ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/01/1999

הודעת ההגבלים העסקיים (שינוי סכום), התשנ"ט-1998; תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, הודעת מיזוג, הודעות הממונה לציבור וקביעת מחזור המכירות במיזוג חברות) ותיקון), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת האובע-עשרה

מושב רביעינוסת לא מתוקןפרוטוקול מסי 392

מישיבת ועדת הכלבלה

יום שני, א' בשבט התשנ"ט (18 בינואר 1999), שעה 09:45
נבתו
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר
מוזמנים
רשות ההגבלים העסקיים:

עו"ד חגית הורנשטיין

עו"ד דרור שטרום

ישראל וחקיה - התאחדות התעשיינים

מיבל דויטש - מתמחה בלשבה המשפטית
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
1. תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, הודעת מיזוג, הודעות הממונה

לציבור וקביעת מחזור המכירות במיזוג חברות) (תיקון),

התשנ"ט-1998.

2. הודעת ההגבלים העסקיים (שינוי סכום), התשנ"ט-1998.1. תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, הודעת מיזוג, הודעות הממונה לציבור וקביעת מחזור

המכירות במיזוג חברות) ותיקון), התשנ"ט-1998

היו"ר אמנון רובינשטיין-.

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, הודעת

מיזוג, הודעות הממונה לציבור וקביעת מחזור המכירות במיזוג חברות)(תיקון),

התשנ"ט-1998.

"החלפת תקנה 8" - 1. "במקום תקנה 8 לתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, הודעת

מיזוג, הודעות הממונה לציבור וקביעת מחזור המכירות במיזוג וזברות) התשמ"ט-1989,
יבוא
8. "לעניו סעיף 17 (א)(2) לחוק, יהיה מחזור המכירות של חברות מתמזגות כמפורט
להלן
(1) "מחזור המכירות של כל חברה המתמזגת יכלול את ערך מכירותיה לפי דוחות

כספיים מבוקרים, ללא מס ערך מוסף וללא מס קניה-, היו לחברה המתמזגת תברות-אם או

חברות-בת, ייקבע מחזורה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים-,

(2) "מחזור המכירות של אחת לפחות מן המתמזגות לא יפחת מ- 10 מיליון שקלים

חדשים, ומחזור המכירות המצרפי של שאר החברות שהן צד למיזוג לא יפחת מ- 140 מיליון

שקלים חדשים".

אין לי בעיה עם סעיף קטן (1). את סעיף קטן (2) אני לא מבין.
עו"ד דרור שטרום
את התקנות האלה צריך לקרוא במצטבר להודעת ההגבלים העסקיים. צריר להתחיל

בהודעה, משום ששם בעצם מתבצע השינוי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בשביל מה צריך את המגבלות האלה?
עו"ד דרור שטרום
עד היום המצב ששרר היה מה שבעצם אם היה תאגיד מאוד מאוד גדול קונה דבר שאין

לו שום משמעות, אפילו קיוסק שמוגדר כחברה, הדבר היה מצריר הגשה לממונה על

ההגבלים העסקיים ואישור שלו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה למנוע מכם כאב ראש בדברים קטנים.
עו"ד דרור שטרום
זה למנוע מהקהיליה העסקית את עלויות העסקה שנובעות מזה. הרציונל הבסיסי הוא

בעצם להציב דרישה מנימלית של רצינות לעסקאות שמוגשות אלינו לאישור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מאיזה סכום את מעלים את זה?
עו"ד דרור שטרום
אנחנו מעלים את הסכום מ- 50 מיליון שקלים ל- 150 מיליון שקלים.

עשינו אצלנו סטטיסטיקה מעניינת לגבי כמה מהמיזוגים יירדו עקב שילוש הסכום,

ועולה מכך שממישית מהמיזוגים יירדו מאיתנו, משום שזה הולך כמו פירמידה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
גם 150 מיליון שקלים זה לא הרבה במשק כמו המשק שלנו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם יש הערות לכך?
ישראל חזקיה
אנתנו תומכים בזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
החלטה: התקנה אושרה.

2. הודעת ההגבלים העסקיים (שינוי סכום), התשנ"ט-1998
היו"ר אמנון רובינשטיין
הודעת ההגבלים העסקיים (שינוי סכום), התשנ"ט-1998 - "בתוקף סמכותי לפי סעיף 17

(א)(2) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה
של הכנסת, אני מודיע לאמור
1. "הסכום הנקוב בסעיף 17 (א)(2) לחוק ישונה, ובמקום "50 מיליון שקלים חדשים"

יהיה "150 מיליון שקלים חדשים".
החלטה
ההודעה אושרה.

אני מברך אותכם על כך. כדאי לחשוב להגדיל את זה עוד יותר במיזוגים הטעונים

אישוך ולדבר על משהו פרופורציונלי למשק הישראלי.
עו"ד דרור שטרום
חשבנו שקפיצת מדרגה של פי 3, הוא גם כך די משמעותי.
היו"ר אמנוו רובינשטיין
אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים