ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/01/1997

חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 46

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, כ"ח בטבת התשנ"ז (7 בינואר 1997). שעה 10:20

נכחו ;

חברי הוועדה; מ"מ היו"ר רפאל אלול

אברהם פורז

זאב בוים
מוזמנים
בינה בראון - המשרד לאיכות הסביבה

איילת רוזן - המשרד לאיכות הסביבה

דליה איש-שלום - משרד המשפטים

לבנת משיח - משרד המשפטים

אילנה מישר - משרד הבריאות

אורית אלבק-מרום - אדם טבע ודין

צהלי דרור-גבריאלי - אדם טבע ודין

גדעון נתיב - יועץ משפטי, הוועדה לאנרגיה אטומית

דניאל מורגנשטיין - המרכז לשלטון מקומי

יועצת משפטית; מירי פרנקל-שור

מ"מ מנהל הווועדה; יפה שפירא

קצרנית; הילה לוי

סדר-היום; הוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה). התשנ"ו-1996

הי ו "ר ו-פאל אלול;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה. אנחנו נמשיך

לדון בהצעת חוק איכות הסביביה ואני מבקש מגב'בינה בראון להציג את החוק. מאחר ואני

לא מצוי כל כך בחוק הקיים אני מבקש ממך להאיר את עינינו בדברים שיש בהם שינוי

מהותי
בי נה בראון
הגענו לפרק די - חוק החומרים המסוכנים. החוק הזה מכיל חמישה פרקים ובכל אחד

מהם יש תיקון לאחד מחוקי איכות הסביבה. עברנו כבר על חוק שמירת הנקיון, על חוק

למניעת נפגעים ועל חוק הדרכים - שילוט ונשאר לנו לדון בחוק החומרים המסוכנים

ובפקודת בריאות העם. חוק החומרים המסוכנים הוא חוק משנת 93' והוא הופרד מפקודת

הרוקחות. פקודת הרוקחות היא פקודה מנדטורית והנושא של חומרים מסוכנים במפעלים

הועבר למשרד לאיכות הסביבה. לקחנו את הפרק כפי שהוא מפקודת הרוקחות וזהו חוק

החומרים המסוכנים. לכן למרות שהוא משנת 93' הוא כתוב בלשון פקודת הרוקחות. פקודת

הרוקחות עצמה היא משנות הארבעים.

התיקון הראשון שאנחנו מבקשים להכניס הוא בסעיף (1), סעיף ההגדרות, ולסעיף זה

ביקשנו להוסיף הגדרה "מצרך" - לרבות חומר גלם. היום יש ויכוחים לגבי חומרי גלם

ואנחנו רוצים שהחוק יחול עליהם. הגדרה נוספת שאנחנו מבקשים להוסיף היא "עיסוק" -

לרבות יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש. כלומר שמי

שעוסק בכל פן שהוא בחומרים מסוכנים, ייכנס לתחולת החוק הזה.

היו"ר רפאל אלול;

מה לגבי משאיות שמובילות חומרים מסוכנים, גם מי שמוביל אותן ייכלל בהגדרת

"עיסוק"?
בינה בראון
כן.

היו"ר רפאל אלול;

מה היה קודם?

בינה בראון;

קודם אותו מוביל טען שהוא רק מוביל חומרים ולא מתעסק איתם.

היו"ר רפאל אלול;

בעקבות החוק הזה, משאית שמובילה חומר מסוכן צריכה לקבל רשיון מיוחד?
בינה בראון
כן. התיקון הבא הוא תיקון סעיף (3)(ד) לחוק. היום כתוב; "תוקפו של היתר רעלים

יהיה לשנה וניתן בכל עת לבטלו". אנחנו מוצאים את זה לא נוח. יש היתרים שנרצה לתת

אותם ליותר משנה אחת ויש היתרים שנרצה לתת לפחות משנה ולכן התיקון המוצע הוא:

"תוקפו של היתר רעלים יהיה לשנה אחת, אולם רשאי השר לקבוע כי תוקפו של היתר רעלים

יהיה לתקופה בהתאם לאמות מידה שיקבע השר ובכלל זה בהתאם לסוג המפעל, לסוג הרעל

וכמותו". כמו כן אנחנו מבקשים להוסיף; "הממונה רשאי לבטל היתר רעלים ולקבוע בו

בכל עת תנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני שניתן היתר הרעלים או לאחר שניתן, והכל על

מנת להגן על הסביבה ועל בריאות הציבור". הממונה הוא מי שנקבע על ידי השר.אברהם פורז ;

אני מציע לומר: והכל על מנת להגן על הסביבה או על בריאות הציבור. לפעמים

בריאות הציבור היא דבר אהד והגנת הסביבה היא דבר אהר וצריך לאפשר את זה בשני

המקרים.

היו"ר רפאל אלול;

האיגודים השונים לאיכות הסביבה רשאים לתת היתר מהסוג הזה?

בינה בראון;

הם רשאים לתת היתר, לא לפי הוק הומרים מסוכנים אלא לפי חוק רישוי עסקים.

איגוד ערים לוקה את הסמכות של עיר.
היו"ר רפאל אלול
כאן הסמכות ניתנת לשר, איגוד ערים לאיכות הסביבה מבצע הלק גדול מהדברים האלה

ואת פוסלת אותו מנתינת היתר מהסוג הזה.

בי נה בראון;

הוא מעולם לא היה מוסמך לתת היתר וגם רשות מקומית לא מוסמכת לתת היתר היתר

רעלים נותן רק השר. לאיגוד ערים יש סמכות רק של רשות מקומית.
היו"ר רפאל אלול
יש לא מעט איגודים לאיכות הסביבה בארץ ובהם יש אנשים המומוחים לזה.
אברהם פורז
צריך לאפשר לשר לאצול נתינת היתר רעלים.

בי נה בראו ן;

השר פועל בהוק הזה דרך הממונה והממונה הוא מי שהשר הסמיך בכתב לעניין זה.

אברהם פורז;

אני מציע שתבדקו האם יש אפשרות שהשר יאצול נתינת היתר.
בינה בראון
עם כל הכבוד, לרשות מקומית, ולצורך זה גם לאיגוד ערים, יש רק ראיה מקומית.

לשר לאיכות הסביבה יש ראיה ארצית והוא רוצה לתת אותם תנאים של היתר רעלים שהוא

נותן למפעל בנגב גם למפעל בהיפה.

אברהם פורז;

לדעתי הסמכות צריכה להיות בידי השר אבל צריך לאפשר לו לאצול אותה במקרים

מסוימים. תבדקו את האפשרות הזאת.אורית אלבק-מרום;

לגבי תקופה השונה משנה, הכוונה היא גם לתקופה יותר קצרה?

בינה בראון;

או יותר קצרה או יותר ארוכה.

אורית אלבק-מרום;

אני מבינה שההגבלה לשנה היא לעניין יכולת פיקוה ומעקב והשאלה היא האם לא כדאי

להגביל את ההיתר לחמש שנים או לתקופה מסוימת.

בינה בראון;

השר ישקול ויחליט והוא יכול לקבוע את ההיתר גם לצמיתות. אנחנו לא נותנים את

ההיתרים האלה כלאהר יד.

היו"ר רפאל אלול;

יכול להיות מצב שבו יינתן היתר לשנים רבות מאד ואני מכיר עשרות דוגמות מהשטח.

אברהם פורז;

אפשר להוסיף שהשר יהיה רשאי לתת היתר לתקופה העולה על שלוש שנים רק מטעמים

מיוחדים שי ירשמו.

בינה בראון;

זאת בדיוק הסיבה שבגללה לא רצינו להאציל את הסמכות הזאת לאיגודי ערים או

לרשויות מקומיות.

יש שני סעיפים שאנחנו מבקשים לבטל; סעיף 7 דן במכירת ארסן ונאמר בו; "ארסן

ותרכובותיו יימכרו כשהם מהולים ... זולת אם מהילה זו עושה אותם בלתי ראויה למטרה

שהם נועדו לה, ארסן ותרכובותיו לא יימכרו שלא לשימוש רפואי אלא לבעל היתר רעלים

או למי שיש לו תעודה" וכו'. סעיף 9 מדבר על מכירת רעלים בידי קמעונאים ונאמר בו;

"סוחרי רעלים בקמעונות לא ימכרו רעלים במשקלים רפואיים או לצרכים רפואיים וכן לא

ימכרו אלא למי שידוע להם כאדם הגון ולשם מטרה חוקית" וכו'. הסעיפים האלה לא

רלוונטיים, הם מיושנים ואין בהם צורך.

הסעיף הבא שאנחנו רוצים לתקן הוא סעיף 15. שהוא סעיף העונשין. העונש הקבוע

היום בחוק הוא; "המפר הוראה מחוק זה או תקנה שהותקנה על פיו או מהוראות צו שניתן

על פיו יועמד לדין בבית משפט שלום ודינו אחד או יותר מעונשים אלה; קנס, מאסר שישה

חודשים, חילוט החפצים שבהם או לגביהם נעברה העבירה, שלילת היתר רעלים לצמיתות או

לתקופה". אנחנו מציעים את הסעיף הבא; "העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים

או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין", והקנס בו מדובר הוא 150 אלף ש"ח.

העבירות הן; (1) מסרב להציג את היתר הרעלים בפני מי שנכנס לחצרים מכוח סעיף 16;

(2) אינו מנהל פנקס רעלים בהתאם להוראות סעיף 5י

(3) מוסר פרטים כוזבים בקשר להיתר רעלים או כותב פרטים כוזבים בפנקס

רעלים בניגוד להוראות סעיף 5-"

אלה העבירות הפחות חמורות. בסעיף (ב) מדובר על עבירות יותר חמורות.

אברהם פורז;

עבירה מס' (3) נראית לך לא חמורה?בינה בראון;

יש כאן מידרג. סעיף (ב) אומר: "העושה אהד מאלה - דינו מאסר שלוש שנים או כפל

הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) להוק העונשין:

(1) עוסק ברעלים ללא היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 3.

(2) אינו מקיים או מפר תנאים שניתנו בהיתר רעלים בהתאם להוראות סעיף

3.

(3) מארוסן רעלים שלא על פי הוראות שניתנו לו לפי חוק זה.

(4) מוכר רעלים למי שאיננו בעל היתר לעלים בניגוד להוראות סעיף 8.

(5) אינו מבצע צו פינוי רעלים לפי סעיף 16א."

הוספנו אפשרות לשר להוציא צו פינוי רעלים.

"(ג) נעברה עבירה מן העבירות המנויות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) בידי תאגיד,

דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיפים קטנים אלה."
אברהם פורז
לדעתי מסירת רישום פרטים כוזבים או רישום פרטים כוזבים הן עבירות המורות

ביותר והן צריכות לעבור מפיסקה (א) לפיסקה (ב).
דליה איש-שלום
אני מסכימה שצריך להחמיר בעבירה הזאת אבל העונש עליה לא צריך להיות שלוש

שנות מאסר.
אברהם פורז
אדם שעוסק ברעלים ללא היתר - עונשו שלוש שנות מאסר אבל אדם שמוסר פרטים

כוזבים בקשר למכירת רעלים עונשו שישה הודשים? אין כאן פרופורציה. כאשר נעברה

עבירה על ידי תאגיד האם ברור שניתן להאשים כל מנהל בתאגיד?
בינה בראון
כן. זה כתוב בהמשך. האם הוועדה ההליטה להעביר את סעיף (3) ל-(ב)?
מירי פרנקל-שור
אולי כדאי להעלות את הקנס ולרדת בענישה.
אברהם פורז
אולי צריך לאהד את הסעיף הזה עם סעיף אהר ב-(ב). אם לאדם יש הרשעות קודמות

והוא לא מודיע עליהן זה חמור.
לבנת משיח
הוא לא צריך למסור את המידע הזה כי הוא מתקבל מהמשטרה.
אברהם פורז
אם אני מגיש בקשה לדרכון ואני מוסר פרט כוזב, זאת עבירה?דליה איש-שלום;

כן, לפי חוק העונשין, זהו נסיון לקבל דבר במרמה והעונש על כך הוא שלוש שנים.

אברהם פורז;

אם כך למה כאן העונש יותר קטן?

דליה איש-שלום;

כי כאן אין נסיון לקבלת היתר במירמה אלא מסירת פרטים כוזבים בקשר להיו1ר.

אברהם פורז;

לא נראה לי נכון שאדם שמוסר פרטים כוזבים דינו יהיה רק חצי שנת מאסר. זה שייך

לעבירות החמורות.
דליה איש-שלום
אנחנו ננסח את זה מחדש.

בי נה בראון;

אנחנו ממשיכים. (ד) "העובר עבירה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), באופן או

בנסיבות שכתוצאה מהן נגרם או עלול להיגרם זיהום ממשי של הסביבה או כשנגרם זיהום

הסביבה ויש חשש שלא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו , דינו - מאסר כאמור בסעיפים

קטנים אלה או כפל הקנס הקבוע בסעיפים הקטנים האמורים".

אברהם פורז;
לדעתי צריך להשמיט את המילים
"ויש חשש שלא ניתן יהיה להחזיר את המצב

לקדמותו", כי אתם מטילים על עצמכם נטל שלא תוכלו לעמוד בו. הוץ מאשר במקרה מוות,

תמיד אפשר להחזיר את המצב לקדמותו, צריך רק כסף.
בי נה בראו ן
אני רוצה לציין שבכל חמשת החוקים קבענו עונשים ואחריהם החמרות.

(ה) "היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של

חמישה אחוזים משיעור הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר

שנמסר צו פינוי רעלים לפי סעיף 16א ובהתאם למועד שנקבע בצו".

היום, אם בעל מפעל פושט את הרגל ובורח מן הארץ, ויש לו חצר מלאה חומרים

רעילים, אף אחד לא יכול להיכנס. הוספנו סמכות לשר לאיכות הסביבה להוציא צו פינוי

רעלים ואם האיש לא עושה השר יכול לעשות במקומו. אם האיש לא ביצע את הצו, בית

המשפט יכול לתת לו, בנוסף לכל קנס, קנס יומי על התקופה שבה הוא לא ביצע את הצו.

(ו) "הורשע אדם, תוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו - מאסר

כאמור בסעיפים קטנים אלה או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו בשל העבירה

שבה הורשע".

(ז) "עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה".

לפי תיקון בחוק העונשין, מה שנקרא בעבר "אחריות מוחלטת" נקרא היום "אחריות

קפידה", כלומר, אין פה עניין של מצב נפשי. לא צריך להוכיח שמנהל בית החרושת רצה

לזהם את האוויר בחומרים מסוכנים.דליה איש-שלום;

יש חזקה עובדתית והוא יכול לסתור אותה אבל זה נטל כבד מאד. הוא צריך להוכיה

שהוא לא התרשל, לא נהג במיושבה פלילית ועשה כל מה שניתן למנוע את העבירה.

בי נה בראון;

חבר הכנסת פורז היסב את תשומת ליבנו לכך שכאשר אנחנו רוצים לתת כפל קנס על

עבירה חוזרת אנחנו צריכים רישום פלילי ולכן הוספנו סעיף האומר: "הורשע אדם בעבירה

לפי חוק זה , ידווח התובע לשר לאיכות הסביבה או למי שהוא יקבע לעניין זה את פרטי

ההרשעה והעונש שנקבעו".

זאת הצעה לעשות רישום פלילי פרטי במשרד לאיכות הסביבה וצריך לדון בה.
הי ו "ר רפאל אלול
זה לא נראר. יי- .

אברהם פורז;

כשאתה בא לבית משפט לתעבורה בודקים אם יש לך הרשעות קודמות. אם אדם מזהם את

הסביבה שוב וטיב. חשוב ששופט יידע שזאת לא העבירה הראשונה שלו והוא עושה את זה

באופן שיטתי.

לבנת משיח;

הרישום שאתר. מדבר עליו קיים. ברגע שאדם הורשע בבית המשפט, יש דיווח על ידי

התובע למרשם הפלילי המרכזי, המנוהל על ידי המשטרה, לרבות בעבירות אלה. הושבתי

לתומי שאתם מתכוונים לעבירות קנס כי בעבירות קנס אין רישום כזה. השאלה היא האם

המשרד לאיכות הסביבה רוצה לנהל רישום של עבירות קנס?

היו"ר רפאל אלול;

בשום פנים ואופן לא. לכל משרד יהיה רישום נגד האזרחים?

אברהם פורז;

הבעיה היא עם אנשים שזורקים פסולת שוב ושוב.

היו"ר רפאל אלול;

לא נראה לי שכל משרד ינהל תיקים נגד האזרחים שלו.

אברהם פורז;

הבעיה היא שבעבירות מסוג זה נוהגים לתת עונש קנס.

לבנת משיח;

ברגע שזאת הרשעה בבית המשפט, לא משנה מה העונש שניתן כי העבירה נרשמת במרשם

הפלילי. מכיוון שמדובר על עוונות יש חובת דיווח למרשם הפלילי. כל תובע מקבל את

המרשם הפלילי ויכול לדעת אם לאותו אדם יש כבר הרשעות קודמות. רק לגבי עבירות קנס

הוא לא יוכל לדעת.אברהם פורז;

עבירות קנס לא מעניינות אותי.

רזי ו "ר רפאל אלול;

מי רשאי לנהל תיקים נגד אזרחים?

לבנת משיח;

פרקליטות המדינה או תובעים נוספים שהוסמכו על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

ייפאל אלול;

אנחנו פותחים פתח לכך שמשרד ממשלתי נוסף ינהל תיקים נגד האזרחים. אני חושש

מהתקדים.
אברהם פורז
אם המשטרה מנהלת את הרישום, אין לי בעיה. בענייני תכנון ובניה חייבים לדווח?

לבנת משיח;

כן.

אברהם פורז;

אבל לא מדווחים.

לבנת משיח;

אין לי אפשרות להתגבר על כך שאנשים עוברים על החוק.

רפאל אלול;

אנחנו מויוקים את הסעיף הזה.

אברהם פורז;

תובע של המשרד לאיכות הסביבה שרוצה לקבל מהמשטרה את ההרשעות הקודמות, יכול

לקבל?

לבנת משיח;

הוא נמצא ברשימת הגורמים שמקבלים את המרשם הפלילי.

בי נה בראו ן;

אחרי סעיף 15 ביקשנו להוסיף סמכויות לבית המשפט, ואלו הן; (א) בנוסף לעונשים

הקבועים בסעיף 15. רשאי בית המשפט, לאחר שהרשיע אדם שעבר על הוראה לפי חוק זה או

שהפר תנאי בהיתר רעלים שניתן לו, להורות על שלילת היתר הרעלים לצמיתות או לתקופה

שיקבע. (ב) הוגש כרנב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט ליתן צו עשה, צו

אל תעשה וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, לרבות לביצוע צו פינוי

רעלים כאמור בסעיף 16א, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם את העבירה. העתקנו את

סעיף (ב) מחוק המים, שם הוא קיים היום.היו"ר רפאל אלול;

ומה קורה אם בית המשפט פסק שהוא זכאי?
בי נה בראון
סעיפים (ב) עד (ח) בחוק המים מציינים את כל המגבלות של צו בית המשפט. לפעמים

התיק נמשך זמן רב והומרים מסוכנים זקוקים לטיפול מיידי, כי מדובר בעניין של הי ים

ומוות. מספר פעמים בשבוע אנהנו מוצאים כל מיני מפעלים קטנים שאנשים פותחים בדירות

כגון: מפעל לציפוי מתכות.
היו"ר רפאל אלול
את יכולה לסגור אותם מכוה צו מי נהלי.
בינה בראון
אני רוצה שיהיה פיקוח של בית המשפט. השארנו את הסמכות הזאת בכל אהד מהמשת

הוקי איכות הסביבה והיא אושרה שם. דרושה סמכות של בית משפט, צריך לשכנע את השופט

והוא לא יוציא צו קניו בשל מה בכך.
דליה איש-שלום
אדם יכול להיות מזוכה אבל זה לא אומר שהרעלים צריכים להימצא שם.
בי נה בראו ן
(ג) "על צווים שהוציא בית משפט לפי סעיף קטן (ב) יהולו הוראות סעיף 20כג

(ב)-(ח) לחוק המים, התשי"ט-1959י בשינויים המחוייבים."

אני אקרא את המיגבלות של בית המשפט: "(ב)לא יצווה בית המשפט כאמור אלא לאחר

שנתן לי/שוד או לנאשם, לפי העניין, להשמיע טענותיהם; לא התייצבו ההשוד או הנאשם

לדיון בבקשה על אף שהוזמנו כדין, רשאי בית המשפט להחליט בבקשה בהיעדרם". (ג)

תוקפו של צו שניתן כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לתקופה שיורה בית המשפט ויכול שיהיה

עד לגמר ההליכים; ניתן הצו בטרם הוגש כתב אישום, יפקע תקפו בתום שבעה ימים מיום

שניתן, אלא אם כן הוגש כתב אישום בתוך התקופה האמורה. (ד) חשוד, האשם ותובע

רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה שנתן בעניין בקשה כאמור בסעיף

קטן (א), אם נתגלו עובדות הדשות או השתנו הנסיבות והדבר עשוי לשנות את ההלטתו

הקודמת של בית המשפט.

(ה) חשוד, נאשם ותובע רשאים לערור על החלטה בעניין בקשה כאמור בסעיף קטן (א)

או על החלטת בית המשפט בבקשה לעיון חוזר; בית המשפט שלערעור ידון בערר בשופט אחד.

(ו) בקשה לעיון חוזר או ערר תוגש בכתב, תכיל תמצית נימוקיה ויצורפו לה העתקים

של החלטות קודמות שניתנו בעניין.

(ז) בעיון חוזר ובערר רשאי בית המשפט לקיים, לשנות או לבטל, החלטה שעליה

עוררים או לתת החלטה אחרת במקומה".
אברהם פורז
השר יוציא צו מכוח סמכותו המינהלית והוא יעמוד בתוקף עד החלטת בית משפט?
בי נה בראון
כן.היו"ר רפאל אלול;

את יכולה לתת לי דוגמה קונקרטית?

בי נה בראון;

אם אדם שכר מקום שהיו בו חומרים מסוכנים והוא רוצה להקים שם מאפיה. יש בו

חומרים לא מזוהים. תם לא מאוכסנים היטב וצריך מישהו שיטפל בהם ויוציא אווזם. בנוסף

לכך אני רוצה שהוא לא יכניס לשם הומרים חדשים עד שלא יוחלט מה ייעשה עם החומרים

הישנים שיש בו ,
היו"ר רפאל אלוי
את מי תתבעי את בעל הבית החדש או את בעל הבית הקודם?

אברהם פורז;

אני אתן לד דוגמה אחרת; אם יש באיזשהו מקום חומרים מסוכנים ומתבצעות פעולות

בניה. יש חשש שכל הבנין יקרוס והרעלים יישפכו. האם צריך לחכות עד שהבנין י פול?

בית המשפט יקבע שצריך לסלק את החומרים המסוכנים עד לגמר הליכי הבניה.

בינה בראון;

אנחנו מוכרחים לקבל אמצעים למניעה ולא יכולים לחכות עד שייגרם נזק.
היו"ר רפאל אלול
תרשמו שאנחנו מאשרים את זה בהסתייגות שלי. זה נראה לי מוגזם.
בינה בראון
לכן ניתן שיקול לבית המשפט ולא לפקיד.
אברהם פורז
אם שופט משתכנע שיש סכנה, הוא ייתן צו זמני, כמו צו מניעה.
היו"ר רפאל אלול
את יכולה למחוק את ההסתייגות.

בי נה בראון;

אני ממשיכה לקרוא את הסעיפים.

(ד) בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף זה רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש

שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות הדרושות שהוצאו להסרת המפגע, אם הוגשה לבית המשפט

בקשה מאת מי שהוציאן; הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט בהחלטה כאמור,

להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או חלקם, יחד או לחוד, או לחלק סכום זה ביניהם,

ככל שיראה לנכון בנסיבות העניין".
אברהם פורז
אני מציע להשמיט את המילים: "אם הוגשה לבית המשפט בקשה מאת מי שהוציאן". אם

הוציא את זה גוף שאין לו זכות עמידה בבית משפט ואתם לא מתכוונים להקנות לו זכות

עמידה, די שהתובע יבקש. אני מציע לכתוב: אם הוגשה בקשה בידי התובע.בינה בראון;

"צו פינוי רעלים" - בסעיף זה ניתנה לשר סמכות חדשה בכל אחד מחמשת החוקים,

להוציא צו במהלך הדברים.

(א) "נוכח הממונה כי רעלים מצויים ברשות אדם המחזיק בהם ללא היתר רעלים או

בניגוד לתנאיו, או כי רעלים או פסולת רעלים הושלכו לרשות הרבים, וטרם הוגש כתב

אישום, רשאי הוא לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס או על מי שהשליך את הרעלים

לסלק את הרעלים למקום, באופן ובמועד שיקבע, לפי העניין, ורשאי הוא לדרוש במידת

האפשר ובהתאם לנסיבות להחזיר את המצב לקדמותו.

(ב) מי שלא קיים הוראות צו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה או מי שהוא

הסמיך לעניין זה לבצע את הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה, אך לא מילא

אחר הוראות הצו חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו; על גבייתן של הוצאות לפי סעיף זה

יחולו הוראות פקודת המיסים (גביה)."

הי ו"ר רפאל אלול;

מדוע נקבע כפל הוצאות?

בי נה בראון;

יש לנו נסיון מר בנושא. באחד החוקים למניעת זיהום הים הוקמה קרן למניעת זיהום

הים שתפקידה, בין השאר, לטפל בזיהומי ים. בזיהומי ים חייבים לטפל מיד ובכל דקה

הזיהום מתפשט. הקרן למניעת זיהום הים מפעילה פקחים והם מנקים ודורשים הוצאות.

כשהם דורשים הוצאות אנחנו מתדיינים עליהם בבית המשפט במשך שלוש שנים. אני רוצה

שיידעו מראש שאם המשרד לאיכות הסביבה דואג לטפל בזיהום, זה יעלה כפול לאותו גוף

שמזהם. אני רוצה שהוא יטפל בזיהום באופן מיידי.

היו"ר רפאל אלול;

אם כך את צריכה להכניס משפט שאומר שניתנה לו הזדמנות לטפל בזיהום בעצמו.

אברהם פורז;

יש את זה בסעיף (א). למעשה, אחרי המילים "אך לא מילא אחר הוראות הצו" צריך

להוסיף; "תוך זמן סביר בנסיבות העני י ן".

בי נה בראון;

הסעיף הבא הוא לפי הצעתו של חבר הכנסת פורז, שטען שצריכה להיות המצאת מסמכים,

בחוק סדר הדין הפלילי כתוב איך ממציאים מסמכים וזה יוכנס לחוק שלנו.

16ב (א) "נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן לשם מניעת עבירות כאמור

בסעיף 15 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - כפל קנס האמור

בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד,

שותף - למעט שותף מוגבל - או פקיד שתפקידו מטעם התאגיד הוא לפעול או לפקח על

התחום שבו בוצעה העבירה." הסעיף הזה הוא לפי הצעתו של חבר הכנסת פורז וקיבלנו

הצעה לתיקון שבה נאמר; "שתפקידו למנוע הפרת הוראות חוק זה".

אברהם פורז;

אין אדם שתפקידו למנוע הפרת החוק. האדם חייב להיות ממונה על התחום.

דליה איש-שלום;

אם נעשה אחריות חלופית יהיה אינטרס למנות אדם שיהיה ממונה על הפרת הוראות חוק

זה. אנחנו חושבים שהמשפט "התחום שבו בוצעה העבירה", לא מספיק מוגדר.אורית אלבק-מרום;

שמנו לב שיש מקרים שבהם דירקטורים מעורבים.

אברהם פורז;

מנהל הוא גם דירקטור.

אורית אלבק-מרום;

מנהל פעיל בתאגיד הוא לא בהכרח דירקטור.

אברהם פורז;

את לא רוצה לכלול בזה גם את הברי מועצת המנהלים שבאים לפגישה פעם בהודש. בבנק

לאומי יש כמה מאות בעלי זכות התימה, נכלול את כולם?

בי נה בראו ן;

אני קוראת את סעיף (ב): "נעברה עבירה כאמור בסעיף 15 בידי תאגיד או בידי עובד

מעובדיו, הזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את הובתו לפי הסעיף האמור, אלא אם כן

הוכיה כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו."

הסעיף הבא מאפשר לנו לקבוע שיעורי קנסות שונים משיעורי הקנסות הרגילים.

16ג "על אף הוראות בסעיף 221 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],

התשמ"ב-1982, רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר, לקבוע שיעור קנס העולה על שיעור הקנס

הקבוע בסעיף האמור לעבירות קנס לפי הוק זה וכן לעבירת קנס חוזרת, נמשכת או נוספת

שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה

על עשרה אחוזים משיעור הקנס המירבי הקבוע לאורנה עבירה".

אנחנו רוצים לעשות מערכת מאד עניפה של ברירות קנס כדי לא להיכנס לבית המשפט.

כל מה שיכול להיות בברירת קנס, יהיה בברירת קנס. ברירות הקנס גודלן מוגבל ואנחנו

החמרנו מאד בעונשים. לא רצינו להגיע למצב שבו בבית המשפט העונש מאד גבוה וברירת

הקנס מגיעה רק למאתיים ש"ח. התקרה היום לברירת קנס ראשונה היא 490 ש"ח ו-990

לעבירה חוזרת. אם העונשים הקבועים כאן הם בין 0 5 אלף ש"ח, ברירות הקנס יוכלו

להיות עשרה אחוזים מזה, כלומר חמשת אלפים ש"ח.אברהם פורז;

הנוסח לא ברור וכדאי לנסה שוב את הסעיף הזה.

בינה בראון;

הסעיף הבא קובע תחולה על המדינה. בעוונותינו, החוק הזה טרם חל על המדינה

ואנחנו רוצים להחיל אותו על המדינה, יש כאן הסתייגות של הוועדה לאנרגיה אטומית,

והיועץ המשפטי שלה רוצה להציג את ההסתייגות.
אברהם פורז
הכוונה היא שאם בית חולים זרק פסולת הוא ישלם קנס?

בינה בראון;

היום החוק לא חל על בתי חולים ממשלתיים, על הצבא, על מתקנים בטחוניים ועוד.

אברהם פורז;

מבחינה ז ו אין למדינה מנהל פעיל, אין שותף מוגבל וכו'.

בי נה בראון;

מנהל יכול להיות מנהל בית החולים.
אברהם פורז
בהגדרות כתוב: "נושא משרה - מנהל פעיל בתאגיד".

בי נה בראון;

בית החולים הוא תאגיד.

אברהם פורז;

בית החולים איננו ישות משפטית נפרדת ולכן הוא לא מדינה.
בי נה בראון
הוא תאגיד בבעלות המדינה.
אברהם פורז
תאגיד בבעלות המדינה הוא לא המדינה. במדינה אין מנהל, אין שותף מוגבל, אין

פקיד מטעם התאגיד וכו'.

בי נה בראון;

אנחנו מדברים על משטרה, על צבא ועל בתי חולים שיש להם הרבה מאד חומרים

מסוכנים.
אברהם פורז
הטלוויזיה ההינוכית, לדוגמה, היא מהלקה במשרד ההינוך והתרבות והיא יהידת סמך

אבל היא איננה ישות משפטית נפרדת. נניה שיש להם הומרים מסוכנים לצורך הפקות, אם

תעמידי לדין את המדינה לא ייצא מזה כלום כי הכסף יעבור מקופה איות לשניה, והשאלה

היא איך מגיעים למבצע האמיתי של העבירה? הסעיף "נושא משרה" לא עוזר אם רוצים

להחיל את החוק על המדינה. לגבי המדינה, אם רוצים שיהיה לזה שיניים צריך לומר

"יהול גם על עובד המדינה שתפקידו הוא לפקה על התהום שבו בוצעה העבירה".

גדעון נתיב;

הצעת התיקון שהצענו מוסכמת על המשרד לאיכות הסביבה, והיא הוגשה לוועדת והשרים

לענייני הקיקה ואכיפת ההוק, ואני קורא אורנה: "במקום האמור בסעיף 16ד יבוא: הוק זה

יהול גם על המדינה למעט הוועדה לאנרגיה אטומית או מי שהוחל עליו צו הפיקוח מצרכים

ושירותים (בניה והפעלה של כור גרעיני תשל"ה-1974}"- בצו הזה שהתייחסתי אליו מוסדר

בצורה מאד מפורטת נושא הפיקוח וההפעלה של כור ושל מתקנים גרעיניים ומתקנים נילוים

בסביבה של הכור, והוא מכסה את כל החומרים המסוכנים, בין אם הם רדיואקטיביים ובין

אם הם כימיים. אנחנו עוסקים בדרכי ענישה ואם תעיין בחוק חומרים מסוכנים תראה שיש

שם מכניזם שלם של דיווח ופיקוח. תאר לך שמפקח של המשרד לאיכות הסביבה נכנס לכור

גרעיני ושולף דוגמות מתוך ליבת הכור.
חי ו"ר רפאל אלול
עניין הובלת החומרים המסוכנים מוסדר?
גדעון נתיב
כן, יש צו של משרד התחבורה שמסדיר בצורה מאד מפורטת את ההובלה של החומרים

המסוכנים.
היו"ר רפאל אלול
הצו שלכם הוא מחמיר יותר מהחוק שקראנו או מקל יותר?
גדעון נתיב
אנחנו מחמירים יותר. הפיקוח נעשה בצורה מאד קפדנית ומאד מחמירה, הרבה י ורו-

ממה שמתחייב מכאן. הבעיה היא שדווקא בגלל זה שזה מוסדר בחיקוקים אחרים בצורה מאד

מפורטת, וזה עובד כבר שנים רבות, אנחנו בדיעה שאין מקום להחיל את החוק על המדינה.
מירי פרנקל-שור
יש מקום להחיל על המדינה אבל לא עליכם.
גדעון נתיב
נכון, כתבנו "על מתקני הוועדה לאנרגיה אטומית ועל מתקנים נוספים". מדובר על

אפשרות שחברת חשמל תקים כור כוח גרעיני.
אברהם פורז
מה לגבי מיתקנים ביטחוניים? מפקח מטעמכם יכול להיכנס לכל מיתקן ביטחוני?בינה בראון;

כרגע לא.

היו"ר רפאל אלול;
בינה, אני מציע שתוציאו מכתב
לכל אלה שאתם חושבים להיכנס אליהם: משרד

הביטחון, רפא"ל, המשטרה, הצבא וכוי, ותודיעו לכל היועצים המשפטיים שלהם שזאת

כוונת החוק.

בי נה בראו ן;

הפצנו את החוק הזה בין כל המשרדים הממשלתיים.

היו"ר רפאל אלול;

כנראה שהם לא קראו אותו.

אילנה מישר;

בגלל ההשלכות על בתי החולים הממשלתיים אני חושבת שיש מקום לבדיקה.

היו"ר רפאל אלול;

תגובתה של הנציגה של משרד הבריאות היא ההוכחה הטובה ביותר לדבריי שהם לא קראו

את החוק. בהצעת החוק הזאת נותנים לפקיד או לכימאי של המשרד לאיכות הסביבה להיכנס

לכל מקום. עם כל הכבוד לכם, אני לא חושב שכל החוכמה אצלכם ולמרות שאני מבין את

הרצון שלך לחוק חזק ומרתיע, אני מקבל את התגובה של הוועדה לאנרגיה אטומית.

אברהם פורז;

אולי כדאי לכתוב שכאשר מדובר במיתקן ביטחוני או במיתקן של משרד ראש הממשלה,

הדבר ייעשה בתיאום עם השרים האלה, אחרת תהיה לכם בעיה.

בינה בראון;

זאת הצעת חוק ממשלתית וככזאת היא הופצה בין כל המשרדים. התקיימו דיונים מול

כל משרד באופן ספציפי ובוועדת שרים לחקיקה, ואני מוחה בקול רם נגד חברתי ממשרד

הבריאות שבאה עכשיו נגד הצעה ממשלתית ומדברת נגד הצעת הממשלה. זה דבר לא מקובל,

הוא לא ייעשה והוא נגד תקנון הממשלה.

חוקי פיקוח זיהום ים חלים על הצבא והמפקחים שלנו נכנסים לבסיסים צבאיים,

כלומר, לא כל אחד בעל תואר מפקח יכול להיכנס מתי שהוא רוצה. המפקחים עוברים תאום

ביטחוני ואישור ביטחוני והבדיקה נעשית תמיד בתיאום עם מפקד הבסיס.
היו"ר רפאל אלול
זאת ישיבה שלישית שלי בהצעות חוק של המשרד לאיכות הסביבה ויש לי תחושה קשה

מאד. יש לי תחושה שיש במשרד שלכם שינוי במדיניות ואינם לוקחים על עצמכם יותר מדי

סמכויות. יכול להיות שלנציגת משרד הבריאות הרנברר רק עכשיו, תוך כדי דיון, למה היא

נדרשת. אני לא יודע אם למנהל בית חולים יהיה קל לעמוד בהוראות שלכם.

בינה בראון;

כל אחד מהי ועצים המשפטיים של כל המשרדים קיבל מכרנב.היו"ר רפאל אלול;

את משוכנעת?

בינה בראון;

אני משוכנעת כי אני שלחתי.
היו"ר רפאל אלול
מותר לי כיושב ראש הוועדה לקבל מהם אישור?

בי נה בראו ן;

שלחתי לכל משרד וקיבלתי הערות ספציפיות לגבי כל נושא. זה לא נכון שלא קוראים

מסמכים כי היועצים המשפטיים כן קוראים את זה, ועל סמך ההערות שלהם תיקנו את החוק.
הי ו"ר רפאל אלול
אני יכול לקבל ממך את המכתב שנשלח ממשרד הביטחון?

בי נה בראון;

אין לי כאן את כל החומר.
היו"ר רפאל אלול
אני מבקש ממשרד הביטחון מכתב, או שנציג שלו יבוא לכאן שיאמר לי שידוע לו

שתינתן רשות לשני פקידים מהמשרד לאיכות הסביבה להיכנס למיתקנים של משרד הביטחון

ולתת לו צרים. אם אני הייתי נציג של משרד הביטחון לא הייתי מסכים לכך.
אברהם פורז
לדעתי זה לא אסטתי להזכיר בחוק את הוועדה לאנרגיה אטומית, כהוראה מפורשת, זה

גם מעורר חשד ולכן ודאי שצריך להתנגד לניסוח כפי שאינה מציע. אני חושב שאפשר לקבוע

הוראה לגבי מיתקן ששר הביטחון או שראש הממשלה הכריזו עליו, ואז כל פעולה תיעשה רק

על דעתם או בהסכמתם. אולי שר הביטחון יכריז על כמה מקומות מאד סודיים אבל לא כל

בסיס טירונים הוא סודי ואפשר בהחלט לבדוק אותו. הכל הוא עניין כספי ולפעמים סילוק

חומרים מסוכנים עולה כסף. הכי נוח לזרוק אותם לפח כי זה זול ואם חלילה מישהו

יפגע? מכל מקום, אי אפשר להזכיר את הוועדה לאנרגיה בשמה היא.
בינה בראון
היום אני יכולה להיכנס ולפקח בבית חולים "הדסה" ואני לא יכולה להיכנס ולפקח

על בית חולים ממשלתי שעומד על ידו, למח צריך להיות מצב כזה?
אורית אלבק-מרום
אנחנו כן תומכים בכך שהחוק יחול על המדינה ואנחנו חושבים שצריך לסמוך על

המשרד לאיכות הסביבה שיעשה שימוש מושכל בסמכות שיש לו. המשרד עובד בשם המדינה

ולמען המדי נה.
היו"ר רפאל אלול
יש שלוש מאות אלף עובדי מדינה שעובדים בשביל המדינה, ואני מכיר הרבה טענות

לעובדי המדינה.
אורית אלבק-מרום
אין שום סיבה שהחוק הזה לא יהול על מוסד ממוסדות המדינה ולעניין זה אני רוצה

להדגיש את הנושא של בתי החולים, כי אנחנו נתקלים בזה יום יום. זאת בעיה קשה ואיו

שום סיבה שהמשרד לא יוכל לבדוק בית חולים ממשלתי.

אילנה מישר;

אני מסכימה שמדובר בעיקר בבעיה כלכלית ובגלל זה אני חרדה. קודם לא שמתי לב

לאפשרות של כפל תשלום ויכולות להיות עלויות אדירות. זה נושא שלא נבדק בתוך המשרד

והבעיה התקציבית מוכרת.

גדעון נתיב;

כפי שאמרת, אדוני, מדובר בהצעה של הממשלה. יש החלטת ממשלה שבה הוחלט להעביר

את הצעת החוק לטיפול הכנסת, אבל להמשיך ולטפל בכמה הסתייגויות. כתוב; "להטיל על

ועדת שרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק לבדוק את ההסתייגויות שהוגשו על ידי שר

האנרגיה והתשתית, שר החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד ראש הממשלה - הוועדה לאנרגיה

אטומית. הגענו לכאן לפני הדיון בוועדת השרים משום שהוסכם בינינו לבין המשרד

לאיכות הסביבה שאם ההסתייגות שלנו תמצא ביטוי לתיקון כפי שגובש בינינו, לא יהיה

צורך לדון בוועדת השרים. אבל אם יש כוונה להמשיך ולדון בעניין הזה כאו ללא אישור,

אני מבקש שנחזור לוועדת השרים כדי שהעניין ידון שם ותהיה עמדת ממשלה בעניין הזה.

בקשר לוועדה לאנרגיה אטומית, אני רוצה להפנות את תשומת ליבו של חבר הכנסת

פורז לכך שיש כמה חיקוקים שבהם מוזכרת הוועדה לאנרגיה אטומית במפורש. לדוגמה;

תקנות הרוקחים, יסודות רדיואקטיביים ושם יש במפורש סעיף פטור דומה למה שכתוב כאן,

זה מועתק משם. אם הזכרתם את משרד הביטחון, אמרה לי היועצת המשפטית של משרד

הביטחון שהיא לא שמה לב לזה משום שהחוק עוסק בדרכי ענישה. אבל כאן לא מדובר רק

בדרכי ענישה אלא בשינוי מהותי וזה הכנה של חוק חומרים מסוכנים על המדינה וזה שווה

די ו ו בפני עצמו.

היו"ר רפאל אלול;

אני מציע שלא ניגע היום בסעיף הזה ובינה והיועצת המשפטית של הוועדה יבדקו את

הנוסח.

אברהם פורז;

אני מציע לזמן לוועדה את היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה ואת היועץ המשפטי

של משרד הביטחון, יכול להיות שהם יקבלו את הרעיון שהצעתי שאומר שהם יוכלו להכריז

על מיתקנים מסוימים כמיתקנים ביטחוניים, שבו תהיה סמכות מסווגת.

היו"ר רפאל אלול;

חשוב מאד שגם יועץ משפטי של המשטרה יהיה כאן ובינתיים נמשיך לדון בסעיפים

אחרים של הצעת החוק.

בינה בראון;

סעיף 16ה; "הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן".

אנחנו עוברים לפקודת בריאות העם. פקודת בריאות העם עוסקת בהרבה מאד נושאים,

זאת פקודה מנדטורית משנת 1940 והיא עוסקת בבתי חולים, בקבורה ובנושאים שונים, ויש

לה חלק שעניינו מפגעים. חלק זה עבר אל השר לאיכות הסביבה.בפקודה זו סעיפים 51, 55(9) ו-55(10} בטלים ובמקומם הכנסנו סעיפי ענישה שונים

שמיד אפרט. בפקודת בריאות העם יש צו סילוק מפגע והוספנו את סעיף (2) :
"אחרי סעיף 55 יבוא
על-מסירת צו לפי פרק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי

[נוסח משולב] התשמ"ב-1982 בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחוייבים. -

(3)בסעיף 69 במקום "יהיה צפוי לקנס של לא יותר מחמש לירות" יבוא "יהיה צפוי

לקנס כאמור בסעיף 61(א}(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977-" הקנס היום עומד על 9600

ש "ח.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) העובר על הוראות לפי חלק הי או דולר ו' או

הוראות שניתנו לפינם, דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4)" דהיינו

- 150 אלף ש"ח.

(ג) העובר עבירה כאמור בסעיף קטן (ב) לאחר שקיבל הודעה, התראה או צו בעניין

מפגע, דינו - כפל הקנס כאמור בסעיף קטן (ב)." השר לאיכות הסביבה לא יכול להוציא

צו מיידי אלא הוא שולח קודם שלוש הודעות.

(ד) "היתה העבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף בשיעור של חמישה

אחוזים משיעור הקנס הקבוע לאורנה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל מי

שעבר את העבירה הודעה, התראה או צו, ובהתאם למועד הקבוע בהם.

(ה) הורשע אדם תוך שנתיים פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו - כפל הקנס

שבית משפט היה רשאי להטיל עליו בשל העבירה שבה הורשע.

(ו) נעברה עבירה מן העבירות המנויות בסעיף קטן (ב) בידי תאגיד, דינו - כפל

הקנס הקבוע בסעיף קטן (ב).

(ז) העובר עבירה כאמור בסעיף קטן (ב) באופן או בנסיבות שכתוצאה מהן נגרם או

עלול להיגרם זיהום ממשי של הסביבה, או כשנגרם זיהום הסביבה ויש חשש שלא ניתן

יהיה להחזיר את המצב לקדמותו, דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיף זה".

אברהם פורז;

אני מציע למחוק את המילים "ויש חשש שלא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו",

כפי שביקשתי בחוק חומרים מסוכנים.
בינה בראון
אני ממשיכה לקרוא:

(ח) "עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה". את סעיף (ט)

אנחנו מוחקים ועוברים לסעיף (5).

71א. "לא ביצע אדם הוראה, הודעה או צו בענין מפגע, רשאים הרשות הסניטרית או

הממונה על איכות הסביבה להיכנס לכל מקום שבנוגע אליו ניתנו ההוראה, ההודעה או

הצו, ולעשות את כל הדרוש לשם ביצוע הצו ולשם סילוק המפגע; משעשה כן, יהיה מי

שנצטווה אך לא מילא אחר דרישות ההוראה, ההודעה או הצו כאמור, חייב בתשלום כפל

ההוצאות שהוצאו; על גבייתן של הוצאות אלה תחול פקודת המיסים (גביה).

71ב. על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, [נוסח משולב], רשאי שר

המשפטים, בהסכמת השר לאיכות הסביבה, לקבוע שיעור קנס העולה על שיעור הקנס הקבוע

בסעיף האמור לעבירות קנס לפי חלקים ה' ו-ו' וכן לעבירה חוזרת נמשכת או נוספת שעבר

אותו אדםשיעור הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים משיעור הקנס המירבי הקבוע לאותה

עבירה".סעיף 71ג. מתייחס לאחריות נושא משרה בתאגיד, כפי שהיה קודם.

סעיף 71ד. (א) "הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי הלק ה' או ו', רשאי בית

המשפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה וכל סעד אהר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו,

לרבות צו לקיום הוראה, הודעה או צו בעניין מפגע" וכו'. גם כאן הסעיף הוא כפי

שקראנו בהוק חומרים מסוכנים.

(ג) "בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף זה רשאי בגזר הדין, בנוסף

לכל עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות הדרושות שהוצאו להסרת המפגע", כאן נתקן

ונכתוב "לפי בקשת התובע", כפי שסוכם קודם.
היו"ר רפאל אלול
אני מציע לקיים ישיבה תוך שבועיים, ולהזמין לכאן את נציגי משרד

הביטחון, משרד המשטרה, משרד ראש הממשלה והוועדה לאנרגיה אטומית כדי לסכם את

הסעיף המדבר על החלת החוק על המדינה. עד לישיבה תתקנו את כל ההערות שסיכמנו

עליהם ונדון בסעיף.

צהל י דרור-גבריאלי;

אנחנו מבקשים להעלות את עניין הקובלנה הפלילית הפרטית. כבר בישיבה

הקודמת הצגנו את נושא הקובלנה הפרטית ודברי ההסבר של החוק מעלים את הצורך

ההמור והדחוף בענישה חמורה יותר, ובהכרח גם של באכיפה של הענישה הזאת. לאור

המצב בשטח אנחנו בהחלט חושבים שיש מקום בחוקים האלה, שבחלקם יש קובלנה פלילית

פרטית ובחלקם יש קובלנה רק בהתייחס לחצרים פרטיים, ולדעתנו יש מקום להרחיב את

המושג הזה.
אברהם פורז
על מה הייתם רוצים להרחיב את תחולת החוק?

צהלי דרור-גבריאלי;

פקודת בריאות העם לא רלוונטית לנו ולכן אנחנו לא מבקשים שהיא תיכלל

בקובלנה הפלילית הפרטית אבל חוקים כגון: חוק מניעת מפגעים, חוק הנקיון ועוד

בהחלט יכולים להיכלל. אנחנו מבקשים קובלנה פלילית פרטית על כל המשמעויות שלה

(עם כל הכוח שיש בה.
לבנת משיה
הוועדה לסדר הדין הפלילי, בראשותו של כבוד השופט מצא מבית המשפט

העליון, דנה במכלול הנושא של קובלנות פרטיות. נושא זה הוא ילד חריג במשפט

הפלילי. ככלל, המדינה היא שמנהלת הליכים פלילים אבל אנחנו מכירים מכלול חוקים

שנתנו אפשרות גם לקובל פרטי לנהל הליכים משפטיים. מכיוון שהיו הרבה ליקויים,

בהנה הוועדה את הנושא בכללותו והגיעה למסקנה שכל המוסד הזה, עתידו להיעלם מנוף

ההקיקה הישראלית, אבל הוועדה מבינה שזה לא ניתן להיעשות מיידית. ברגע שרוצים

שהמוסד הזה ייעלם צריך לתת משהו במקומו. העתיד עליו מדובר איננו בשבוע הבא או

בשנה הבאה משום שצריך אלטרנטיבה ואי אפשר להשאיר חלל ריק.

מכיוון שבעתיד המוסד הזה יבוטל, וזה יקרה רק כאשר משרד המשטרה או

המשרד לאיכות הסביבה יקחו על עצמם את נושא האכיפה, ואני לא מאמינה שזה עשוי

להתרחש בשנה הבאה, אנחנו מוכרהים שיהיה לזה כיסוי. יש אפשרות שתציעו את ההצעות

שלכם, ובלבד שזאת תהיה מסגרת מוגבלת עם פיקוח, כדוגמת מה שנעשה בהוק המים, אבל

לא הזכרתם את החלק השני של חוק המים.צהלי דרור-גבריאלי;

סוכם על כך כבר בישיבה הקודמת.

לבנת משיח;

המגבלות שאנחנו חושבים שנכון יהיה לעשות הן הגבלת הגופים כפי שהוצע,

ואני מציעה שייכתב שהאירגונים ייקבעו על ידי השר לאיכות הסביבה בהתייעצות ע0

שר המשפטים, ובלבד שסעיף קטן (ב) גם יתקיים.

בינה בראון;

הסידור הזה נמצא היום בחלק מהחוקים של איכות הסביבה והוא חשוב מאד.

הסידור אומר שאם מישהו נפגע והוא רוצה להגיש קובלנה פרטית, הוא פונה לשר

לאיכות הסביבה, מציג בפניו את המפגע ואומר לו: אני רוצה להגיש קובלנה פרטית,

האם המשרד לאיכות הסביבה עושה משהו? המשרד לאיכות הסביבה יכול לקחת את הטיפול

בעניין ולהפוך את זה, לקובלנה שלו או לטעון שמחוסר תקציב או מסיבות אחרות חוא

לא מטפל בזה ואז האדם יפעל. בהתחלה היה חשש שבתי חמשפט יוצפו בתלונות אבל

התברר שהיו מעט מאד קובלנות פרטיות. למרות שהיו מעט הן היו חשובות ורק באחרונה

היה כל הסיפור עם חיפה כימיקלים. הסיפור הזה התחיל, נמשך והסתיים בחסות אדם

טבע ודין בקובלנה פרטית.
הי ו"ר רפאל אלול
נאמן נקיון, לדוגמה, שפונה אליכם ומודיע על מפגע שהוא ראה, זאת

קובלנה פרטית?
אברהם פורז
לא, זה מגיש תלונה. קובל פרטי צריך ללכת לבית המשפט ולנהל את התביעה.

הכוונה היא להליך פלילי שמנהל גוף, בדרך כלל, או אדם פרטי. אם ליד ביתו של אדם

כלשהו פתחו מי זבלה והדבר נעשה בניגוד לחוק, הוא פונה לעיריה בתלונה. אם היא לא

מטפלת בזה, הוא פונה למשרד לאיכות הסביבה ואם גם הוא לא מטפל בזה הוא יכול

לפנות לאדם טבע ודין, והם יכולים להחליט להגיש קובלנה בשמו. חוא לא יכול לקבול

לבד אלא בדרך כלל רק גוף ממונה ומאושר יכול לקבול.
היו"ר רפאל אלול
אתה רוצה שהגוף הממונה יהיה המשרד לאיכות הסביבה?
אברהם פורז
לא, יש שתי אפשרויות. אם קצרה ידו של המשרד לאיכות הסביבה מלהושיע,

הוא יאפשר לגוף ציבורי למלא את מקומו, דהיינו להגיש את התביעה לבית המשפט.
הי ו"ר רפאל אלול
באיזה סעיף בחוק צריך להכניס את זה?
בינה בראון
יש הצעה מודפסת.היו"ר רפאל אלול;

עקרונית אנחנו בעד, במיגבלות המוצעות. לסיכום, אני מציע שעורכת דין

לבנת משיח תהיה מעורבת בניסוח ובעוד כשבועיים נתייחס לזה, כולל השקפת העולם של

השופט מצא, כפי שהיא באה לידי ביטוי בוועדה. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים