ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/04/1999

תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ"ט 1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מת1קןפרוטוקול מסי 426

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון. טי באייר התשנ"ט (25 באפריל 1999). שעה 11:25
נוכחים
חברי הו1עדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר

נ0ים דהן
מתמנים
עו"ד 1רדית רז - לשכה משפטית, המשרד לתשתיות לאומיות

עו"ד בכי רובין - משת- המשפטים

ע1"ד אורלי חורש-קופמן - לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה

אילן ניסים - המשרד לאיכות הסביבה

ע/"ד שרר. גרינברג - י1עצת משפטית, מע"צ

משה דהר - יועץ, מע"צ
היועצת המשפטית
אתי בנדלר

קרן גרץ (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. תקנות הדרכים (שילוט) (מתן הסות), התשנ"ט-1999.תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות). התשנ"ט1999-
היו"ר אמנון חבינשטיין
קראנו את תקנה 1 וכעת אין לנו יותר הערות לגביה.
נ0ים דהן
על-פי הניסוח בתקנה 1, בהגדרה של "נותן ח10ת" נאמר: "מי שנבחר על-ידי הרש1ת לתת חסות לנקיון

...". משתמע מההגדרה הזאת שהוא עצמ1 לא יבצע את הניקיון. דיברנו כאן על כך שתהיה אפשרות כזאת

שהוא יוכל לעש1ת בעצמו את הניקיון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה רק הגדרה. נ1ת! הח10ת באמת לא מבצע בעצמו אלא רק באמצעות קבלן.
נ0ים דהן
ב הגדרה צריך להיות כתוב "מי שנבחר על-ידי הרשות לבצע את הניקיון", לא רק "את החסות לנקיון", "או

בעצמו על-ידי קבלנים שהוא בחר". ברגע שהוא רק נותן חסות למבצע הניקיון -
בכי רובי1
כתוב בחוק ש"הרשות רשאית לאשר לנותן ח0ות לבצע פעולות, לרבות ...".
היו"ר אמנון רובינשטיין
כאן זה רק תקנות. "לתת חסות לנקי1!" - זה אומר גם באמצעות קבלנים, זה בחר כשמש. אין פה בעיה.

תקנה 1 מא1שרת.

תקנה 2 - קביעת קטעי דרר

"(א)הרש1ת, באישור 1עדת ההיתרים, תקבע קטעי דרך או מיקבצים של קטעי דרך כדי שיוקצו לנותני

חסות כאמור בתקנה 3."

תקנה משנה (א) מאושרת.

"(ב)א1רכ1 הרצוף של קטע דרר יהיה:

(1) בדרר מהירה - 10 קילומטרים לפחות;

(2) בדרך ראשית - 8 קילומטרים לפרוות;

(3) בדרך אזורית ובדרך מקומית - 5 קילומטרים לפח1ת."

כאן אין שינוי. את זה אישרנו כבר בפעם הקודמת. נאשר פעם נוספת את תקנת משנה (ב).

"(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאית הרש1ת, באישור ועדת ההיתרים, לקבוע קטע דרך אחד

או יותר שאורכו הרצוף הים פחות מן הנקוב בתקנת משנה (ב), כדי שיוקצה למי שנותן חסות לקטע דרך

אחר שאורכו חינו בהתאם לאמור בתקנת משנה (ב)."

זה ניס1ח של ההערה של גברת אתי בנדלר. הכוונה היא ברורה. השאלה היא האם זה מה שגם יבינו

מתוך הכתוב.
אתי בנדלר
האם זה היה אצל הממונה על נו0ח החוק במשרד המשפטים והיא אישרה את הנוסחים?
ורדית רז
אם מישה1 מ/כן להציע לנו נו0ח שיהיה י1תר בר/ר, אנחנו נשמח לשמוע.
היו"ר אממן רובינשטיין
אני חושב שהנוסח ברור.
אתי בנדלר
יש כאן בעיה אחת עם הנוסח. כאילו עולה ממנו שאם הוקצה למישהו קטע דרך תיקני, כך נקרא לזה, אז

אפשר לתת לו גם קטע הקצר מהנק1ב בתקנת משנה (ב). אני מבינה שהרעיון שלכם הוא שמלכתחילה

אתם חצים להתנות לגבי קטעים מסויימים, אם הבנתי אתכם נכ11, שאתם תאפשרו מתן חסות בקטע דרך

תיקני מסויים כזה רק אם נותן הח0ות "קח חסות גם על מקום אחר. נכון?
ורדית רז
שהמיכרז יכלול גם קטע דרך תיקני וגם קטע דרך שאינו תיקני.
אתי בנדלר
אז הניסוח לא מדוייק. נאמר ש"הרשות רשאית לקב1ע למי שכבר נותן חסות לקטע דרך אחר". זה לא

ת1אם בדיוק את דברי ההסבר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל זה באיש1ר ועדת ההיתרים.
אתי בנדלר
זה לא משנה. השאלה באיזה שלב זה. לפי הנוסח הזה הם לא יוכלו להתנות מראש לגבי קטע דרך

"נחשק", נקרא לזה כך, שעשוי להיות לו ביקוש משמעותי, שקטע הדרך הזה יוקצה רק בצמוד לקטע דרך

אחר פחות מבוקש. את זה הם לא יהיו רשאים לעשות לפי הנוסח הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בינתיים אנחנ1 לא תאים את הביק1שים הגחלים. ניראה מה יילך 1אחר-כך א1לי נחליט על זה.
נסים דהן
זה בדיוק הכוונה שלהם. הרעיון שטמון מאחורי זה הוא רעי1ן אמיתי. יהיו קטעים שאף אחד לא ירצה

לטפל בהם ו"צטרכו להצמיד א1תם לקטעים מבוקשים. זה כמו במיכרז של אגד, כשמתחרים על קו חוחי

1מצמידים לו עוד קו אחר פחות רו1חי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בכל זאת יש עדיין חובה על מע"צ לנקות. האמת היא שבקטעי דרך נופיים אני דווקא לא הייתי רוצה את

החסות הזאת. יש קטעי דרך נופיים שמע"צ יכולה לקבל על עצמה לטפל בהם, בלי חסות. אם יש איזה קטע

דרך מיוחד במינו או בי1פיו אז חצים לשמור שם על דרך נופית.
אתי בנדלר
אפשר אולי לומר "כדי שיוקצה למי שנותן ח10ת או שמבקש לתת חסות", משהו כזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם יש ביקושים לדבר הזה? אתם ביררתם?
שרה גרינברג
בדקנו ואין התלהבות מרובה, אבל יכול להי1ת שזה פשוט בגלל שזאת ההתחלה. אולי בהמשך - -
הין"ר אמנון רובינשטיין
אולי זה יהפוך לסטטוס של חברות גדולות.
שרה גרינברג
- - בהמשך, כשייראו את זה נגד העיניים אולי תהיה י1תר היענות. בינתיים אין היענות רבה.
אתי בנדלר
האם ניסיתם לפנות, כפי שדיברנו במהלך הכנת החוק, לאותן חברות שהי1ם נתפס1ת בציבור כמזהמות

ושמעוניינות לשנות את התדמית שלהן? נתנו לד1גמא את חברת החשמל, אם אני זוכרת נכון. הם דווקא

הפ(טנציאל הטוב ללקיחת ח0(יות.
שרה גרינברג
לא ידוע לי. אני יודעת רק שאנחנו התייעצנו עם הלשכה המרכזית לסטטסטיקה(?).
הין"ר אמנון חבינשטייו
אישרנו את תקנת משנה (ג), בתיקון שהוצע על-ידי גברת אתי בנדלר.

תקנה 3 - הקצאת קטעי דרר

''(א)הקצאת קטעי דרך לנותני חסות תיעשה בדרך של מכרז שתפרסם הרשות."

את זה אישרנו.

"(ב)מסמכי המכרז יכללו פרטים אלה לפחות:"

אולי עדיף ל1מר: "יכללו בין השאר פרטים אלה:"?
ורדית רז
זה ניסוח של משת- המשפטים.
נסים דהן
נאמר "לפחות". ברגע שכתוב "לפחות" זה "בין השאר".
הין"ר אמנון חבינשט"ו
"(1)קטע הדרך א1 קטעי הדרך המ1צעים לחסות;(2) תקופת החסות;

(3) מיפרט לגבי עבודות נקיון וטיפול ופרטים על הרמה המזערית של עבדות כאמור שיבוצעו בקטעי

הדרך במימון נותן החסות, לרבות תדירות ביצוען;

(4) תנאים לעניי! העסקת קבלן בביצוע עבודות הנקיון והטיפוח."

הנה, יש לך תשובה.
ורדית רז
פה יש את העניין שגברת אתי בנדלר העירה בישיבה הקודמת לגבי מינימום של עבודות. אנחנו כרגע

מתלבטים מה הצרכים ומנסים לבנות רשימה של עבודות. לחלופין אפשר לכתוב מה שעו"ד אחז בן-ארי

הציע בישיבה הקודמת, ש"המיפרט יכלול חובה לאסוף אשפה ולבצע הדברה של צמחי בר".
אתי בנדלר
אני שמחה ששיניתם את עניין הקבלן.

ההערה שלי היתה, אם אני זוכרת נכון, שהחוק מחייב למעשה, באישור ועדת הכלכלה, לקבוע בתקנות

את העבודות המינימליות שיהיה צורך לעשות. כאן אין שום הצעה בעניין הזה.
בני תבין
זה נמצא פה, נאמר "עבודות ניקיון".
נסים דהן
מה זה "עבודות נקיון"?
אתי בנדלר
נאמר שזה יהיה במיכרז אבל זה צריך להיקבע בתקנות.
נסים דהן
גברת בנדלר מתכוונת שצריך לקבוע בתקנות מה הרמה המינימלית של הניקיון: רק פחיות? גם קרשים

ושאריות של עצים? מה זה ניקיון?
אתי בנדלר
החוק מחייב לקבוע. אני אקרא שוב את החוק, כדי להיזכר. סעיף 6(א) לחוק קובע כדלקמן: "לעניין סעיף

5(5) שר התשתיות הלאומיות, יחד עם השר לאיכות הסביבה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבעו

תנאים למתן היתר, שיש לקיימם לקני מתן ההיתר או בתקופת תוקפו; בתקנות לפי סעיף זה רשאים השרים
לקבוע, בין היתר
... (3) החובות שיחולו על נותן החסות לעניין הניקיון והטיפוח של קטע הדרך ושל צידיו,

לרבות דרכי הסיפוח".
היו"ר אמנון רובינשטיין
הם רשאים לקבוע.
אתי בנדלר
"רשאים לקבוע" - אנחנו יודעים שזה בדרך כלל בלשון חיוב, לפי פרשנות בתי-המשפט. אפשר שלא

לקבוע רק במיקרים חריגים. כאן בעצם מעבירים את הסמכות, שניתנה לשרים באישור ועדת הכלכלה,

לרשות, למע"צ, לקבוע את זה במיכרז. אני חושבת שזה לא נכון.
א1רלי חורש-קופמן
אני חושבת שהרעיון של קביעת דרישות מינימליות הוא רעיון נכון.
אתי בנדלר
אני רוצה גם לומר ש-זה נ1בע מסעיף קט/ (ב) לאותו 0עיף: "הרשות רשאית לאשר לנותן חסות לבצע

פעול1ת, לרבות הצבת מיתקנים, הקשורות לפית1ח קטע הדרך הבץ-עירונית וצידיו, אף אם איבן כול1ת בחובות

שנקבעו לפי סעיף קטן (א)(3)". זאת אומרת, התקנות יקבעו את המינימום, והרשות רשאית לאשר מעבר

לזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב שצריך להוסיף לכאן פיסקה (5) שבה ייאמר "הרמה המזערית של עבוד1ת ניקיון כ1ללת:...".
ורדית רז
חשבנו להוסיף אחרי תקנת משנה (ב) את תקנת משנה (ג) שבה "אמר: "המיפרט יכלול חובה לאסוף

אשפה ולבצע הדברה של צמחי בר".
הי1"ר אמנון רובינשטיין
וגם הסרה של כל שילוט בלתי תקין.
שרה גרינברג
אני רוצה לקרוא את דריש1ת המינימום שאנחנו מבקשים לכלול: הדברת עשבי בר; ניקי1ן צידי דרכים

בתעלות; סילוק גרוטאות - זה אולי לא יהיה בדרישות המינימום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
למה לא?
שרה גרינברג
כי אין הרבה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אין הרבה גרוטאות? אני אביא אותך לכביש שבו יש המון גרוטאות.
שרה גרינברג
יש כבישים ויש כבישים.
אתי בנדלר
אם אין הרבה אז יופי, אז לא תהיה להם הרבה עבודה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סילוק גר1טא1ת זה דבר ראשון בכלל. ישראל טובעת בגרוטאות.
שרה גרינברג
אני חושבת שזה לא צריך להיות בדרישות המינימום. דרישות המינימום שלנו זה בעיקר ניקיון צידי

דרכים, כלומר אי10ף אשפה; ניקי11 גרפיטי - הקשק1שים על גשרים, על מיתקני דרך, על תמרורים; ניקיון

תמרורים; ניקיון גדירות. זאת הדרישה המינימלית שלנו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש שתנ0תו כעת את הדרישות המזעריות הללו ונכלול אותן במקום שאתם תציעו בתקנות. לא

נתו1כח על זה. לדעתי 0ילוק גרוטא1ת חייב להיות שם. תגדירו מה זה ניקי1ן גרפיטי, ב0דר? תכתבו את זה

כעת בצורה משפטית ואנחנו נחזור לזה.

אנחנו מאשרים את תקנת משנה (ב) בכפוף להערה שלי על הניקיון המזערי.

"(ג) הרשות רשאית לקב1ע במסמכי המכרז את נהלי המכרז ואת השיק1לים לבחירת נותן הח10ת."

אנחנ1 מאשרים את תקנת משנה (ג).

"(ד)מציע במכרז יכל1ל בהצעתו את רמת הנקיון והטיפוח שא1תה הוא מבקש לממן ופרטים נוספים ככל

שיידרשו במסמכי המכרז."
נסים דהן
למי הסמכות לתת קנס למי שמזהם את רשות הרבים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא לנותן החסות.
אורלי חורש-קופמן
למשרד לאיכות הסביבה.
אילו כיסים
גם לרשות המק1מית.
אתי בנדלר
גברת קרן גרין מעירה הערה נכונה, שבתקנת משבה (ד) ייאמר "מציע במכרז יכלול בהצעתו את רמת

הנקיון והטיפוח שאותה הוא מבקש לממן 1שלא תיפול מהמינימום הנדרש ...", או "מעבר למינימום שנדרש

...", א1 "שתכל1ל לפח1ת את המינימום...".
היו"ר אמנ11 רובינשטיין
"שלא תיפול מהרמה המזערית הנדרשת", זה הכי טוב. זו עברית נכ1בה. תחליטו אתם, אבל זה הרעיון.
אתי בנדלר
"שלא תיפול מהרמה המזערית של עבודות, כמפורט בתקנה ...".
היו"ר אמנון רובינשטיין
תקנת משנה (ד) מאושרת, בכפוף לתיקון של היועצת המשפטית.ונקנה 4 - גודל השלט וצורתו

"(א)צורת השלט תהא כדוגמת תמחר א - 44 כמשמעותו בהודעת התעבורה (קביעת תמרורים),

התש"ל-1970 בכפוף לאמור בתקנה זו."
משה דרור
א - 44 זה תמרור הנחייה א1 הודעה שנותן ה0בר על המקום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
"(ב)אורר השלט יהיה 60 סנטימטרים ורוחבו 2 מטרים."

אגב, זה מאוד אטרקטיבי ד1וקא. חו0ר ההיענ1ת מפליא אותי. אני הושב שאם ההברות ייראו שזה בג1דל

כזה אז הגישה שלהן תשתנה. 2 מטרים זה שלט לא קטן.
קריאה
כניראה שהם צריכים לראות את השלטים הראשונים בעיניים.
שרה גרינברג
אפשר להקטין? אנהט מוכנים להקטין.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נקטין את זה לאחר שיהיו לנו 100 שלטים כאלה. אני בינתיים לא רואה אפילו את 10 הראשונים.
נ0ים דהן
יש כאן עוד מגבלה, שהוא יכול בסך הכל לתלות רק 2 שלטים, אחד בתחילת הדרך ואחד בסוף הדרך.
שרה גרינברג
בוודאי, אנחנו לא נרשה להציף.
נ0ים דהן
לא תמצאו הרבה נדבנים כאלה שיי0כימו לקחת חסות ולהחזיק את הכביש ב-100,000 דולר עבור שני

שלטי פרסומת לקוקה-ק1לה.
קריאה
זה לא כביש. זה קטע כביש.
נסים דהו
זה 10 קילומטרים, וזה הרבה במדינת ישראל. מתל-אביב עד אחרי כפר-סבא יהיו רק 2 שלטים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ההברות שייקחו חסות ייעשו את זה לא למטרת חוח אלא למטרת פירסום יוקרתי, אני מק1וה.
אורלי חורש-קופמן
לצ1רר עיצוב תדמיתי.
הי1"ר אמנון רובינשטיין
"(ג] גודל הא1תי1ת בשלט לא יפחת מ-10 סנטימטרים רבועים."
נסים דהן
אני לא מבין את תקנת משנה (ג) .מה איכפת לכם שייכתבו באותיות קטנות? זה בעיה שלהם.
אתי במילר
יש לזה היבט בטיהותי. אתה מסיט את תשומת ליב מהדרך כי אתה מתאמץ לקרוא מה שכתוב.
נסים דהן
אז זו תהיה בעיה של בעל השלט.
אתי בנדלר
זה בעיה של הנהג שמאחוריך.
נסים דהן
אם לא קוראים, אז הוא לא יכתוב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה איכפת לך? זה דרישות של משת- התחבורה.

"(ד)הכיתוב בשלט יהיה אחיד, בצבע שחור על רקע לבן, למעט אותו חלק בשלט שבו יצויינו שמו 1סמלו

המסחרי של נ1תן החסות."
אתי במילר
מה זאת א1מרת "אחיד"?
נסים דהן
שלא יעשו 3 סוגי אותיות: אותיות "מרים", "דוד" וכדומה. שכולן יהיו א1 "מרים" או "דוד", או מוטות ימינה

או מ1ט1ת שמאלה.
אתי בנדלר
אני לא יודעת אם לזה הכוונה. מה שאתה אומר הוא נכון, יש צורה שונה של גופנים, אבל כשהם

מדברים על הכיתוב אולי הם מתכוונים לתוכן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכתוב "אותיות הכיתוב".
אורלי חורש-קופמן
ה0י0מא היא בלאו הכי אחידה, לפי התוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הכ11נה היא לכל השלטים, שלא יהי1 הרבה 0וגים של שלטים.
אתי בנדלר
א1לי צורת הכתיבה בשלט תהיה אחידה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אותיות הכיתוב. כמו הכית1ב של מע"צ.
אתי בנדלר
בואו נגיד ככה, שהכוונה בתרה אבל תתייעצו שוב עם גברת רוזן כדי שתכתיב לכם נ01ח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הכוונה היא לזה שלא יהי1 0וגים ש1נים של אותיות, של ג1פנים.
נסים דהן
אבל למה נאמר "שחור על רקע לבן"? המחקרים מראים ששחור על צה1ב הוא הכי קריא. שח1ר על רקע

לבו הוא הרי פחות קריא.
שרה גרינברג
אבל זה כבר הופך להיות תמרור. שחור על צהוב - יש צבעי תמרור כאלה ואנחנו לא רוצים להכניס את

זה במסגרת צבעי תמרורים.
אתי בנדלר
ואם רוצים שח1ר על רקע תכלת? למה מגבילים שזה יהיה דווקא שחור על גבי לבן? למה דווקא על רקע

לב1? למה לא לומר "על רקע צבע בהיר, למעט צהוב"? למה לא להשאיר למעצבים משהו? אם המעצב

חושב שזה נורא יפה רקע תכלת, כשזה לצד הים, או רקע ירוק, כשזה לצד יער.
נ0ים דהן
"ובלבד שלא יהיה רקע צה1ב".
היו"ר אמנון רובינשטיין
הם רוצים שיל1ט אחיד, כמו באמריקה.
משה דרור
התמרורים א1 השלטים צריכים להיות כתובים בצבע שחור על גבי - א1 צהוב או לבן. צה1ב זה רקע של

תמחר ג-24, שזה תמרור אחר. הצבעים ירוק וכחול תפ01ים לרמת הכביש.
אתי בנדלר
אבל אם אנחנו מדברים על צבע רקע בהיר, נתחיל מ-אוף ווייט, תכלת בהיר, אינני יודעת, בכל אחד

מהגוונים יכול להי1ת רקע מאוד בהיר.
משה דרור
משח- התחבורה קובע שהרקע הוא או לבן או צהוב, זה התקנון. לצה1ב וללבן נוצרו גם רקעים זוהרים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נאשר את התקנה כמו שהיא מכיוון שמשרד התחבורה לא יירצה מגוון של צבעים על הכביש. הוא

יירצה אחיד1ת בצבעים.

תקנה 5 - הצבת. שלטים

"(א)שלט יוצב בתחילתו של כל קטע דרך ולאחריו במירווחים כמפורט להלן:

(1) בדרר מהירה - כל 10 קילומטרים;

(2) בדרך ראשית - כל 8 קיל1מטרים;

(3) בדרך אזורית ובדרך מקומית - כל 5 קילומטרים."
נ0ים דהן
הייתי מציע לשנות. 2 שלטים בכל מיקטע? זה פחות מדי. צריך לאפשר לפתות עוד שלט אחד באמצע.
שרה גרינברג
יש כל-כך הרבה תמרורים, זה יהיה ממש יער של שלטים.
אתי בנדלר
לגבי קטעים שאורכם יהיה זהה לאורך המינימלי כפי שנקוב בתקנה 2(ב) יהיה רק שלט אחד.
נ0ים דהו
שניים: אחד בהתחלה 1אחד ב10ף.
אתי בנדלר
אם זה יהיה 10 קיל1מטרים אז רק שלט אחד.
שרה גרינברג
אם זה יהיה 5 קיל1מטרים - יהיה רק שלט אחד.
אתי בכדלר
ב-10 קילומטרים בדי1ק אני לא בטוחה שייאפשרו לשים 2 שלטים, גם בהתחלה וגם בסוף.
קריאה
מה קורה לגבי הקטע הבא, נ1תן החסות הבא?
אתי במילר
כתוב: כל 10 קילומטרים. עכשיו יש לו בדיוק 10 קילומטרים.
נסים דהן
כתוב "ולאחריו". "שלט יוצב בתחילתו של כל קטע דרך ולאחריו", אחד בהתחלה ואחר בסוף. אם יהיו

שני מיקטעים אז במרווח ביניהם יהי1 2 שלטים, אחד של נותן החסות ששטחו הסתיים ואחד של נ1תן החסות

ששטחו מתחיל.
בני רוביו
הקטע חייב להיות לכל היותר 10 קילומטרים והרווחים בין השלטים - גם כן 10 קילומטרים. זאת אומרת

שאם הקטע הוא פחות מ-10 קילומטרים אז יש מקום רק 'לשלט אחד כי אין מקום לרווח.
נסים דהו
זה כבר סעיף אחר שא1מר שברגע שהקטע קטן מ-10 קיל1מטרים אנחנו מתייחסים לזה כאילו הוא

מיקטע.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו ניראה בכלל אם יש לזה ביקושים. בשלב זה אי אפשר לצ1פף.
נסים דהו
לא תימצאו מתנדבים.
הי!"ר אמנון ר!בינשטיין
תקנת משנה (א) מא!שרת.

"(ב)שלט י!צב כאמ!ר בתקנת משנה (א) בשול הדרך הימני של כל כיוון בסיעה."

תקנת משנה (ב) מא1שרת.

"(ג)בקטע דרך שב! קיימים צומת או מחלף יוצב שלט גם בסמוך לאחר הצומת או המחלף, 1בלבד

שהמרחק מהשלט הק1דם לא יפחת מ-4 קילומטרים; היה המרחק האמור קטן מ-4 קילומטרים, לא יוצב

השלט האחרון שלפני הצ!מת א! המחלף, על אף האמ!ר בתקנת משנה (א); המירווח לצ1רך הצבת

השלט הבא יימדד ממק1ם הצבתו של השלט לאחר הצומת א! המחלף."

זה קצת מקל.
נסים דהו
מה קורה בקטע שהוא דרך מהירה כאשר יש גדר הפרדה? האם יהיה אפשר במקום בצד ימין לשים

א!תו באמצע גדר ההפרדה?
הי!"ר אמנ!ו רובינשטיי!
לא. רק בצד ימין. המשטרה מתנגדת, !בצדק.

תקנת משנה (ג) מא!שרת.

"(ד)בקצה! של קטע דרך בודד או בקצה! של מקבץ אחד א! י!תר של קטעי דרך רצופים, לפי הענין, יוצבשלט המעיד על 0יום קטעי הדרך אשר לגביהם ניתנה חסות."

זה גם כן מקל קצת.
אתי בנדלר
אני לא כל-כך מבינה את זה.
ורדית רז
המטרה של הסעיף הזה היא - בסוף קטע החסות יש שלט שא1מר "כאן מסתיימת החסות" - -
נסים דהן
שלט הרבה יותר קטן, לא בגודל של 2 מטר על 60 סנטימטרים.
ורדית רז
- - כדי ליידע את הציבור שמכאן והלאה זה כבר לא בחסות.
אתי בנדלר
אם נותן החס1ת הוא למשל "אתי בנדלר בע"מ", האם על גבי אותו שלט מ1תר לכתוב: "במקום זח

נסתיימה חס1ת אתי בנדלר בע"מ"? האם זה העניין?
שרה גרינברג
על השלט כתוב: "ס1ף קטע חס1ת".
אתי בנדלר
האם נותן החסות חייב לשים את השלט? זה לא עולה מהכתוב. מאיפה זה נובע?
נסים דהן
לא כתוב באיזה גודל. הוא ישים שלט בדיוק באותו ג!דל.
שרה גרינברג
זה נובע מהסעיף הכללי של הגדלים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
צריך לבאר: "כאמור בסעיף ....", נוסיף את זה. ברור שלזה הכוונה.
נסים דהן
אז הוסיפו לו עכשיו עוד שלט.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מציע שבתקנת משנה (ד) ייאמר ש"זה שלט המעיד על סיום קטעי חדרך אשר לגביהם ניתנה חסות

במילים "סוף קטע חסות"".
אתי בנדלר
"בלבד". כי אתם לא רוצים לאשר כאן את השם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן יופיע שם מתן החסות.
אתי בנדלר
אז כן י1פיע השם של נ1תן הת0ות?
שרה גרינברג
אחרת לא יודעים סוף קטע חסות של מי זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
צריך ל1מר שהשלט הוא כאמור בתקנה 4.
נסים דהן
מה שחסר לי כאן זה הפנייה של הציבור בכל קטע חס1ת לנ1תן חחס1ת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נקרא את זה ש1ב. "בקצהו של קטע דרך בודד או בקצה1 של מקבץ אחד או יותר של קטעי דרך רצופים,

לפי העני!, יוצב שלט, כאמור בתקנה 4, המעיד על סי1ם קטעי הדרך אשר לגביהם ניתנה חס1ת, במילים "10ף

קטע חסות" בלבד."
א1רלי ח1רש-קופמ1
זה השלט שעליו אנחנו מדברים בתקנה 5, שלט שיוצב בס1פו של כל קטע?
שרה גרינברג
בתקנה 5(א) נאמר: "שלט י1צב בתחילתו של כל קטע ולאחריו". שואלת גברת אורלי ח1רש-ק1פמן: האם

"ולאחריו" זאת הכו1נה?
נסים דהו
מי שנותן חסות על 100 קילומטרים יש לו 10 שלטים, ובשלט העשירי יהיה כת1ב "סוף קטע חסות".
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסוף קטעי החסות הרצופים גם כן יהיה שלט כזה.
א1רלי חורש-קופמן
כתוב "בתחילתו של כל קטע דרך ולאחרי!". בס1פו של קטע הדרך.
ורדית רז
לא. "לאחריו במרווחים כמפורט להלן".
אתי בנדלר
דהיינו, אם יש לי קטע של 15 קילומטרים אז יוצב שלט בהתחלה, י1צב אחרי 10 קילומטרים ובסוף קטע

הדרך, גם אם בין השלט האמצעי לאחרון יש רק מרחק של 5 קילומטרים. האם זה ברור?
היו"ר אמנון רובינשטיין
תקנת משנה (ד) מאוד ברורה לי. אני לא רואה שום בעיה.
אתי בנדלר
זה כאילו 10תר את תקנת משנה (א). לכן צריך להבהיר את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כת1ב "בקצהו של קטע דרך בודה אן בקצהו של מקבץ אחד או יותר של קטעי דרך רצופים " - זה אומר

שמכאן והלאה אי) יותר חסות.

"(ה)לא יותקן שלט אלא בידי הרשות, בהתאם לתנאי ההיתר ולהוראות כל דין ובאופן שלא יהווה סכנה

או הפרעה בטיחותית למשתמשים בדרך."

"(ו)ועדת ההיתרים רשאית לסטות מן האמור בתקנות משנה (א), (ג) ו-(ד) בהתחשב בתנאי הדרך."

זה ברור.
אתי בנדלר
אני חושבת שצריך להגביל את זה. אסור שזה ייפגע בבעל החסות. היא צריכה להציע ל1 פיתר1!

אלטרנטיבי נכון. ועדת ההיתרים יכולה להגיד שהיא סוטה מן האמור משום שכא1 תנא" הדרך לא מצדיקים

דבר כזה ולמעשה הוא יצטרך -
נסים דהו
אז הוא ייבטל את החסות אם לא ייתנו ל1 לפרסם את עצמו נכון.
אתי בנדלר
הוא מחוייב בחוזה.
אורלי חורש-קופמן
יש את המיפרט של החסות.
אתי בנדלר
איפה כתוב שבמיפרט יהיה כתוב בדיוק איפה יוצב1 השלטים?
משה דרור
במיכרז, במיפרט לנותני חסות, הם ב11דא1ת יודעים מה הם ה1לכים לקבל.
נסים דהן
במיפרט יהיה כתוב איפה ישימו את השלטים, ואם יש שם מגבלות או אין מגבלות, הכל יהיה כשב

במיפרט. אחרת, על מה יתמודדו?
אתי בנדלר
נצא אפילו מהנחה - שאני בכלל לא בטוחה בה כי לא כת1ב בשום מקום שבמיפרט זה צריך להיכלל -

אבל נצא מהנחה שאכן במיפרט יהיה כתוב בדיוק היכן יוצבו השלטים האלה. לאחר מכן תבוא הרשות ותגיד:

ראינו שהשלט במקום הזה הוא מ10כ1, אנחנו רוצים להעתיק אותו 5 קילומטרים קדימה.
הי1"ר אמנון רובינשטיין
יש כאן ביטול תנא" המיכרז.
אתי בנדלר
אני לא בטוחה. הוא ידע מראש שמכוח הדין יש סמכות לרש1ת לעשות את זה.
נסים דהו
אם תבוא הרשות ותגיד שזה מ10כ!, האם מישה1 יחל1ק עליה?
אתי בנדלר
אני רוצה ל1מר שהם צריכים להציע אלטרנטיבה טובה, כדי לא להכניס למלכודת את נותן הח10ת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בוודאי שצריך לתת לו אלטרנטיבה. אני מציע בסעיף 4(ב)(1) לומר "קטעי הדרך המוצעים לחסות, 1כן

מקומות הצבת שלטים".
נסים דהו
חוץ מזה בכל מיכת יש מה שנקרא סי1ר קבלנים והם ייראו איפה הולכים לשים את השלטים שלהם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו מאשרים את התקנ1ת האלה. האישור הזה כעת מותנה רק בדבר אחד
אתי בנדלר
את הנושא של הרמה המזערית הם יכניסו.
נסים דהן
כשהשרים יחתמו, נאשר את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נאשר את זה בכפוף לחתימת השרים.
אתי בנדלר
בכפוף לפנייה פ1רמלית של השרים לאשר את התקנות האלה. אני מציעה שגם תעבירו לוועדה נוסח

מוצע של התקנה שמתייחסת לרמה המזערית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
את זה הם יציעו כעת. יש להם את זה.
אתי בנדלר
אין להם נו0ח שמתאים לדבר וזזה.
אילן ני0ים
יש גם את העניין של.... שצריך להסדיר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה הבעיה? האם אנחנו לא יכולים לקרוא כעת את הנוסח שנאשר אותו?
אתי בנדלר
ואם אחר-כר משרד המשפטים לא יאשר להם את הנוסח הזה? הוועדה אישרה את העיקרון. הם יעבירו

לנו את הנוסח, נעבור אליו 1אם לא יהיו הערות, זה יהיה מאושר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חוזר לסיכום. אנחנו מאשרים את תקנות הדרכים (שיל1ט) (מתן חסות), התשנ"ט-1999, בכפוף

לתוספת של הגדרת רמת הניקי11 המזערית, שתיארנו אותה באופן כללי, שכוללת ניקיון והדברת עשבים. אני

מציע גם לכלול איסוף גרוטאות. אנחנו מבקשים שיועבר לבו לפני החתימה ה10פית, ביחד עם בקשת השרים,

הניס1ח הסופי המ1צע על דעת משרד המשפטים.

תקנה 6 - תחילה ותוקף

"תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן (להלן - י1ם התחילה), ותקפן לשנתיים מי1ם התחילה."
אתי בנדלר
למה רק לשנתיים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה ניסוי.
ורדית רז
כדי שייראו איזה שינויים צריך.
אתי בנדלר
אם יהיו שינויים, תביאו אותם לאישור הוועדה. זה מאוד לא מוצלח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נימחק את זה. זה מרתיע עוד יותר.
ורדית רז
ה1ספנו את הגבלת התוקף כפשרה בין המשרדים, בעיקר משרד התחבורה והמשרד בטחון פנים שהי1

להם כל מיני השג1ת.
אתי בנדלר
אז אני מציעה לכם, אם כך, לכתוב "ואולם אין בהגבלת תוקף כאמור כדי לפגוע ברישיון למתן חס1ת

שניתן כל עוד התקנות היו בתוקף".
משה דרור
תוקף הח10ת יהיה בת1ך המיכרז.
אתי בנדלר
זאת אומרת שאתם תיתנו חסות לכל היותר נניח למיכרז שאתם תפר0מ1 בעוד - נניח שזה יתפרסם

מחר, לצורך העניין הזה, זאת אומרת שאתם תפרסמו מיכרזים כאלה רק בתוך השנה הראשונה. מה שלא

הספקתם - אבוד, מש1ם שאף אחד לא ייקח חס1ת לתקופה של פחות משנה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
1למה "6 ח1דשים"? למה לא "3 ח1דשים"?
ורדית רז
כדי לתת זמן להתארגן. להכין מיכרזים זה תהליך מורכב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב שההערה של גברת אתי בנדלר היא מא1ד נכונה. נשאיר את "ותקפן לשנתיים מיום התחילה"

ונוסיף"1בלבד..."
ורדית רז
תקופת החס1ת קב1עה בתוך מסמכי המיכרז.
אתי בנדלר
"ובלבד שלא יהיה בהגבלת תוקף התקנות לפי תקנה זו כדי לפגוע בהיתר למתן חסות שניתן כדין לפני

תום תוקף התקנות". משהו מה. נוסח מדוייק ייעשה בתיאום עם משרד המשפטים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים