ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/12/1998

הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 369

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. גי בטבת התשנ"ט (22 בדצמבר 1998). שעה 09:45
נוכחים
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר

דורון שמואלי
מוזמנים
עו"ד צבי בלאו - לשכה משפטית, משרד התחבורה

הילה אייל - אגף התקציבים, משרד האוצר

גלית אסף-שנהר - אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אלכ0 קי0רי - יועץ משפטי, אל-ים אניות בע"מ, חברות ספנות
היועצת המשפטית
אתי בנדלר

מיכל דויטש (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה 1רון

רשמה: אירית שלהבת

0דר היום: 1. הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקו)), התשנ"ח-1998.הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון). התשנ"ח-1998
היו"ר אמנון רובינשטיין
נקיים כעת רביזיה על הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון), התשנ"ח-1998. הוועדה אישרה את זה

לקריאה שניה ושלישית אך היתה בקשה לדיון מחדש.

הצבעה על הבקשה לדיון מחודש בהצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון). התשנ"ח-1998

בעד-1

אין מתנגדים

הבקשה נתקבלה.
אתי בנדלר
אני מוכרחה לומר שזו שהיתה בקשה שלי לאחר סיום הישיבה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש שתציגי את הנושא.
אתי בנדלר
בהצעת החוק כפי שה1צעה על-ידי הממשלה נאמר "לא יתקשר אדם בעסקה למכירת כלי שיט ישראלי

למי שאינו אזרח ישראלי או לתאגיד שאינו תאגיד ישראלי, אלא אם כן הודיע, 14 ימים מראש, על כוונתו

כאמור לרשם כלי השיט;". בהמשך יש כאן הגדרה של "כלי שיט" לענין סעיף זה.

שאלתי מספר פעמים במהלך הישיבה מה היא "מכירה" לעניין הזה. סברתי שהנושא איבו מוגדר, שלא

ברור למה הכוונה כאן. נציגת משרד התחבורה שבה והסבירה שהכוונה היא להעברת בעלות. כאן מדובר

במכירת כלי שיט, לכן דובר אז בפירוש על מכירה ולא על העברה. ההסבר היה שמד1בר על מכירה

שכתוצאה ממנה למעלה מ-51% בבעלות על כלי השיט תהיה של מי שאיננו תושב ישראלי. וכך זה אושר.

כשלקחתי את הח1מר כדי להכין את הנוסח לקריאה שניה ושלישית בדקתי שוב את הוראות החוק

בצורה יותר מוקפדת והגעתי למסקנה שהדברים צריכים להיאמר במפורש, אם אכן זו הכוונה, שאם לא כן

הנ1סח ה1א ל1קה בחסר, הוא לא מבהיר את הכוונה.

עמדתי בקשר עם גברת מלי סיטון ממשרד התחבורה, שלאחר דיונים במשרדה הודיעה לי שהכוונה היא

בעצם למכירה של בעלות בשיעור כלשהו. זאת אומרת שגם אם 100% מהבעלות בכלי שיט שעליו מדובר

באותה הצעת חוק היא של ישראלי והוא חצה למכור 1% למי שאינו ישראלי, תחול עליו ההוראה שלפיה הוא

יהיה חייב במתן הודעה לרשם כלי השיט.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם יש לנו נוסח מוסכם?
צביה בלאו
יש נוסח מ1סכם, לפיו ייאמר: "לא יתקשר אדם בעסקה להעברת הבעלות בכלי שיט ישראלי או בחלק

ממנו...", וכך אנחנו כוללים גם מכירה של אחוזים מכלי השיט.

7
הילה אייל
למה בכלל אתם רוצים לחייב? אני לא מבינה. כאשר זה מעל 50% אני הבנתי את השיק1ל, למרות שגםלגביו אני לא בטוחה שצריך לקבוע את החובה הזאת. אבל השאלה מה קורה לגבי מכירה של מתחת

ל-50%, על אותם אחוזים עד האחוז השולי הנוסף?
צביה בלאו
"או בחלק ממנו" זה כולל גם 51% ומתחת 51%.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם כך, מה הצורך כאן? הודעה במקום היתר, זה השינוי היחידי? אני רוצה לומר לך שבהצגה המקורית

של ה0עיף זה הוצג אחרת. אני לא יודע כעת מה כוונת הממשלה. אני בטוח שזה מופיע בפרוטוקול. בהצגה

המקורית נאמר שהכוונה היא להעברת שליטה, ליותר ממחצית. גם נציגת האוצר מאשרת את זה. מה

שאמרתם עכשיו הוא דבר אחר.
הילה אייל
עכשיו מנסים להביא משהו אחר.
אתי בנדלר
לבקשתך אני מצטטת מהפרוטוקול, מיום 18.8.98, מדבריה של עו"ד מלי סיטון: "הרעיון המרכזי הוא

שלפי חוק הספנות (כלי שיט), כלי שיט שיותר ממחצית מבעלותו מצוייה בידי אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי

הופך להיות חייב ברישום. כלומר, אם כלי שיט שמדובר בו, מדובר בעיסקה שעומדת להעביר את השליטה

בכלי השיט לגורם שאינו ישראלי, והפועל היוצא מכך יהיה מחיקתו מהמירשם הישראלי, כי אז צריך יהיה

למסור".
היו"ר אמנון רובינשטיין
את זה צריך לכתוב. אבל לא אם אדם רוצה למכור 1% מכלי השיט.
צביה בלאו
אנחנו לא מדברים על 1%. אנחנו אומרים "חלק ממנו".
היו"ר אמנון רובינשטיין
"חלק ממנו" זה גם 1% וגם עשירית אחוז.
צביה בלאו
אבל זה גם מעל 51%.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מאוד מצטער על העניין הזה שקורה לנו כל פעם. צריכה להיות עמדת ממשלה אחידה. האוצר צריך

להיות מעורב בזה. סליחה שאני מעיר על כך. זה לא תפקידי.

דבר שני, הכוונה כאן היא להתאים את ההוראות האלה לחוק-יסוד: חופש העיסוק. אמרה הממשלה, כך

אני הבנתי את זה, וזה מופיע גם בדברי ההסבר, שאם מעבירים אוניה משליטה ישראלית לשליטה זרה זה

דורש הודעה. את זה אני מבין. אבל לא כל העברת בעלות. אני חושב שלמרות שאנחנו רוצים להעביר את

זה כעת, אנחנו נצטרך לדחות את זה לישיבה אחרת כאשר תבואו בעמדה משותפת עם האוצר.

7
צביה בלאו
אתם לא מסכימים ל"העברת בעלות"?
היו"ר אמנון רובינשטיין
בוודאי שלא מסכימים לזה.
הילה אייל
את מנסה לעשות פה משהו הרבה יותר גורף. את אומרת שזה יהיה הודעה אף על אחוז אהד. אני

אומרת שגם לנושא של העברת בעלות מעל 50% אני לא רואה מה ההצדקה לבוא ולערב את שר

התחבורה בשיקולים עסקיים של חברת אוניות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל זה עמדת ממשלה.
הילה אייל
נכון, אבל לפחות בעבר כשדיברו על זה, על גריעה ממירשם האוניות של הצי הישראלי, הכוונה היתה

מעל 50%. עכשיו אתם באים ואומרים שתהיה הודעה על כל אחת.
צביה בלאו
אני חושבת שיש להפריד בין שני דברים. יש כאן שתי שאלות. האם מוסכמות עליכם המילים "העברת

בעלות"? בניה שלא נכתוב "או חלק ממנה".
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה זה "העברת בעלות"? עו"ד אתי בנדלר שאלה בצדק, ואני שמח שהיא שאלה, אני תאה כעת

שהעניין הרבה יותר מורכב ממה שאפילו היא חשבה.
אתי בנדלר
בדיוק על זה אני חשבתי כל הזמן וניסיתי להתעקש.
היו"ר אמנון רובינשטיין
קודם כל, נתעלם מהניסוח. מה אנחנו רוצים? מדובר על העברת בעלות, עיסקאות רגילות שמעבירות

שותפויות על אוניות, כמו שנעשה גם במטוסים. אני עוד לא מדבר על צי ברזל, שזה סיפור אחר לגמרי.

במדינה כמו מדינת ישראל, שבכל זאת נמצאת במצב מיוחד, אנחנו אומרים שאם מעבירים אוניה משליטה

ישראלית לשליטה זרה - כשאנחנו לא יודעים גם מה השליטה הזרה, אולי חס וחלילה זה עובר למדינת אוייב

- אנחנו רוצים לדעת על כך, אולי נעצור את זה. אבל לא כאשר מדובר על מכירת 1% או 30%.

אגב, זה קל מאוד. יש לנו כל-כך הרבה חוקים שמגדירים "שליטה". תבחרו אחד החוקים האלה ותעתיקו

את ההגדרה.

אני מציע למשרד האוצר ולמשרד התחבורה ללכת בדרך חדשה. תגדירו מה זה "העברת שליטה

באוניה". אחר-כך תדרשו שעל העברת שליטה תהיה הודעה.
אתי בנדלר
זאת אומרת, אתה מציע להם להתדיין על איזה אחוז בעצם מדובר, האם מ-25% לדוגמא.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב ש"שליטה" זה 51%.
אתי בנדלר
אם כך אז אני לא צריכה. אז אני אומרת "שכתוצאה ממנה הוא נמהק מהמירשם הישראלי".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל צריך לקבל את ההודעה.
אתי בנדלר
כן, בוודאי.
צביה בלאו
בסעיף 26 בחוק המקורי כתוב "העברת הבעלות בכלי שיט ישראלי או בחלק ממנו למי שכשיר לרישום

תהיה בשטר העברת בעלות". על זה מדובר. ואז סעיף 26א, שאותו אנחנו רוצים להוסיף, בא להגדיר

שהעברת בעלות בכולו או בחלק ממנו טעונה רישום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חד משמעית, לא זאת היתה כוונת הממשלה. גברת אתי בנדלר גם קראה מהפרוטוקול את דברי גברת

סיטון, אבל גם דברי ההסבר להצעת החוק לא רומזים לזה. להיפך.
צביה בלאו
אני חושבת שכן. הם אומרים מה מטרת מסירת ההודעה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בדברי ההסבר נאמר: "יחד עם הביטול האמור" - מבטלים את כל העניין הזה של הרישוי, ובצדק גמור -

"מוצע כי בחוק הספטת תיווסף הוראה ולפיה, בטרם יתקשר אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי, בעסקה

למכירת אניה הרשומה במרשם הישראלי" - לא כתוב על מכירת חלק מהאוניה.
דורון שמואלי
להוצאתה מהאינוונטר הישראלי בכלל. היא לא אוניה ישראלית יותר.
אתי בנדלר
אני ממשיכה לקרוא הלאה, בדברי ההסבר נאמר: "מסירת הודעה כאמור לרשם כלי השיט, בטרם

תימסר האניה ותימחק מהמרשם הישראלי".
צביה בלאו
אבל אם מוכרים חלק ממנו, נניח חלק שמשלים את השליטה ל-51%...
היו"ר אמנון רובינשטיין
מי שעובר מ-49% ל-51%, זה חל עליו.
אתי בנדלר
ל

יש לשר שיקול דעת להתיר השארת רישום במירשם הישראלי גם אם למעלה מ-51% הם בידי מי

שאינו ישראלי. הפן השני של זה, אני אקרא עכשיו את סעיף 2 לחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960,
ברשותכם, שאומר כדלקמן
"(א)כלי שיט שיותר ממחציתו היא בבעלותם של המדינה או של אזרח ישראל אושל תאגיד ישראלי כשיר לרישום; (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי שר התחבורה להודיע לרשם כי

כלי שיט אינו כשיר לרישום במרשם הישראלי אם היו לשר טעמים מיוחדים לכך הנוגעים לבעלות בחלקים

שאינם בידיהם של המדינה, של אזרח ישראל או של תאגיד ישראלי". זאת אומרת, אפילו במקרה שמועברת

בעלות ב-2% מתוך 100% - יש לשר סמכות שלא להתיר את הרישום.

הסמכות הזאת, לפי הפרשנות שניתנה לסעיף הזה, כך הבנתי, או כפי שהיא מבוצעת, מתייחסת לא רק

לשלב הרישום הראשוני אלא גם במקרה של העברת בעלויות. זאת אומרת, שגם על פני הדברים, גם אם

מוכרים 2% מתוך 100% למי שאיננו תושב ישראלי, רשאי השר להורות על מחיקת אותה אוניה מהמירשם

הישראלי. לכן יש איזשהו טעם בבקשה של משרד התחבורה להרחיב את התחולה של החובה למתן הודעה

על כל העברת בעלות למי שאינו תושב ישראל. אני פשוט רוצה שכל התמונה תיראה בפניכם.
צביה בלאו
בהגדרות גם "חלק מכלי שיט" מוגדר בסעיף 1 לחוק הספנות (כלי שיט) כ"זכותו של אחד הבעלים של

כלי שיט שבבעלות משותפת". נניח שאחד הבעלים מוכר, אז אני חושבת שההגדרה של "חלק מכלי שיט"...
היו"ר אמנון רובינשטיין
אין לנו בעיה עם ההגדרות. אנחנו רק שואלים מה דורש הודעה. השאר לא מעניין אותנו.
דורון שמואלי
עכשיו אני אשאל אותך שאלת תם. למה אנחנו צריכים את כל זה, את ההודעה? פה אני רואה "מועצת

המדינה הזמנית מחוקקת". זה נחקק אז.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת שמואלי, את זה מבטלים. אני רוצה להגיד לך למה בכלל צריך למסור הודעה כשמעבירים

שליטה. כמו שאנחנו חצים שתהיה מניית זהב באל-על לכשתופרט - הממשלה החליטה בניגוד לדעתי,

בניגוד לעמדת הממשלה הקודמת, לשמור 51% מסיבות פוליטיות - אבל כמו שאנחנושמרנו מניית זהב

בכי"ל, בשל מצבה הבטחוני המיוחד של המדינה אנחנו אומרים: יש לנו אינטרסים מיוחדים שאין למדינות

אחרות. למשל, שישראל תישאר עם מספיק אוניות באינוונטר הישראלי.
דורון שמואלי
מה זה "כלי שיט" בהגדרה?
אתי בנדלר
מעל 100 טון. מדובר כאן רק על כלי השיט הגדולים ביותר. יש כאן הגדרה מיוחדת ל"כלי שיט" לעניין

הסעיף הזה.
דורון שמואלי
נדמה לי שבחוק הבחירות יש עניין של הצבעה בכלי שיט, וכל הדברים האלה, ולכן זה רלוונטי כמה כלי

שיט יש. לכן רציתי לדעת למה מתכוונים ב"כלי שיט".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו לא בשלים להצבעה על העניין הזה. אני מבקש שתוגש לנו הצעה משותפת, שתנוסח על-ידי

משרד התחבורה ומשרד האוצר. אני מציע שהיא תנוסח לא כ"העברת בעלות או חלקה" אלא בצורה של

"העברת שליטה". תגדירו את העברת השליטה. אני מציע שזה יהיה מעל 50%.
אתי בנדלר
אבי לא הייתי מכניסה פה את העניין של שליטה, ברשותך, שאיננו קיים בכלל בטרמינולוגיה של חוק

הספנות. אבל הייתי מגדירה מה היא "העברת בעלות" לעניין הסעיף הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מציע להגדיר "העברת בעלות" כהעברת שליטה. הרי אלה הברות מניות כולן. הרי אין כאן בעלות

פרטית.
אלכ0 קיסרי
חוק הספנות (כלי שיט) לא מטפל בכלל בזכויות בבעלויות של מניות או שותפויות. חוק הספנות (כלי

שיט) מסתכל על הזכויות בכלי השיט עצמו, שאפשר שיהיו 20%, כמו בעלות משותפת במקרקעין. המודל

הזה הוא המודל הכי פשוט. מהסיבה הזאת העניין של הרוב הוא לא מבחן של שליטה אלא הוא, כפי שצויין

בצדק על-ידי היועצת המשפטית, מבחן של הכשירות לרישום.

הרעיון היה שאם יותר מ-51%, יותר מרוב החלקים בכלי השיט, מועברים, הוא חדל להיות כשיר

לרישום. אני מניח שהממשלה לא רצתה למנוע את המצב הזה אבל היא רצתה לפקח עליו. מהסיבה הזאת

רציתי להציע שמבחן השליטה לא יהיה מבחן רלוונטי. אני מציע שהמבחן יהיה הכשירות לרישום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה אותו דבר. זה הגדרה עקיפה. אני לא מדבר על ניסוח. אני מדבר על מהות. המהות היא זו, אנחנו

אומרים שאם פעולה מסויימת מוציאה מהאינוונטר הישראלי אוניה פלונית, אז צריך להודיע. כל דבר אחר לא

צריו להודיע. בסדר? גברת בלאו, תודיעי לממונים עליך.
צביה בלאו
אנחנו מדברים על העברת בעלות ולא על העברת שליטה. נכון?
אתי בנדלר
תעזבי את הנוסח כרגע. מה שהיושב-ראש מציע, בניגוד לעמדת משרד התחבורה ובהתאם לעמדת

משרד האוצר, זה שההוראה הזאת תחול רק על העברת בעלות שכתוצאה ממנה למעלה מ-51% יהיו בידי

מי שאינו תושב ישראלי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נשאיר את החריגים כמובן לרישום. זה לא שייך לעניין בכלל. גברת צביה בלאו, תעבירי גם את

הפרוטוקול של הדיון לעיון המשרד. אני מבקש שגם את תדווחי. אני רוצה לגמור את זה בשבוע הבא. תודה

רבה. הישיבה סגורה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05

7

קוד המקור של הנתונים