ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/02/1998

צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי התוספת לחוק), התשנ"ז-1997 בדבר הפעלה ופיתוח מסוף קרני

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 228

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. כ"ח בשבט התשנ"ח(24 בפברואר 1998). שעה 13:30

נבחו;

חברי הוועדה; אבי יחזקאל -- היו"ר

גדעון עזרא

מוזמנים;גבי נאוה - יועמ"ש, משרד התחבורה

אבי קוסטליץ - מנכ"ל רשות שדות התעופה

גדי רובין -- יועמ"ש, רשות שדות התעופה

מנחם זליחובסקי - סמנכ"ל מסופי גבול, רשות

שדות התעופה

יואב אורן - עוזר לסמנכ"ל מסופי גבול,

רשות שדות התעופה

אופיר קרני - רפרנט אגף תקציבים, משרד

האוצר

דרור שלומי - רא"נ כלכלה מתאס הפעולות

בשטחים, משרד הביטחון

מנשה חדד ~ יו"ר מועצת המובילים

דוד כוכבא - מנכ"ל מועצת המובילים

יאיר ליפשיץ - מועצת המובילים

היועצת המשפטית; אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון
קצרנית
רויטל יפרח

סדר-היום; צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי

התוספת לחוק), התשנ"ז-1997 בדבר הפעלה ופיתוח

מסוף קרני.צו רשות שדות התעופה (הוראת שעה) (שינוי התוספת לחוק).

התשנ"ז-1997 בדבר הפעלה ופיתוח מסוף קרני
היו"ר אבי יחזקאל
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. בישיבה הקודמת ביקשתי מכס להביא

נתונים נוספים, ואכן כבקשתי העברתם את הנתונים האלה. בהמשך לסיור ועדת
הכלכלה במעברים הבהרתם לנו כדלהלן
1. האגרה שתוטל על משאיות מטען במסוף המטענים קרני תהיה זהה לאגרה

המותרת למשאיות מטען בשאר המסופים המנוהלים על ידי הרשות.

2. גובה האגרה על משאית מטען הינו אחיד ועומד על סך של כ--118 שקל

חדש, ועודכן אחת לריבעון בהתאם לשינוי בשער החליפין.

3. בנוסף, מותרים דמי טיפול שנועדו לכסות את עלות הפעלת המסוף

בהתבסס על תפיסת ההפעלה והביטחון שאושר על ידי גורמי הממשלה.

גובה דמי הטיפול.,,

אגב, אתם רשאי לקבוע את דמי הטיפול ביוזמתכם? זה היה הנושא שבזמנן

התעכבנו עליו.

אזכיר לך שבזמנו רצינו לקחת את הכל בדמי הטיפול ואתה אסרת שנפצל

כדי שחלק יהיה בשליטתנו ובפיקוחנו. ואו, יצרנו דבר דומה למה שקורה

בשאר המסופים.

כיוון שביקשנו את התוספת הזו לחוק, אמרת ובצדק אדוני יושב הראש

שכוועדה שמפקחת מבחינה ציבורית לא ראוי שהגבייה תהיה תחת הכותרת של

דמי שימוש או דמי טיפול אלא שחלק יהיה תחת האגרות. לגבי החלק הזה אנו

מבקשים שיהיה בדיוק כמו בכל המסופים האחרים. מה שחשוב לנו בעיקר והוא

חקריטי ביותר, להוסיף את מסוף קרני לחוק רשות שדות התעופה.
היו"ר אבי יחזקאל
הבנתי. הבעיה היא שגובים עוד דמי טיפול. אני ביקשתי בזמנו שוועדת

הכלכלה תעסוק בבל סוגיית התשלומים ובעיקר בנושא מסוף קרני. שמא יום

אחד מישהו יאמר שנכנסה פה פוליטיקה לעניין.

מה זאת אומרת דמי טיפול ממוצעים למשאית מטען 185 שקל?
מנחם זליחובסקי
פריקה וטעינה בעיקר.
היו"ר אבי יחזקאל
מדוע לא להביא לאישור ועדת הכלכלה את גבוה דמי הטיפול?
אופיר קרני
אנו, יחד עם רשות שדות התעופה קובעים את גובה דמי הטיפול.
היו"ר אבי יחזקאל
מה מונע מכם להביא זאת לישיבת ועדת הכלכלה?
אתי בנדלר
אולי אבהיר את ההיבט החוקי של העניין. סעיף 29 לחוק רשות שדות

התעופה קובע בסעיף קטן (א) שלו: "הרשות רשאית להציע לשר התחבורה תקנות

בדבר תעריפי אגרות שישתלמו לה או לאחרים בעד השימוש של שדות התעופה של

הרשות ובמתקנים שבהם ובעד השירותים שנותנים בהם היא או אחרים בדבר

סדרי גבייתם ותשלומם". אני מדלגת על קטע וקוראת את הסוף: "כל התקנות

לפי סעיף קטן זה טעונות אישור הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת".

קיימות תקנות רשות שדות התעופה - אגרות במסופי המעבר היבשתיים.

האגרה של 118 שקל היא אגרה שקיימת למעשה בתקנות האלה, והיא אושרה לגבי

כל מסופי המעבר היבשתיים על ידי ועדת הכלכלה. אלא, שהסתבר באותה ישיבה

שחלק ניכר או משמעותי מאותם תשלומים ניגבים בנוסף לאגרה כדמי טיפול.

השאלה שהתבקשת לתת תשובה בקשר אליה היא האם בדמי הטיפול שהרשות רשאית

ליגבות על פי סעיף קטן (ד) לאותו סעיף שקראתי, האומר; "האמור בסעיף זה

לא יתפרש כגורע מסמכות הרשות לתת שרות ולגבות בעדו תשלום אף אם לא

נקבעה לאותו שרות אגרה בתקנות, והוא כשאין חובה על פי חיקוק ליתן אותו

שרות". ואז השאלה שנשאלה היתה האם בדמי הטיפול שהם גובים ושלא טעונים

אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת, לא כלולים רכיבים שהיו אמורים להיות

כלולים באגרה.

בפירוש לא. השאלה היא שאלה לכאורה שמושלכת בסוגייה יותר רחבה. היא

לא רק בהקשר הזה ואני לא מציע לדון בה בהקשר הזה. אני מציע שכל

היועצים המשפטיים ישבו יחד ויראו איך אתם משכנעים האחד את השני. אני

רוצה לומר שלא את כל השירותים הרשות עושה בעצמה. יש שירותים שהרשות

נותנת לקבלנים או לזכיינים. אם אני כופה אותה מראש לתוך המסגרת הזאת.

אני כובל את הידיים בטיפול, הראייה, שיש מסופים שבהם עושים זאת קבלנים

אחרים. לא רשות שדות התעופה.

בסעיף קטן(א) לסעיף 29 אותו קראתי קודם, נאמר בפירוש שתעריפי

האגרות הם בעד שימוש בשדות התעופה של רשות ובמתקנים שבהם, ובעד

השירותים שנותנים בהם היא או אחרים. זאת אומרת, העובדה שזה ניתן עלידי קבלן של הרשות היא לכשעצמה לא פותרת את הבעיה. אלא, שהשאלה הזאת

הוצגה ושוחחתי על כך בטלפון עם עורך דין גבי נאור היועץ המשפטי של

משרד התחבורה וביקשתי ממנו שיתייחס בישיבת הוועדה לנושא הזה.
גדעון עזרא
זהו מסוף ראשון שמצוי בתוך מדינת ישראל נכון? מבחינת הטיפול בתוך

גבולות מדינת ישראל.

אתה טועה. אתה מתבלבל בין הרשות הפלסטינאית למדינת ישראל,
גדעון עזרא
אתה צודק. באופן כללי יכול להיות שמחר יוקם מסוף בג'נין.
אבי קוסטליץ
בעוד שנה וחצי עד שנתיים יהיה מסוף בארז למעבר הולכי רגל.
גדעון עזרא
אני אומר שמחר זה יכול להיות בג'נין או בכל מקום אחר, וזה יכול

להיות יעד שמעביר סחורה מצד לצד בדיוק חצי קילומטר. אני לא בטוח, אבל

יכול להיות שחלקים גדולים מהחוק של רשות שרות התעופה לגבי מעברים

בינלאומיים יאומצו גם לגבי זה? למה אנחנו עושים זאת ביחד? גם מהבחינה

הפוליטית של העניין.

באופן מהותי, במשימה של ניהול מעברים יבשתיים ועל אחת כמה וכמה

המעברים הפנימיים, אנחנו ממלאים שליחות לאומית בעניין. משימה שהמדינה

מטילה עלינו. יש בעיות ואתה בהחלט מעלה חלק מהן. אתה גם יודע שכאשר

וערת הכלכלה סיירה שם, היו אנשים שהסתייגו מעצם הכוונה לתת זאת לרשות

שדות התעופה. כי יש לזה ודאי השלכות שונות.
גדעון עזרא
אין לי בעיה עם רשות שדות התעופה.

לנו יש כללים. אנחנו לא רוצים להרוויח מזה כסף, אבל אנחנו רוצים

שמה שאנחנו נותנים כשירות יהיה במעגל כלכלי סגור. שלא נפסיד ממנו.שר התחבורה יצחק לוי מבין את הרגישות של הנושא? אני מתפלא עליו

מבחינת הגישה שלו.

שר התחבורה היה שם. חבר הכנסת הנדל הביע דיעה אחרת.
גדעון עזרא
למה אי אפשר לשכפל את החוק?
אבי קוסטליץ
זו שאלה נכונה אך מבחינתנו כרגע יש שאלת מיקום. אתה מעלה את השלכת

הרוחב מה יקרה מהר.

ביררתי את הנושא עם רשות שדות התעופה, ולפי סעיף 29 אנו רואים

הבחנה בין האגרה שנגבית עם כניסת ויציאת כל משאית ושרותים אחרים

שניתנים כדמי טיפול, וזה לא כלול באגרה. דמי הטיפול במקרה זה ניגבים

לצורך פריקה והעמסת המשאית מהסחורה מטעמי ביטחון. עד כמה שהבנתי,

לרשות שדות התעופה יש תעריף מאוד מפורט של דמי טיפול לפי סוג הסחורה,

גודל המשאית וכל השאר. לכאורה, דמי הטיפול האלה יכולים להינתן גם על

ידי מישהו שהוא חיצוני.

השאלה היא מדוע דמי הטיפול האלה והפירוט שלהם לא יוצגו ויובאו

לאישור ועדת הכלכלה?
גבי נאור
ברוב המסופים דמי הטיפול האלה ניתנים על ידי גורמים שנשברים על

ידי רשות שדות התעופה. הרשות עצמה אפילו לא נותנת את השירות הזה. אני

מתאר לי שפה, בשלב הראשוני, הרשות תיתן את השירות ולאחר מכן תעביר זאת

לקבלן משנה.
גדעון עזרא
השאלה אם במיכרזים של הרשות הם לוקחים בחשבון את המחיר הזול ביותר

ממי שנותן את השירות?
אבי קוסטליץ
כן. תמיד יוצאים במכרז.
מנחם זליחובסקי
אנחנו עובדים עם הפלסטינאים הרבה מאוד מוצרים שקשה מאוד לתחום

אותם ולבוא איתם לוועדה. ניקח לדוגמא את נושא החול. שלוש פעמים הורדנו

אותו. אני לא חושב שאנו יכולים לבוא לבאן בכל יומיים כדי לשנות תעריף

ודמי טיפול בצורה כזו או אחרת.
אבי קוסטליץ
דווקא הדבר תזה נותן לנו את הגמישות להוריד את המחיר ולא להעלות

את המחיר. אנחנו אף פעם לא העלנו מחיר של דמי טיפול אלא רק הורדנו

אותו.
היו"ר אבי יחזקאל
אפשר לבקש מכם שמדי פעם יוצגו פה דמי הטיפול בוועדה?
אבי קוסטליץ
כן. נעשה זאת בחפץ לב.
היו"ר אבי יחזקאל
אני מרגיש לא נוח מעניין דמי הטיפול. אם אתה קובע אגרה, בסופו של

דבר אתה יכול לקבוע גם אגרה נוספת. האחריות מבחינתנו היא רשות שדות

התעופה. השאלה היא, מנקודת מבט של עין ציבורית בוחנת איך אפשר יהיה

לגרם לכך שהדבר יבוא לוועדת הכלכלה למשל, שהרי על פניו, אני יכול לומר

לך שאני גם לא צריך את האישור של האגרה כפי שאתה מביא אותו לכאן.

גבי- נאור;

לחלק מהפיקוח כבר ניתנה תשובה. אם זה יזם חיצוני אז זה נעשה

במיכרז שהוא אמצעי פיקוח לקבלת השירות במחיר הטוב, והטוב ביותר.
מנחם זליחובסקי
במשרד התחבורה, אגף תכנון וכלכלה ובאוצר, יוצרים 3יקוח כשגובים

דברים כאלה. הם גם בודקים את העלויות והמחיר הראוי.

אבל מי כמוך יודע, שיש לא מעט אגרות ושירותים שמקבלים אישור של

ועדת הכספים למשל. זאת אומרת, הבעיה היא לא אם יש פיקוח ממשלתי. פיקוח

ממשלתי יש, השאלה היא האם אני יכול להביא גם איזה אלמנט טל בקרה

פרלמנטרית.אין בעיה. אם ועדת הכלכלה תבקש מהרשות וממשרד התחבורה אנחנו ברצון

נמלא את משאלתה.
היו"ר אבי יחזקאל
לשם ההגינות, מח המקסימום שאני יכול לבקש?

גבי נאור;

תקבל הסברים לדמי הטיפול ולעלויות ויבואו עם תמחיר לוועדה. תמחיר

הגיוני וברור.
היו"ר אבי יחזקאל
האם אני יכול לאשר את מסוף קרני היום? אין לי ברירה אלא לנסות

ולכרוך את הדברים יחד. אני עושה זאת בצורה מאוד ברורה. האם אני יכול

לאשר את מסוף קרני היום כפוף לכך שבתוך זמן יוצג העניין של דמי

הטיפול?
גדעון עזרא
למתי אתם צריכים את האישור הזה?

גבי נאור;

מבחינת החוק עצמו וועדת הכלכלה לא מתערבת בדמי טיפול. אבל, כבקשה

של ועדח של הכנסת אנחנו נכבד זאת והרשות תבוא עם הסברים ותראה לוועדה

מה הם דמי הטיפול ומה הוא המחיר הזול ביותר.
מנחם זליחובסקי
אולי אחרי תקופה מסויימת שנתחיל לעבוד, כדי שנוכל לבוא ולתת

הסברים ביחס למהות...
גדעון עזרא
יש אגרה גם לפלסטינאים מהצד הפלסטינאי לתוך מסוף קרני?
מנחם זליחובסקי
אין להם אגרה. אני רוצה שנבהיר: אנחנו בונים גם לרשות הפלסטינאית.
דרור שלומי
כל המנגנון הפלסטינאי כולל משכורות האנשים שם והמקומות שאתם

ביקרתם, ממומנים מכספים שהפלסטינאים גובים. אנחנו לא צד לעניין.
גדעון עזרא
זאת אומרת שמשאית שעוברת משלמת פעמיים.
דרור שלומי
משהו מסויים.
מנחם זליחובסקי
אני מציע שאחרי פרק זמן שנעבוד שם ונדע את כמות הסחורות נענה על

השאלות.
אבי קוסטליץ
לגבי לוח הזמנים: לוח הזמנים להפעלת המסוף הוא בסביבות חודש

אוגוסט. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לבניה בסדרי גודל של מעל 20 מיליון

שקל. אנחנו סיימנו את המכרז, ואנחנו לא יכולים לחתום על חוזים כל עוד

איו לנו את החוק. אני מציע, שאחרי שהמסוף יופעל בסביבות אוגוסט, לאחר

שלושה חודשים או חצי טנה טל פעילות, נראה איך המסוף עובד וכמו שהציע

היועץ המשפטי נבוא לכאן שוב,
היו"ר אבי יחזקאל
אתה יודע שטכנית אני יכול להגביל בזמן.

בעיקרון, הבקשה של רשות שדות התעופה להוסיף את מסוף קרני לצו רשות

שדות התעופה היא בקשה לגיטימת ונכונה. דעתי איננה נוהה מכד שיש שתי

פנים לגבייה. האחת, גבייה שמאושרת על ידי ועדת הכלכלה - אגרה של 118

שקלים, והגבייה של מה שנקרא דמי הטיפול או אגרת הטיפול.

נדמה לי שהיום, בגלל מערכות היחסים בין ישראל לפלסטינאים וגם בגלל

מה שציין חבר הכנסת עזרא שבפעם הראשונה מדובר שרשות שדות התעופה תטפל

במסוף עם הרשות הפלסטינית, ראוי שתהיה בקרה ציבורית. כלומר, לא רק

לגובה האגרה אלא גם לסוגייה של דמי הטיפול.

לכן, אני מבקש לאשר ולהוסיף ולברך את רשות שדות התעופה על בך שאנו

מוסיפים להם את מסוף קרני. כמו כן, בכפוף לכך, עם פתיחת המסוף בחודש

אוגוסט, אני מציע שעם פתיחת מושב החורף של הכנסת, נבקש מרשות שדות

התעופה להציג בפנינו את הרכב ופירוט דמי הטיפול. במידה ופירוט דמי

הטיפול יהיה סביר בעיננו, ועדת הכלכלה תסתפק בכך. במידה ולא - ננסה

להביא שינוי בחקיקה עם משרד התחבורה, שיחייב את רשות שדות התעופה

להציג את הרכב או את פירוט דמי הטיפול לאישור ועדת הכלכלה.

ועדת הכלכלה מאשרת את צו רשות שדות התעופה להוספת מסוף מעבר קרני

למסופים הקיימים שבאחריות רשות שדות התעופה.במהלך חודש נובמבר שלאחר פתיחת המסוף, יפורטו דמי הטיפול בפני

ועדת הכלכלה, מאחר ומדובר לראשונה במסוף שעוסק במערכת היחסים עם הרשות

הפלסטינית. ראוי שדמי הטיפול יוצגו בפני ועדת הכלכלה. במידה, ודמי

הטיפול יהיו סבירים - הוועדה תסתפק בכד. במידה ולא - יגישו חברי הכנסת

יחזקאל ועזרא הצעת חוק אשר תחייב את הרשות ואת משרד התחבורה לאשר את

דמי הטיפול לוועדת הכלכלה.

מי בעד ההצעה?

ההצעה אושרה.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(היטיבה ננעלה בשעה 14:10)

קוד המקור של הנתונים