ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/02/1999

הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון), התשנ"ח-1998; שונות; תקנות התעבורה (תיקון), התשנ"ט-1998 בדבר הגבלות לחידוש רישיון נהיגה בשל מצב בריאותו שלנהג. מקים שנגרמו לרכב ושימוש ברכב שתוקן. תקן פליטת חד תחמוצת הפחמן מכלי רכב

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי' 410

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, לי בשבט התשנ"ט (16 בפבר1אר 1999). שעה 11:00
נוכחים
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה
מתמנים
עו"ד צביה בלאו - לשכה משפטית, משרד התחבורה

עו"ד אלי אביר - לשכה משפטית, משת- התחבורה

חוה בן-ארי - מנהלת אגף רכב, משרד התחבורה

שמעון ולינסקי - סגן בכיר למנהלת אגף רכב, משרד התחבורה

ד"ר דן לינק - רשות לאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה

אידית פדן - מנהלת אגף הרישוי, משרד התחבורה

גלית אסף-שנהר - אגף התקציבים, משרד האוצר

ד"ר עדה וינר - משרד הבריאות

עו"ד שחנה צירין - משרד הבריאות

דני איציקזון - ראש אגף איכות אויר, המשרד לאיכות הסביבה

עו"ד איילת בן-עמי- לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה

אהרון סרי - אגף זיהום א1יר, המשרד לאיכות הסביבה

מרדכי פלדמן - מזכיר, מועצת המובילים

שמואל מלכיס - כלכלן, איג1ד חברות הביט1ח

יוסי מנור - יו"ר ה11עדה לביט1ח אלמנטרי, לשכת ס1כני הביטוח

עמי מימון - ס/יו"ר איג1ד השמאים 1יו"ר ה1ועדה המקצ1עית לרכב באיגוד

אבי גלנצר - יו"ר איגוד מכוני הרישוי

שמואל כהן - מזכיר ארגון נהגי המשאיות

עו"ד שמחה ניר - לשכת עורכי-הדין
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון), התשנ"ח-1998.

2. ש1נ1ת.

3. תקנות התעבורה (תיקון), התשנ"ט-1998 בדבר הגבלות לחידוש רשי1ן נהיגה בשל מצב

בריאותו של נהג, מקים שנגרמו לרכב ושימוש ברכב שתוקן, תקן פליטת חד תחמוצת

הפחמן מכלי רכב.הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון). התשנ"ח-1998
היו"ר אמנון רובינשטיין
הנושא הראשון הוא הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון), התשנ"ח-1998. בישיבה ב-22,12.98

אושרה בקשה לרביזיה.
אתי בנדלר
הבקשה לרביזיה היתה משום שנוסח הח1ק לא הבהיר האם הכ1ובה היא שהסעיף יחול רק על העברת

בעלות שכתוצאה ממנה חלקו של מי שאינו תושב ישראלי עולה על 51%, או על כל מכירה של כלי שיט.

הוועדה דנה בעניין. היושב-ראש הביע את עמדתו, שלדעתו ההוראה צריכה לחול רק על העברת בעלות

שכתוצאה ממנה יותר מ-51% מכלי השיט יהיה בידי מי שאינו תושב ישראל. משרד התחבורה רצה שזה

יחול על כל העברת בעלות. האוצר התנגד. אתה ביקשת שמשרד התחבורה יציג את עמדתו בפני הוועדה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ביקשתי שתהיה עמדה משותפת של משרדי הממשלה. האם יש עמדה משותפת? מי מציג אותה?
צביה בלאו
בהסכמה עם האוצר הגענו להגדרה, והעברתי עותק מהנוסח לע1"ד אתי בנדלר, לפיה "עיסקה למכירת

כלי שיט ישראלי" תוגדר כ"עיסקה אשר לאחריה לא מתקיים ע1ד התנאי המנוי בסעיף 2(א) לח1ק". גברת

אתי בנדלר אומרת שהניסוח לא בדי1ק עונה על הדרישות. סעיף 2(א) לחוק אומר: "כלי שיט שיותר ממחציתו

היא בבעלותם של המדינה, או של אזרח ישראל, או של תאגיד ישראל כשיר לרישום".
היו"ר אמנון רובינשטיין
כלומר, נתקבלה העמדה שאני הצעתי. אני מוכן לאשר את זה כעת. השאלה מה קורה עם משרד

המשפטים.
אתי בנדלר
אני אכין את הנוסח. אני כמובן לא יכולה כרגע להניח שום חוק לקריאה שניה ושלישית. אל"ף, כי אין

מליאה ואני יכולה להניח רק כשיש מליאה. בי"ת, עיצומי משרד המשפטים עדיין נמשכים. אני אכין את

הנוסח. לכשיופשרו העיצומים של משרד המשפטים אני אסכם איתם את הנוסח וכשתהיה אפשרות להניח

לקריאה שניה ושלישית, אניח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון), התשנ"ח-1998 להעברה לקריאה שניה

ושלישית, לפי הנוסח שהוצע לנ1, כפוף לתיקונים של היועצת המשפטית של הוועדה. אנחנו מקווים שנוכל גם

להביא את זה לקריאה שניה ושלישית.

הצבעה על אישור הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון). התשנ"ח-1998

בעד-2

אין מתנגדים

הצעת החוק נתקבלה, להעברה לקריאה שניה ושלישית.שונות
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אדוני היושב-ראש, אני ביקשתי כבר מזמן, ואתה יודע כמה אנחנו לחוצים בזמן הזה, לקבל תשובה לגבי

מ0פרי ריש1י של רכבים. דגו בזה באריכ1ת. המספרים הישנים מזמן היו צריכים להסתיים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
6 חודשים נתנו להם.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
עד 1.1.99.
חוה בן-ארי
עד 1.5.99.
היו"ר אמנון רובינשטיין
משום שהם דחו את ההפעלה ב-3 חודשים.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני צמא לראות את המספרים שאישרתם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת דהאמשה, רשמתי בפני את ההערה.
חוה בן-ארי
אני יכולה לעדכן אתכם. בימים האלה הונחו הגרפיקות עם הערבית על שולחני. הן אושרו. זה עבר למכון

התקנים. אנחנו נעמוד בלוח הזמנים שהכנסת הציבה בפנינו.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
שלא יהיה חס וחלילה מצב שבינתיים ימשיכו עם המספרים הקודמים, יתעצלו ולא יעשו שום דבר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נדאג שהחלטת הוועדה תישאר. זה לא 1.1 כי הרי נדחתה הפעלת העניין. נתנו להם חצי שנה.

אני שואל את אנשי משרד התחבורה, מה קורה להצעת החוק שלנו בעניין חהחמרות הגדולות על נהגי

משאיות?
חוה בן-ארי
ה1דיעו לי מארג1ן המובילים שהם פנו אליר באופן מיוחד בבקשה לדחייה מש1ם שהם עושים איזושהי

עבודה כלכלית שכנגד לעבודה שלנו.
אתי בנדלר
אנחנו שלחנו את זה לפירסום במשרד המשפטים. אני מבינה שאתם מדברים על אי0ור העקיפה של

המשאיות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
וגם על הפלומבה היד1עה.
חוה בן-ארי
אני מדברת על משהו אחר.
אתי בנדלר
שני הנושאים האלה, ואחרים, מעוגנים בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, שאושרה לקריאה ראש1נה

ב11עדה, עובדה על-ידי, נו0חה על-ידי ונשלחה לפירסום עוד בטרם יציאת הכנ0ת לפגרה. אבל בשל עיצומי

משרד המשפטים היא לא פורסמה ברשומות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז בכנסת הבאה נצטרך להביא את זה.

9תקנות התעבורה (תיקון), התשנ"ט-1998 בדבר הגבלות לחידוש רשיון נהיגה בשל מצב בריאותו של

נהג. מקים שנגרמו לרכב ושימוש ברכב שתוקן. תקן פליטת חד תחמוצת הפחמן מכלי רכב
היו"ר אמנון רובינשטיין
מי מציג את שינויי הנוסח בתקנות התעבורה?
אלי אביר
אני מציג. אני מבקש שתתחילו ב0עיף 3 משום שגברת אידית פדן, מבהלת אגף הרישוי, תגיע רק עוד

כמה דקות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר, פתח אתה והיא תדבר אחר-כך.
אלי אביר
סעיף 3 לתיקון (תיקון תקנה 266)

מדובר על שינוי העניין הזה של "המק הגולמי". כבר דיברנו על הנושא הזה כשתיקנו את צו השמאים

ל-60%. נציג השמאים עורר שאלה, מה יקרה, על-פי ההגדרה שקיימת כאן, כאשר הוא ירצה לקבוע אובדן

גמ1ר לרכב שהמק שלו הוא פח1ת מ-60%? הוא טוען שצריכים להיות פה שני תנאים מצטברים: גם שהרכב

יצא מכלל שימוש וגם 60.70. מה קורה כשהוא יצא מכלל שימוש והנזק הוא פחות מ-60%? האם גם אז הוא

יהיה א1בד1 גמור?

אם יש פה בעיה של נוסח, אפשר לתקן את הנוסח, שזה לא יהיה מצטבר אלא שכל אחד יעמוד בפני

עצמו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נוסיף את המילה "או". "או הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב". האם אתם מסכימים לזה?
קריאה
אין לנ1 התנגדות.
שמואל מלכיס
אפשר "גם".
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם יש אפשרות ש-60% ומעלה לא מוציא מכלל שימוש?
עמי מימון
כן. מושבים בלבד לפעמים עולים 50,000 שקל והאוטו הוא שמיש.
היו"ר אמנון רובינשטיין
משרד התחבורה מציע שזה יהיה total lossלמרות זאת. אם רק המושבים נשרפים, והמושבים יקרים

מאוד, או שהם מר1פדים באיזה עור מיוחד במינו, אתה מוכן שזה יהיה total lossלמרות שיכולים להשתמש

ברכב?
אלי אביר
כן. תמיד 60%, בכל מקרה 60%, ולא משנה מה קרה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ב0דר, אז הכנסנו את המילה "או".
אתי בנדלר
דהיינו, זה יהיה: "רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהמק הגולמי בו הוא 60

אחתים ומעלה משווי הרכב".
היו"ר אמנון רובינשטיין
ו

אנחנו מאשרים את סעיף 3, בתיקונים שה1כנ0ו בו.
אתי בנדלר
צריכים לד1! בכל הסעיפים, החל מסעיף 1 לתיק11 התקנות.
אלי אביר
אנחנו מבקשים לשכות את סדר הדיון. ביקשתי לדלג לעת עתה, עד שתבוא גברת אידית פדן. התחלתי

בסעיף 3.
יוסי מנור
אני נציג לשכת סוכני הביטוח. בנושא של % 60 - לא הוגדר כאן האם הוא כ1לל מע"מ או לא כולל מע"מ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם אין הגדרה בתקנות העיקריות?
יוסי מנור
"כולה להי1וצר כאן בעיה, במיוחד עם פרשנ1ת של חברות הביטוח או של השמאים, מה הוא המק של

60%, מאחר ויש רכבים שבהם ניתן לקזז מע"מ וישנם רכבים שבהם לא ניתן לקזז מע"מ. ברכב פרטי אדם

לא יכ1ל לקזז מע"מ ואילו לגבי משאית - בעל העסק מקזז את המע"מ. האם המק הוא כולל מע"מ או לא

כולל מע"מ? לדעתי לא ניתן להשאיר כאן מקום לפרשנות של שמאי או של חברת ביטוח. יש להתייחס לזה

בתקנה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הנק1דה הזאת בוודאי עלתה בהקשרים קודמים, לפני תיק1ן התקנות.
אלי אביר
יש חוזר של אגף הרכב שהועבר לשמאים, שקובע איך צריך להתנהג לגבי כל מיני סוגי רכבים שהמע"מ

קשור אליהם, כמו למשל מוניות או רכב מסחרי, שגם שם יש עניין של מע"מ. הרעיון הוא שאם אתה לא

מחשיב את המע"מ במק, אל תחשיב אותו גם בעלות התיקון. זה תמיד כך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז למה לא לכתוב את זה?
עמי מימון
אינני משפטן אבל אני שמאי, נציג איגוד השמאים. בעיקרון מדובר על מק. כאשר מבוטח או בעל רכב

יכול לקזז את המע"מ, הרי שהמק הוא פחות 17%. אנו הוא לא יכול לקזז, אז גם על ערך האוטו הוא לא

יכול לקזז את המע"מ, כך שהאחוז ישאר תמיד אותו אחוז.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זאת תשובה. התשובה היא: במקום שאין קיזוז מע"מ, אז זה נטו. במקום שיש קיזוז מע"מ, זה ברוטו.
יוסי מנ1ר
אולי צריך להוסיף את זה כדי לא להשאיר מקום לפרשנות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא.
אלי אביר
אדוני, הסיפור הזה עובד כך כבר שנים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם יש הערות לסעיף 4 לתיקון (תיקון תקנה 271)?

האם יש הערות לסעיף 5 לתיקון (ביטול תקנה ?f288

סעיפים 5-14 אושרו.

האם יש הערות לסעיף 6 לתיקון (תיקון תקנה 308)?

סעיף 6 אושר.

האם יש הערות לסעיף 7 לתיקון (החלפת תקנה 309)? זה נוסח חדש בהשוואה לנוסח הקודם.

סעיף 7 אושר.

האם יש הערות לסעיף 8 לתיקון (תיקון תקנה 318א)?
דני איציקזון
אני ראש אגף איכות אוויר במשרד לאיכות הסביבה. הדירקטיבה האירופאית, שממנה נגזרה התקנה

הזאת, מדברת על תקנה נוספת, שהיא בדיקת da COבאצה 1גם בדיקת "למדה" .בדיקת יחס אחת

דלק-חמצן. אנחנו לא רואים את זה פה, למרות שזה מופיע בצורה מאוד ברורה בדירקטיבה האירופאית

וכדירקטיבה זה מחייב את המדינות. עמדת המשרד לאיכות הסביבה היא שהתקנה צריכה להיות מאומצת

במלואה. אם למשרד התחבורה יש איזושהי בעיה של היערכות אז אפשר לתת לה זמן מסויים. לאור המצב

החמור מאוד של איכות הסביבה, כפי שמשתקף בתחנות ניטור שלנו, אנחנו חושבים שחייבים לנקוט בכל

האמצעים האפשריים על מנת להפחית את זה. מדובר על בדיקות שבסופו של דבר יעידו על תקינותם של

ממירים קטליטיים. הממירים הקטליטיים הראשונים שהוכנסו לש1ק הם כבר היום פחות או יותר יוצאים מכדי

שימוש. אם התקנה הזאת לא תאומץ במלואה אז אנשים יגיעו לטסט עם ממיר קטליטי לא תקין שלא ישרת

שום דבר.
חוה בן-ארי
ערכנו עכשיו ביקורים בשתי מעבדות גדולות שעוסקות בנ1שא אורך החיים של הממיר הקטליטי ובדיקת

התקינות וא0פנ1 חומר בנושא. הסתבר שבאירופה הממיר חי בין 10-8 שנים. אני חושבת שהמשרד לאיכות

הסביבה צריך להתמודד קשה מאוד, יחד איתנו, עם הבעיה של איכות הדלק והורדת אחוז הגופרית מהדלק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה אחת הגופרית המותר כעת?
חוה בו-ארי
בסולר הם היו צריכים לרדת ל-0.05%. אני עדיין לא קיבלתי הודעה שזה ירד.
דני איציקזון
סליחה, מדובר על מנועי במין.
חוה בו-ארי
אנחנו מדברים על איכות הדלק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני שואל על דלק, במין.
דני איציקזון
זה 0.05%.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני הייתי אורח של ק1אופרטיב דן בשבוע שכבר. הם מאוד מא1ד התל1ננו על איכות הדלק.
דני איציקזון
זה לגבי הסולר.
חוה בו-ארי
אני מדברת באופן כללי על נושא זיהום האוויר. אנחנו לא מתנגדים לכך שאכן ניערך יחד עם כל העולם

ונבדוק את "שום התקנה שד1רשת, בזמן הטסט השנתי, לבדוק את זיהום האוויר בשני מצבים ב-2,000

סיבובים לדקה. הי1ם אנחנו בודקים את זה במצב של ... כשהרכב בעצם נבדק עם מכשיר שיש לו 4 גזים.

הי1ם כל מכוני הרישוי - ויושב פה יושב-ראש איגוד מכוני הרישוי - מצו"דים במכשירים מאוד חדישים, של 4

גזים. כך שאנחנו מתחילים בהדרגה להיערך.

אין לי חילוקי דיעות עם המשרד לאיכות הסביבה. לפני שנה ביקשנו להוריד את הCO - מ-1% ל-0.5%.

אנחנו רוצים כבר לצאת לכביש ולהתחיל לתת רפורטים. אנחנו רוצים לצאת למכוני הרישוי ולבדוק אם אכן

עומדים בתנאים האלה. אין לנו התנגדות אבל אי אפשר לתקוע את התקנה הזאת עוד שנה כי צריך להיערך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש לי הצעת פשרה, שאנחנו נוסיף את האלמנט של בדיקת COב-2,000 סיבובים לדקה, אבל שזה

יחול רק מעוד שנה.
חוה בן-ארי
אנחנו לא יכולים לתת לוח זמנים.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
כבר שנה הם מחכים לתקנה. עוד פעם יצטרכו לחכות שנה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה ייכנס לתוקף מייד.
חוה בן-ארי
אני לא יכולה לדבר בשם כל החומר, שאיננו בידי. אנחנו לא יודעים מה נעשה באירופה. קיבלנו מידע

בסך הכל משתי מדינות, מה1לנד ומאנגליה, שאכן שם מתקיימת הבדיקה. אנחם גם לא יודעים באיזה צורה

היא נעשית. האנשים המקצועיים אולי יגבו אותי לגבי הבעיות.

אני מציעה שמשרד התחבורה יעבור לבדוק את CO-nכפי שהתקן האירופאי דורש, כשהוא ימצא

מספיק חומר. יש לנ1 מת1ד1ל1גיה, אנחנו פועלים כמו הקהיליה האירופאית, אבל אין עדיין מספיק נתונים מה

עושה העולם. אז עדיף לא להכניס את ה-% 0.5 עכשיו.
שמעון ולינסקי
אני מאגף הרכב במשרד התחבורה. יש בעיה, לפחות בחלק מהמכוניות החדיש1ת, להתחבר עם מד

סיבובים חיצ1ני ולמד1ד את סיבובי המנוע.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז איר זה עובד באירופה?
קריאה
לגבי רכב חדש בלבד.
שמעון ולינסקי
לא בכל מדינות אירופה זה עובד. גם באירופה זה עדיין בתהיות. בחלק מהרכבים יש להם בעיה,

להערכתי, לבדוק את מספר סיבובי המנוע. את זה אני אומר לך כאיש טכני. יש איזה פיתרון: לשים מיקרופון

על צינור הפליטה. המיקרופון הזה קולט את ההתפוצצויות של המנוע. לחלק את זה ל-4 ולבדוק את מספר

הסיבובים. זה דבר מאוד לא מד1ייק.

אתה לא יכול לבדוק, לקבל דברים לא מדוייקים ולהסתמך עליהם. לכן אני אומר, תנו לנו זמן, אנחנו

נמצא את הפיתרון. אנחנו מעוניינים בהחלט להגיע לפיתרונות, יחד עם אירופה.
דני איציקזון
מה שאנחנו הצלחנו לעשות זה לאסוף מידע משתי מדינות, כמו שאמרה מנהלת אגף רכב במשרד

התחבורה, מאנגליה ומה1לנד. אני אקרא לכם את התש1בה שקיבלנו מהולנד: "To my knowledge all

- 92/55member states of the European union have implemented the provisions of directive

international periodic bagel)?( inspections, including the high idle test for CO and Lamda for

."bagels)?( equipped with a close look 3 way)?( catalistזאת אומרת שלמיטב ידיעתם של ההולנדים גם

שאר מדינ1ת אירופה...
חוה בן-ארי
לא נתקן תקנה "לפי מיטב ידיעתם של ההולנדים".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה ל0כם את הסעיף הזה. אני לא יכול לכלול כעת הוראה כזאת, כשאין לי את הנתונים המלאים.

אני מבקש שמשרד התחבורה ידו1ח לוועדת הכלכלה תוך חודש ימים מיום פתיחת הכנסת הבאה על

ההתקדמ1ת ועל הפעלת התקן האירופאי. בהיעדר דבר אחר, התקן האירופאי צריך לחול בארץ בכל דבר.

אני גם פונה למשרד התחבורה, בעניין שנגע לי והתחלתי לפעול בו: אחוז הגופרית בסולר הוא בלתי

סביר ולא מתקבל על הדעת. היה לנו אחוז כזה גבוה גם בדלק. אני נטלתי על עצמי סיכון מדיני מס1יים כשר

האנרגיה והפסקתי את כל יבוא הדלק ממכסיקו, בגלל תכולה גבוהה של גופרית. אנחנו רואים מה קורה עם

זיהום האוויר בשל כלי הרכב בגוש דן. זה קטסטרופה. אני מבקש שתביאו לנו באותה הזדמנות, חודש ימים

לאחר פתיחת מושב הכנסת הבא, אינפורמציה. אלא אם כן יש לכם כעת אינפורמציה.
חוה בן-ארי
יש לי אינפורמציה. את הפעילות בנושא הורדת הגופרית בדלק מניע מר יואב ערמוני, ראש מינהל הדלק

במשרד האנרגיה. העידכון האחרון שקיבלנו ממנו לפני חודש - ונמצאת ועדה שמטפלת בזה במסגרת מכון

התקנים, שאנחנו חברים בה וגם מינהל הדלק חבר בה - שאם הם לא יוכלו להתאים את הסולר בארץ

ל--0.05% - ויש בעיה עם נקודת ההבזקה, אני לא אכנס לזה עכשיו - הם ישקלו לייבא דלק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ישראל גם מייצאת סולר, נכון? להודו.
חוה בן-ארי
חבר הכנסת רובינשטיין, אני מציעה שאת הנושא של הסולר תעביר לראש מינהל הדלק. זה אחריות

שלהם, לא של משרד התחבורה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני באמת מבקש להציג פנייה גם למנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות וגם לראש מינהל הדלק בעניין

הזה. אולי אפשר גם במהלך הפגרה לדווח לנו מה קורה עם ה1ועדה המיוחדת. לדעתי אפשר להוריד את

שיעור הגופרית בדלק. אולי אי אפשר להוריד לשיע1ר האירופאי של 0.05%, אבל בוודאי אפשר להוריד

ב-0.5%. גם אם זה מחייב ה1צאות נוספות, זה דבר שמשתלם. אין דבר י1תר יקר מזיהום אוויר. זה הדבר

הכי יקר שישנו במשק.

אנחנו מאשרים את סעיף 8, בכפוף לחובת הדיווח.
אתי בנדלר
מר אביר, אני מבקשת להפנות את תשומת לבך, נדמה לי שבתקנת משנה (ב) של תקנה 318א צריך

לתקן את פיסקה (3), משום שכתוב שם: "1994 או לאחריה". זה לא צריך להיות "א1 לאחריה", כי

"לאחריה" זה כבר הפיסקה החדשה שאתם עכשיו מבקשים להכניס. ב-1995 אני מבינה שזה יהיה 0.5%.
אלי אביר
כן, את צ1דקת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף 1 לתיקון (החלפת תקנה 174) - מי רצה להציג את זה?
אידית פדן
אני מבינה שבפעם האחרונה שהגענו לכאן היתה הערה של הוועדה, שראוי להגדיר יותר במפורט על

מה צריו לדווח אדם כשחלו אצלו שינויים רפואיים. אני רוצה להזכיר לפ1רום שהשינוי שאליו נדרשנו בנושא

של ח1בת הדיווח עלה דרך ביקורת, שאנחנו חושבים שהיא מוצדקת, של מבקר המדינה. בתקנות הקודמ1ת

היה כת1ב שכל אדם שמקבל את רישיון הרכב שלו חותם על גבי הרישיון על הצהרה שלא השתנה מצב

בריאותו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה הצהרת שקר מעצם ההגדרה. יש חזקה בלתי ניתנת לסתירה שמצב בריאותו ה1רע.
קריאה
יש כאלה שמשתבחים עם הזמן...
אידית פדן
מה שעשו חלק מהאנשים, ההגונים - סתם לא חתמו וקיבלו רישיון. אלה שחתמו, חתמו.
ואז שאלו אותנו שאלה נכונה
איפה אתם ש1מרים את ההצהרות, כדי שנוכל לבדוק אם קורה משהו?

1כמובן שאנחנו לא שומרים ולא יכולים לשמור דבר כזה. זה היה באמת הגדרה קלאסית לתקנה שהציבור

אינו יכול לעמוד בה. לכן התלבטנו בין הסקאלה של לבטל לחלוטין כל הצהרה שהיא, לבין לנס1ת ולהגדיר

איזשהו דבר שע1מד במבחן סבירות ו"תרום גם לבטיחות בדרכים. אנחנו חושבים ששינויים מסו"מים בכושר

הרפואי לנהיגה חייבים להטיל על הפרט חובת דיווח, 1ל1 רק בעצם העניין שהציבור "דע שעליו חלה גם

אחריות. האחריות היא לא רק על הרשויות. האחריות על שינוי בריאותי היא קודם כל על הפרט, הוא זה

שיודע על מצבו. לכן אנחנו הצענו את פיסקה (2).

אתם שאלתם האם אפשר יותר לדייק בס1ג הדי1וחים. ניסינו לעשות דבר כזה. האמת היא שזה בלתי

אפשרי. עשינו כאן תיקון אחד, שאני מקווה שייתקבל על דעתכם, שאומר שהאדם צריך לדווח בקלאסות
הגדולות
"מחלת לב, שינויים במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה, אשר יש בהם כדי להשפיע

על כושרו הרפואי לנהוג". ההדגש כאן זה, אל"ף, לא מגבלות אלא שינויים; ובי"ת, אנחנו רוצים שיידווח רק

אם הוא חושב שיש בהם להשפיע על כושרו הרפואי לנה1ג.
אתי בנדלר
את אמרת עכשיו "אשר לדעתו". זו מילה מאוד חשובה. כאן זה מנוסח בלשון מאוד אובייקטיבית. אני

קוראת את פיסקה (2): "נתגלו אצלו מחלת לב או שינויים במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה,

אשר יש בהם כדי להשפיע על כושרו הרפואי לנהוג". מי יחליט אם יש בהם כדי להשפיע על כושרו לנהוג?
אידית פדו
מי ש"חליט זה תמיד המד1וח. אינני יכולה להכניס את עצמי במקומו, כך שדעתו תמיד היא שתיקבע.

הוא זה שמחליט שהוא מדו1ח.
שמואל מלכיס
זה לא דעתו אלא ידיעתו.
אתי בנדלר
אם הוא חש שיש אצלו איזשהם שינויים אבל הוא לא סבור שיש בהם כדי להשפיע על יכולת הנהיגה?

אז ה1א ע1בר עבירה פלילית אם הוא לא די11ח, גם אם לדעתו אין בשינויים האלה כדי להשפיע.
אידית פדן
לא, ממש לא. אתן לך דוגמא על מה אנחנו חשבנו. למשל אדם נוהג עם משקפיים ודווח על כך שהוא

נוהג בעזרת משקפיים. ראייתו הורעה 1השתנה מספר המשקפיים שלו, אבל השינוי הזה הוא בסך הכל שיטי

של אופטומטריסט ששינה ל1 את מרשם המשקפיים. הוא לא צריך לדווח לנו על זה מפני שהוא לא שינה את

כ1שר1 הרפ1אי לנה1ג.

אנחנו שינינו את תקן השמיעה. זה תקנות שהתקבלו בפעם האחרונה. בעצם הי1ם כמעט חרשים

גמ1רים יכ1לים לנהוג, בוודאי ברגב פרטי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סליחה, הבטחתם לנו שיהיה קמפיין שייביא לידיעת הציבור שזה מייתר את הצורך בצפירה 1גם כדי

להבהיר לציבור שזה מסוכן להסתמך על צפירה, חוץ מזה שזה נגד החוק. אבל לא נעשה שום דבר.
אידית פד)
אנחנו העברנו את זה ואני מקווה שבימים האלה זה ייצא. לקח זמן גם עד שהתקנות עצמן פורסמו.

אנחנו בדיוק עכשיו בט1וח של תחולת התקנות. הן עוד לא בתוקף, דרך אגב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב שחש1ב מאוד להביא את זה לידיעת הציבור, גם בטלוויזיה. אולי זה גם יקטין את המכה של

הצפירות ובדרך זו גם יקטין את תאונות הדרכים.
אידית פדו
זה נכון. רק בחודש הזה התקנות הללו נכנס1ת לתוקף. ההערה שלכם מט1פלת על-ידינו.
קריאה
האם חולה נפש גם יצטרך לדווח על שינוי?
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש לנו כאן: "מחלת לב" - אני חושב שכל אדם מבין את זה; יש "שינויים במערכת העצבים" - גם כן דבר

די מוגדר; מה זה "העצמות"?
אידית פדן
יושבת פה רופאה, מנהלת המכון הרפואי, ד"ר וינר, ואני בטוחה שהיא תוכל להסביר את זה יותר טוב.
עדה וינר
הכוונה לבעי1ת אורתופדיות, שברים, קיבועים, קטיעות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני עדיין לא מבין את זה. זה שינויים במערכת העצמות? אני לא חושב שקטיעת רגל זה שינ1י במערכת

העצמות. זה גם עצמות וגם עצבים וכדומה.
עדה וינר
זה נכון. אבל בקביעה מאוד פ1פוליסטית מגדירים את זה ככה. יש עוד כמה מחלות שלא כלולות פה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אדם שעבר קטיעה, או שיש שינוי דראסטי במצבו הגופני - כן צריך לדווח. אני למשל לא הבנתי, חשבתי

שב"עצמות" הכוונה היא לאוסטאופורוזיס או משהו כזה?
אידית פדן
לא. למחלות אורתופדיות המגבילות את האפשרות לנהוג.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אולי נכתוב "שינויים אורתופדיים" או משהו כזה? מה זה "עצמות"?
עדה וינר
השאלה אם כ)לם יבינו למה הכוונה.
אידית פדן
אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לכך שיש את תקנה 13(ב) שמחייבת לדווח למשל על קטיעה. כאן

מד1בר על מי שבא לחדש את רישי1ן הנהיגה. זה לא מחליף את המערכת הרפואית, את חובת הדיווח של

הרופאים, שסעיף 12(ב) לחוק מחייב את הרופא לדווח על שינויים כאלה דראסטיים. מדובר כאן על אדם

נורמלי, שבא לחדש את רישיון הנהיגה. הוא צריך לשאול את עצמו האם יש ל1 משהו לדווח, בנוסף לחובת

דיווח אחרת שקיימת. בעצם יכולנו לבטל לחלוטין את התקנה הזו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש חובת דיווח על קטיעה, נכון? אני רוצה תקנה שאפשר יהיה להפעיל אותה. אני לא י1דע מה זה

"שינויים בעצמות".
שמואל מלכיס
זאת הבעיה. הבעיה היא שאדם לא יודע אם זה משפיע על יכ1לתו לנהוג, או לא משפיע.
אידית פדן
אם אתם מסכימים לא להגדיר אז יש לי הצעה אחרת. אתם פשוט רציתם לפרט.
היו"ר אמנון רובינשטיין
רצינו לפרט, אבל פירוט שהוא ברור לאזרח.
אידית פדן
לדעתי נכון היה לפרט כאן "כל שינוי מהותי במצבו הבריאותי, המקשה על כושר הנהיגה".
שמחה ניר
ואם זה שינוי לא מה1תי, שמקשה על כושר הנהיגה?
אידית פדו
אז הוא לא ידווח. אני לא רוצה שיידווחו סתם.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
למה רק שינוי בריאותי? כל שינוי שיש בו כדי להשפיע.
היו"ר אמנון רובינשטיין
קודם כל, נתחיל בזה שכל מה שנעשה כאן, בנו0הה זו או אחרת, הוא יותר טוב מהמצב הקיים. יש כאן

שיפור.

דבר שני, תהיה מידה של אי-בהירות בכל תקנה שנתקין מכיוון שאנחנ1 באמת לא יכולים לומר מראש

מה משפיע. אנחנו נותנים כאן רמז למחדש רישי1ן הנהיגה ואומרים לו: אם יש שינוי, שאין כל ספק בכך שכל

ועדה רפואית או כל בית-משפט ימצא שיש כאן הרעה - אם איבדת את הראיה בעין אחת או אם עברת

התקף לב או עשו לך ניתוח לב פתוח - אתה צריך לדווח על זה.

אני חושב שהמילה "עצמ1ת" לא ברורה, אלא אם כן אתם תגדירו את זה כ"שינוי אורתופדי". אדם יודע

מה זה "שינוי אורתופדי". אולי זה לא מונח מדעי אבל זה ברור. מה זה "עצמות"? הייתי משוכנע שמדובר

בשינויים בתכולת העצם, בצפיפות העצם. ד"ר וינר, האם את מ1כנה שזה יהיה "שינויים אורתופדיים"?
עדה וינר
כן-
אידית פדן
זה לא מילה בעברית בכלל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
גברת פדן, מד1ע אתם מכניסים כאן את השמיעה?
אידית פדן
קודם כל, זה תקנה כללית גם על רכב כבד ועל נהגי רכב ציבורי. זה תקנה כללית של חידוש רישיון.

ברכב ציבורי למשל יש מגבל1ת לגבי שמיעה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז נכניס "רכב ציבורי". צריך למנוע מהאזרח טרדה מיותרת. אבחנו איפשרנו כאן - 1אני תמכתי מאוד

בזה - לחרשים לנהוג ברכב פרטי. אני חושב שלא צריך להטיל על 2 מילי1ן נהגים את החובה הזאת.
אידית פדן
הוא לא צריך לדווח על זה. הוא צריך לדווח מעבר לזה. יש כאן בכלל הבעיה. התקנות, לצערי הרב, הן

לא דבר שכל הציבור יודע מה לעשות איתן. לדעתי צריך כאן באמת להוסיף פרטים מחייבים. אני מוכנה

לקחת על עצמי, שבחידוש רישיון הנהיגה והרכב נכתוב את הדברים היותר ספציפיים לבן אדם. אנחנו לא

יכולים לכת1ב בתקנות כל-כך הרבה ד1גמאות.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אד1ני היושב-ראש, נדמה לי שכל הפירוט הזה מיותר. מספיק להגיד: "ידווח על השפעה על כושרו

לנהוג". אפילו לא צריך להגיד שזה צריך להיות שינוי בריאותי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
.

אז הוא לא ידווח על שום דבר. זה המצב היום. הוא אומר: אני כשיר לנה1ג, אני אנהג עד 120.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אז מה יהיה השינוי עכשיו?
היו"ר אמנון רובינשטיין
כשאתה כותב: "מחלת לב, שינויים במערכת העצבים, ראייה" - בכך אתה אומר לו: תדע לך, אנחנו

מזהירים אותך, אם יש לך בדבר הזה שינוי ולא דיווחת, אתה צפוי לסנקציה.
שמואל מלכי0
אבל אתה משאיר לו את שיקול הדעת, להחליט אם זה משפיע א1 לא משפיע על נהיגתו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
"אשר יש בהם" - זה א1בייקטיבי. בית-המשפט יקבע.
שמואל מלכי0
אבל הוא צריך להחליט האם לדווח או לא, לפי שיקול דעת!.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא כתוב "לפי שיקול דעתו". יש לנו הרבה מאוד דברים כאלה שהם אובייקטיביים.

אני רוצה למח1ק את "השמיעה". אני רוצה שתכני10 פיסקה (3): "שמיעה - לגבי רכב ציבורי בלבד". את

זה אני אאשר.
אתי בנדלר
ברישא של תקנת משנה (ב) נכתב "מבקש רשיון או חידושו לא ישלם את האגרה, אם מיום הגשת

הבקשה לרשיון נהיגה או לסוג רשיון נהיגה או לחידושו, לפי המאוחר ...". הרי לגבי בן אדם מס1יים, אם אני

מבינה נכ1!, יכולה להיות או בקשה לרישיון נהיגה או בקשה לחידוש. אז לגביו אין "לפי המאוחר". למה הכו1נה

פה?
אידית פדן
יש לאדם רישיון נהיגה בתוקף ועכשיו הוא רוצה, הולך ובודק, גם רישיון לאוטובוס. זה ס1ג של רישיון.

רישיון נהיגה כללי יש לו. המאוחר הוא רישיון לנהיגה באוטובוס. במקרה של המא1חר הזה הוא ייפול על

פיסקה (3) כי אם יש ל1 בעיית שמיעה - ה1א צריך לד11ח. לכן זה "המאוחר".
אתי בנדלר
בסדר.

השאלה הנוספת שלי, איך אתם תביאו לידיעת הציבור את העובדה שכשאני מקבלת הביתה את טופס

חידוש רישיון הרכב, אסור לי לשלם את האגרה הנדרשת בו אם חל איזשהו שינוי, שאם לא כן אני עוברת

עבירה פלילית?
אידית פדן
מד1בר ברישיון הנהיגה, קודם כל, ולא רישיון הרכב.
אתי בנדלר
אמרתי "רכב"? סליחה, התכוונתי לרישיון הנהיגה, כמובן. לרכב אין שינויים, בטח לא בעצמות.
אידית פדן
אנחנו נעשה שני דברים: 1) דבר שאנחנו תמיד עושים - אנחנו נתקן על גבי רישיון הנהיגה, בצורה מאוד ב1לטת, את החובה

הספציפית הזאת.
אתי בנדלר
כלומר זה יופיע על גבי הרישי1ן עצמו?
אידית פדן
בוודאי, במקום ההצהרה. זה יופיע אפילו בצבע, בצורה מאוד בולטת.

2) לפחות עכשיו, כשתיכנסנה התקנות לתוקף, אנחנו גם ניתן לזה איזשהו פירסום בעיתונות. האפקט

של1 הוא רק ליום הפירסום, כיד1ע לכם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב שזה שיפור חש1ב מאוד. קודם כל הוא נוגע למיעוט קטן של נהגים. אני קורא שוב את פיסקה

(2): "נתגלו אצלו מחלת לב, או שינויים במערכת העצבים, שינויים א1רתופדיים או בראיה, אשר יש בהם כדי

להשפיע על כושרו הרפואי לנהוג ברכב או בסוג רכב, אשר לא דווחו לרש1ת הרישוי לפי סעיף 13(ב)." כמו כן

תת1וסף פיסקה (3): "שמיעה - לגבי רכב ציבורי בלבד". זה דבר שפונה למיע1ט קטן ומהמיע1ט הזה אנחנו

דורשים דיווח. הייתי גם נותן לזה פירסום בתקשורת.

אנחנו מאשרים את סעיף 1.

האם יש הערות לסעיף 2 לתיקון (תיקון תקנה 219)?

אנחנו מאשרים את סעיף 2.

סעיף 9 (תחילה) - מאושר.

אנחנו מאשרים, כפוף להערות ולתיקונים את תקנות התעבורה (תיקון), התשנ"ט-1998.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים