ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/04/1999

הצעת חוק שירותי תיירות (גילוי נאות בשיווק חבילות תיירות בחוץ-לארץ), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 419

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, בי באייר התשנ"ט (18 באפריל 1999). שעה 10:00
נוכחים
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר
מוזמנים
חה"כ נעמי חזן

עו"ד מירי חשן - ס/היועץ המשפטי, משרד התיירות

חית זינגר - ממונה על רישוי סוכני נסיעות, משרד התיירות

עו"ד אלן זיסבלט - הלשכה המשפטית, משרד המשפטים

רינה ארמן - מפקחת בכירה על טיסות שכר 1מנהל תעופה אזרחית,

משרד התחבורה

עו"ד יצחק קמחי - הממונה על הגנת הצרכן, משרד התעשיה והמסחר

יוסי פתאל - מנכ"ל התאחדות סוכני נסיעות ותיירות

עו"ד דוד ליבאי - התאחד1ת סוכני נסיעות ותיירות

עמי אתגר - מנכ"ל לשכת מארגני תיירות

אריאלה רבדל-נדקוב - מנכ"ל המועצה לצרכנות

יעל אונגר - המועצה לצרכנות

עו"ד בתיה מילר - הרשות להגנת הצרכן

אורי דנור - ראש אגף תכנון ופיתוח ובקרה שיווקית, אל-על
י היועצת המשפטית
אתי בנדלר

אבנר יוסף (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק שירותי תיירות (גילוי נא1ת בשיווק חבילות תיירות בחוץ-לארץ),התשנ"ח-1997.הצעת חוק שירותי תיירות (גילוי נאות בשיווק חבילות תיירות בחוץ-לארץ). התשנ"ח-1997
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו עוסקים בהצעת חוק שירותי תיירות (גילוי נאות בשיווק חבילות תיירות בחוץ-לארץ), של קבוצת

חברי כנ0ת. רשות הדיבור לחברת הכנסת חזן.
נעמי חזן
קודם כל אני רוצה להוד1ת לך על שכינסת את הישיבה בנושא הזה. אנחנו נמצאים במצב שישנן שתי

הסתייגויות של משת- התיירות, כך אני מבינה.
מירי חשו
יש הרבה יותר הסתייגויות אבל ביניהן יש שתי הסתייגויות קש1ת יותר.
נעמי חזו
אני מבינה ששר התיירות מוכן להסיר את התט;דותו להעלאה לקריאה ראש1נה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה השינויים שהוא מבקש?
מירי חשו
השר רואה בחוק - גם לאור הישיבה שהיתה אצלו עם ראשי הענף - חוק לא בשל. כך אני מבינה תה

מה שהוסבר לי. החוק במתכונתו, עם כל ההערות שיש לו, נראה לו לא בשל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז לשם מה כינסנו את הישיבה?
מירי חשו
הסברתי את זה, גם לגברת אריאלה רברל-נדקוב וגם לגברת לאה ורון. יש פה המון בעיות. התחלתי

לדבר עם גברת אריאלה רבדל-נדק1ב על הבעיה העיקרית. זה עלה גם בשיחה איתכם. הדבר הראשון

שהסברתי לגברת רבדל-נדקוב, כדוגמא לנושא האקוטי ביותר, היה הנושא של "כל אדם" לעומת "0וכן

נסיעות". הסברתי שמשרד התייר1ת לא יוכל לבדוק כל אדם ששולח קבוצות, שאנחנו לא מכירים אותו,

ולהתחיל לבקש ממנו ערבויות או חברות בקרנות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל אם נסדיר את העניין הזה, האם המשרד יהיה מוכן? הוא לא יכול להתנגד. שר התיירות צריך

להודיע לממשלה שהוא מבקש להעלות את זה במליאה.
אריאלה רבדל-נדקוב
לא. זה ב1ועדת שרים לענייני חקיקה.
מירי חשו
נכון, ואחר-כך לקריאה ראשונה. למשרד יש הסתייגויות מר1ב הסעיפים בח1ק. עשיתי שיעורי בית. קראתי18.04.99

את הפרוטוקולים.

לגבי ההסתייגות הזאת גברת אריאלה רבדל-נדקוב אמרה שנוכל לכתוב במקום "כל אדם" - "סוכנות

כ0יע1ת רשוייה, כהגדרתה בחוק 1בצו". לגבי ההסתייגות השניה, לגבי הנושא של קרן הערבוי1ת, ברגע שרק

התהלכו לשוחח גברת רבדל-נדקוב אמרה שזה לא מק1בל עליה ולכן לא עברתי איתה לשאר הדברים. קרן

הערבויות, כמ1 שאנחנו מבינים אותה במשרד, 1כמו שגם היום אנחנו מחלקים, 1כמו שהתאחד1ת 10כני

נסיעות מסכימה לה מזה 10 שנים, זה ערבות רק במקרה של חדלות פרעון. אני מבינה מגברת אריאלה

רבדל-נדקוב שהצעת החוק היא עדיי) בכיוון אחר, ובאמת ככה נוסח גם הסעיף.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ככה החליטה הוועדה.
מירי חשו
זה מה שאמרתי לכבודו בזמנו. אם תקבעו טריבונל משפטי ותמנה אותי כשופטת - אני אשמח, אבל אין

דרר אחרת. זאת אומרת, אם לא ידובר על חדלות פרעון אז לא נגיע לסעיפים האחרים בכלל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מוכרח לומר שזה חדשות בשבילי.
אריאלה רבדל-נדקוב
אני הבנתי את הדברים אחרת, אני מוכרחה לומר לאדוני הי1שב-ראש. הבנתי בהתחלה ממשרד

התיירות, אחרי שהי1 התדיינויות, שהשר באמת לא חצה להעביר את החוק, בדיןק כמ1 שגברת מירי השן

אומרת, כי הוא סבור שהחוק לא בשל.

ואז התקשר אלי מר יוסי פתאל, מנכ"ל התאחד1ת סוכני הנסיעות, ואמר, בתור מארגן בנושא של סוכני

נסיעות, שאם נקרא למארגן, כמתכונתו הי1ם בחוק, "סוכן נסיעות מורשה", בקריאה ראשונה הם מסכימים

לזה, זה יעבור, זה בסדר, ואז משרד התיירות יתמוך בחוק. דיברתי עם גברת מירי חשן והיא אמרה

שבאמת זאת הבעיה היחידה שקיימת.

אם זאת הבעיה, אז אנחנו מסכימים. בקריאה ראשונה, גם אם זה 'שאר ככה בחוק זה לא נורא כי עדיין

קיים החוק הק1דם שבו מוגדר מה הוא "ס1כן נסיעות".

ואז חזרה גברת מירי חשן והעלתה הסתייגות נוספת, שיש לי בעיה מאוד קשה להסכים איתה, תה

הנושא של הערבות. גברת לאה ורון שוחחה איתי ואמרה: אם זאת הבעיה היחידה שנשארה, האם נפיל את
החוק, לא נעביר אותו? אמרתי
אני לא אגיד לכם לא לכנס את הוועדה בגלל זה. אם זה הדבר היחיד

שנשאר והוועדה תחליט שהיא מוכנה לבלוע את זה, אני לא חברת כנסת ואני לא מצביעה. אני אשים את

ההסתייגות שלי על השולחן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כל זה נכון בנסיבות רגילות ואז אני יכ1ל להגיד שגם אם משרד התיירות לא מסכים זה לא מעניין אותי

בכלל. אבל בלי דרישה של שר התיירות זה לא יעלה לקריאה ראשונה בכלל.
אריאלה רבדל-נדקוב
אדוני היושב-ראש, דיברתי עם עוזר השר 1עם היועצת המשפטית של המשרד, ודיברתי עם התאחדות

סוכני הנסיעות. הרי אין התנגדות כללית של משרד התיירות, להיפך. אנחנו קיימנו ישיבה אצל השר עם נציגי

סוכני הנסיעות ושם השר אמר במפורש שהוא תומך בחוק. הוא ביקש מאיתנו, כתנאי שלו לתמיכה בחוק,

להסכים לבטל את ההתנגדות שלנו לעניין ביט1ל הרישוי בח1ק ההסדרים. הסכמנו לשבת עם סוכני הנסיע1ת

ולדחות את זה לשנה, אבל בעיקחן להסיר את ההתנגדות שלנו, כי היתה לנו התנגדות מאוד גדולה.למשרד התיירות לאורך כל הדרך היו התדיינויות מסוגים שונים. בדיונים שהיו בשבוע האחרון, ביני לבין

משרד התיירות והתאחדות 0וכני הנסיעות, היה לנ1 ברור לגמרי שאם שתי ההתנגדוי1ת הגדולות של משת-

התיירות בעניין הזה תתוקנה בוועדה - שני הדברים שגברת מירי חשן נקבה עכשיו בשמם - אז השר יסכים

להעביר את הצעת החוק. זה היה מהות הדיון. אחרת לא היה טעם לחון. עכשיו אני ש1מעת לראשונה שיש

להם עוד הרבה מאוד הסתייג1י1ת אחרות, שעוד לא דנו בהן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תודה. הברת הכנסת חז1, מה את מציעה לעשות? לי יש הצעה מסויימת, היחידה שיכולה להיות. אנחנו

נתק1 את העניין הזה של "סוכנות נסיעות מ1רשית". אנחנו ניפנה לשר בבקשה שעל סמך התיקון הזה 1על

סמך העובדה שזה רק קריאה ראש1נה, שייתמוך בוועדת השרים לחקיקה בהעלאת העניין בכנסת.
מירי חשן
קרן הערבויות תשיאר בקטע לא רק של חדל פרעון?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא יכול לשנות את עניין הערבויות כעת, פתאום, בישיבה הזאת.
מירי חשן
אז אני יכולה להודיע שבצ1רה הזאת השר לא יאשר. אם העניין של חדל1ת פרע1ן יתוקן אני אוכל לבוא

אליו עם הצעות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז אני לא רואה מה עוד אנחנו יכולים לעשות. חברת הכנסת נעמי חזן, האם את ידעת על הדבר הזה?
נעמי חזו
לא. להיפך, לי נאמר במפורש -
אריאלה רבדל-נדקוב
לעניי! הזה אמרתי שאני מתנגדת. לא סגרת את זה איתי. דיברה איתי גברת לאה 1ר1ן -
מירי חשו
האם לא דיברת עם חברת הכנסת נעמי חזן ואמרת לה שאנחנו לא מסכימים?
אריאלה רבדל-נדקוב
לא דיברתי עם חברת הכנסת נעמי חזן. אני התנגדתי וירדתי מהסיפור.
דוד ליבאי
אני מלכתחילה הבנתי שכל עניין הקרן הוא למקרה של חשש שיש מישהו שהלקוח לא יכול למצוא א1תו

והוא חדל פרעון. אם הוא לא חדל פרעון, יש בית-משפט לתביעות קטנות, יש בתי-משפט. אחרת איך תיפעל

הקרן? הקרן צריכה להיות כמו ביטוח. אם יש התמוטט1ת של הסוכנות אז יש כתובת אחרת, בשביל זה יש

קרן. אבל אם הכו1נה היא שכל לקוח יוכל לרוץ לקרן, איך הקרן תיקבע אם הלקוח צודק או לא צודק? האם יש

לה בית-משפט שייכריע בדין?
נעמי חזן
אבל זה כתוב במפורש.
דוד ליבאי
כל הרעיון, לפי דעתי, הוא קרן רק למקרה של חדל פרעון. ככה היה מובן גם קורם.
אלן זי0בלט
בדמה לי שזה מקובל גם על חברי הכנ0ת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה לקרוא את הסעיף. אני כעת קובע החלטת ועדה פורמלית. זה היה גם על דעת מר אלן זיסבלט

ממשרד המשפטים. נדמה לי שגברת אריאלה רבדל-נדקוב לא הסכימה.
אריאלה רבדל-נדקוב
אנחנו סיכמנו דברים אחרים לגמרי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חצה לקרוא את פרק גי, שכותרתו: "ביטוח כנגד חדלות פרעון", סעיף 6.

"(א)התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל תקים קרן להגנת כספי הצרכנים.

(ב) תפקידה של הקרן להבטיח החזרת כספים ששולמו על ידי צרכן או מימון החזרת צרכן לישראל

במקרה שסוכנות הנסיעות לא עמדה בהתחייבותה והיא חדלת פרעון."

זה מה שאנחנו החלטנו.
נעמי חזן
זה החלטה מאוד נבונה. כתוב בפירוש שזה רק "חדל פרעון". אי אפשר לומר את זה יותר בפירוש.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז למה מתנגד כאן שר התיירות? אני לא הבנתי.
מירי חשו
הניסוח הזה כניראה איכשהו נשמט ממני כי גברת אריאלה רבדל-נדקוב אמרה לי שזה לא חדלות פרעון

אלא זה כל מי שיירצה לקחת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בנוסח שהובא לישיבה האחרונה של ועדת הכלכלה כבר היה, לפי ההמלצה של מר אלן זיסבלט, ביטוח

כנגד חדלות פרעון. הוא אמר לנו שמשרד המשפטים עומד על כך.
אלן זיסבלט
זה, אגב, המודל בכל העולם, כולל באיחוד האירופאי. רק במקרה של חדלות פרעון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני עושה דבר פשוט מאוד, אנחנו נקבל את התיקון הזה. הוועדה מחליטה להמיר את ההגדרה הקיימת

בהגדרה המוצעת על-ידי שר התיירות. אנחנו נעביר את זה לשר התיירות, עם המלצה אישית שלי להביא

את זה לקריאה ראש1נה. זה מה שאני יכ1ל לעשות.
מירי חש1
אני לא יכולה לומר בשם השר.
אריאלה רבדל-נדקוב
היא באמת לא יכולה לומר בשם השר, היא רק היועצת המשפטית של המשרד. בעניין הזה היא אומרת

דבר נכון, את לא צריכה להתרגז. אם היא תומכת 1ממליצה ואלה התיקונים היחידים של המשרד - אני

חושבת שלא תהיה בעיה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני יכול לפנות לשר בפנייה רשמית שאני מבקש, לא1ר התיקןן הזה, להמליץ בפני 1עדת שרים לחקיקה.

הרי יהיה עוד כנס של הכנסת, אני מבין, נ01ף למחר. כך אמר לי מזכיר הממשלה, מר גדע11 סער. יש המ1ן

חקיקה.
מירי חשו
בסעיף 6 סעיף קטן (ג) הוא בעצם הקטע שמתייחס למשרד התיירות. זה "כל מי שאינו חבר בקרן". אני

זוכרת שדיברנו על כך שזה יאושר לא על-ידי שר התיירות אלא על-ידי הממונה על הביטוח. מרוח הסעיף לא

עולה בדיוק שזה רק לגבי חדלות פרעון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל זה רק קריאה ראשונה. הכותרת של הסעיף כולו היא ברורה: "ביטוח כנגד חדל1ת פרעון". אני זוכר

שקיבלנ1 את זה. מר אלן זיסבלט מילא כאן תפקיד חשוב כשהוא אמר שמשרד המשפטים לא מסכים לש1ם

דבר אחר.
מירי חשו
שר התיירות ישאל אותי ואני אצטרך להסביר ל1. קראתי את הפרוטוקול האחרון של הוועדה. יש שם 3

עמודים שבהם אני מנסה להסביר לאדוני בוועדה שבדרכים האלה למשרד אין שום אפשרות פיקוח. אז אני

אומר לשר שהסעיף הזה כלשונו, למשל, לא מקובל עלי.
אריאלה רבדל-נדקוב
אבל אנחנו מאשרים את זה לקריאה ראשונה.
מירי חשו
מה שאמרתי לגבי המפקח על הביטוח זה בסוגריים, כי זה טעות קולמוס וכבר תיקנו את זה. בת1כן של

זה, המהות בין סעיף קטן (ב) לסעיף קטן (ג) ש1נה. בסעיף קטן (ב) מודיעים שזה בהתייחסות לחדלות פרעון;

ואילו סעיף קטן (ג) משאיר עדיין עלינו את הסמכות של בית-משפט ואנחנו לא יכולים לעמוד בזת.
אתי בנדלר
אולי כדאי לקרוא את סעיף קטן (ג) ולהבין את המשמעות שלו.

"(ג) מי שאינו חבר בקרן להגנת כספי הצרכנים והוא מציע למכירה" - כאן מדובר ק1דם כל על "מי", על18.04.99

כל אחד - "והוא מציע למכירה או מוכר חבילת תיירות חייב לבטח עצמ1 בכיסוח חלופי, שיבטיח

החזרת כספים ששולמו לצרכן" - הכוונה בוודאי שהצרכן שילם - "או מימון החזרת הצרכן לישראל

בפוליסה שתא1שר על ידי המפקח על הביטוח 1ה1עדה."

דהיינו, כאן מדובר על ביטוח חלופי למעשה לכל מי שמארגן ולא רק 0וכן תיירות מ1רשה. אבל מעבר

לזה, מה הן הנ0יב1ת שבהן ניתן יהיה לממש את הפוליסה? כל מקרה שהצרכן שילם כסף כלשהו, או שהוא

נשאר בחוץ-לארץ. זה יכול להיות גם עקב חילוקי דיעות אמיתיים לגיטימיים ולא רק במקרה של חדלות פרעון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חוזר ואומר, יש לי פזמון-חוזר שאני חתר עליו כל תזמן. בוועדה הזאת אני יושב לבדי בתקופת

בהירות. אני ה1לו על דברים שיש לגביהם קונצמוס, אלא אם כן יש באמת איזה מועד קריטי - מחר יש לנו

די11 על כביש ח1צה ישראל. א1מרים שאם יחלפ1 עוד חודש-חודשיים הם לא יוכלו לעשות ש1ם דבר. על כל

פנים, אני כאן רוצה להציע הצעה פשוטה. אנחנו נמחוק את סעיף קטן (ג) ונשאיר לוועדת הכלכלה בכנסת

הבאה להוסיף את זה. ברור שזה לא יהיה נושא חדש.
אריאלה רבדל-נדקוב
זה כן יהיה נ1שא חדש, אדוני היושב-ראש. אני ביררתי את זה עם היועצת המשפטית של הוועדה והיא

הבהירה לי באופן חד-משמעי ושאינו משתמע לשתי פנים שזה יהיה נושא חדש.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז מה את מציעה לנו?
אריאלה רבדל-נדקוב
אדוני לא יודע מה יהיה הרכב ה11עדה הבא, מה יהיה מבנה הכנסת.
מירי חשו
זה לא סיבה להכניס סעיף שאני לא יכ1לה לקבל אות1.
אתי במילר
אני רוצה להבהיר משהו בקשר לעניי] "נושא חדש". אם מישהו יבקש לכלול את הנושא הזה ואיש לא

יטען שזה נושא חדש, אז זה יעבור בשקט. אבל מספיק שחבר כנסת כלשהו יטען שזה נושא חדש, זה יילך

לוועדת הכנסת, ועדת הכנסת רשאית להחליט שזה נושא חדש ואז זה יהיה נושא חדש ולא ניתן יהיה לכלול

אותו.
אריאלה רבדל-נדקוב
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך משהו. לא פחות מכל אדם אחר מסביב לשולחן הזה אבי מעריכה

ומכבדת את השעות הרבות שהוועדה הזאת השקיעה בנושא הזה. אבל אני חושבת שאסור להעביר גם

לקריאה ראשונה חוקים לא נכונים. גם אם יורד1ת לטימי11 לכאורה שנתיים של עבודה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז חבל מאוד.
אריאלה רבדל-נדקוב
נכון. אנחנו במהלך שנה מתדיינים מסביב לוועדה בפינג-פונג של הלוך ושוב. אני חושבת שזה היה אחד

הדיונים היותר מורכבים, לנסות להביא שני קצוות מנוגדים של המיתרס לאיזושהי עמדת שיוויון והסכמה. אני

חושבת שהעניין הזה הוא באמת לזכותה של חברת הכנסת נעמי חזן. לא בכדי היא קיבלה מאיתבו את מגןהצרכנות. היא הביאה את התאחדות 0וכני הנסיעות ואותנו למקום שבו שנינו אומרים "הן" על אותו דבר. הוא

לטובת הצרכנים, מחד, והוא לא פוגע בצורה מהותית באינטרסים של מי שמש1וק לצרכנים את המוצר.

ואז מופיע משרר ממשלתי, שתפקידו גם לעזור לאלה וגם להגן על אלה, והוא אומר: אני לא מסכים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז מה אני אעשה? אם זו לא היתה פגרה, הייתי מצפצף על זה.
אריאלה רבדל-נדקוב
אד1ני היושב-ראש, בתנאים האלה אני בעד זה שנד1! מחדש לקריאה ראשונה. אני לא חושבת שזה נכון.

א1מר לר מד1ע - משום שזה כל המהפך. חובת גיל1י נא1ת קיימת גם בחוק הגבת הצרכן. אם כל החוק הזה

נועד רק להגיד שמישהו צריך להגיד אמת, והוא צריך להגיד אמת, והוא צריך להגיד אמת - לא היינו הולכים

על החוק הזה. אחרי שאתה מ1ריד את הסעיף הזה לא נותר שום דבר אחר.
הי1"ר אמנון רובינשטיין
סעיפים קטנים (א) ו-(ב) נשארים.
אריאלה רבדל-נדקוב
מה זה סעיפים קטנים (א) 1-(ב)? זה מה שקיים היום בחוק אחר. אין לכם פה שום חידוש וש1ם שימי. זה

קיים בח1ק התיירות בסעיף "שירותי פנים".
היו"ר אמנון רובינשטיין
גברת מירי חשן, מה את מציעה?
מירי חשן
זה לא ויכוח. אני רוצה שייבינו מה נעשה. אני באמת מטפלת בחוק שירותי תיירות כל הזמן, כל יום, אני

חיה אותו. כאן זה קצת ערטילאי.

כל כובד הצעת החוק של חברת הכנסת נעמי חזן יורד, הוא כבר לא חוק חדש, הוא בעצם חוק שיחתי

תיירות, הוא יורד ברגע שנמחוק את המילה "כל אדם" בהגדרה של "מארגן" ונהפוך אותה ל"כל סוכנות

נסיע1ת, כהגדרתה בחוקים של משרד התייחת". זאת אומרת, החוק הזה מטפל רק בס1כנויות נסיעות

מ1רש1ת 1אז זה כבר לא הקטע הצרכני אלא זה הקטע הספציפי של פיקוח משרד הת"חת.
אריאלה רבדל-נדקוב
שנ1גע ל-90% מהצרכנים.
מירי חשן
התכוונתי לכך שהוא לא קטע צרכני במובן ששאיפת החוק הצרכני הזה היתה להרחיב את - -
אריאלה רבדל-נדקוב
לא.
מירי חשו
אני לא הפרעתי לך. בואי לא נעשה דו-שיח.18.04.99

- - שאיפת החוק הצרכני היתה להרחיב את הפיק1ח של משרד התיירות גם עליך 1עלי, והחוק הזה כרגע

לא ייגן על הצרכנים שקונים ממך וממני אלא אם כן אתה 1אני בעלי רישיון. זה עכשיו התיקון שהסכימו לו.

חוק שירותי תיירות ממילא עובר הליך של תיק1ן, שכבר עבר קריאה ראשונה. ייתכן שנצטרך להעביר

אותו עוד פעם לקריאה ראשונה כי יש בו המון שינויים בגלל חוק ההסדרים. הדבר העיקרי פה זה הנושא של

גילוי נאות, שעבדנו עליו באמת ימים ושעות והגענו להסכמה. צריכים להכניס את הפרק הזה לחוק שירותי

תיירות, זה המקום הנכון.

כל הנושא של הסנקציות ושל הקרן לחלוטין לא מבושל פה. וגם הוצאתם לעצמכם את כל העוקץ. ברגע

שזה לא "כל אדם" אלא "כל סוכנות" אז הוא לא צריך להיות חוק עצמאי. זה ח1ק שירותי תיירות (גילוי נאות).
היו"ר אמנון רובינשטיין
אציע הצעה נוספת. אני מסביר שאם זה לא היה בפגרה אז לא היתה לי בעיה. אני מביא את זה

למליאה, שהיא תחליט. מה את מציעה, חברת הכנסת נעמי חזן?
נעמי חזו
האמת היא שזאת פעם ראשונה בשנתיים שאני מתחילה להתעצבן. אני לא זוכרת חוק שעבדו עליו

בוועדה הזאת בצ1רה כל-כך אינטנסיבית ועם כל-כך הרבה סחבת. על כל ישיבה בוועדה הי1 עוד 3-2 ישיב1ת

מחוץ ל1ועדה.

זה חוק צרכני. שמעתי עכשיו את גברת מירי השן ואני מוכרחה להודות שאני פשוט לא מבינה מאיפה זה

בא. הרי יש אינטרס אדיר של התאחדות סוכני הנסיעות בחוק הזה כי הם מבינים שזה בעצם מקדים את

המאוחר. עוד מעט לא יהיה רישוי והם צריכים גם להתארגן בתוך הענף כדי לרובטיח את עצמם. הם הלכו

כברת דרך אדירה, לא קטנה, וכבר נערכים למצב שלא יהיה רישוי והם יצטרכו להתגונן מפני תביע1ת. הם

מבינים שפה מה שטוב לצרכן גם טוב להם.

בא משרד התיירות, על-פי שיקולים שאני באמת לא מבינה מאיפה הם באים -
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה את מציעה שנעשה? גם אני שותף להרגש1ת שלך. חבל לי על השעות הרבות שהלכו לאיבוד.
נעמי חזן
למה אנחנ1 מנהלים את הדי11 ככה? כי אנחנו י1דעים שאם זה לא יעבור בקריאה ראשונה עכשיו נצטרך

להתחיל את אותו תהליך חקיקה מהתחלה, ביוני-יולי.
אריאלה רבדל-נדקוב
בספטמבר-אוקטובר.
נעמי חזו
יצטרכו להניח את זה לקריאה טרומית, יצטרכו להעלות למליאה וכדומה.

אני מודיע שלי יש בעיה עם השינוי של ההגדרה של "מארגן". ההגנה הצרכנית, וגם ההגנה הענפית,

באה מההגדרה שקיימת כרגע.
מירי חשו
אני מסכימה איתך. זה מה שאמרתי.18.04.99
נעמי חזן
זה מה שאמרת אבל את מתנגדת להגדרה שקיימת בחוק.
מירי חשו
כי אין לי כלים. ההגדרות נורא יפות אבל למשרד התיירות אין כלים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל זה סוכם. אני מוכרח לקצר את הדיון. הבעיה שלנו היא עם סעיף 6(ג).
נעמי חזן
אני לא מוכנה לוותר על סעיף קטן (ג).
אריאלה רבדל-נדקוב
נביא את זה בפני שר התיירות ונבהיר לו את המשמעות של ההתנגדות של המשרד, שהוא ישקול את

שיק1לי1. יש לו אהריות גם כלפי הציבור. לא רק כלפי -
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש לקרוא את הניסוה לסעיף 1.
מירי השן
" "מארגן" - סוכנות נסיעות כהגדרתה בחוק שיר1תי תיירות, התשל"ו-1976 או בצו הפיקוח על מצרכים

ושירותים (סוכנ1יות לנסיעות לנופש 1תיירות פנים ומשרדים לתיור), התשל"ז-1977". אני אעביר לכם את

הנוסח המד1ייק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוועדה מחליטה לשנות את ההגדרה של "מארגן" בסעיף 1, לפי הנוסח שהועבר אלינו על-ידי גברת

מירי חשן. אנחנו מעבירים את זה לקריאה ראשונה.

אני פ1נה בבקשה אישית לשר התיירות לאשר את זה. זה קריאה ראש1נה.
מירי חשו
את סעיף 6(ג) אתה לא מתקן? מהותו כרגע שזה לא חדלות פרעון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש התנגדות של יוזמת הצעת החוק. אני לא יכ1ל לכפות את זה עליה.
מירי חשו
אז שר התיירות לא יקבל את זה.
אריאלה רבדל-נדקוב
אם את לא יכולה לדבר בשמו אז את לא יכולה לדבר בשמו גם עכשיו.18.04.99
מירי חשו
סעיף 6(ג) הוא בלתי אפשרי כי זה לא על חדלות פרעון, זה על הכל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יוזמת הצעת החוק רואה בזה דבר עיקרי.
אתי בנדלר
אני רוצה להבחיר מבחינת הפרוצדורה. ידי כבולות, אינני יכולה לעשות דבר עם החוק. גברת מירי חשן

תעביר את הנוסח שעליו החליטה הוועדה לשר התיירות.
י)0י 9תאל
לפני שזה מתפוצץ, אולי אוכל לדבר רגע בקול רם לגבי הנושא של חדלות פרע1ן? הבעיה זה הרהבה.

הוועדה הלכה לאורך כל הקו באופן שיטתי עם הדירקטיבה האירופאית ודווקא בעניין הזה היא זנחה את הקו

הזה, וחבל. גברת רבדל-נדקוב, אני עצמי יזמתי את הטלפון אלייך - -
אריאלה רבדל-נדקוב
אבל לא על זה דיברת איתי בכלל.
י01י פתאל
- - במטרה שהדבר הזה לא ייפול, כי חשוב לנו מאוד שהוא יעבור בכנסת הזאת.
אריאלה רבדל-נדקוב
ציינתי את זה ק1דם.
יוסי פתאל
ניסינו לעש1ת כל מאמץ בינינו. אין תקדים בעולם התיירות להקמת קרן כזו של ס1כני נסיעות שמפצה

לקוחות עבור ---
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה לא היית כאן.
מירי חשו
מחבר על הביטוח החל1פי.
דוד ליבאי
מר י1סי פתאל, מבחינתך זה מסודר. מה שמציק לגברת מירי חשן, שיש פה סעיף של ביטוח שהיא לא

יכ1לה להשתלט עליו. היא מבקשת למחוק א1תו.
י)סי פתאל
בזה אנחנו יכולים להסתדר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מנסה להציל את החוק הזה.
מירי חשו
זה לא חוק שלי. של שר התיירות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
גברת חש], אם אנחנ1 נבהיר כאן שסעיף 6(ג) כפוף לאותם תנאים כמו סעיף קטן (ב), זה יהיה בסדר?
מירי חשו
מבחינתי כן.
נעמי חזו
זה לא ה1צע עד לרגע זה. ברגע שזה מוצע עכשיו -
דוד ליבאי
סעיף קטן (ג) לא מדבר על סוכנות נסיע1ת, אז אין פה מצב של חדל1ת פרע1ן. יש פה מצב של כל אדם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא מבין כעת למה ההתנגדות. אני מציע, לאחר שצמצמנו את ההסתייגוי1ת -
דוד ליבאי
אני חושב שההצעה של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין היתה טובה. הוא הציע כרגע, כדי להעביר את זה

בקריאה ראשונה, להשמיט את סעיף קטן 6(ג). אם סעיף קטן (ג) יהיה סביר אז יהיה זמן לדבר על זה

ואפשר יהיה אחר-כך להוסיף את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הן לא רוצות את זה.
נעמי חזו
אני הבנתי עכשיו שאתם מציעים לא להשמיט את סעיף קטן (ג) - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
- - אלא לכתוב שזה כפוף לאותם תנאים שמתייחסים לסעיף קטן (ב).
דוד ליבאי
אי! בזה היגיון כי סעיפים 6(א) ו-6(ב) חלים על סוכנות נסיעות ואילו סעיף קטן (ג) תל על מי שאינו חבר

בקרן.
אריאלה רבדל-נדקוב
לא יכול להיות ס1כן נסיעות שלא חבר בקרן?
דוד ליבאי
אתה רוצה להוסיף במקום "מי שאינו חבר בקרן" - "סוכנות נסיעות שאיבה חברה בקרן והיא חדלת

פרעון".
נעמי חז1
אין לי בעיה עם זה. לא /rהיתה ההצעה קודם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל זו ההצעה שלי.
נעמי חזו
מצו"). אפשר לכתוב את זה, זה בסדר.
הי1"ר אמנון רובינשטיין
זה לא נ1שא חדש. אפשר לשמת את זה.
אתי בנדלר
מותר לי להציע את הנוסח? "סוכנות נסיעות שאינה חברה בקרן תבטח עצמה בביטוח חלופי להבטחת

החזרת כספים ששולמ1 על-ידי צרכן או מימון החזרתו לישראל אם ס1כנ1ת הנסיעות לא עמדה בהתחייבותה

והיא חדלת פרעון; הביט1ח יהיה בנוי בפ1ליסה שתאושר על-ידי המפקח על הביטוח 1ה11עדה".
דוד ליבאי
זה רק יעורר את השאלה באיזה מידה סוכנות נסיעות לא תרצינה להיות חברות בקרן ותלכנה לביט1ח,

ואז לא תהיה לך קרן זה ייצור בעיה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה רוצה שאני אטיל חובה כאן בחוק? אנחנו בעד תחרות.
אורי דנור
אני נציג אל-על. יש איזושהי בעיה בהגדרה. הכניס1 כאן ל"חבילות תי1ר" את כל עולם כרטיסי הטיסה ואני

בטוח שלא התכוונו לזה. בהגדרה של "חבילות תיור" יש צירוף של שני רכיבים: "1) טיסות מישראל או

לישראל; 2) נסיעות בחוץ-לארץ, באוויר ביבשה או בים, בין בתוך המדינות ובין ממדינה למדינה." לאור זה בן

אדם שקונה כרטיס מישראל לסינסינטי, וטס מישראל לניו-יורק ומניו-יורק לסינסינטי - זה הפך להיות לחבילה.

כל ענלם כרטיסי הטיסה מ1רכב מקטעי טיסה. זה נקרא טיסת המשך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה להגיד לפרוטוקול שזאת לא היתה הכו1נה. לאחר הקריאה הראשונה אנחנו נתקן את זה כדי

להבהיר שהכוונה היא לא למקטעי טיסה ש1נים. הכוונה היא לחבילת תיור. אם צריך לתקן את ההגדרה,

נתקן אותה. מי שקונה כרטיס טיסה מכאן ללוס-אנג'לס עם 3 מקטעים, בוודאי שזה לא חל עליו.
א1רי דנ1ר
אם יוסיפו בסעיף 1 "טיס1ת", ואחר-כך את השאר בלי המילה "טיסות", זה יעבה על הבעיה.
מירי חשו
ההגדרה של "מארגן" הפכה ל"סונות נסיעות" ולכן אתה כבר בחוץ.
היו"ר אממן רובינשטיין
הוא לא רוצה את זה גם באמצעות 10כנים. הטענה צודקת, לדעתי. דנו בה, דרך אגב.
אריאלה רבדל-נדקוב
אמרנו שזה מכסה את הכל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חשבנו שזה מכ0ה. אני לא חצה להיכנס לזה. אני חוזר ואומר, אני לבדי כאן. הפרוטוקול רשום. ועדת

הכלכלה בכנסת הבאה תקבל לדעתי את כו1נת הוועדה הזאת, לאחר קריאה ראש1נה, אם זה יעבור,

שהכוונה היא לא למקטעי טיסות שמצטרפים יחד אלא לחבילת תיור, כפי שמובנת על-ידי כ1לם.

אנחנו מתקנים את סעיף 6(ג), לפי הנוסח שה1קרא על-ידי גברת אתי בנדלר, 1את הגדרת "מארגן", לפי

הנוסח שה1קרא על-ידי גברת מירי חשן. אנחנו מבקשים משר התיירות שלאור התיקונים האלה ימליץ בפני

ועדת שרים לחקיקה לאשר את הנוסח 1להביא את זה לקריאה ראשונה עוד בכנסת הזאת.
מירי חשו
אביא את זה לשר.
אתי בנדלר
אני מבקשת שתימסר הודעה מיידית אם ועדת השרים החליטה לאשר א1 לא לאשר, כי זה יהיה

אסמכתא בשבילי לעבוד על הנ1סח לקריאה ראש1נה.
עמי אתגר
אני מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל בהתאחד1ת ס1כני הנסיעות. אין לי שום הערה לחוק

אלא הייתי מבקש לרשום בפרוטוקול הערה שמתייחסת לכך שכל החוק הזה מתייחס לתיירות מהזו1ית

הצרכנית של תיירות יוצאת. מאחר וישנם נושאים בחוק הזה שגם עלולים להיות קש1רים לחוק שמתייחס

לסוכני הנסיעות ולרישוי של ס1כני הנסיעות, כשיהיה הדיון בו1עדה בהמשך, אם יהי1 לו איזשהן השלכות לגבי

תיירות נכנסת, היה רצוי לבנות את הדברים האלה גם מהזווית של תיירות נכנסת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה תופיע בוועדה לקראת הקריאה השניה והשלישית. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים