, ריח או זיהום אוויר בלתי

סביר.

"(2) הוראת השר או מי שהוא מינה לכך, לפי סעיף 8(א) לחוק זה;" הוראות סעיף

8(א} הן צו אישי. השר לאיכות הסביבה יכול להוציא צו אישי לבעל מפעל: אדוני, תעשה

כך וכך למניעת רעש או ריח או זיהום אוויר בלתי סביר.

הסעיף השלישי באותה קטגוריה - "(3) תקנות שהתקין השר הקובעות מהן רעש, ריח או

זיהום אוויר חזקים או בלתי סבירים, או תקנות הקובעות את הצעדים שיש לנקוט כדי

למנוע הפרת הוראות סעיפים 2, 3 אי 4 לחוק זה.

(ב) העובר עבירה, כאמור בסעיף קטן (א), באופן או בנסיבות מחמירות, או הגורם

לזיהום אוויר המכיל חומר מסוכן, דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיף קטן (א).

(ג) נעברה עבירה מן העבירות המנויות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) בידי תאגיד,

דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיפים קטנים אלה".
היו"ר סאלח טריף
מה לגבי עבירה נמשכת?
בי נה בר-און
(ד) היתה העבירה עבירה נמשכת - רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף בשיעור של

חמישה אחוזים משיעור הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה, לאחר

שנמסרה התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה, ובהתאם למועד שנקבע בצו לפי סעיף

11ב.

(ה) הורשע אדם, תוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו - כפל הקנס

שבית המשפט היה רשאי להטיל בשל העבירה שבה הורשע.

(ו) עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

צו לסילוק מפגע והחזרת המצב לקדמותו - 11ב. (א) נוכח השר או מי שהוא הסמיך

לענין זה כי נגרם רעש, ריח או זיהום אוויר חזקים או בלתי סבירים (להלן - מפגע),

וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לצוות על מי שגרם למפגע או על בעל הנכס שממנו נגרם

המפגע, לסלק את המפגע למקום, באופן ובמועד שיורה בצו, ורשאי הוא לצוות על אחד מהם

או על שניהם כאחד, להחזיר את המצב לקדמותו במידת האפשר ובהתאם לנסיבות.(ב) מי שלא קיים הוראות צו לפי סעיף זה ,רשאי השר או מי שהוא הסמיך לעניו זה

לבצע את הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות תצו,

חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו; על גבייתן של הוצאות אלה יחולו הוראות פקודת

המסים (גביה)". אנהנו מוחקים את המלים: תוך סמן סביר בנסיבות העניין.

"(ג) השר או מי שהוא הסמיך לענין ביצוע הנדרש בצו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי

להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא יכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו

של בית משפט.

(ד) על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי

(נוסח משולב) התשמ"ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי), בדבר המצאת מסמכים,

בשינויים המחוייבים".

גם כאן יש לנו אחריות נושאי משרה בתאגיד, כמו שהיה בחוק הקודם. (קוראת
סעיפים
11ג. (א), (ב); 11ד. 11ה. (א), (ב); 11ו. (11); (12); 3.

החוק השלישי שאנחנו רוצים לתקן הוא חוק הדרכים (שילוט). בחוק הזה אנחנו רוצים

להוסיף עבירה שהיום היא נמצאת בחוק אבל לא באופן בולט. היום יש אופנה חדשה,

שגוררים שלט גדול, משאירים אותו על הגלגלים על יד צומת. הוספנו עבירה ספציפית.

"לא ישאיר אדם רכב כמשמעותו בפקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, שיש

עליו שילוט בולט, הנראה לעיני מי שנוהג בדרך בין-עירונית, באופן, בנסיבות ובמשך

זמן שמהם ניתן להסיק כי הוא הועמד כך לצרכי פרסומת (להלן - רכב נושא שילוט)".
אברהם פורז
אני רואה בסעיף הזה נצחון היסטורי, כי הצעתי בכנסת הקודמת הצעת חוק ואמרו לי:

לא צריך, גם כך לפי החוק אפשר.
בי נה בר-און
חבר-הכנסת פורז העיר בישיבה הקודמת שיש מקום להכניס חזקת אחריות לענין חזה.

זה לא היה בהצעה הממשלתית, זו הצעה של חבר-הכנסת פורז.

"הושאר רכב כאמור בסעיף קטן 2(ב) רואים את בעליו לענין סעיף זה כאילו השאירו

כך לצרכי פרסומת, זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן , וברשות מי היה הרכב באורנה עת, או

שהרכב הושאר כך ללא הסכמתו".
דליה איש-שלום
אנחנו מתנגדים לזה משום שאנחנו חושבים שהסעיף הקודם בעצם כבר קובע חזקה.
היו"ר סאלח טר י ף
איפה הקטע של החזקה כאן?
אברהם פורז
על מי נטל הראיה במקרה הראשון ועל מי נטל הראיה במקרה השני? אני רוצה להעביר

את נטל הראיה על הנאשם.
דליה איש-שלום
אנחנו חושבים שזאת החמרה מוגזמת. יש הקלה לתביעה פה שמהאופן, הנסיבות וכו'

כבר אנחנו אומרים שהוא הועמד לצרכי פרסומת. זה לא שהם מוכיחים שבאמת הוא עמד כך

לצרכי פרסומת, אין להם הוכחות לענין הזה. מסיקים מהנסיבות. יש כבר הקלה על

התביעה. פה יש הקלה על הקלה והחמרה על החמרה שהיא בהחלט מרחיקת לכת.אברהם פורז;

נניח שהוא יטען שהאוטו התקלקל והאוטו יהיה תקוע בצומת שבוע. לך תתחיל

להוכיח. למה שלא אעביר את הנטל עליו?
סגן תומר גוטהלף
הסעיף השני קובע על מי מטילים את האחריות. הסעיף הראשון לא קבע את זה.
אברהם פורז
זה מה שאני הושב. המטרה שלי היא להקל על התביעה.
היו"ר סאלה טריף
התביעה לא רוצה.

דליה איש-שלום;

יש פה כבר הקלה לתביעה ובהחלט אין צורך בהקלה נוטפת.
דני פיש
אפשר לעשות משהו אחר, לשלב את שני הסעיפים, הסעיף הראשון יהיה עד המלים

"בין-עירונית, למחוק את השאר, ובחלק השני להכניס את המלים: זולת אם הוכיח שלא עשה

כן וכו'. ואז פותרים את הבעיה. אין כפל ועדין הנטל על אותו אדם.

דליה איש-שלום;

השאלה אם אתה עושה שתי חזקות או חזקה אחת. הסעיף הראשון מספיק חזק.
דני מורגנשטרן
בפקודת התעבורה נאמר שמי שמחנה את רכבו בדרך בין-עירונית עובר עבירה. הוא

מקבל פתק הדבקה של עבירה, ואחר-כך שהוא יוכיח.

סאלח טריף;

אנחנו חושבים כמוכם. אנחנו רוצים להשאיר את הסעיף.
דליה איש-שלום
אנחנו מבקשים זכות להסתייג.

בינה בר-און ;

סילוק שלט שהותקן ללא היתר - "8. (א) הותקן שלט ללא היתר, או שהופר תנאי

שבהיתר, או הוחנה רכב נושא שילוט בניגוד להוראות סעיף 2(ב), רשאי מי שהשר האחראי

על מחלקת עבודות ציבוריות או השר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך בהודעה ברשומות (להלן

- הרשות}, להרוס, להסיר או לסלק את השלט, ובלבד שמסר התראה לבעל השלט והוא לא

הסירו או לא סילקו בתוך המועד שנקבע בהתראה; ואולם רשאית הרשות להרוס, להסיר או

לסלק את השלט ללא מתן התראה, אם לדעת הרשות הוא מסכן באופן מיידי את בטיהות

הנמצאים בסביבתו, או אם זהותו של בעל השלט אינה ידועה ולא ניתן לבררה מתוכן

השלט." זה נמצא היום בחוק. מכיוון ששינינו את הפתיח, העתקנו את כל הסעיף."(ב) הוסר שלט, נהרס או סולק כאמור בסעיף קטן (א), יחזיר בעל השלט לאוצר

המדינה את כפל ההוצאות שהוצאו להריסתו, להסרתו או לסילוקו (להלן - הוצאות

הסילוק). תעודה בכתב מאת הרשות המעידה על סכום הוצאות הסילוק, תשמש ראיה לכאורה

לתכנה; הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט, בהחלטה כאמור, להטיל את

תשלום ההוצאות על כולם או לחלק סכום זה ביניהם, הכל כפי שנראה לו בנסיבות הענין;

על גביית הוצאות אלה תהול פקודת המסים (גביה).

(ג) אין בתשלום ההוצאות, לפי סעיף קטן (ב), כדי לפטור את המשלם מאחריות

פלילית על פי סעיף 9ב." זאת אומרת, הוא גם ישלם את ההוצאות וגם את הקנס.
היו"ר סאלח טריף
יש לו אחריות פלילית מעבר לתשלום הקנס.

בי נה בר-או ן ;

"(ד) שלט שהוסר או שסולק, יישמר בידי הרשות ולרשות תהיה זכות עיכבו ן בשלט

כערובה לתשלום הוצאות הסילוק והשמירה; לא דרש בעל השלט את החזרתו תוך שבועיים

ימים מתום המועד שנקבע בהתראה לפי סעיף קטן (א), רשאית הרשות למכור את השלט או

לנהוג בו כראות עי ניה".

סעיף העונשין - היום סעיף העונשין מדבר על 9,600 שקל ואנחנו מתקנים את זה.

"9ב. (א) המחנה רכב נושא שילוט בניגוד להוראות סעיף 2(ב), או המתקין שלט בניגוד

להוראות חוק זה או אינו מקיים תנאי מתנאי ההיתר או אינו מסלק שלט כפי שנדרש

בהתראה לפי סעיף 8(א) דינו - מחצית הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין,

התשל"ז-1977". זאת אומרת, 75 אלף שקל.

(ב) נעברה העבירה בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס שנקבע בסעיף קטן (א). עבירה

נמשכת 5%. הרשעה בתוך שנתיים - כפל קנס, עבירה של אחריות קפידה וסעיף של אחריות

לנושאי משרה בתאגיד, כמו שאמרנו קודם.

סאלח טריף;

אלה הסעיפים שחוזרים על עצמם?
בי נה בר-או ן
כן. הרשעה בתוך שנתיים, כפל קנס. עבירה של אחריות קפידה, סעיף של אחריות

לנושאי משרה בתאגיד, סעיף שמתקן את האפשרות לתת קנסות מיוחדים בשילוב של הסכמת

השר לאיכות הסביבה עם שר המשפטים ותיקון שם השר, במקום שר הפנים יבוא השר לאיכות

הסביבה.

החוק הבא שאנחנו רוצים לתקן הוא חוק החומרים המסוכנים. אנחנו רוצים לתקן מספר

הגדרות שמצויות בחוק. אמרתי בישיבה הקודמת שחוק החומרים המסוכנים הוא פרק מפקודת

בריאות העם, הוא נלקח כפי שהוא. פקודת בריאות העם מנוסחת במודה של 1940. הוצאנו

את הפרק הזה כשהסמכות הועברה למשרד לאיכות הסביבה והשארנו את החוק כמו שהוא רק

נתנו לו שם חדש ותיקנו את שם השר. במסגרת הזאת אנחנו מתקנים מספר דברים קטנים

שהפריעו ל נ ו .
היו"ר סאלח טר י ף
מה קורה לגבי כל אותן גרוטאות שצה"ל שם בשטחי אימונים. החוק כולל את זה?אברהם פורז ;

לצרכי ירי?

היו"ר סאלח טריף ;

כן, לצרכי אימון .

אברהם פורז;

זה לא נקרא פסולת.
רות רוטנברג
זה לא לצורך סילוק.
סרן רונן עצמון
היתה דרישה מהמשרד לפנות מטרות משטהי אש.
היו"ר סאלח טר י ף
משטחי אש פעילים?
סרן רונן עצמון
כן. צה"ל שם רכבים שהם הרוסים לצורך ירי מטרות של חיל האוויר והיינה דרישה

לפנות את זה. בסוף הענין הסתדר, אבל זה רק מראה את האבסורד, שאם אתה מהיל את החוק

ומותה אותו עד לקצה, באמת מגיעים למצבים כאלה.

רות רוטנברג;

מצד שני, חשוב שהצבא גם יתהשב בצרכים של שמירת טבע ויציג מטרה לא במקום

שתגרום הרס בלתי הפיך.
ה י ו "ר סאלח טריף
ברגע שנקבע לו שטח אימונים, הוא רשאי לעשות בו.
רות רוטנברג
בהחלט, אבל אם אפשר לשים בלי להרוס ולשים עם להרוס, אנחנו מבקשים שהצבא לא

יהרוס.
הי ו "ר סאלח טריף
הצבא שומר עלינו בינתיים.

בי נה בר-או ן ;

תיקון חוק החומרים המסוכנים. בסעיף 1, סעיף ההגדרות, אנחנו רוצים להוסיף

הגדרה. "מצרך" - לרבות חומר גלם. ואחרי הגדרת "סמי מרפא" יבוא "עיסוק" - לרבות

יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש. כל הדברים האלה,

אנחנו רוצים שיבואו במסגרת החוק.סעיף 3(ד) מדבר היתר רעלים. היום, היתר רעלים הוא היתר לשנה ואי ן בו

תנאים. אפשר לתת אותו או לתת אותו ואין בו תנאים. אנחנו 'רוצים לקבוע סוגים

אחר ים.

"(ד) תוקפו של היתר רעלים יהיה לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש או לתקופה פחותה

משנה או עולה על שלוש שנים, אולם רשאי השר לקבוע כי תוקפו של היתר רעלים יהיה

לתקופה בהתאם לאמות מידה שיקבע השר בתקנות ובכלל זה בהתאם לסוג המפעל, לסוג

הרעל וכמותו," זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיו לנו מספר סוגים של היתרים. יהיו

היתרים לשנה, לשנתיים או לשלוש, ייקבעו בתקנות הקריטריונים מה הולך לכל אהד

מהשנים האלה.

דני פיש;

כשאני קורא פה "תקופה פחותה משנה או עולה על שלוש שנים", הבנתי שהמקסימום

הוא שלוש.
בינה בר-און
יהיו שלוש תקופות רגילות, יהיו שלושה סוגי היתרים רגילים, שנה, שנתיים או

שלוש. יכולים להיות היתרים מיוחדים לפחות משנה או ליותר משלוש שנים, לפי

קריטריונים שייקבעו בתקנות.

"(ה) הממונה רשאי לבטל היתר רעלים ולקבוע בו בכל עת תנאים מיוחדים שיש

לקיימם לפני שניתן היתר הרעלים או לאחר שניתן, והכל על מנת להגן על הסביבה או

על בריאות הציבור".

סעיפים 7 ו-9 בטלים. אלה סעיפים מחמודה של שנת 1940. סעיף 7 מדבר על

מכירת ארסן וסעיף 9 מדבר על מכירת רעלים בידי קמעונאי ים. אלה סעיפים לא

רלוונטיים היום, אנחנו רוצים לבטל אותם.

סעיף העונשין - היום העונש הקבוע הוא קנס מקסימלי של 9,600 שקל ושישה
חודשי מאסר. חעונשים המוצעים על ידינו הם
בקטגוריה הראשונה - "15. (א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים או

קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין);"

היינו, 150,000 שקל.

"(1) מסרב להציג את היתר הרעלים בפני מי שנכנס לחצרים מכוח סעיף 16;" שזה

הממונה או המפקחים שלו.

"(2) אינו מנהל פנקס רעלים בהתאם להוראות סעיף 5;" היום החוק מורה לנהל

פנקס רעלים. אלה עבירות פחותות ערך.

עבירות בקטגוריה השנייה - "(ב) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או

כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק חעונשין;" היינו, 300,000 שקל.

"(1) מוסר פרטים כוזבים בקשר להיתר רעלים או כותב פרטים כוזבים בפנקס

רעלים בניגוד להוראות סעיף 5;

(2) עוסק ברעלים ללא היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 3;

(3) אינו מקיים או מפר תנאים שניתנו בהיתר רעלים בהתאם להוראות סעיף 3;(4) מאחסן רעלים שלא על פי הוראות שניתנו לו לפי חוק זה;

(5) מוכר רעלים למי שאינו בעל היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 8;

(6) אינו מבצע צו פינוי רעלים לפי הוראות סעיף 16א." הוספנו אפשרות לשר

לתת צו פינוי רעלים.

ושוב כמו שאמרנו קודם, נעברה עבירה בידי תאגיד, כפל קנס. נסיבות מחמירות,

כפל קנס. עבירה נמשכת חמישה אחוזים, הרשעה תוך שנתיים פעם נוספת, כפל קנס,

ועבירה של אחריות קפידה.

כמו שאמרנו קודם, רשאי בית משפט להוציא צווים מיוחדים. "(א) בנוסף

לעונשים הקבועים בסעיף 15, רשאי בית משפט, לאחר שהרשיע אדם שעבר על הוראה לפי

חוק זה או שהפר תנאי בהיתר רעלים שניתן לו, להורות על שלילת היתר הרעלים

לצמיתות או לתקופה שיקבע.

(ב) הוגש כתב אישום או הוגשה קובלנה בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט

ליתן צו עשה, צו אל תעשה וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, לרבות

לביצוע צו פינוי רעלים כאמור בסעיף 16א, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם את

העבירה."

כמו שאמרנו קודם, ההגבלות על הצווים הן כמו בחוק המים ורשאי בית המשפט

לחייב בתשלום ההוצאות.

"(ד) בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף זה רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל

עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות הדרושות שהוצאו להסרת המפגע, אם הוגשה לבית

המשפט בקשה על ידי התובע או מאת מי שהוציאן; הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד,

רשאי בית המשפט בהחלטה כאמור, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או חלקם, יחד או

לחוד, או לחלק סכום זה ביניהם, ככל שיראה לנכות בנסיבות הענין."

סעיף הקובלנה, כמו שאמרנו קודם - כל אדם, רשות מקומית או כל אחד מהגופים

רשאים להגיש קובלנה אחרי שמסרו הודעה לשר לאיכות הסביבה ותוך 60 יום הוא לא

הגיש תביעה.

חידוש הפעם הוא צו פינוי רעלים, כמו שהיה לנו קודם צו ניקוי.

"(א) נוכח הממונה כי רעלים מצויים ברשות אדם המחזיק בהם ללא היתר רעלים

או בניגוד לתנאיו, או כי רעלים או פסולת רעלים הושלכו לרשות הרבים וטרם הוגש

כתב אישום, רשאי הוא לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס, או על מי שהשליך את

הרעלים לסלק את הרעלים למקום, באופן ובמועד שיקבע, לפי הענין ורשאי הוא לדרוש,

במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, להחזיר את המצב לקדמותו.

(ב) מי שלא קיים הוראות צו כאמור בסעיף קטן (א) - - -

אברהם פורז;

תורידי את המלים "תוך זמן סביר".

בינה בר-און;

כן. - - - רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לענין זה לבצע את הנדרש לפי חצו;

משעשה כן, יהיה מי שנצטווה, אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל

ההוצאות שהוצאו; על גבייתן של הוצאות לפי סעיף זה יחולו הוראות פקודת המסים

(גביה)."הסעיף הבא מדבר על הוראות כיצד יימסרו הצווים האלה, כפי שאמרנו קודם.

אחריות נושאי משרה בתאגיד - 16ב. (א) נושא משרה בתאגיד הייב לפקח ולעשות

כל שניתן לשם מניעת עבירות כאמור בסעיף 15 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו;

המפר הוראה זו, דינו - כפל קנס - - -" 300,000 שקל.

שיעורי קנסות אותו דבר. תחולה על המדינה, אנחנו משאירים לפעם הבאה. שמירת

דינים - "16ה. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן."

תיקון חוק סדר הדין הפלילי לענין הקובלנה.

החוק האחרון פקודת בריאות העם. בפקודת בריאות העם אנחנו מתקנים רק את

הפרק שדן באיכות הסביבה. יש שם פרקים ארוכים בענייני בריאות שאנחנו לא נוגעים

בהם.

סעיפים 51, 55 בטלים. אלה סעיפי העונשין הקיימים. אחרי סעיף 55 יבוא

"מסירת צו" - עוד פעם התיקון שאמרנו, כיצד יימסרו הצווים. בסעיף 69 במקום

"יהיה צפוי לקנס של לא יותר מחמש לירות" יבוא "יהיה צפוי לקנס כאמור בסעיף

61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977." זאת אומרת, הקנס המינימלי בענין הזה הוא

9,600 שקל.

בסעיף 71, זה סעיף העונשין - "(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), העובר על

הוראות לפי חלק הי או חלק ו' או הוראות שניתנו לפיהם, דינו - מאסר ששה חודשים

או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין." זאת אומרת, העונש על העבירות יהיה

מאסר שישה חודשים או 150,000 שקל קנס.

"(ג) העובר עבירה, כאמור בסעיף קטן (ב), לאחר שקיבל הודעה, התראה או צו

בענין מפגע, דינו - כפל הקנס כאמור בסעיף קטן (ב)." היינו, 300,000 שקל.

שוב עבירה נמשכת, קנס של חמישה אחוזים ליום. הרשעה תוך שנתיים, כפל קנס.

עבירה על ידי תאגיד, כפל קנס. נסיבות מחמירות, כפל קנס והעבירה היא עבירה של

אחריות קפידה.

אחרי סעיף 71 יבוא: 71א. לא ביצע אדם הוראה, הודעה או צו בענין מפגע,

רשאים הרשות הסניטרית או הממונה על איכות הסביבה לבצע במקומו, ואז הוא צריך

לשלם את כפל ההוצאות שהם הוציאו.

סעיף שיעורי הקנסות כמו שאמרנו קודם. שר המשפטים והשר לאיכות הסביבה

רשאים לקבוע קנסות מיוחדים.

סעיף אחריות של נושאי משרה בתאגיד, כמו שאמרנו קודם וסמכויות של בית

משפט. בית משפט רשאי להוציא צווים לאחר שהוגש כתב אישום. על הצווים יחולו

ההגבלות של הצווים בחוק המים. בית משפט שהרשיע בן-אדם, רשאי להטיל עליו את

הוצאות הניקוי.
אברהם פורז
לגבי אחריות המדינה, היתה לי פגישת אקראי עם גבי צביה גרוס, היועצת

המשפטית של מערכת הביטחון והעליתי בפניה את הרעיון שהעליתי בישיבה, שאנחנו

נאמר שהחוק הזה יחול על המדינה, אולם שר הביטחון וגם ראש הממשלה יהיו רשאים

להכריז. היא אומרת שצריך לעשות גם הכרזה שלא תהיה מפורסמת על מתקנים מסויימיםכעל מתקנים שכל פעולה בהם צריכה להיעשות בתיאום או על דעת שר הביטחון או ראש

הממשלה. אלה מתקנים רגישים, ביטחוניים כי הם פוחדים מהסיטואציה שמפקח של משרד

לאיכות הסביבה ייצא ביום אחד למקום מאד סודי וירצה להיכנס.

סרן רונן עצמון;

זה קיים גם היום באחד מחוקי מניעת זיהום הים יש הוראה מפורשת שמפקח לא

נכנס למתקן ביטחוני אלא בהיתר מאת מי ששר הביטחון הסמיכו.
אברהם פורז
מה זה מתקן ביטחוני?
סרן רונן עצמון
כל מתקן ביטחוני לפי פרק ו' לחוק התכנון והבנייה. כל מחנות צה"ל אבל לא

שטחי אש,
אברהם פורז
הכור הגרעיני בשורק?
סרן רונן עצמון
הוא מתקן ביטחוני.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה להודות לכם. אנחנו נכין את החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית מלבד

הנושא של תחולה על המדינה. אני חושב שהתקדמנו יפה מאד, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים