ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/03/1998

הצעת חוק משק הדלק (קדום התחרות), התשנ"ד-1994, של חבר הכנסת דן תיכון - הצבעה על חלוקת החוק

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסת לא מתוקןפרוטוקול מס' 247

מישיבת ועדת תכלכלה

יום שני. כ"ה באדר תתשנ"ח (23 במרץ 1998), שעה 12:15
נכחו: חברי הוועדה
אברהם פורז - היו"ר בפועל

אבי יחזקאל - היו''ר

עזמי בשארה

אליהו גבאי

אלי גולדשמידט

חיים דיין

אברהם הירשזון

יהודה הראל

יצחק וקנין

איתן כבל

עבד-אלמאלב דהאמשה

גדעון עזרא

מאיר שטרית

שלום שמתון
מוזמנים
יוסי ישראלי - המשרד לתשתיות לאומיות, מנהל הדלק

עו"ד דרורה ליפשיץ - משרד האוצר, לשכה משפטית

אביטל שטרנברג - משרד המשפטים

עמירם בם - משרד המשפטים, מתמתה

משה אהרוני.. - מינהל מקרקעי ישראל, אגף שיווק וכלכלה

עו"ד אורלי מירון - ההגבלים העסקיים

אויר גורביץ - ההגבלים העסקיים, מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
יועץ משפטי
אתי בנדלר
קצרנית
אסתר מימון
סדר חיום
הצעת חוק משק הדלק (קדום התחרות), התשנ"ד-1994, של חבר הכנסת דן תיכון

- הצבעה על חלוקת החוק.הצעת חוק משק הדלק (קדום התחרות). התשנ"ד-1994. של חבר הכנסת דן תיכון - הצבעה על

חלוקת החוק.
היו"ר בפועל אברהם פורז
רבותי, אני מתבבד לפתוח את הישיבה.
מאיר שטרית
אני רוצה לומר משהו לחדר. .
היו"ר ובפועל אברהם פורז
אני תייב לתת ליושב ראש הקואליציה יחם של כבוד.
היו"ר אבי יחזקאל
אני מבקש להעיר כמה הערות לפרוטוקול, שהו חשובות מבחינתי. לפני שאני אצביע,

ואני בעד פיצול, אני מבקש להודיע לפרוטוקול, שסוגיית העבר תידון -מיד עם פתיחת המושב

הבא, ודיברתי עם חבר הכנסת פורז שימשיך להוביל את הסוגייה הזאת. שלא יחשוב מאו

דהוא שבזה שאנחנו היום מפצלים את ההצעה. קרי דנים בעתיד, אנחנו הולכים לקבור את

העבר.

דעתי האישית, שגם נבקש מתמשלה את עמדתה בגין העבר, ואם לא נקבל את עמדתה,

כפי שהציע חבר הכנסת גדעון עזרא, אנחנו מודיעים פורמלית לפרוטוקול, שוועדת הכלכלה

תדון בסוגיית העבר ותקבל החלטות במהירות האפשרית בגין סוגיית העבר.
יהודה הראל
.

במידה שיחליטו עכשיו על פיצול.
היו"ר אבי יחזקאל
ועדת הכלכלה מודעת, וחבר הכנסת פורז ואתרים מודעימ לכך, שבעיית העבר היא גורם

מכשיל עיקרי לתחום התחרות במשק הדלק. ולכן, מה שאנחנו עושימ היום בעניין הפיצול הוא

לקדמ ולהאיץ את התהליך, אבל לא קוברים את העבר. תודה.
אברהם הירשזון
הוא ייקבר מעצמו.
היו"ר בפועל אברהם פורז
חבר הכנסת שטרית, בבקשה.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, שוחחתי איתך לפני הישיבה. אני רואה בהצעה שמונחת כאן לפנינו

שבעצם "ועדת הכלכלה מחליטה, בהתאם לסעיף 121 לתקנון הכנסת, להרשות לוועדת

הכלכלה לדון ולהביא בפני הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, חלק נוסף מהצעת חוק

משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994, כך שיכלל בו סעיף 1 להצעת החוק". מה זאת

אומרת?
היו"ר בפועל אברהם פורז
סעיף 1 הוא מעיף שקובע מגבלות לגבי התקשרות בעתיד.
מאיר שטרית
זאת אומרת, שאתה כבר קובע מה יפוצל?
היו"ר בפועל אברהם פורז
לא. מה שקרה זה כך: בהצעת החוק המקורית של דו תיכוו, שאגב הוא תומך בפיצול,

הוא היה באו בישיבה הקודמת ותמך בפיצול, היו למעשה שני סעיפים: פתיחת חוזי העבר

והגבלות לגבי העתיד. אנחנו הכנסנו בל מיני מרביבים נוספים, שלא היו בבלל בהצעתו. לבן,

היועצים המשפטיים שדיברו על זה חשבו איך פותרים אח הסוגייה הזאת, ואז הם הציעו לנו

את הנוסח. למעשה הבל פתוח בידינו. זאת אומרת, אחרי שתתקבל החלטת הפיצול--
יהודה הראל
אם תתקבל.
היו"ר בפועל אברהם פורז
---כשנתכנס בישיבה הבאה, אנחנו יבולים לקבוע מה אנחנו רוצים להביא בשלב הראשון

ומה אנחנו רוצים להביא בשלב השני. ידינו אינו כבולות.
מאיר שטרית
מה זת ''הניסוח שייבלל בו סעיף 1 להצעת החוק"?
היו"ר בפועל אברהם פורז
סעיף 1, זאת אומרת, שאנחנו נביא בפעם הבאה את הסעיף שמדבר על הגבלת

התקשרויות עתידיות. למה? כי זה היה בתוך מה שעבר קריאה ראשונה.
מאיר שטרית
הצעת לסדר. אני שומע שיש מחשבות שניות בממשלה בעניין של חוק משק הדלק. אם

מוסכם עליכם, אני מבקש, ואני יודע שאין לי זכות פרלמנטרית לעשות זאת, כי מיצו כבר את

הזבויות של התייעצות סיעתית ובן הלאה, אני רוצה לבקש, אם מקובל עליך, לתת פסק זמן

נוסף של עוד שבוע או שבועיים.
היו"ר בפועל אברהס פורז
שום דבר לא יבול להתקלקל אם המליאה תיתן לנו סמבות לפצל את החוק. אנחנו לא

חייבים לפצל.
מאיר שטרית
אנחנו נצביע נגד.
היו"ר בפועל אברהם פורז
חבר הבנסת מאיר שטרית, חבל שתצביע נגד, בי בל מה שאנחנו מקבלים זאת האפשרות

לפצל, לא חובה לפצל.
לאה ורוו
אני מבקשת ממי שאינם חברי הוועדה להגיד את מי הם מחליפים.
חיים דיין
אני מחליף את חבר הכנסת אליעזר זנדברג.
איתן בבל
אני מחליף את אלי גולדשמידט.
לאה ורון
ועדת הבנסת הודיעה לנו שחבר הכנסת ויינברג מחליף את יהודה הראל.
יהודה הראל
אני מחליף אותו להצבעה, כי הוא לא יכול להגיע.
היו"ר בפועל אברהם פורז
יש כא1 13 חברי ועדה.

רבותי, מי בעד לפצל את החוק כפי שהוצע? ירים את ידו - 6.

מי נגד פיצול החוק? - 6.

מי נמנע? - 1.
היו"ר בפועל אברהם פורז
רבותי, אין רוב לפיצול החוק.

ההחלטה בדבר חלוקה נוספת של הצעת חוק משק תדלק

(קידום התחרות). התשנ"ד-1994 - לא התקבלה
אברהם הירשזון
אמרנו לכם לדתות את ההצבעה.
היו"ר בפועל אברהם פורז
אם אתם רוצים לטרפד את הרפורמה במשק הדלק, האחריות עליכם, לא עלי.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים