ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/12/1998

צו פיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) (תיקון), התשנ"ח"1998; תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 373

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון. הי בטבת התשנ"ט (27.12.98). שעה 09:30

נכחו: חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה
מוזמנים
אלי אביר - לשכה משפטית במשרד התחבורה

צביה בלאו - לשכה משפטית במשרד התהבורה

צבי יוזן - משרד התהבורה

חווה בן ארי - מנהלת אגף הרכב במשרד

התהבורה

יואב לבנה - ממונה תקינה, מנהל התעופה

האזרהית

אייל גור - לשכה משפטית במשרד התעשייה

והמסחר

עמי מימון - סגן יו"ר הוועדה המקצועית

לרכב, איגוד השמאים

שמואל מלכיס - כלכלן באיגוד הברות הביטוח

זאב וינר - נשיא לשכת סוכני הביטוה

דייר משה בן אליעזר - מנכ"ל משותף, לשכת סוכני

הביטוח

יהושע אושרוב - יו"ר ועד ענף פחחות, איגוד

המוסכים

יוסף אבו - איגוד המוסכים

עמרי טלמון - יו"ר אגודת התעופה

אבי גלנצר - יו"ר איגוד מכוני הרישוי
י ועץ משפטית
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
1. תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשנ"ט-1998

2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) (תיקון), התשנ"ה-19981. תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)

(תיקון). התשנ"ט-1998

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא הראשון הוא תקנות הטיס (הפעלת

כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשנ"ט-1998.

צביה בלאו;

מדובר על שני תיקונים. התיקון הראשון הוא תקנה 46 לתקנות ההפעלה. מדובר

על משדר מיקום חירום. על ידי החלפת המילים "אוירון" ב"כלי טיס" זה בעצם תיקון

חובת ההתקנה גם לאליקופטרים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה גם הובא לידיעת הוועדה.

אתי בנדלר;

בין אם זה ידיעה ובין אם זה אישור, אני מניחה שהוועדה תסיים במילה טובה

את התקנות האלה. לפני שאתם שולחים את זה לפירסום הייתי מציעה שתתייעצו עם גברת

עליזה רוזן. נדמה לי שמדובר בתקנות ממשיות, ולכן זה צריך להיות באישור לפי

סעיף 48(א) לחוק יסוד הממשלה ו2(ב) לחוק העונשין.

צביה בלאו;

אנחנו היינו ערים לזה, אבל משרד המשפטים אמר לנו בידיעה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

משרד המשפטים נותן פרשנות מאוד מצמצמת בנוגע לסעיף הזה בחוק יסוד הממשלה.

עמרי טלמון;

אני מרכילות הבנתי שהרצון פה הוא להתקין משדר חירום על אלקופטרים. אם כך,

מדוע לא לכתוב אליקופטרים, כי כלי טיס זאת הגדרה הרבה יותר גורפת?

יואב לבנה;

אנחנו עובדים לפי סטנדרט בינלאומי. אנחנו מחילים את זה על כל כלי הטיס.

עמרי טלמון;

איפה מפורט שזה לא כולל דאון, למשל?

י ואב לבנה;

בתקנה מספר 46 תקנת משנה ו; "תקנת משנה א אינה הלה על...", ויש רשימה

ארוכה של כלי טיס שפטורים מזה, כולל אוירונים. ל
עמרי טלמון
איפה כתוב שם דאון, ואיפה כתוב מצנח רחיפה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא רוצה להכנס לויכוח סמנטי, כי הכוונה ברורה. הכוונה להחיל את התקנה

הזאת, וכך מאשרת את זה ועדת הכלכלה, אך ורק בתוספת על אליקופטרים ולא על כלי

טיס אחרים בנוסף לאוירונים. אם תמצאו שיש כאן איזו שהיא תקלה אז תחזרו אל ועדת

הכלכלה.

צביה בלאו;

נוספת תקנה 412א לתקנות התעבורה. המדובר כאן על פרק השלושה עשר לתקנות

ההפעלה. זה הפעלה מסחרית לכלי טיס גדולים, ומדובר על דרישות מיוחדות לאחזקה.

אנחנו מעוניינים להכניס סעיף שמוסיף הגדרות אחזקה ושינויים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה המשמעות המעשית של זה? איך זה משפיע על טייסים ועל חברות טיס?
צביה בלאו
המשמעות המעשית היא שבגדר אחזקה יהיה היתר בגדר רישיון ההפעלה הניתן

למסוקים לבצע גם פעולות של שינויים בכלי הטייס. זה נעשה עד עכשיו, וזה רק

במסגרת הבהרה של המושג "אחזקה".
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה זה שינויים בכלי הטייס?
צביה בלאו
זה לפי רמת הבדק כהגדרתם בתקנות הבדק, שזה שינו גדול ושינוי זעיר. תקנת
השינויים אומרת
"שינוי גדול - שינוי שאינו מפורט במפרטים של כלי הטיס, של

מנוע כלי הטיס או של פרופלור, ואשר עשוי לשנות באורח משמעותי משקל, איזון,

חוזק, מבנה, ביצועים, פעולות יחידות כוח... המשפיעות על כושר טיסה. "שינוי

זעיר - שינוי שאינו שינוי גדול".
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה הובא לידיעת ועדת הכלכלה, ואם יהיה צורך היא גם מאשרת את התקנה הזאת.2. צו פיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב)

(תיקון). התשנ"ח"1998

היו"ר אמנון רובינשטיין;
הנושא השני על סדר היום
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב)

(תיקון), התשנ"ח-1998.

צבי יוזן;

זה במסגרת החוק של גניבות רכב, שיש הסכמה על דעת חברות הביטוח שאנחנו

נוריד מ-75% את הערך הגולמי ברכב ל-60%. זה בעצם סגירת מעגל של הוק, תקנות

תעבורה וצו שמאים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

מה תהיה ההשלכה הכלכלית של תקנח כזאת?

צבי יוזן;

חברות הביטוח היום, גם בלי החוק, ב-50%, ב-55% משביתים את הרכב. זה

בהסכמת איגוד הברות הביטוח.

שמואל מלכיס;

כפי שנאמר פה אנחנו לא מתנגדים. לא התנגדנו לחוק ולכן אנחנו גם לא יכולים

להתנגד עכשיו. אם שאלת לגבי המשמעות הכספית, אז המשמעות היא כבדה. כמו שאמר מר

יוזן יש חברות ביטוח שנוהגות כהטבה למבוטח לקבוע TOTAL LOSTלהלכה, דהיינו;

למרות שזה לא מגיע לאחוז שנקבע בתקנות הן נוהגות לקבוע שהרכב הוא אובדן מוחלט

ואובדן גמור, והן מפצות את המבוטח בהתאם בדרך כלל כהטבה למבוטח. אנחנו לא

יודעים בעצם איך יושפע השוק באופן גורף כתוצאה מהורדה משמעותית כל כך של

האחוז. בהנחה שכל המשתנים נשארים קבועים, התחשיב שלנו שנעשה על ידי אומד את

ההפסד של הברות הביטוח בין 300 ל-400 מיליון שקל בשנה. אבל הואיל ואנחנו

שוכנענו...

היו"ר אמנון רובינשטיין;

איך שוכנעתם בחוק הראשי, כי זה הרי דבר משני?

שמואל מלכיס;

מראש הסכמנו על 65%, כך שההפרש הוא כ-5%.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

למה הסכמתם ל-65%?

שמואל מלכיס;

היו אנשים ששוכנעו שזה עשוי לתרום להקטנת גניבות הרכב, למרות שאני לא

משכנע כי אני לא מחזיק בדיעה הזאת. אני מייצג את הנהלת האיגוד, והיה רוב

בהנהלת האיגוד לכך שהתרומה של שוק הביטוח, לפחות מבחינה ציבורית ומבחינת

התרומה שלו למלחמה בגניבות רכב, מחייבת קבלת החלטה, למרות שעלולה להיות לזהעלות כלכלית. האיגוד ראה בזה תרומה משמעותית, לפחות מבחינה ציבורית, למלחמה

בגניבות הרכב.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אם זו העלות הכלכלית לחברות הביטוח, לא היה יותר סביר להשאיר את האחוז

כמו שהיה ולהקדיש את הכסף הזה למתן פרסים למגלי רכב גנוב?

צבי יוזן;

בין 55% ל-75% זה היה בשיקול דעתו של השמאי לקבוע מערכת לשיקום. עושים

רכב בשיקום, גונבים אחר, או שאומרים ש-54.9 לא להכניס לקטגוריה. בפועל,

המספרים שאני קיבלתי לא הגיעו ל-300 מיליון שקל, כי רוב חברות הביטוח אפילו

בפוליסות אומרות שעד 50% או עד 55% תקבל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זאת אומרת שאתה מעריך את זה בסכום הרבה יותר נמוך?

צבי יוזן;

הרבה יותר נמוך. יש לזה ערך ציבורי. זה מקטין את ההזדקקות לחלקי חילוף.

זה מונע מרכב לא תקין להיות על הכביש.

מיכל כהן;

אני שואלת את עצמי, האם מעל 50% זה לא כבר רכב שהוא לא בטוח. אנחנו

מעוניינים להוריד ל-50%.

אתי בנדלר;

זה מחייב תיקון חוק. התקנה השנייה לנושא בדיקת הרכב על ידי שמאי לא

הוצגה. הוצע כאן לתקן את סעיף 10 לצו העיקרי; (ב) "שמאי לא יתן חוות דעת על

רכב אלא על סמך בדיקתו או לאחר שפיקח על מתמחה שנתן אותה. חתימה של השמאי על

חוות דעת תחייב אותו". כאשר קראתי את זה זה נראה לי כל כך פשיטה, ששאלתי את

עצמי לשם מה היה צורך בתיקון הצו. האם לא כך פעלו למעשה השמאים עד עכשיו?

צבי יוזן;

זה היה בתוך כללי חאתיקה, והיום יש דיון של שמאי הבית בבג"ץ. אנחנו ישבנו

עם משרד המשפטים אשר המליצו בפנינו שאת כל כללי האתיקה נעלה בחקיקת משנה, אבל

היות וזה צו ואתם יודעים שהצוים הם זמניים, אז משרד המשפטים לקח את הדבר הכללי

ביותר שהוא חשב לצורך הבג"ץ ואמר שמתוך כללי האתיקה נעביר את זה. אי אפשר היום

להכניס את כל כללי האתיקה.

אתי בנדלר;

זאת אומרת שכך פעלו?

צבי יוזן;

אם לא פעלו אז היום זאת תהיה עבירה פלילית ולא עבירת אתיקה. זה ההבדל ל

המשמעותי.היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני הבינותי שההתחייבות האישית היא כאן גם כאשר זה נעשה בידי מתמחה.

צבי יוזן;

כן.

עמי מימון;

מאחר ולאחרונה אנחנו נתקלים בתופעה שפותחו שיטות של התקנת מסרטות, מצלמות

וידאו ומסכים, יושבים שמאים במרחק של קילומטרים ורואים את הנזק דרך עדשת מצלמה

למסך מחשב ומעריכים את הנזק באופן הזה, האם בדיקה כזו עומדת במבחן של

"בדיקתו"?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

ז ה מקטין את העומס בדרכים.

אתי בנדלר;

זה לא עומד בלשון התקנה.

אלי אביר;

מה שהוא התכוון לומר הוא האם אפשרי על סמך בדיקתו להוסיף עוד איזה שהוא

אלמנט.

צבי יוזן;

אנחנו חושבים שהשמאי צריך לראות את הרכב. אם זה על ידי מעגל טלוויזיה

שיהיה במוסך, יכול להיות.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני לא חייתי רוצה שיהיה משהו בתקנות שאנחנו מאשרים שיהיה נגד הבדיקה

בשלט רחוק.

צבי יוזן;

אני הייתי מציע שנעלה את הסוגיה הזאת בפני הוועדה המייעצת לשמאי רכב, ששם

יושבים השמאים ואיגוד הצרכנים, במגמה חיובית.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

מתי תועלה התקנה לאישור?

אלי אביר;

אנחנו חייבים כבר עכשיו לאשר אותה.

אתי בנדלר; ל

תיקון לתקנה אם יהיה צורך.צבי יוזן;

אני לא יודע אם צריך. אם נגיע למסקנה שייעל סמך בדיקתו" כולל גם את

האמצעי הויזואלי אז לא צריך תיקון.

עמי מימון;

אני יכול לומר שגם בצילומים איכותיים קונבנציונאליים לא רואים את מה

שהעין רואה בפועל. זאת תמיד השאלה שמתעוררת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו מאשרים את התקנה הזאת. אני ראיתי את התקנה הזאת כדבר מובן מאליו.

אתם תחליטו, אני מציע תוך 4 שבועות, אם הפרשנות מכסה גם את השלט הרהוק.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 50;09

קוד המקור של הנתונים