ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/02/1999

צו הגז (בטיחות וריבוי-) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי), התשנ"ט-1998; צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מיכלים ומיכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר) (תיקון), התשנ"ט-1998; תקנות הגז (בטיחות ורישוי) והובלת גפ"מ וחלוקתו וחניונים לרכב גפ"מ) . התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 408

מישיבת ועדת הכלכלה

ידם רביעי, כ"ד בשבט התשנ"ט (10 בפברואר 1999), שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה; אמנון רובינשטיין - היו"ר

נסים דהן - מיימ היו"ר

אבי יחזקאל

אברהם לייזרזון
מוזמנים
יואב ערמוני - מנהל מינהל הדלק, המשרד

לתשתיות לאומיות

עמי פיינשטין - מינהלת הגז הטבעי, המשרד

לתשתיות לאומיות

מיכאל הראל - מינהלת הגז הטבעי, המשרד

לתשתיות לאומיות

ירון דייסי ~ מינהלת הו;ז הטבעי, המשרד

לתשתיות לאומיות

יוסף יורבורסקי - מינהלת הגז הטבעי, המשרד

לתשתיות לאומיות

אורי ארבל - מינהלת ה1;ז הטבעי, המשרד

לתשתיות לאומיות

דן ורדי - מינהלת הגז הטבעי, המשרד

לתשתיות לאומיות

ג'י אפשטיין - מינהלת הגז הטבעי, המשרד

לתשתיות לאומיות

נאש מימת - מנהל אגף הגז, המשרד לתשתיות

לאומיות

עודד מנקס - אגף הגז, המשרד לתשתיות

לאומיות

חגית איזנמן - לשכה משפטית, המשרד לתשתיות

לאומיות

ורדית רז - לשכה משפטית, המשרד לתשתיות

לאומיות

דן לינק - הרשות הלאומית לבטיחות

בדרכיס, משרד התחבורה

אבישי מיכאלי - אחראי חומרים מסוכנים, משרד

התחבורה

אלי אביר - משרד התחבורה

עדי מונצז - נציבות כבאות והצלה

משה ריבק - מפקד שירותי כבאות חיפה,

נציבות כבאות והצלה

אריה ידידה - אגף מבצעים, המשרד לביטחון

פנים

איילת בן-עמי - לשכה משפטית, המשרד לאיכות

הסביבהישראל ברזלי -- ראש אגף חמ"ס, המטרד לאיכות

הסביבה

ג'לאל אבן חסין - מנהל חברת סטאר גז בע"מ

נדאל קבהא -- חברת סטאר גז בע"מ

שלמה אביטן ~גז יגל

מיכאל ינובסקי - סמנכ"ל דור גז

אורי קיסין ~ מנכ,ל א.ב. קיסין

עופר קיסין - א.ב. קיסין

אילן מירון - מנהל אגף הנדסה, פז-גז

אבי פרל ~ מנכ"ל מרכז הגז ש.א.מ

מתי אלבה - יועץ, מרכז הגז

מיכאל פרדיס ~ מנהל אמישרגז

גד שטוירמן ~ מהנדס ראשי, אמישרגז

משה שפיצר - מנהל מבצעים, אמישרגז

חיים ליברנט - מנהל תפעול אמגזית בע"מ

קורנליו קרביס - סופר-גז

דוד כוכבא - מנכייל מועצת המוביליס

שלמה בן-יעקב - מועצת המובילים

דוד שביט - מועצת המוביליס

שס-טוב לוי - ראש מדור מע' גז, מכון

התקנים

שוקי קפלן - ראש מעבדה להידראוליקה

ואנרגיה, מכון התקנים

ישראל קרויזר - יועץ במשא"ב, חברות גז טבעי

שמואל קלמ3נר - מנכייל מכון הנפט

תקווה נוימן - איגוד הצרכנים
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
רויטל יפרח
סדר-היום
1. צו הגז (בטיחות ורישוי) (מתקניס לחלוקת גז

טבעי), התשנ"ט--1998

2. תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (הובלת גפ"מ

וחלוקתו לחניונים לרכב גפ"מ), התשנ"ט-1998

3. צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההוזסנה של

מיכליס ומיכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן

עזר) (תיקון), התשנ"ט-19981. צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים לחלוקת גז טבעי). התשנ"ט-1998
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. נשמע את דבריו של מר פיינשטיין ממשרד

התשתיות.
עמי פיינשטיין
המדינה תפרסם מכרז לחברת גז שתהיה בנויה כחברת החזקות ושתי חברות,

חברת הולכה וחברת חלוקה, כאשר חברת ההולכה תוביל את הגז מהגבול

לצרכנים, כדי שאחרי כן חברת החלוקה היא אשר תחלק את הגז בלחץ. צו זה

נועד לחלק של החלוקה בחברת הגז הישראלית והוא גם נדרש לצורד נושא

המכרז.

בתקופה הראשונה, יורשו לייבא גז רק חברת הגז הישראלית וחברת החשמל

לתחנות הכוח החופיות ולשאר האתרים שלה בהתאם לאישורי רישיון התקנים,

וכמובן מוקמת ועדת היגוי בין משרדית.

אתאר את מצבו של הפרוייקט כיום- חברת החשמל הורשתה במסגרת אותה

החלטה של ועדת הכלכלה, לנהל משא ומתן לקבלת גז לתחנות הכוח החופיות

שלה ובמידת הנדרש גם לאתרים פנימיים באישורים מתאימים. התקבלו הצעות

מספקי גז טבעי ומספקי גז בצנרת. חברת החשמל קיבלה אישור לכניסה למשא

ומתן מסחרי, כאשר לגבי החוזים היא תגיע לעיקרי הסכם באפריל 1999.

לגבי המכרז לחברת הגז הישראלית, באפריל 1998 סיימנו את המכרז מי

היא חברת הגז הישראלית. 4 קבוצות עברו את המכרז הזה והחברות הן:

1. אמוקו-פז, 2. בריטיש גז, 3. משא"ב, דור כימיקלים מוצרים

פטרוכימיים, 4. אמישרגז, ו;ז דפרנס ויוסטון אינדסטרי. כרגע התנאים

ליציאה למכרז המלא הם קיום חוק משק הגז הטבעי, בציון תכנית מתאר ארצית

שאנחנו כרגע שוקדים על ביצועה, והגעה לעיקרי הסכם בין חברת החשמל לבין

הספק.

לגבי תכנית המתאר הארצית, אנחנו עורכים שתי תכניות מתאר ארציות,

האחת, ברמת תמ"א 37 שאנו צופים שתאושר עד יוני 1999, ותכנית מתאר

ארצית ברמה מפורטת תמ"א 37א', שהיא בעיקרה בחלק הימי עד לתחנות הכוח

החופיות ובחלק הדרומי מהגבול, מכרם שלום, עד לתחנת הכוח בגזר. אנחנו

צופים שתכנית המתאר הארצית הזו תאושר עד יולי 2000.

לגבי חוק משק הגז הטבעי, הוא קצת "תקוע" כרגע ויש לנו בעיה, כי לא

ניתן להעביר אותו לוועדת שרים לענייני חקיקה בשל השביתה במשרד

המשפטים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תודה רבה. הצו הזה הוא צו די פשוט, וקיבלתי רק שתי הערות נכון?

חוץ מההערה של מכון הנפט שלא מעניינת אותי, מדובר רק בהערה אחת. אנחנו

נעבור במהירות, ואני לא אקרא את הצווים מכיוון שביקשתי להעיר בכתב.יש הערה לגבי סעיף ההגדרות של הוראה בכתב?
מיכאל פרדיס
יש הצעה. קיבלנו את הצו רק אתמול והוא נשלח לשותפים שלנו בחוץ

לארץ והם לא הספיקו להעיר לנו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש שתעירו לשותפים שלכם בחוץ לארץ שמאוד מאור חשוב לנו

להעביר את הצו הזה לאישור במהירות, ואם יהיו בעיות תמיד אפשר לעשות...

נסים דחן

אדוני היושב ראש, שאלה רטורית, למה כל כד חשובה המהירות? מה קרה?
דו ורדי
אנחנו הולכים למכרז שהחברות צריכות לקבל בו את התקן של...
נסים דהן
מהי שעת האפס?
דו ורדי
אם יגמרו את הנושא בחודש אפריל, אז באפריל צריכים לחעביר לנו את

החוזה.
נסים דהן
ואם יעבירו להם את זה עוד שבועיים?
דו ורדי
הצו הזה מאמץ למעשה את התקן שקיים היום בכל אירופה.

(יו"ר הוועדה יוצא)
היו"ר נסים דהן
אם בכל זאת יהיו להם הערות תוכלו לשבת איתם, למרות שהתקבל הצו? זה

נרשם בפרוטוקול. יש הערות? מישהו רוצה להתנגד?
אילו מירון
אני חושב שההליך אינו ראוי כיוון שגם מכון התקנים וכל מקום אחר,

יודעים שיש הליך קבוע שמפרסמים את זה לביקורת ציבורית. יש זמן מסוייםלתגובות ציבוריות, ולציבור יש אפשרות להגיב. באופן שזה נעשה פה,

קיבלנו את זה רק אתמול וגם באופן תיאורטי אין לנו אפשרות להגיב, כך

שלא הספקנו להגיב.
היו"ר נסים דהן
על פניו, כיוון שזה לא נראה צו כזה מסובך מדובר בסך הכל בשתי

שורות, אני מציע שאנחנו נאשר את הצו בכפוף להסכם שכרגע היגענו אליו.

אם תהיינה לכם הערות מהותיות שלא נלקחו בחשבון ועלולות לשנות, להגביל

או לבטל לכם צורת עבודת כל שהיא, תגישו זאת בכתב ונדון בצו שוב.
דן ורדי
בסדר.
אתי בנדלר
ברגע שהוועדה מאשרת והשר חותם זה יהיה בתוקף, ואז אנחנו יכולים

לדון בזה אין סוף פעמים ואם השר לא ירצה לשנות, אנחנו אישרנו את

התקנות.
היו"ר נסים דהן
נציגי השר נמצאים פה והם מתחייבים בשמו שאם יהיו שינויים מהותיים

שמגבילים או שחברות הגז יאמרו שעל סמך מה שכתוב כאן הן לא יכולות

לעבוד...
ורדית רז
לשמוע אותן ולדבר איתן ואם יש משהו שנראה לנכון שמצריד שינוי,

כמובן שנעשה את השינוי המתאים.
אתי בנדלר
ואם יהיו חילוקי דעות?
היו"ר נסים דהן
הוועדה תחליט.
אתי בנדלר
השר לא יסכים לחתום. לא יעזור שהענין יחזור לוועדה.
היו"ר נסים דהן
יש עכשיו החלטת ועדה שאם הוועדה תחליט...
לאה ורון
אין הליך כזה.
דו ורדי
אני רוצה לחזור ולהבין את חברות הגז: התקן הזה הוא לא תקן שמדבר

על איי. פי. ג'י, זהו תקן שמדבר על גז טבעי. העיסוק הזה יכול להיות

עיסוק טל חברות גז אלה או של חברות גז אחרות, הוא בנוי על התקן

האירופאי שקיים היום בכלל אירופה. הוא עבר את הוועדה לחומרים מסוכנים

שבאה ו "הפילה" עליו את המ1;בלות שנובעות מהצרכים הביטחוניים, הצרכים

הגיאוגרפים הספציפיים של מדינת ישראל והוא עבר את אישור שר העבודה

והרווחה שאישר את הצו הזה, ואישר את התקן הזה שמבוסס על התקן

האירופאי, ועל הבסיס הזה הוא הוגש לפני חתימת השר לנצי!; ועדת הכלכלה

של הכנסת. בהתאם אנחנו מבקשים את אישור הוועדה.

אנחנו חוזרים ואומרים שהצו עוסק בחלק הבטיחותי והוא איננו דן בחלק

המסחרי, איזו חברה תעסוק במה. זה קשור לחוק הגז. זה דבר שונה לחלוטין.
היו"ר נסים דהו
אין מגבלת בטיחות איזו חברת גז לא תוכל להשתתף במכרז?
דו ורדי
כולם יוכלו להשתתף. אין דבר כזה. הצו בכלל לא דן במי שעוסק...
אתי בנדלר
חשבתי להציע שוועדת הכלכלה תקצוב פרק זמן למתן ניירות ולשמיעת

הערות. האישור של הוועדה יהיה מותנה ויכנס לתוקפו בתום אותו פרק זמן,

אלא אם כן, יועברו לוועדת הכלכלה הערות לפיהן לא הצליחו הצדדים לשכנע

האחד את השני, ואז הוועדה תשוב ותתכנס בענין זה. זאת אומרת, שהאישור

יהיה אישור מותנה.
היו"ר נסים דהן
שבוע מספיק לכם?
דו ורדי
כן. ההצעה מתקבלת.
היו"ר נסים דהן
גברתי היועצת המשפטית, אנא נסחי את הדברים.

י.
אברהם פרקי
אדוני היושב ראש, מאחר ושמעתי שהצו הזה אמור בעצם לאכוף את נושא

הבטיחות, אני רוצה להציע שהצד הזה יותנה בכך. מאחר והבנתי שזה נושא

בטיחותי, אני מאוד שמח שדנים פה בצווים בטיחותיים ובמעמד זה אני מבקש

שהצו הזה לא יעבור, אפילו לא בצחוק, לפני שיעבור פי-גלילות. קודם כל

שיעבירו את פי-ו;לילות ואז יעבירו את הצו של הו;ז הטבעי. האחד תלוי

בשני. אחר כד אמישרגז ופזגז וכל החברות הגדולות שאיתם דנים יטפלו

בדברים. אני רוצה שחברי הכנסת וועדת הכלכלה וממשלת ישראל ידעו שישנן

עוד חברות גז קטנות שפועלות בשוק הזה, וגם אנחנו מבקשים לקבל את כל

הצווים בטרם ולא במעמד שבו אנחנו מוזמנים לוועדה זו או אחרת, על מנת

שגם לנו יהיה מה להגיד. אנחנו לא "פיונים" קטנים במערכת, אנחנו

מיישמים את הרפורמה במשק ה1;ז לטובת העם.
היו"ר נסים דהן
תודה. יש כאן הערות לסעיף 2. אתם קראתם אותן? נציג מכון התקנים,

אני מציע שתציג את ההערה שלכם.
שוקי קפלן
בסעיף 2 מצויינים רק התקנים האירופאים-הולנדיים. מה שמכון התקנים

מבקש הוא, שיהיה רשום שהתקנים האלה תקפים כל עוד לא פורסמו תקנים

ישראלים בנושא. עם פירסום תקנים ישראלים בנושא, אני מציין בסוגרים,

שיש להניח שיאומצו התקנים ההולנדיים. הקמה, הפעלה וביצוע עבודות גז

טבעי יתאמו את דרישות התקנים הישראליים. אנחנו במדינת ישראל להזכירכם.
ורדית רז
כרו;ע כמובן אין תקנים ישראליים בנושא הזה. ברגע שיהיה תקן ישראלי

רישמי, הוא יחול לפי החוק באופן אוטומטי גם על המתקנים האלה במקביל

לצו הזה, של המתקנים האירופאים.
שוקי קפלן
אבל אז תהיה סתירה בין החוק הזה לבין משניות התקן.
ורדית רז
אנחנו לא יכולים להגיד שהתקנים האלה יפסיקו לחול מרגע שיש תקן

ישראלי, כי אנחנו לא יודעים אם התקן הישראלי הזה הוא מספק. הצו הזה

עבר הליכים מאוד ארוכים של בדיקה על ידי צוות מקצועי. אנחנו לא יכולים

לדעת איזה תקן ישראלי יוצע והאם הוא יהיה מספיק מחמיר מבחינה בטיחותית

כמו שהיינו רוצים, כדי שהוא יוכל להחליף את התקן הבינלאומי. בשלב זה

אני חושבת שאם יהיה אישור לתקן ישראלי רישמית, באופן אוטומטי נדון

לגופו של ענין.
מיכאל הראל
אם אפשר להוסיף, התקנים שנבחרו הם תקנים אירופאי ם שזה עתה נולדו

למעשה והם באו ממדינות שהשתתפו בוועדות התקינה שהן המתקדמות ביותר

בנושא הגז. בשלב זה, התקן הזה הוא יחודי בעולם, ומנסיון העבר קרוב

לודאי שהוא יהיה תקן בינלאומי בקרוב מאוד. אנוזנו התרכזנו במיוחד

בתקנים האלה, בציפייה שבעתיד מכון התקנים יאמץ אותם ואם יהיה צורך הם

יהיו תקנים רישמיים בהתאם להחלטה של מכון התקנים.
היו"ר נסים דהן
אין סתירה בין הדברים. מעצם הדברים לפי מיטב ידיעתי, יש גם תקן

גרמני שפעם נתקלנו בו פה בוועדה, אבל אמרו שהתקן ההולנדי יותר מתקדם.

ההצעה שתתקבל היא כמו שמנסחת היועצת המשפטית של הוועדה ומנהלת

הוועדה. ניתן זמן של שבוע. אם לא יהיו הערות ותגיעו להסכמה, בעוד שבוע

הצו יכנס לתוקף.
אתי בנדלר
האישור יכנס לתוקפו בעוד שבוע ימים, אלא אם כן יגיעו לוועדה

תגובות מגופים אינטרסנטים שמבקשים לשוב ולדון בנקודות מסויימות.
היו"ר נסים דהן
בסדר. הדברים מקובלים על נציגי הממשלה וגם על נציגי חברות הגז.

אנחנו עוברים לנושא הבא.2. תקנות הגז (בטיחות ורישוי)

והובלת גפ"מ וחלוקתו וחניונים לרכב גפ"מ). התשנ"ט-1998
היו"ר נסים דהן
אנחנו עוברים לצו הגז (בטיחות ורישוי )(בטיחות החחסנה של מכלים

ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר)(תיקון), התשנ"ט-1998, יציג את

הנושא מר יואב ערמוני, מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות.

בבקשה.
יואב ערמובי
מינהל הדלק מבקש להביא בפני הוועדה לאישור שני צווים: צו אחד שהוא

חדש לחלוטין, הוא נכנס לתחום שאין צו שעוסק בתחום הזה היום, הובלת

גפ"מ וחלוקתו וחניונים לרכב גפ"מ והצו השני הוא צו בטיחות ההחסנה או

צו המחסנים כמו שהוא נקרא, וכפי שהעירו כאן, נלך לפי סדר היום ונדון

בצו הובלת גפ"מ וחלוקתו וחניונים לרכב גפ"מ בתחילה.

כפי שאמרתי קודם, אני רק אפתח את הדיון ואעביר את רשות הדיבור

ליועצת המשפטית שמלווה אותנו והכינה את הצו הזה. כפי שאמרתי, מדובר

בצו שנוגע בתחום שהיה עד כה פרוץ לחלוטין. התקנות או האמירה המשפטית

היחידה שהיתה לגבי הנושא הזה היתה במסו;רת תקנות התעבורה. אבל היות

ותקנות התעבורה הן תקנות כלליות שנוגעות בכלל לנושא של תחבורה, וכאן

אנחנו מדברים על הובלת גפ"מ וחלוקתו, נדרשנו לתקנות הרבה יותר מפורטות

שנוגעות בכל התחומים שנוגעים להובלת גפ"מ.
היו"ר נסים דהו
מתי הצו הזה הגיע לידי הנוגעים בדבר? האם זה כמו בצו הקודם

שהדברים הגיעו רק אתמול?

(יו"ר הוועדה נכנס)
יואב ערמוני
אדוני, אני מייד אסיים את דבריי וניתן את רשות הדיבור ל1;ברת

איזנמן שמלווה את הצו הזה והיא תיתן מענה לכל השאלות בנושא.

על אף חילוקי הדעות שיכולים להיות וצריך לצמצם אותן למינימום, אני

חושב שעשינו מאמץ כולל הבוקר הזה יחד עם אחד מן הגופים, לצמצם

למינימום את חילוקי הדעות, אבל חשוב מאוד שהתחום הזה שהוא פרוץ כל כך

הרבה זמן יכוסה לטובת הבטיחות של עם ישראל כולו.
חגית איזנמן
תחילת ניסוחו של הצו הזה בשנת 1995 ואולי אפילו לפני כן, אני לא

הייתי בשנים האלה אני יודעת הסטוריה. מי שניסח אותו מלכתחילה היתה

ועדת הגז שמופקדת על הגופים האינטרסנטים במשק, רוב חברות הגז ומשרד?

'5ממשלה שונים. מאוחר יותר נערכה התייעצות עס משרדי ממשלה שונים, למשל

באוקטובר 1997 כשתזכורת נשלהה בינואר 1998 למשרד הפנים ומשום מה

לשירותי הכבאות זה לא הגיע.
נסים דהן
עד היום?
משה ריבק
עד לפני יומיים.
נסים דהן
אז איו מה לדון. לא יתכן שמי שצריך לתת את הדעת בשירותי הכבאות לא

ידע מהצו בכלל.
יואב ערמוני
לא בהכרח. יכול להיות שיש דברים שאותם צריך להשאיר לדיון נוסף.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לדעתי הדיון הזה לא צריך להתקיים בכלל. אנחנו מתכנסים בפגרה וועדת

הכלכלה יושבת יותר מכל הוועדות האחרות גם יחד, ואני לא יכול לקבל את זה

שצו כזה לא הגיע לידי כל הנוגעים בדבר ולא ישבו איתם לפני כן.
נסים דהו
במיוחד מי שצריך לתת את הפיתרון במקרה אסון, שירותי הכבאות. במקרה

אסון אנחנו נבוא אליהם בתביעות והם יאמרו שהם לא יודעים על דבר כזה.
חגית איזנמו
שירותי הכבאות קיבלו את זה לפני מספר ימים והס הוסיפו מספר הערות

שאנחנו יכולים...
נסים דהו
גברתי, יושב פה נציג שירותי הכבאות.
חגית איזנמן
יש לנו נייר של שירותי הכבאות.אנחנו מעוניינים לגמור את הדבר הזה. אני לא יכול לקיים ויכוחים על

כל סעיף. למה שלא תעשו פגישה עם כל הגופים הנוגעים בדבר במשרד,

ותצמצמו את חילוקי הדעות למינימום? ואז, את חילוקי הדעות האלה תביאו

לכאן. אני מבטיח לרכז את הכל ביום מיוחד לנושא.
נסים דהן
איו בעיה. מקובל.
שלמה בן-יעקב
קיימת במכון הנפט ועדת הגפ"מ שבה משתתפים נציגים מכל הגופים

שקשורים בנושא, ומה שרציתי להציע הוא שהישיבה תתקיים עם ועדת הגופים.

וכך, בצורה כזו, אם יהיו חילוקי דעות אפשר יהיה לגשר באותו פורום

משותף,
היו"ר אמנון רובינשטיין
רבותי, יש כאן חילוקי דעות בין משרדי ממשלה וזה לא מקובל על

הוועדה. אני מבקש, ואני באמת רוצה לעזור בענין הזה, שתכנסו את כולם,

את כל הגופים וכל מי שהגיש התנגדות. אני לא יכול לעשות את זה בניגוד

להנחיות היועץ המשפטי. אני מבקש שנקיים ישיבה בה אתם תהיו מוכנים ותוך

כמה ימים נכנם את הישיבה.
חגית איזנמן
תוך שבועיים נוכל לקיים את הישיבה.
היו"ר אמנון רוביינשטיין
אז תוך שבועיים וחצי נקיים ישיבה.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:45).

קוד המקור של הנתונים