ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/01/1999

תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 379

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. ט"ז בטבת התשנ"ט (4 בינואר 1999) שעה 30;09

נכהו;

חברי הוועדה; אמנון רובינשטיין - היו"ר

מוזמנים; אחז בן ארי - יועץ משפטי של המשרד לתשתיות לאומיות

ירון רותם - מרכז תהום הרכבת, משרד לתשתיות לאומיות

הילה אייל - אגף התקציבים, משרד האוצר

נטע כהן - לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה

עדי מונצז - ממונה חומרים מסוכנים, נציבות כבאות והצלה

סנ"צ יגאל שבתאי - משרד לבטחון פנים

אסתר אורן - לשכה משפטית, רשות הנמלים והרכבות

אבישי מיכאלי - אחראי חומרים מסוכנים, " "

יצחק שונמי - ממונח בטיחות ראשי, רשות חנמלים והרכבות

שמעון ליאור - בטיחות וכיבוי אש, " "

גיל אבטובי - סמנכ"ל כי"ל

לימור לסטיגזון - אגף הכימיה, התאחדות התעשיינים

ברוך מעוז - מפעלי תובלה, " "

שמואל זק"ש - מנכ"ל מפעלי תובלה
יועץ משפטי
אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון
קצרנית
אסתר אלפיה

סדר-היום; תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ח-1997.תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים). התשנ"ח-1997

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. אנחנו עומדים לסיים את הנושא שעל סדר

היום: תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ח-1997. אני מבין

שהגעתם להסכמה בכל הנושאים השנויים במחלוקת.

נתחיל בהגדרת "משלח". מה מוצע כאן?
אסתר אורן
מחקנו את הגדרת "משלח".

היו"ר אמנון רובינשטיין;

מה עלה בגורל שני הנושאים שהעלה מכון התקנים?

שמעון ליאור;

גם כאן מחקנו את הגדרת "תקן ישראלי" מאחר וזה נוגע אך ורק לתקנה אחת בלבד

שדיברה על שמישות ציוד חשמלי נייד שמשתמשים בו בזמן הובלת החומרים המסוכנים,

עינה או פריקה שריך שיהיה מתאים לתקן, ואז הגדרנו תקן. מאחר ועשינו שם שינויים
וכתבנו
לפי תקנות החשמל - יש תקנות בטיחות חשמל - ועל איזה סעיפים מתוך

התקנית האלה צריך להקפיד. בתוך אחד הסעיפים שם כתוב שיהיה מתאים לתקן הישראל

786, וזה כבר נכלל באותן תקנות. מאחר וזה נכלל באותן תקנות בטיחות החשמל - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז לא צריך תקן מחייב ולא תקן רגיל. בסדר. מכון התקנים רצה לא רק תקן

ישראלי מחייב אלא גם תקן כללי. את זה הורדנו.

נתבקשתם גם להביא הגדרה ל"אזור פריקה". האם אזור פריקה חופף את אזור

הסכנה?
שמעון ליאור
שינינו את תקנה 19.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תקנה 19: "שילוט אזור הטעינה והפריקה. בעת ביצוע טעינה או פריקה של

קרונות חומרים מסוכנים באזור סכנה...". היתה טענה שזה יכול להיות באזור פריקה.

מה קבעתם כאן?
שמעון ליאור
כתבנו ש"בעת ביצוע טעינה ופריקה של קרונות חומרים מסוכנים באזור סכנה".

לא כתבנו "באזור פריקה" אלא ב"אזור הסכנה" כי אזור הפריקה והטעינה נכלל בתוך

אזור הסכנה שיש לו הגדרה.היו"ר אמנון רובינשטיין;

נכון, זה יותר רחב. קיבלתם את ההצעה שלנו. בסדר.

תקנה 29(ג).
אסתר אורן
ב-29(ג), אחרי "כאמור", כתבנו: "כאמור בתקנת משנה (ב)", ובסיפא הוספנו:

"אלא אם נקט אמצעים למניעת התלקחות". ההסבר לזה, התיקון נעשה לנוכח בקשת היושב

ראש, והוא מתייחס גם למקרים בהם קיים הכרה להכניס חומר או מכשיר העלולים לגרום

לניצוץ או להתלקחות.

מחקנו את תקנה 29(ד), מאחר שתקנות 29(ג) ותקנח 10(א) ו-(ב} עוסקות באותו

נושא.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

נתבקשתם לנסח מחדש את תקנה 40.
אסתר אורן
את תקנה 40 תיקנו כדלקמן: (א) לא יאוחסן חומר מסוכן ארוז בתחום המסילה;

(ב) לא יימצא חומר מסוכן ארוז בתחום המסילה זולת לפרק הזמן הדרוש לצורך

שינועו.
היו"ר אמנון רובי נשטיין
מצויין, כעת זה ברור לגמרי.

תקנה 44?
אסתר אורן
בדקנו את הנושא ומצאנו שאפשר גם קנס וגם עד ששה חודשים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה בהסכמה עם משרד המשפטים?
אסתר בנדלר
דיברתי באותו יום עם גלוריה ויסמן והגענו למסקנה שהסעיף המסמיך כל כך ישן

שלא ניתן לעשות בשלב זה מעבר למה שנעשה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לבקשת ורדי להביא נוסח חדש לתקנה 27(א) כפי שיקבע המפקח.

עדי מונצז;

ביקשנו שאמצעי המיגון יהיו על פי הנחיית המפקח על חתעבורה.היו"ר אמנון רובינשטיין;

מה הצעת התיקון?
יצחק שונמי
מאחר ותקנות מסילות הברזל שייך למשרד לתשתיות לאומיות, ומשרד התחבורה לא

נוגע לענין, חשבנו שאין מקום להטיל את האחריות הזאת על המפקח על התעבורה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

סליחה, כאן זה "המנהל או מי שהוסמך על ידו". מבחינתכם, מה עוזר העברת

הענין למפקח שלא נמצא במסגרת הפיקוח השוטף כאן?

עדי מונצז;

במסגרת ההנחיות לנהגים שמובילים חומרים מסוכנים, מבחינת אמצעי מיגון שהם

צריכים לשאת איתם, שאותן הנחיות תואמות גם את המקרה של מיגון נהגי קטרים

ומפעילים ברכבת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

יש בעיה שמנהל יאמץ את זה?
יצחק שונמי
סליחה, אני חושב שמר מונצז טועה, הכוונה איננה לנהגי קטרים אלא למנהל

תחנה ומפעיל מיתקן. הכוונה למקומות סטטיים. אני לא רואה שום הצדקה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

רבותי, אני לא יכול להכניס כאן שינוי בענין הזה. אני רוצה להיות סמוך

ובטוח שבכל זאת המפקח והמנהל ידברו ביניהם. במקום להכניס דבר שמבלבל את האזרח

או את המשתמש, ופתאום מכניסים לו גורם שעד עכשיו הוא לא קיבל ממנו הוראות.

אני חושב שמבחינה מינהלית יותר תקין שהמנהל יתאם את ההוראות עם המפקח. בכל

זאת, אין כאן רשויות נפרדות.

למישהו יש עוד משהו להעיר בענין זה? לא. אם כן, אנחנו מאשרים את סעיף

27(א). אני מבין שאין דברים נוספים.
אסתר בנדלר
נדמה לי שהיו עוד מספר תקנות שתיקנתם וכדאי להציג אותן.
שמואל זק"ש
שמי שמואל זק"ש ואני מנכ"ל מפעלי תובלה. יש לי עוד כמה הערות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סליחה, מועצת המובילים היתה מיוצגת כאן ואני לא יכול בשלב הזה להתחיל

דיון מחדש בתקנות. אם יש לך הערות לגבי הדברים האלו, בבקשה. אבל לא לגבי כל

התקנות.
שמואל זק"ש
לא לגבי כל התקנות, אבל כמה הערות שלטעמי הן עקרוניות, ואני מוכן לתת

דוגמה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא אוכל לפתוח מחדש את כל התקנות. לא הייתם במשא ומתן עם הממשלה?

שמואל זק"ש;

אני מניח שכן, לא הייתי מעורב בעצמי.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו נוהגים כאן באורח הכי דמוקרטי. היו כאן נציגי המובילים ודיברו לא

פעם אחת. אני מציע שתגיש את ההערות שלך ואם ישתכנעו הם יביאו אותן לתיקון

התקנות, זה יותר קל מאשר לעכב את כל התקנות. תוכל להעיר את הערותיך לגבי

הדברים שאנחנו דנים בהם כעת, אבל לא הערות כלליות.

אילו תקנות נוספות יש?
אסתר אורן
אקריא לפי הסדר. בתקנה 1, בהגדרת "בעל חומר", שינינו אותה ל"בעל חומר

מסוכן או סוכנו".

בהגדרת "הספר הכתום", במקום; "ובתחנת מרכז ארצי" יבוא; "ובמרכז המידע

הארצי האחוד".

בהגדרת "קוד פעולת חירום" יבוא אותו הדבר, כנ"ל.

בתקנה 2(ג) בשורה השניה, במקום; "רמת הסיכון" יבוא; "קבוצת אריזה".

בתקנה 3(ג)(1) בסיפא, יבוא; "והוא או עוזרו מצויידים במכשיר קשר נייד

תקין".

בתקנה 18(ג) לפני "מועדי הדרכה" יבוא; "של נושאי הדרכה ורישום של...".

בתקנה 19, אמרו לפני כמה דקות, שיבוא; "קרונות חומרים מסוכנים" במקום;

"קרונות מסוכנים באזור סכנה".

בתקנה 20, במקום האמור בה יבוא; "מפעיל מיתקן בשלוחה יאפשר, בכל עת, לפי

דרישת מרכז השליטה והבקרה או מנהל התחנה שבקרבתה או שבתחומה נמצא המיתקן,

החזרה לתחום השלוחה של קרונות חומר מסוכן שיצאו מהמיתקן או הכנסה לתחום השלוחה

של קרונות חומר מסוכן המיועדים אליו".

בתקנה 29 (א), בשורה השלישית, מחקנו את המלה "באטמוספירה".

בתקנה 29 (ג) אמרתי לפני כמה דקות.

בתקנה 37 תוקן כדלקמן; (א) בעל חומר מסוכן ארוז לא ימסור להובלה ברכבת

הומר כאמור, אלא אם ידע כי - (1)חומר מסוכן ארוז מיובא נארז באריזה מתאימה

לחומר המסוכן והארוז בה, לפי הוראות רי"ד; (2) חומר מסוכן ארוז שנארז בישראל -

נארז באריזה מתאימה לחומר המסוכן הארוז בה מהסוג שאישר המפקח.

בהתאם תיקנו גם את טופס 3 סעיף 5.היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני חושב שזיו הרבה יותר ברור, הרבה יותר מדריך את האזרח המשתמש.
אסתר אורן
תקנה 40, דיברנו לפני כמה דקות שהפרדנו ל-(א) ו-(ב).

תקנה 44 - דיברנו.

ובטופס 3 אני יכולה להסביר בדיוק מה היה השיקול. במקום סעיף 5 יבוא:

"נארז החומר המסוכן בישראל, אריזתו מתאימה לחומר המסוכן הארוז בה מסוג שאישר

המפקח לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותי הובלה ושירותי גרורים, התשל"ט-1978,

נאטמה לחלוטין. נארז מחוץ לישראל, אריזתו מתאימה לחומר המסוכן הארוז בה, לפי

הוראת רי"ד, ונאטמה לחלוטין".

היו"ר אמנון רובינשטיין;

תודה.

החלטת הוועדה; תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ט-1999,

בנוסח שהוגש לוועדה בישיבתה ביום 4 בינואר 1999, המ"ב, אושרו.

יש לנו מועד פרסום?

אסתר אורן;

יש מועד כניסה לתוקף.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה 90 יום, נכון?
אסתר אורן
כן.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

התקנות אושרו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 00;10)

קוד המקור של הנתונים