ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/12/1998

תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 368

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. ב' בטבת התשנ"ט (21 בדצמבר 1998). שעה 11:40
נוכחים
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר

גדעון עזרא

דורון שמואלי
מתמנים
עו"ד ורדית רז - לשכה משפטית, המשרד לתשתיות לאומיות

הילה אייל - רפרנטית אגף התקציבים, משרד האוצר

אלדר דוכן - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מיכל בר טוב - אגף חומרים מסוכנים, המשרד לאיכות הסביבה

ע1"ד נטע כהן - לשכה משפטית, המשרד לאיכ1ת הסביבה

אבישי מיכאלי - אחראי חומרים מסוכנים, משרד התחבורה

יצחק שונמי - ממונה בטיחות ראשי, רשות הנמלים והרכבות, משרד התחבורה

עו"ד אסתר א1ר1 - לשכה משפטית, רש1ת הנמלים והרכבות, משרד התחבורה

שמעון ליאור - בטיחות וכיבוי אש, רשות הנמלים והרכבות, משרד התחבורה

רן ליא1ר - משרד התחבורה

משה ורדי - נציב כבאות והצלה, משרד הפנים

אביעד מונצג - ממונה חומרים מסוכנים, נציבות כבאות והצלה, משרד הפנים

עו"ד דסי צניגן - לשכה משפטית, משרד הפנים

עו"ד מאיר שטרית- לשכה משפטית, משרד הפנים

סנ"צ יגאל שבתאי- אגף מבצעי, משטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים

אלה עטרות - מנהלת תחום תעשיות קלות, מכון התקנים

לימור לסטיגז1ן - איכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

עו"ד אריה נייגר - אגף הכימיה, התאחדות התעשיינים

גיל אבטובי - סמנכ"ל כי"ל, התאחדות התעשיינים

גל קיזלשטיין - עוזר לסמנכ"ל כי"ל, התאחדות התעשיינים

יהודה בן החש - מנהל אדמיניסטרטיבי, מכתשים, התאחדות התעשיינים
היועצת המשפטית
אתי בנדלר

מיכל דויטש (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ח-1997.תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים). התשנ"ח-1997
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מתנצל על האיחור. היה דיון בוועדת החוקה חוק ומפט בהצעת חוק שלי והיושב-ראש לא נתן לי

ללכת.
אתי בנדלר
הנ01ח הופץ. אנחנו בדקנו אותו בלישכה המשפטית והוא אכן משקף את כל הסיכומים של הוועדה, פרט

להגדרה החדשה של "משלח" בעמוד 3 שעדיין לא נדונה ולא אושרה. כל השאר היה מקובל. צריך להמשיך

מתקנה 18 ואילך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם יש לכם הערות לעניין הזה?
אסתר אורו
לרשות הנמלים והרכבות יש עוד 3 תיקונים קטנטנים במסגרת התקנות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם זה הצעות שלא העברתם למשרד עצמו או שזה בהסכמת המשרד?
אסתר אורן
קיבלנו את הבקשה להכנסת התיקונים האלה אתמול אחרי-הצהרים ממשרד התשתיות הלאומיות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כלומר זה בידיעת משרד התשתיות הלאומי1ת, זה מוסכם. בבקשה.
אסתר אורו
השינ1י הראשון הוא בעמוד 2, בהגדרת "הספר הכת1ם", בשורה החמישית, אחרי "חומרים מס1כנים"

תימחק המילה "ובתחנת", ואחרי זה יבוא "ובמרכז המידע הארצי האחוד". זאת אומרת, צריך להוסיף "וב..."

לפני "מרכז", "ה" לפני "מידע", "ה" לפני "ארצי", והמילה "האהוד".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבין שזה עניין סמנטי. "אחוד" במק1ם "ארצי". נכון? יש הער1ת לזה?
גיל אבטובי
אם ה"אחוד" כבר נכנס אז ...
קריאה
כן, מר גיל אבטובי, הבוקר דיברתי איתו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא אכנס לעניינים האלה.
אסתר אוח
אותו תיקון שקודם הצבעתי אליו יבוא גם בעמוד 3 בהגדרת "קוד פעולת חירום". בשורה השלישית

ייאמר "לעיון הציבור במרכז המידע הארצי האהוד",

בעמוד 4, בתקנה 2(ג), בשורה השניה, במקום "רמת הסיכון", בעקבות התיקונים שהכנסנו בישיבה

הקודמת, כאן צריר להיות "קבוצת אריזה".
יצחק שונמי
בעמוד 5 בתקנה 3(ג)(1) "הרכבת מצוידת בפריטי מגן אישי תקינים וראויים לשימוש מיידי עבורו ועבור

עוזרו" - "ובמכשיר קשר נייד תקין".
היו"ר אמנון רובינשטיין
את זה צריך להוסיף לתקנה?
יצחק שונמי
כן-
אסתר אורו
סליחה שאני מתקנת את חברי, אבל התיקון יהיה יותר טוב אם אחרי המילים "ועבור עוזרו" יבוא "וה1א או

עוזרו מצויידים במכשיר קשר נייד תקין".
אלה עטרות
אני ח1שבת שזאת הפעם הראשונה שאנחנו מוזמנים לדיון הזה. יש לי שתי הערות. בעמ1ד 4 בהגדרה

ל"תקן", אני מציעה לא להסתפק בתקן רישמי אלא לדבר על "תקנים, ותקנים רשמיים", כי יש גם תקנים

וולונטריים שנוגעים לתחום הזה. לדוגמא, מכולות הובלה מסידרה 1, תקן ישראלי, 1400.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הנקודה ברורה. היום רושמים גם תקנים וולונטריים.
לאה 1רו1
אני רק מבקשת להעיר שנציג של מכון התקנים היה בדיונים קודמים.
גיל אבטובי
והוא קיבל הערה לעניין הזה מיושב-ראש הוועדה. יושב-ראש הוועדה שאל מדוע אתם לא מעבירים את

התקנים ה1ולונטריים למעמד של תקן. זה תהליך שנמשך אצלכם כבר הרבה מאוד זמן.
אלה עטרות
אני מציעה בהגדרה של "תקן" לדבר על "תקנים" ו"תקנים רשמיים". אני רוצה להדגיש שמכון התקנים

מכין תקנים וולונטריים ומי שאמור להכריז על התקנים כרשמיים זה משרד התעשיה והמסחר. זה לא

מסמכותו של מכון התקנים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון, אבל יש איטיות בלתי רגילה בעניין זה.
אלה עטרות
הערה שניה, לתקנה 5 - "אריזת חומר מסוכן". מכיוון שאנחנו עוסקים בתחום האריזה, וכבר היום יש

מספר תקנים שמתייחסים לתחום הזה, אני מציעה שהסעיף הזה ינוסח כלהלן: "אריזת החומר המסוכן

תתאים לדרישות התקנים הישראלים החלים על החומר המסוכן, ובהיעדרם - להוראות רי"ד", ולכל מה

שכתוב פה. זאת אומרת, בעדיפות ראשונה תקנים, 1רק בהיעדר התקנים - לדרישות התקנות המפורטות

כאן.
אתי בנדלר
ההגדרה של "תקן" אומרת: "תקן ישראלי רשמי שפרסם מכון התקנים הישראלי, לפי סעיף 8(א) לח1ק

התקנים, התשי"ג-1953". החוק איננו לפני. ברגע שאת מציעה לה1סיף תקנים שאינם תקנים רשמיים,

צריכים לבדוק מה מופיע בסעיף 8(א) לחוק התקנים. אי אפשר בצורה גורפת כזאת לשנות מבלי לבדוק את

זה קודם.

אותו דבר לגבי ההערה השניה שלך. ההערה השניה שלך חייבת בדיקה. אני לא חושבת שיש לוועדה

כלים כרגע לאשר את זה בלי שהמשרד הנוגע בדבר בדק את המשמעות של העניין.
אלה עטרות
אז אני אציע את זה בכתב?
היו"ר אמנון רובינשטיין
נשמע את עמדת משרד התשתיות הלאומיות.
ורדית רן
זה שאלה מקצ1עית. אנחנו צריכים להתייעץ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש להעביר את שתי ההערות האלה לעיון המשרד. אנחנו נחזור בסוף הדיון לשתי ההערות

האלה. לא נדון על זה כעת.

אני מעמיד להצבעה אישור מחודש של סעיפים 1 עד 17, למעט הגדרת "משלח" בעמוד 1.

הצבעה על אישור סעיפים 17-1. למעט הגדרת "משלח" בעמוד 1

בעד-2

אין מתנגדים

הסעיפים נתקבלו.

הגדרת "משלח" תחזור לדיון ביחד עם ההערות של מכון התקנים בסוף הדיון.

אנחנו נקרא את הסעיפים בקריאה שקטה.

תקנה 18 - הדרכה במיתקן

האם יש הערות של הנ1געים בדבר לתקנת משנה (א)? אם לא, אנחנו מצביעים לאשר את תקנה

18(א).רבותי, אנחנו לא נשמע יותר טענות לגבי התקנות הללו. כל מה שאנחנו מאשרים כעת הוא כבר ללא

הסתייגויות, פרט לדברים שאמרתי בסיכום סעיפים 17-1.

האם יש הערות לתקנת משנה 18(ב)?
יצחק שונמי
אני ממונה בטיחות ראשי של הרכבת. אני חושב שבתקנת משנה (ב) צריך להיות רשום "אחת

לשנים-עשר החודשים האחרונים".
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם כל זה צריר להי1ת בתקנות?
גיל אבטובי
הייתי מציע כאן לנציג הרכבת, הרי אנחנ1 כבר מתואמים. אז למה לשנ1ת?
היו"ר אמנון רובינשטיין
ואם זה לא יהיה בדיוק, אם זה יהיה אחת לשלושה עשר חודשים, אז אתה רוצה שיעברו על התקנות?

גם ככה זה מפורט מאוד.

אנחנו מצביעים על תקנה 18 (ב). היא מאושרת.

תקנה 18(ג): האם המילה "ריענון" היא היום מילה רישמית?
א0תר אורו
נתבקשנו להוסיף את המילים "תוכנית הדרכה". "ינהל רישום תוכנית ההדרכה, מועדי ההדרכה ...".
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם יש לזה התנגדות?
גדעון עזרא
אני חושב שמספיק שרושמים שנעשה ריענון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
המילה "ריענון" - "ריענון ערכות מגן" - תמיד מביאה לי צמרמורת.

"מפעיל המיתקן ינהל תוכנית הדרכה, רישום מועדי ההדרכה, לרבות הדרכת הריענון, והמשתתפים

בה."
אתי בנדלר
"רישום של תוכנית ההדרכה".
שמעון ליאור
7

א1 נושאי ההדרכה.
גדעון עזרא
מה זה "רישום תוכנית הדרכה"? אני חושב שעל-ידי כך אתם גורמים שבסוף לא יבצעו את הדברים, לא

את זה ולא את זה. הרי זה הבעיה במדינה, שלכל דבר צריך רישום ועוד רישום. צריכים להיות קצרים

ותכליתיים. הלוואי שייקיימו את הכתוב בסעיף הזה תמיד ונהיה מרוצים.
א0תר אורו
אנחנו רק מילאנו בקשה שהופנתה אלינו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם זאת בקשה, קיבלנו אותה. "ריש1ם נ1שאי ההדרכה", לא "תוכנית ההדרכה". קיבלנו את תקנה 18(ג)

בתיקון "רישום נושאי ההדרכה, רישום מועדי ההדרכה, לרבות הדרכת הריענון, והמשתתפים בה".

תקנה 19 -שילוט אזור הטעינה והפריקה

האם יש הערות לגבי התקנה הזאת? אם לא, אנהנו מאשרים את תקנה 19.
גדעון עזרא
מה זה "שטה הפריקה"? אני לא יודע מה הגודל שלו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה הוגדר קודם. גם יש שילוט מיוחד לעישון רק באיזורים מסויימים.
גיל אבטובי
סליחה, אני לא זוכר שיש שילוט מיוחד לשטח פריקה. השאלה של הבר הכנסת עזרא היתה לגבי גודל

האיזור. אדוני היושב-ראש אמר שזה מוגדר ושיש שיל1ט. למיטב זכרוני זה לא מוגדר.
אתי בנדלר
אתה מדבר על שטח הפריקה?
גיל אבטובי
לא אני דיברתי על כך אלא חבר הכנסת עזרא.
היו"ר אמנון רובינשטיין
השאלה היא במק1מה. אתה צודק, חבר הכנסת גדעון עזרא, אני באמת לא רואה את זה בהגדרות.
שמעון ליאור
האם צריך להגדיר "שטח פריקה או טעינה". האם המילים האלה לא מספיק ברורות בפני עצמן?
אתי בנדלר
אולי אנחנו יכולים להפנ1ת כאן ל"איזור סכנה" במקום ל"שטח פריקה". "איזור סכנה" כן מוגדר.

ל
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז תשתמשו במילים "איזור סכנה". אני מבקש גם בנושא הזה להביא לנו הצעה סופית של המשרדלאחר שנגמור את אישור כל התקנות. אני לא יודע אם "איזור פריקה וטעינה" חופף את "איזור סכנה". אם זה

חופף, מה סוב. אם לא חופף, אז תביאו לנו הצעה.
גיל אבטובי
בפתיח של הגדרת "איזור הסכנה" נאמר: "מקום בתחום מסילת ברזל". השאלה היא גם איפה להציב

את השלט?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה צודק, זה לא זהה. אנחנו מבקשים, נוסף ל-3 הפרטים הנוספים, "משלח" ושתי הבקשות של מכון

התקנים - אנחנו מבקשים גם להוסיף הגדרה ל"איזורי פריקה וטעינה". אני מודה לך, חבר הכנסת גדעון

עזרא, שהפנית את תשומת ליבנו לכך.

תקנה 20 -כניסת קרונות למיתקן

אני לא מבין מה כתוב כאן.
שמעון ליאור
ניקח לדוגמא את בתי הזיקוק. אם בתי הזיקוק מייצרים ושולחים להובלה גז בישול (גפ"מ - גז פחמימני

מעובה) בקרונות שיוצאים מאיזור בתי הזיקוק לתחנת הרכבת בחיפה. יש תאונה במסילה ולפיכך הקרונות

האלה צריכים עכשיו להמתין, הם לא יכולים לצאת לדרך. ברור שעדיף להחזיר אותם לאיזור המפעל מאשר

שהם ימתינו בתחנת רכבת במקום עירוני. לכן מפעיל המיתקן, שזה בתי זיקוק, נדרש פה לאשר את הכנסת

הקרונות בחזרה אליו. זה המקום הטוב בי1תר, והרע במיעוטו, שאפשר להמתין בו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא הייתי יכול לנחש שזאת הכוונה. זה לא ברור מהניסוח הזה.
שמעון ליאור
זה מה שכתוב פה. "מיתקן" זה בתי זיקוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
למה אי אפשר לכתוב את זה בצורה פשוטה י1תר, כדי שייבינו?
גיל אבטובי
אם למשל יש מספר קרונות שמכילים ...
יצחק שונמי
הוא הבין את הדוגמא. הוא שואל למה אי אפשר לנסח את זה כך שאדם סביר יבין למה אתה מתכוון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האזרח לא יבין ש1ם דבר, אבל צריך לנסח את זה כך שלפחות עורך-הדין יבין.
גדעון עזרא
ל

אני מנסה גם להשליך את מה שאתה אמרת על הסעיף וזה לא מסתדר.
שמעון ליאור
"מפעיל מיתקן בשלוחה" - בתי זיקוק - "יאפשר, בכל עת, הכנסה לתחום השלוחה" - ויש הגדרה של

"שלוחה" - "של קרונות חומר מסוכן שהחומר שבהם בבעלותו או מיועד אליו" - או שהוא ייצר אותו או שהוא

מייבא אותו - "על פי דרישת מרכז השליטה והבקרה" - של הרכבת - "או מנהל התחנה שבקירבתה או

בתחומה נמצא המיתקן".
א0תר אוח
הוא לא חייב לעשות את זה אלא על-פי הדרישה של זה וזה וזה.
גדעון עזרא
אבל אם הוא מכר את זה אז זה כבר לא בבעלותו.
שמעון ליאור
ה1א לא מוכר את זה. הוא מעביר את זה לתחנה הבאה.
גדעון עזרא
סליחה, בתי-הזיקוק מוכרים גז בישול. עכשיו זה כבר לא בבעלותם וגם לא מיועד אליהם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
למה אי אפשר לכתוב "להחזיר לתחום חזקתו חומר מסוכן"?
שמעון ליאור
אם במרחק של 10 קילומטר מבתי הזיקוק, אחרי שזה יצא מבתי הזיקוק, תהיה דליפה של חומר מסוכן,

הראשונים שייקראו להם זה בתי הזיקוק, אפיל1 שהם מכרו את זה.
גדעון עזרא
אבל כתוב פה "חומר שבבעלותו או מיועד אליו", וזה כבר לא בבעלותו וא מיועד אליו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לדעתי צריך לומר: "מפעיל מיתקן שלוחה יהיה חייב להחזיר לתחום חזקתו חומרים מסוכנים שהיו

בדרך"...
אסתר אורו
בעצם זה רק לאפשר לפי דרישה. אז נאמר: "יאפשר לפי דרישה".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מדבר כעת לא לפי דרישה. אני אומר שהנוסח צריך להיות כזה שעורך-דין סביר, או אפילו מנהל

מיפעל סביר יידע למה הכוונה. הכוונה היא: אתה שלחת, אתה צריך להחזיר.
אסתר אוח
7

אם נתבקשת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תכתבו את זה כך. אם נתבקשת. זה ברור. תביאו ניסוח הדש. אני חשבתי, מילא שאני לא מבין אבל

היועצת המשפטית שלט, שהיא מנוסה, גם כן לא הבינה את הכו1נה.
שמעון ליאור
אתה יודע כמה יועצים משפטיים זה עבר?
א0תר אורו
נביא ניסוה יותר טוב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה לומר לכם, אני אומר את זה בכל ישיבה, אם שמעתם את זה אז אני מתנצל בפניכם. אנחנו

קיבלנו כאן בעניין חוק העישון את ההנחיות של האיחוד האירופאי, שזה לא חוק שמחייב אוטומטית אבל זה

חוק. כולנו התפעלנו מבהירות הניסוח. אין ספק שזה ניסוח לא ישראלי מכיוון שהוא ניסוח שגם מסביר. הוא

לא גיאומטרי אלא הוא אריתמטי. נכתב שם פחות או יותר בסגנון הזה: "אם מישהו רוצה לעקוף כך וכך, אז

אסור לו לעקוף". יש מיבצע בכל הע1לם דובר האנגלית שנקרא .Plain Englishזה התחיל באנגליה והתפשט

לארצות-הברית, קנדה, אוסטרליה, דרום-אפריקה, בכל המקומות. המבחן הוא פשוט: הצעת חוק שאדם

משכיל לא יכ1ל להבין אותה, נפסלת. ולאו ד1וקא משפטן. כת1צאה מכך עוברת מהפיכה על כל מעשה

החקיקה בכל העולם דובר האנגלית. זה דבר שהם רואים אותו כבעל משמע1ת גם לזכויות אדם. זאת

א1מרת, שהח1ק לא יהיה דבר נסתר.
לאה ורון
זו היתה הבקשה של חבר הכנסת גדע1ן עזרא. הוא כינס ישיבה אצל היועצים המשפטיים בבקשה

להקפיד על בהירות הניסוח.
גדעון עזרא
זה נותן פרנסה לעורכי-הדין משום שהאזרח הפשוט בכלל לא יכול להבין מה כתוב בספר החוקים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תקנה 21-איסור שהייה.

יש הערות? תקנה 21 מא1שרת.

תקנה 22 - תנאים מוקדמים להובלה למיתקן וממנו

זה נראה לי סביר. האם יש הערות לגבי תקנה 22? לא. תקנה 22 מאושרת.

תקנה 23 - עיתוק קרונות

זה מ1בן מאליו. תקנה 23 מאושרת.

תקנה 24 - נסיבות: המונעות: ביצוע הובלה

זה בסדר, יש פה הבהרה. זה החובה של ההודעה. תקנה 24 מאושרת.

ל
פרק ג'
חומר מסוכן בצוברתקנה 25 - ביקורת על סידורי בטיחות

למי יש הערות לגבי תקנה 25? אם אין, תקנה 25 מאושרת.

תקנה 26 - הפסקת הובלה

זה מובן מאליו. תקנה 26 מאושרת.

תקנה 27 -אמצעי מיגון

אם אין הערות אנחנו נאשר את תקנה 27.
יגאל שבתאי
מה בדבר פירוט של אמצעי המיגון?
שמעון ליאור
זה לא נהוג מפני שאם אתה לוקח גם תקנות דומות, למשל של הובלת חומרים מסוכנים בכבישים, אז

גם כן אין פירוט וכתוב שיהיה ציוד מגן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
התקנות האלה הן ברמת פירוט מדהימה, דרך אגב.

תקנה 28 - מניעת נזק

זה מאליו. תקנה 28 מאושרת.

תקנה 29 - כניסה לחרון

האם יש הערות לתקנת משנה (א)?
נטע כהן
המילה "באטמוספירה" נראית לנו מיותרת.
שמע1ו ליא1ר
זאת מילה מקובלת גם בתקנות הבטיחות ב...
היו"ר אמנון רובינשטיין
את מציעה למחוק את זה? "תכולת הגז באותו קרון ...". האם יש התנגדות של המשרד? אם לא,

בתקנת משנה (א) נמחקת המילה "באטמוספירה".
משה ורדי
רציתי לחזור, ברשותך, לתקנה 27, לגבי אמצעי מיגון.
היו"ר אמנ1ן רובינשטיין
7

אני לא יכול כעת לחז1ר. תגיש את ההסתייגות שלך בכתב ונדון בה במסגרת התיקונים שיש לנו. אנחנו

מתכו1נים לגמ1ר היום את התקנות כולן. הדבר בוער ואנחנו לא יודעים כמה זמן תשב הכנסת.נעבור לתקנת משנה (ב). האם יש הערות? אם לא, היא מאושרת. אלה דווקא סעיפים מובנים.

תקנת משנה (ג) מאושרת.
גיל אבטובי
בתקנת משנה (ג) זה רק לגבי קרונות שהובילו הומרים נפיצים או דליקים. לא לגבי כל חומר מסוכן אתה

צריו לעבוד עם מונה בעירה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כאן כת1ב דבר אחד: "לא יכניס אדם לקרון כאמור"...
גיל אבטובי
מה nr"כאמור"?
שמעון ליאור
קרון שצריך להיכנס אליו בן אדם.
גיל אבטובי
אפשר להוביל ח1מר שה1א חומר מסוכן 1הוא לא דליק והוא לא נפיץ, אז למה צריך להשתמש בתאורה

מוגנת התפוצצות ובמכשירים מונעי ניצוצות?
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון, יש חומר מס1כן שהוא לא דליק ולא נפיץ.
שמעון ליאור
זה כתוב בהקשר לאו דווקא של הובלת החומר אלא כאיסור להכניס לאותו קרון לצורך החזקה, לצורך

עבודה, חומר אחר שעלול לגרום להתפוצצות בפנים. זה מקום מוקף. זה מה שכתוב בתקנת משנה (ג).
היו"ר אמנון רובינשטיין
נניח שיש קרון שמ1ליך חומר מסוכן שהוא לא נפיץ ולא דליק. האם זה חל עליו?
אריה נייגר
בוודאי שזה חל.
שמעון ליאור
זה לא חל. כי מדובר פה רק על הכנסת חומר שעלול לגרום להתלקחות.
גיל אבטובי
יש לנו קרונות שהם עם ציפוי גומי. בגומי מטפלים באמצעות כל מיני מדללים, שהם בעצמם דליקים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה מפריע לכם שיהיה כתוב: "לא יכניס אדם לקרון כאמ1ר המוביל חומר מסוכן שהוא דליק או נפיץ חומר

העלול לגרום להתלקחות ..."? זה נראה לי סביר מאוד.
אתי בנדלר
כמו הרישא של תקנת משנה (ד).
שמעון ליאור
זה לא העניין. פה לא מדברים על הכנסת חומר לצורך הובלה. פה מדברים על הכנסת חומר לצורך

עבודה בקרון. במסגרת הכנסת אותו הומר בזמן העבודה הוא עלול לגרום לדליקה או להתלקחות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל רק אם יש חומר נפיץ או דליק.
מיכל בר טוב
יש חומרים שהם רעילים ובמידה והם מתלקחים הם יסלים לפלוט גזים רעילים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל זה לא ניצוץ או התלקה1ת.
מיכל בר טוב
צריך למנוע את הסיכון של הדליקות, שנגרם תוך כדי עבודות בקרון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
רבותי, צריך להחליט מה המונה.
גדעון עזרא
אני לא כל-כך מבין מדוע אי אפשר שכל נציגי המשרדים הנוגעים בדבר "שבו ו"גיעו לסיכומים. אני חושב

שזה לא נכון שאנחנו כחברי כנסת נתערב בדברים המאוד מקצועיים האלה. זה פתח לצרות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
א1תנו מעניין שלא תהיה סכנה לציבור. אם הם לא הגיעו לסיכומים ...
שמעון ליאור
הגענו לסיכום. כבר עברנו את השלבים הללו. ישבנו וקיבלנו את הכל בכתב. עלתה פה בעיה כרגע,

בקריאה הנוספת.
גדעון עזרא
תבדקו את הדבר הזה פעם נוספת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תקנת משנה 29(ג) תובא אלינו בשנית. צריך להגדיר מה הכוונה. אם הכוונה היא לקרון שיש בו חומר

דליק ונפיץ, צריך לומר את זה. אם זאת לא הכוונה אז המילים "לניצוץ או להתלקחות" לא מספיקות, כמו

שאמרו נציגי המשרד לאיכות הסביבה. תחליטו מה אתם רוצים. י

תקנת משנה (ד) - זה סביר. האם יש הערות? אישרנו את תקנת משנה (ד).
אתי בנדלר
לגבי תקנת משנה (ד) אני רוצה להבהיר על מי הלה האחריות על העניין הזה. בתקנת משנה (א) למשל

נאמר ש"מפעיל מיתקן יוודא כי לא יכנ0". לגבי תקנת משנה (ד) לא כתוב על מי הלה האחריות לעניין הזה.
א0תר אורו
מי שעושה את עבודות האהזקה.
אתי בנדלר
איו הוא יודע?
אסתר א1רו
הוא יודע שזה חומר מסוכן.
אתי בנדלר
הוא לא יודע אם הקרון נוקה ואוורר משיירי החומר המסוכן הדליק או הנפיץ. הוא צריך לקבל את

ההוראה ממפעיל המיתקן.
שמעון ליא1ר
זה על כל אדם שעושה עבודת אחזקה על הקרון. זה על כל אחד.
אתי בנדלר
נכון. בעצם אני חושבת שהאהרי1ת צריכה לחול על מפעיל המיתקן.
גדעון עזרא
ידאג שלא יהיה אי, בי, גי, די, הי, וי.
אסתר אורו
תסתכלו על ט1פס 4, הוא נותן הצהרה על זה.
שמעון ליאור
זה לא רק מפעיל המיתקן. אני אומר עכשיו דבר שהוא לחובתנו, לחובת רשות הנמלים והרכבות. פעם

אחת זה יכול להופיע לצורך הובלת חומר מסוכן, ופעם שניה זה יכול להיות על קרון הרכבת שמובילים אותו

לסדנה של הרכבת בחיפה לעשות עליו עבודת אחזקה. שם הוא לא מפעיל מיתקן אלא הוא אחזקה. לכן זה

חל על כל אדם.
אתי בנדלר
איך אמור לדעת אותו אדם בסדנה של הרכבת, ששם מבצעים עבוד1ת אחזקה, והביאו לו רכבת לתוך

מוסך הרכבות, איך הוא אמור לדעת אם הקרון הזה אוורר או לא אוורר?
יצחק שונמי
ר

יודעים לגבי הקרונות האלה מה הם הובילו. כאשר מדובר בחומר דליק או נפיץ אז הם פונים אלי, שאני

ממונה בטיחות ראשי של הרכבת, ושואלים אותי מה לעשות. אני אומר להם: רבותי, תדאגו לנקות את זה.

ולא, זה לא ייכנס לתוך המוסך לתיקון.
שמעון ליאור
במילים אחרות, יש נוהלי רכבת.
גדעון עזרא
מי ששולח את הרכבת לתיקון צריך להגיד שהיה בו לפני כן חומר נפיץ.
קריאה
זה בהחלט נעשה על-ידי פיקוד הרכבת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב שההערה של היועצת המשפטית היא מאוד נכונה. לא מקובל עלינו לשון "נפעל" לגבי איש1מים

שיש להם היבטים פליליים. תנסחו את זה בבקשה מחדש. ת01יפו את זה לדברים שע1ד לא אישרנו.
שמעון ליא1ר
אני חצה להבין, האם יש בעיה עם הניסוח המשפטי, שהעניין חל על כל אדם? זה הרי על כל אדם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא חושב שיש בזה בעיה. אלא מה, אומרת הי1עצת המשפטית שאתם צריכים לומר שכל אדם צריך

לוודא את המצב לפני שהוא מתקין. כלומר, צריך לנסח את החובה של האדם בצורה מאוד מאוד מד1קדקת,

כמקובל במשפט פלילי. אבי לא רוצה לנסח את זה כרגע. תשבו ביחד עם גברת אתי בנדלר, תשבו ביניכם.
לדעתי צריך להיות
"לא יבצע אדם עבודה כזאת בטרם ...".
אסתר אורו
בסדר, אין לנו בעיה לנסח את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תקנה 30 - בטיחות קרונות

האם יש הערות לגבי זה? תקנה 30 אושרה.

תקנה 31 - שילוט וסימון קרונות

תקנת משנה (א): יש לנ1 בנספחים את כל הסימנים, ויש לנו גם גדלים. זה אחד הדברים הכי חשובים.
גדעון עזרא
האם הסימון י1סר אחרי שיר1קנ1 את החומר?
שמעון ליאור
לא. בדרך כלל אלה קרונות יעודיים לה1בלת אותם חומרים. אלא אם כן...
גדעון עזרא
ל

"יסמן כל קרון... בסימן אזהרה". מדוע "המובל באותה עת"? זה צריך להיות קבוע.
אסתר אורן
זה בהתאם לחומר. החומר משתנה.
גדעון עזרא
רק עכשיו דיברנ1 על כך שגם אם הוצאת את החומר יש בעיה עם אותו קרון. הלא כך?
אתי בנדלר
לא אמר1 את זה. תקנת משנה (ג) בדיוק עונה על השאלה שלך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תקנת משנה (א) מאושרת.

תקנת משנה (ב): עיינתי בתוספת השלישית. אני מבין שזה שילוט בינלאומי. תקנת משנה (ב) מאושרת.

תקנת משנה (ג): זה התשובה לחבר הכנסת גדעון עזרא. יש הערות? תקנת משנה (ג) מאושרת.

תקנת משנה (ד) מאושרת.
גיל אבטובי
בתקנת משנה (ד) לדעתי צריך להוסיף "מנהל התחנה או מי מטעמו".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב שאתה צודק. זה "מנהל תחנת המוצא או מי מטעמו". זו הערה נכונה. אני מודה לך.
אסתר אורו
סליחה, יש הגדרה של "מנהל תחנה" בעמוד 2: "מי שהמנהל הסמיכו לתפקיד מנהל תחנת רכבת או

ממלא מק1מו".
היו"ר אמנון רובינשטיין
טוב, בסדר. אז מחקנו את התיקון לתקנת משנה (ד).

תקנת משנה (ה): יש הערות?
גיל אבטובי
כדאי להטיל את האחריות, כמו שאמרת קודם, על גורם אחד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא יכ1ל. עשיתי את זה בסעיפים האחרים אבל פה לא.
אסתר אורו
כל אחד צריך בתחומו צריך לעשות את זה.
גיל אבטובי
אז בואו נכתוב: "כל אחד בתרוומ1".
אסתר אורן
אבל זה ברור.
היו"ר אממן רובינשטיין
נאשר את תקנת משנה 31(ה).

תקנה 32 - בדיקות תקופתיות

האם יש לנו הגדרה של "מכון מוסמך"?
אסתר אורו
כן. זה "מכון שהסמיך המפקח לבצע בדיקה של מכלים המקובעים על קר1כות-מכל ושל אופן קיבועם".
היו"ר אמנון רובינשטיין
תקנת משנה 32(א) מאושרת.

תקנת משנה (ב) מאושרת.

תקנה33-מניעת אבק
גיל אבט1בי
"פליטת אבק" זה משהו מאוד גורף. זה אכן חיוני אבל בואו נחשוב מהצד השני, מהצד האכיפתי. מה זה

"פליטת אבק"?
שמעון ליאור
זה מחייב עוד כיסוי של הקרונות.
גיל אבטובי
אבל גם כשיש כיסוי יכול להיפלט אבק. הרי זה לא קרון אטום. זה משה1 שהוא גורף לטעמי.
שמעון ליאור
השיקול להכניס את התקנה הזאת היה גם מטעמי איכות הסביבה, בגלל שרכבת נוסעת גם באיזורים

שהם מאוכלסים וגם באיזורים לא מאוכלסים והיא מובילה הרבה מאוד צובר אבקתי וגרגרי.
גיל אבטובי
אני לא א1מר שזה לא יהיה. זה צריך להי1ת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ל

אני לא יכול להיכנס לרמת פירוט כזאת. אם יעמידו לדין אז השופט יתחשב בזה. הכל בגבולות הסבירות.
אסתר אורן
נאמר במפורש "אמצעים מתאימים", כל1מר: לכמ1ת קטנה - אמצעי זה, ולכמות גדולה - אמצעי אחר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אפשר לכתוב "אמצעים סבירים"?
שמעון ליאור
"אמצעים מתאימים".
היו"ר אמנון רובינשטיין
גברת אתי בנדלר, אולי את זוכרת, האם יש לנו דבר דומה במשאיות?
שמעון ליאור
כן, נכ1ן. שם נאמר "אמצעים סבירים".
יצחק שונמי
לכל קרונות הרכבת יש פתחים שנסגרים. אם סוגרים אותם אז אין התזה ואין פיזור של אבקה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו מאשרים את תקנה 33.

תקנה 34 - מניעת אבד, נפיץ

האם יש הערות? אם לא, אנחנו מאשרים את תקנה 34 .

תקנה 35 - קרון דולף

פה על אחת כמה וכמה. האם יש הערות לגבי תקנה 35? היא מאושרת.

תקנה 36 - אמצעי זהירות בגזים

תקנה 36 מאושרת.
פרק ד'
חומר מסוכן ארוז

תקנה 37 - אריזת חומר מסוכן וסימונה

האם יש הערות לגבי תקנה 37?
אבישי מיכאלי
אני המפקח, אחראי חומרים מסוכנים במשרד התחבורה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חצה לשא1ל אותך, האם כל זה יופעל גם?
אבישי מיכאלי
אני מקווה שכן. אם יהיו אמצעים לפקח אז זה יופעל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו יושבים שעות ודנים אך יש לי תחושה שזה גם לא יופעל. זה מאוד מתסכל את חברי הכנסת.
שמעון ליאור
אדוני הי1שב-ראש, זה יופעל. זה כלי עבודה.
אבישי מיכאלי
לגבי תקנת משנה (א) לאחר "באריזה התואמת את החומר המסוכן הארוז בה, שאישר המפקח", אני

רוצה להוסיף גם "מסוג שאישר המפקח". אני לא אעמוד ליד כל אריזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הערה נכונה, זה מק/בל. "מסוג שאישר המפקח". פרס לכך, האם יש הערות?
נטע כהן
ברשותך, א1לי אפשר לחזור רגע ולשאול שאלה לגבי תקנה 36. כאשר נכתב "ינקוט אמצעים כנדרש

על-פי דיך, למה הכ1ונה?
שמעון ליא1ר
למשל פקודת הבטיחות בעבודה שמדברת על זה. יש הרבה מאוד ח1קים שעוסקים בזה, למשל חוק

חומרי נפץ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
"דין" זה כל מה שיש. תקנה 37 מאושרת.

תקנה 38 - הסרת תוויות סימון מאריזה ריקה

זה במקביל להסרת סימון מהקרונות, נכון?
שמעון ליאור
נכון. כאן מדובר כאילו על מכולות. תסתכלו על זה בהיבט של מכולה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בעצם הכל זה מכולות, נכון?
שמעון ליאור
לא הכל. יש מכולות אבל קודם דיברנו גם על הובלת צובר, כשאין אריזה לחומר, כשישר הוא נוגע

בדפנות הקרון. ויש גם "איזו-טנקים".

ל
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון, אני חוזר בי מההערה. האם יש הערות לתקנה 38? אם לא, היא מאושרת.תקנה 39 - המעלה או ריקון של חומר מסוכן

"המכלה" זה .containerizationהאם יש הערות? תקנה 39 אושרה.

תקנה 40 - איסור אחסון תומר מסוכן ארוז

זה נראה לי סביר. הכל ה1א במסגרת הסבירות.
שמעון ליאור
אני רוצה להעיר הערה בנקודה הזאת. לפעמים נשמעות טענות על חומרים מסוכנים שנמצאים בתחום

של תחנות רכבת קר1ב לאיז1רי מג1רים. התקנה הזאת באה להבהיר ולומר: ש1ם דבר לא נוגע בקרקע של

התחנה. ישר מהמשאית לרכבת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כלומר אין תחנת ביניים על הקרקע. אז למה לא לכתוב את זה?
שמעון ליאור
כתוב "לא יאוחסן". כשנשאלת שאלה כזאת אני מסתכל על החריגים. למשל אם תהיה דליפה של חומר

מסוכן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
קיבלתי את ההערה.
גיל אבטובי
אני מבקש לשאול לגבי "בתחום המסילה": כשאתה מאחסן ח1מרים מסוכנים כלשהם בנמל וזה בתחום

המסילה, המסילה היא בתח1ם הנמל אבל זה נכלל ב"תחום המסילה".
שמעון ליאור
זה לא תחום המסילה. זה בנמל. זה בתוך שטח הכרזת נמל. הוחלט ש"שטח" זה גם "שטח הכרזת

נמל". אני לא מאחסן בתחום המסילה אף פעם. יש הגדרה בפקודת מסילות הברזל ל"תחום מסילה".

המסילה היא טווח של כ-8-7 מטר מכל צד מציר המסילה. אני לע1לם לא מאחסן שם. אני מאחסן במקומות

יותר רח1קים.
אסתר אורו
לאור קריאת התקנות יש לי הערה. משהו צריך לבוא אחרי המילים "לא יאוחסן" כי אחרת "זולת לפרק

הזמן הדרוש לצורך שינועו" יחול גם על אחסנה, 1לא לזה התכ1ונו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הנקודה ברורה. אחסנה אסורה באיס1ר מ1חלט ואילו החזקה זמנית מותרת.
שמעון ליאור
אבל כתוב: רק לצורך השינוע.

ל
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא רוצה להיכנס לוויכוח ביניכם. בר1רה הכוונה. תשרבטו כעת משהו. אם זה יהיה מוכן, נקרא אותובסוף הדיון. נחזור לתקנה 40 בסוף הדיון.

תקנה 41 - רכב הטעון בחומר מסוכן ארוז

יש הערות? תקנה 41 מאושרת.

תקנה 42 - אמצעי זהירות בכלי קיבול

יש הערות לגבי תקנה 42? תקנה 42 מאושרת.
פרק הי
הוראות שונות

תקנה 43 -שמירת דינים

תקנה 43 מאושרת.

תקנה 44 - עונשין

זה מתואם עם משרד המשפטים?
א0תר אורו
כן. הכל עבר את משרד המשפטים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תקנה 44 מאושרת.

תקנה 45 - תחילה

אני בדרך כלל בענייני הומרים מסוכנים בעד תהילה מהירה אבל שמעתי את המפקה ואני לא יודע. האם

תוך 3 חודשים המערכת תהיה מוכנה לזה?
יצהק שונמי
אנחנו כבר אירגנו את כל המפעלים שאנחנו עובדים מולם לעב1ד לפי התקנות האלה. הפכנו את זה

בזמנו לנוהל פנימי של הרכבת. הם כולם מודעים לכך ופועלים אפשר להגיד ב-95% לפי התקנות האלה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם יש הערות לעניין "90 ימים"? אם לא, תקנה 45 מאושרת.
אתי בנדלר
יש לי הערה לעניין תקנה 44. כשאתם אומרים שזה עבר את משרד המשפטים האם זה עבר גם

מבהינה מהותית של גובה העונשים? מה שמוצע כאן בעצם זה עונש אחיד על כל התנהגות בניגוד לתקנות

אלה, בין אם מדובר למשל ביחיד ובין אם מדובר בתאגיד. נדמה לי שהי1ם מקובל לקבוע בכל זאת עונשים

שונים לגבי יחיד ולגבי תאגיד שעבר עבירה. יתרה מכך, אני לא בטוחה, נדמה לי שאם הייתם בוחנים

בקפידה הייתם רואים שיש הוראות שאם נוהגים בניגוד אליהן זה עבירה אבל היא פחותה בחומרתה

מעבירה על ה1ראות אחרות, שאלה ממש דברים מאוד בסיסיים. כאן מוצע עונש אחיד ברמה הנמוכה ביותר,

לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין. הייתי מציעה לשקול את העניין הזה שוב.

7
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מקבל את ההצעה. שאלתי על משרד המשפטים מהבחינה המה1תית, לא מהבחינה הפרוצד1רליתשל הניסוח.
א0תר אוח
זה עבר את הניסוח של גברת עליזה רוזן.
אתי בנדלר
זה לעניין הני0וה אבל אני מדברת על גברת משיח ועל גברת וייסמן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש להעביר למשרד המשפטים את ההערות של עו"ד אתי בנדלר. אני חושב שהן הערות מאוד

נכונות. יש כאן עביר1ת שאם הן מבוצעות על-ידי תאגיד צריך לתת ע1נש אדיר כלכלי כדי להרתיע. אנחנו לא

מעוניינים לשלוח אנשים לבית-0והר אבל צריך להטיל קנסות מרתיעים כדי למנוע את המצב הזה, שבו

אנשים מסכנים את בריאות הציבור. אני כל הזמן פונה בעניין זה למשרד לאיכות הסביבה ואומר שצריכים

להיות כמה עונשים לדוגמא כדי לשנות נורמות. ממש בלתי אפשרי מה שק1רה בארץ. אנחנו כמו מדינת עולם

שלישי מהבחינה הזאת.
נטע כהן
למיטב ידיעתי הפקודה לא מאפשרת לקבוע עונש חמור מזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש לבדוק את זה בדיקה נוספת. את זה אני מבקש לצרף לשורת הנושאים שביקשתי לגביהם

הבהרה. אני מבקש את הנוסח המוסכם שייציע המשרד להעביר אלינו בכתב. אנחנו נעביר את זה בין חברי

ה11עדה 1אם לא תהיינה להם הערות, או ליועצת המשפטית, אנחנו ניראה את הנוסח הזה כמאושר.
אתי בנדלר
אני מציעה שאם לא יהיו הערות זה יהיה על סדר היום של הוועדה באחת מישיבותיה, אבל שלא יוזמנו

אליה מוזמנים אלא חברי הכנסת בלבד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר. אבל כל השאר, תקנות מסיל1ת הברזל (שינוע חומרים מסוכנים), התשנ"ח-1997 - מאושר

על-ידי הוועדה. אני מבקש שהנוסח שלכם יגיע לוועדה תוך שבוע ימים מכיוון שאנחנו לא יודעים מה אורך

חייה של הכנסת והתקנות האלה מאוד מאוד חשובות (למרות שיש הסדרים פנימיים).
אבישי מיכאלי
הייתי מבקש לשאול לגבי סמכ1יות האכיפה. האם לא צריך במפורש לציין סמכוי1ת אכיפה לגבי גורמים

אשר מורשים לבצע סמכ1י1ת אכיפה בתח1ם הרכבת?
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה נושא חדש. אני לא יכול להיכנס לתוכו כרגע. תגישו נוסח נוסף של תקנות נוספות. נושא האכיפה הוא

נושא מסובך ומורכב. אם יש עמדה חד-משמעית של המשרד היה צריך לכלול אותה מלכתחילה. אני לא יכול

כעת לפתוח את היריעה. זה יעכב את התקנות האלה ולא נוכל להכין אותן.
שמעון ליאור
מה לגבי ההערות המקצועיות שאמרת שבתום הדיון נדון בהן? האם אנחנו נישאר עכשיו לדון בהן?
היו"ר אמנון רובינשטיין
הצעתי שתוך שבוע ימים תעבירו לב1 הצעת נוסח שמקובלת עליכם, על המשרד לאיכ1ת הסביבה ועל כל

הגורמים.
שמעון ליאור
תוך שבוע אי אפשר יהיה לקבל אישור על-ידי כולם.
אסתר אורן
אולי אנחנו יכולים לשבת פה עכשיו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תשבו כעת. יש לכם את הרשימה של 7 הנושאים.
קריאה
לנו יש נושאים אחרים. אנחנו כבר סיכמנו בינינו. נגיש לכם את ההצעה שלנו בכתב.
קריאה
אנחנו לא נגמור את זה בשבוע.
היו"ר אמנון רובינשטיין
רבותי, אני אומר לכם, אם אתם חצים את התקנות האלה אז תשבו כעת, תגמרו את זה ואולי אני אפילו

אעשה ישיבה נוספת של הו1עדה היום כדי לאשר את זה. אנחנו לא יכולים ללכת בקצב איטי כשאנחנו לא

יודעים מתי תתפזר הכנסת.
משה ורדי
אני מבקש בכל אופן נקודה אחת להוסיף, לגבי אמצעי מיגון (בתקנה 27(א)), להוסיף רק 3 מילים
בסיפא
"כפי שייקבע המפקח". הייתי רוצה בכל א1פן שהמפקח יקבע את רשימת ציוד המיגון, ולא להשאיר

את זה פתוח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש שעל ההצעה הזאת יחול אות1 דין כמו על 7 ההצעות האחרות. תביאו נוסח מוסכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35

ל

קוד המקור של הנתונים