ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/01/1999

הצעת חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון - אי תחולת שיעורים מירביים), התשנ"ח-1997, של חברי הכנסת; אברהם פורז, אברהם הירשזון ומאיר שטרית

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 399

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. חי בשבט התשנ"ט (25.01.99) . שעה 30;10

נכחו; חברי הוועדה; אמנון רובינשטיין - היו"ר

אברהם פורז
מוזמנים
יולי גלנץ - לשכה משפטית, משרד הבינוי והשיכון

רחל הולנדר - מנהלת אגף מידע וניתוח כלכלי, משרד

הבינוי והשיכון

יוסי שבת - כלכלן, אגף מיד וניתוח כלכלי במשרד

הבינוי והשיכון

שי יפתח - רפרנט אגף התקציבים

יצחק קמחי - הממונה על הגנת הצרכן

רונית ששתיאי - נציבות מס הכנסה

מיכל ברלינר - נציבות מס הכנסה

מאיר קפוטה - נציבות מס הכנסה

אודי מנירב - מתמחה מטעם המכון ללימודיים

אסטרטגיים ופוליטיים מתקדמים

י ועצת משפטי; אתי בנדלר

מנהל/ת הוועדה; לאה ורון

קצרנית; יפעת שפרכר

סדר-היום; הצעת חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון - אי תחולת שיעורים

מירביים), התשנ"ח-1998, של חברי הכנסת; אברהם פורז, אברהם הירשזון ומאיר

שטרית.2. הצעת חוק הגנת הדייר (נוסח משולב)

(תיקון - אי תחולת שיעורים מירביים). התשנ"ח-1997,

של חברי הכנסת; אברהם פורז. אברהם הירשזון ומאיר שטרית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו קיימנו חרבה מאוד דיונים על הצעת חוק הגנת הדייר ביוזמתם של קבוצת

חברי כנסת. במשך מספר ישיבות ודיונים בין הישיבות ניסינו להגיע לפשרה בין

אירגוני הדייר, אירגוני הסוחרים ובעלי הבתים, ולמרות שהיינו קרובים לכך, לא

הגענו לפשרה. משום כך החלטנו, יוזמי החוק, להסתפק אך ורק בשלושה תיקונים שאינם

שנויים במחלוקת.

אתי בנדלר;

מה שהוחלט הוא ש"הוראות חוק זה לא יחולו על נכסים שהיו פנויים ביום

1.6.99 או לאחריו, ואם שולמו דמי מפתח אחרי המועד האמור על אף הוראה זו, ניתן

יהיה לקבלם בחזרה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ובניכוי דמי שכירות כפי

שהשוכר היה משלם בשוק אילולא הוראה זו". מובן שלא מדובר בניסוח משפטי, אלא על

עיקרון עליו הוחלט בוועדה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

סעיף 1. תיקון סעיף 2. "בסעיף 2 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-

1972 (להלן החוק העיקרי), בסופו יבוא: "על אף האמור בסעיפים 3 עד 17, נכס

שביום י"ז בסיוון תשנ"ט (1 ביוני 1999) או לאחר מכן, חוק זה לא חל עליו - לא

יחול חוק זה על שכירותו." אנחנו מאשרים את סעיף 1.

הוספת סעיף 2א. 2א(א) "שולמו דמי מפתח בעד שכירות נכס שביום י"ז בסיוון

תשנ"ט (1 ביוני 1999) או לאחריו, חוק זה לא חל עליו - זכאי הדייר - תוך שנה

מיום ששילם את דמי המפתח - להחזיר סכום דמי המפתח ששולמו, אם בניכוי דמי

השכירות המגיעים לבעל הבית ואם בכל דרך אחרת."

2א(ב) "דמי המפתח שיוחזרו כאמור בסעיף קטן א יכללו הפרשי הצמדה וריבית

כדין, ובניכוי דמי השכירות שהיו משולמים עבור הנכס המושכר בתנאים של שוק

חופשי."

אתי בנדלר;

הנוסח הרי ישתנה. זה לא יהיה אותם מספרי סעיפים. מה שמוצע כאן כתיקון

לסעיף 2 לא יהיה כתיקון לסעיף 2, אלא זה יהיה בצורה אחרת. הכוונה היא שבסך הכל

לא ניתן יהיה להשכיר יותר נכסים בדמי מפתח. זאת הכוונה, וכך זה ינוסח.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אבל זה רק נכסים שהחוק לא חל עליהם, זה לא דיירים חליפים.
אתי בנדלר
מי שהוא דייר חליפי זכאי להגנה מכוח החוק, וזה לא השכרה חדשה בדמי מפתח.

מדברים על השכרה חדשה בדמי מפתח, התקשרות חדשה בדמי מפתח.היו"ר אמנון רובינשטיין;

נכון, אנחנו מקפיאים, לא רוצים להמשיך את זה, אבל אנחנו מגינים אם מישהו

שילם בטעות דמי מפתח ...
אתי בנדלר
לפני תחילת החוק המתקן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, אחרי תחילת החוק המתקן.

אתי בנדלר;

בסדר, אתה מדבר מסעיף 2א המוצע.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו מאשרים את 2א(א) ו-2א(ב). כעת אנחנו מאשרים את סעיף 3 כפי שהיה

בהצעח הקודמת.

3. תיקון מנגנון שכר הדירה המוגן. על פי החוק הקיים אפשר להצמיד את שכר

הדירה המוגן בפחות מ-% 100, כלומר בין 70 ל-100 אחוז במדד. בפועל זה לא קורה.

בפועל ההצמדה היא של % 100 כמו כל שאר הדברים במשק. אנחנו מציעים להתאים את

החוק למציאות הקיימת.

3."סעיף 45ב לחוק העיקרי - בטל".

4. בסעיף 45ג לחוק העיקרי; א. במקום "שלא תעלה על שיעור עליית המדד ולא

תפחת מ-% 70 מעליית המדד" יבוא "בשיעור עליית המדד". ב. במקום "יכול שיקבעו"

יבוא "יקבעו".

5. "סעיף 47 לחוק העיקרי - בטל".

גם על כך היתה הסכמה של כל הגורמים המעוניינים, וזה רק התאמת המצב החוקי

למצב הקיים. אנחנו קיבלנו את שלושת הסעיפים האלה.

אנחנו מבקשים ממאיר קפוטה שיקרא לנו את הצעת האוצר לגבי הקלות במס לנושא

רכישת הבעלות של דייר ושל בעל בית.

מאיר קפוטה;

יש לנו שני נוסחים, שאחר כך נבחר אחד מהם. אחד מהם הולך יותר לתוך חוקי

המיסים ומתקן גם את פקודת מס הכנסה וגם את חוק מס שבח. הנוסח השני הוא נוסח

שמשתלב בהצעה הזו.

"במכירת זכות במקרקעין שהיא נכס שהושכר בדמי מפתח, מבעל הנכס לדייר

המחזיק בנכס, יחול מס רכישה בשווי של % 0.5, אם מיד לאחר המכירה ובעקבותיה חדל

הנכס להיות מושכר בדמי מפתח, והמכירה בוצעה במהלך התקופה הקובעת. לעניין זה -

"תקופה קובעת" - תקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כניסת חוק הגנת הדייר (תיקון -

הוראות שונות, התשנ"ט -1999 לתוקף... "דמי מפתח" - בעל נכס ו"דייר מחזיק בנכס"

- כמשמעותם בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972".
אברהם פורז
צריך להיות כתוב: דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר, ולא כמו שכתוב: מושכר

בדמי מפתח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
צריך להיות כתוב: "מבעל הנכס לדייר המוגן על פי החוק, יחול מס רכישה...
אברהם פורז
זה גם לא נוסח, כי מס רכישה משולם על ידי הרוכש. צריך להיות בעל הבית ומס

רכישה בשיעור % 0.5.
מאיר קפוטה
כן, אבל חוק מס שבח מדבר על מס שמוטל על הרוכש במכירה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
"במכירת זכות במקרקעין שהיא נכס שהושכר בדמי מפתח...
אברהם פורז
לא, נכס שבו מתגורר דייר המוגן... אין דבר כזה נכס שהושכר בדמי מפתח.
היו"ר אמנון רובי נשטיין
"במכירת זכות במקרקעין...
אברהם פורז
"שהיא נכס שבו מתגורר דייר המוגן לפי חוק הגנת הדייר...
אתי בנדלר
"של נכס שחוק הגנת הדייר חל עליו".
אברהם פורז
'ש גם נכסים שחוק הגנת הדייר חל עליהם והם לא מוגנים.
אתי בנדלר
איך יכול להיות?
אברהם פורז
טוב, בסדר.
מאיר קפוטה
אני הלכתי לנוסח שהיה כלול בחוק שלכם, שבו כתוב: "במכירת זכות במקרקעין

? שהיא נכס שהושכר בדמי מפתח". אני למעשה אימצתי את הנוסח הקבוע, או שהיה כלול ,בהצעה שלכם.

אברהם פורז;

"במכירת זכות במקרקעין בנכס שהשוכר הינו דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר,

ישלם הדייר מס רכישה בשיעור של /,'0.5, ובלבד שחדל הנכס להיות לנכס מוגן לפי חוק

הגנת הדייר". בסוף צריך לכתוב את התקופה הקובעת.

הי ו"ר אמנון רובינשטיין;

ההגדרה תהיה לחוד, אבל...
אברהם פורז
בסוף צריך לומר שחוק זה הוא הוראת שעה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא, רק הסעיפים האלה הם הוראת שעה.
אברהם פורז
אני מציע 5 שנים במקום 3 שנים, כי זה קצר מידי.
מאיר קפוטה
אנחנו חושבים ש-3 שנים זה ארוך מידי.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לקריאה ראשונה נקבל את הצעת האוצר.
מאיר קפוטה
"על אף האמור בכל דין, מכירת נכס שהושכר בדמי מפתה, מבעל הנכס לדייר

המחזיק בנכס, או מהדייר המחזיק בנכס לבעל הנכס, תהא חייבת במס הכנסה או במס

שבח מקרקעין, לפי העניין, בשיעור שאינו עולה על 25% אם המכירה בוצעה בתקופה

הקובעת, ובלבד שמיד לאחר המכירה ובעקבותיה חדל הנכס להיות מושכר,בדמי מפתח".

אברהם פורז;

קודם כל צריך להוסיף את המילים: "או במס רווחי הון". כאשר הדייר מוכר את

הזכות, אז יש לו מס רווחי הון וזה לא מס שבח ולא...
היו"ר אמנון רובינשטיין
"על אף האמור בכל דין, מכירת נכס שמתגורר בו דייר מוגן...

אברהם פורז;

זה לאו דווקא מתגורר, אלא זה המחזיק ששוכר אותו דייר מוגן. לכן הוא לא

מחזיק, אלא הוא שוכר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
"על אף האמור בכל דין, מכירת נכס...
אברהם פורז
"המושכר לדייר שחוק הגנת הדייר חל עליו...

היו"ר אמנון רובינשטיין;

"מבעל הנכס לדייר המוגן, או מהדייר המוגן לבעל הבית, תהא חייבת במס הכנסה

ובמס שבח מקרקעין ומס רווחי הון, לפי העניין...

מיכל ברלינר;

מס הכנסה כולל גם מס רווחי הון.

אברהם פורז;

אני לא בטוח. אולי תכתבו באיזה שהוא מקום "לעניין סעיף זה".
מאיר קפוטה
אין בעיה לכתוב מס רווחי הון במקום מס הכנסה.
אברהם פורז
אחרי קריאה ראשונה נבדוק את זה.
היו"ר אמנון רובינשטי י ן
"או במס רווחי הון או מס שבח מקרקעין, לפי העניין, בשיעור שאינו עולה על

25%, אם המכירה בוצעה בתקופה הקובעת, ובלבד שמיד לאחר המכירה ובעקבותיה חדל

הנכס להיות נכס מוגן".
אברהם פורז
"חדל המושכר להיות מוחזק על ידי דייר שחוק חגנת הדייר חל עליו".
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, "חדל המושכר להיות מושכר שחוק הגנת הדייר חל עליו".
אודי מנירב
"על אף האמור בכל דין, מכירת נכס המושכר לדייר, שחוק הגנת הדייר חל עליו,

מבעל הנכס לדייר המוגן, או מהדייר המוגן לבעל הבית, תהא חייבת במס הכנסה או

במס שבח מקרקעין או במס רווחי הון, לפי העניין, בשיעור שאינו עולה על 25% , אם

המכירה בוצעה בתקופה הקובעת, ובלבד שמיד לאחר המכירה ובעקבותיה חדל הנכס להיות

מושכר, שחוק הגנת הדייר חל עליו".
מאיר קפוטה
אני רוצה להוסיף עוד תוספת אחת: "מכירת נכס שהיה מושכר לדייר, שחוק. הגנתהדייר חל עליו במועד כניסת החוק הזה לתוקף". אין לנו כאן כוונה שזה יהיה פתח

לתכנוני מס כך שאדם שרוצה למכור נכס מקרקעין יעשה עיסקה פיקטיבית, כלומר קודם

הוא ימכור את זה כאילו בדמי מפתח, יעביר את זח לסטטוס של דמי מפתח, ולאחר מכן

ינצל את המכירה ב-% 25.

אברהם פורז;

צריך לכתוב שהמדובר בנכס שביום 1.1.99 היח מושכר לדייר שחוק הגנת הדייר

חל עליו.

אתי בנדלר;

למה 1.1.99?

אברהם פורז;

שזה לא יהיה רטרואקטיבי.

אתי בנדלר;

ביום תחילת החוק.

אברהם פורז;

לא, אבל שלא יחיה מי שיתכנן עכשיו, בשבוע, שבועיים הקרובים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בסעיף כזה צריך לחול גם סעיף מס רכישה.

נחזור על סעיף מס הרכישה.

אודי מנירב;

"במכירת זבות במקרקעין שהיא נכס המושכר לדייר, שחוק הגנת הדייר חל עליו

בתאריך 1 בינואר 1999...

אברהם פורז;

לא, צריך שיהיו שני סעיפי הגדרות. נכס מוגן - מי שביום היה מושכר לדייר

מוגן 1.1.99, והתקופה הקובעת מיום עד יום צריכה להיות מוגדרת רק למטה.

אודי מנירב;

"במכירת זכות במקרקעין שהיא נכס המושכר לדייר, שחוק הגנת הדייר חל עליו,

בתאריך 1 בינואר 1999, מבעל הנכס לדייר המחזיק בנכס, ישלם הדייר בגין מס

הרכישה בשיעור של % 0.5, ובלבד שלאחר המכירח ובעקבותיח חדל המושכר להיות נכס

מושכר על פי חוק הגנת הדייר".

היו"ר אמנון רובינשטיין;

"לעניין סעיף זה - נכס מוגן שהיה מושכר לדייר ביום 1.1.99".

"תוקפו של סעיף זה 3 שנים מיום קבלת החוק".לדעתי, משרד הבינוי והשיכון במשך השנים לא טיפל בחוק הזה כיאות. הוא עשה

בצעד מסויים עוול לדיירים, שבבת אהת ביטל את התקרה בלי לשים לב אם שילמו דמי

מפתח אפילו לפני שנתיים.

בלי מעורבות של האוצר בעניין הזה, הבעיה לא תפתר. הנזק הוא אדיר. הוא

מאמלל גם אנשים, הוא מאמלל את בעלי הבתים ואת הדיירים. זה ממש כמו מחלה. עשיתי

סיור בזמנו עם ראש העיר תל-אביב. הוא הראה לי מוקדים של עזובה. הוא אמר לי

שהוא צריך להשקיע מכספו מיליונים כדי למנוע את המפגע הזה. הוא אמר שהוא לא

רוצה לעשות את זה. אם הממשלה היתה מחליטה שהיא מלאימה את כל הרכוש הזה ומפקיעה

בתמורה, זה היה אולי עושה צדק מסויים.

מאיר קפוטה;

קודם כל אני מסכים, אבל אני חושב שהפתרון הוא יותר בצד הקנייני.

לאה ורון;

הסעיף שאושר בנוסח שהביא מר קפוטה, במקום איזה סעיף זה?

מאיר קפוטה;

במקום סעיף 9,11, ו-12.

הי ו"ר אמנון רובינשטיין;

חוץ מהסעיפים שקראנו, כל הסעיפים בטלים, ואנחנ מאשרים את הנוסח שהביא מר

קפוטה עם השינוי ים.
אתי בנדלר
אני מצהירה שזה לא יהיה הנוסח שקראתם. אני אבדוק את זה יחד עם החוק

העיקרי. אני אבדוק שהטרמינולוגיה היא אותה טרמינולוגיה, שזה מתיישב נכון, מה

יהיו מספרי הסעיפים וכוי.

מאיר קפוטה;

רק שהמהות לא תשתנה.

אתי בנדלר;

אני מבקשת את עמדת נציגי האוצר לגבי העלות של החוק. חאם יש בזה הפחתת

הכנסות המדינה?

מאיר קפוטה;

תקבלי מספר מהכלכלנים שלנו היום או מחר.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בחישוב עלות צריך להביא בחשבון את הגדלת הפדיון כתוצאה מגידול העיסקאות.
מאיר קפוטה
הם אמונים על החישובים האלה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו מאשרים את זה לקריאה ראשונה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים