ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/07/1998

הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994, מאת חבר הכנסת דן תיכון -בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 5

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 307

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. י"ד בתמוז התשנ"ח (8 ביולי 1998), שעה 10:45

נכחו;

חברי הוועדה;

אברהם פורז - מ"מ היו"ר

אבי יחזקאל

עבד-אלמאלכ דהאמשה

נסים ההן

יהודה הראל

גדעון עזרא

שלום שמחון

חברי הכנסת;

צבי הנדל

איתן כבל

יוצעת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון

קצרנית; חדוה בנקין

טדר-היום;

הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994, של חבר הכנסת דן תיכון -

בקשה לדיון מחדש ודיון מחודש בסעיף 5.הצעת חוק משק הדלק (קידון התחרות), התשנ"ד-1994, מאת חבר הכנסת דן תיכון -

בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 5
היו"ר אברהם פורז
אני פותח את הישיבה.
חברי הכנסת, בפנינו נושא אחד
בקשתו לרביזיה של חבר הכנסת דהן לגבי סעיף 5

להצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות). להזכירכם, סעיף 5 אומר:

"(א) בתקופה של חמש השנים, שתחילתן במועד התחילה, יהא רשאי אדם, המחזיק

במקרקעין כחוכר או כבר-רשות מכוח חוזה עם המינהל, להקים תחנת תדלוק על המקרקעין,

ועל אף האמור בחוזה או בהחלטות המינהל, לא יהיה צריך להחזיר המקרקעין למינהל בשל

כך; אין בהוראה זו כדי לפטור אותו אדם מקיום יתר הוראות החוזה שבינו לבין המינהל,

או מקיום הוראות כל דין, לרבות הוראות בדבר תשלום כלשהו החל לפי כל דין או חוזה.

(ב) בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיציין, רשאי המינהל להודיע לאדם מסויים, המחזיק

במקרקעין כבר-רשות של המינהל, כי הוראות סעיף קטן (א) בדבר פטור מהחובה לההזיר

המקרקעין למינהל, לא יהולו עליו".
נסים דהן
אני אסביר את ההסתייגות שלי.
היו"ר אברהם פורז
בשלב הזה יש רק הצבעות, אבל אתה יכול להסביר בקצרה.
צבי הנדל
אני מציע שאם בקשת הרביזיה תתקבל, הוא יסביר.
היו"ר אברהם פורז
נאפשר לו בכל זאת להסביר במשך דקה או חצי דקה.
נסים דהן
רבותיי, כל מטרת החוק היא לקדם את נושא התחרות במשק הדלק במדינת ישראל, קרי:

לא במסוף הכניסה של הדלק, אלא במסוף היציאה של הדלק. הווה אומר, שאנחנו חברי

הכנסת רואים כמטרה ציבורית נאותה - ואני מדגיש את זה בכוונה - לקדם את התחרות

במשק הדלק על ידי זה שנרבה ככל האפשר תחנות דלק שלא מאותה חברה.

ברגע שאנו מחוקקים חוק האומר שמי שעומדת לרשותו קרקע יכול להפוך אותה בקלות

לתחנת דלק, הסבירות היא שתחנות דלק גדולות, מבוססות, ותיקות יממשו את הסעיף הזה

יותר מתחנות דלק חדשות וצעירות. זו דעתי, ולכן אני מבקש שבסעיף הזה בלבד ייאמר,

שהזכות הראשונית בקרקע כזאת תהיה לתחנות דלק חדשות, עד שהן יגיעו ל-100.

/אני רק רוצה לספר לכם, שאחרי שההסתייגות שלי פורסמה בכלי התקשורת, קיבלתי

עשרות טלפונים, גם מחברות דלק גדולות שהתנגדו ודיברו על אפליה, אמרתי: נניח

שהייתם חברת דלק קטנה. היה לכם אי פעם סיכוי לדבר עם בעל קרקע אם לא היתה לכם

עדיפות?
איתן כבל
למה לא?
היו"ר אברהם פורז
רבותיי, אם תהיה רביזיה, אנחנו נפתח את הדיון בסעיף, כמובן. נעבור להצבעה.
לאה ורון
חבר הכנסת הנדל מצביע במקום חבר הכנסת גבאי. חבר הכנסת כבל, במקום מי אתה

מצביע?
איתן כבל
- במקום חבר הכנסת אלי גולדשמידט.
היו"ר אברהם פורז
רבותיי, מי בעד קיום רביזיה בסעיף 5?

הצבעה

בעד בקשת חבר הכנסת נ' דהן לקיים דיון מחודש בסעיף 2-5

נגד - 5

בקשת חבר הכנסת נ' דהן לקיים דיון מחודש בסעיף 5 לא נתקבלה.
היו"ר אברהם פורז
אין רביזיה. אנחנו מעלים את החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
נסים דהן
עם הסתייגות שלי, כמובן.
גדעון עזרא
אני מבקש לרשום הסתייגות.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני מבקש לרשום הסתייגות.
צבי הנדל
גם אני מבקש לרשום הסתייגות.שלום שמחון;

גם אני מבקש לרשות הסתייסות.
יהודה הראל
גם אני מבקש לרשום הסתייגות.

אתי בנדלר;

חבר הכנסת נסים דהן רושם הסתייגות לסעיף 5, ואני מבינה שחברי הכנסת עזרא,

דהאמשה, הנדל, שמחון והראל מבקשים לרשום הסתייגות כלשהי.
היו"ר אברהם פורז
אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:00)

קוד המקור של הנתונים