ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/02/1998

תקנות הכלבת (רישוי, סימון וחיסון), התשנ"ח - 1998; תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 216

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י בשבט התשנ"ח (3 בפברואר 1998). שעה 12:00

נכחו;

חברי הוועדה; אברהם יחזקאל - היו"ר

אברהם פורז

מוזמנים;

משרד החקלאות;

פרופ' ארנון שמשוני - מנהל השירותים הוטרינריים

עו"ד גיל להב - לשכה משפטית

דייר אליס גרוס - לשכת הבריאות, באר שבע

בני רובין - משרד המשפטים

משרד הביטחון;

סרך ענת אלביצקי, דייר - מפקדת קצין רפואה ראשי

סגן אייל קלמנט, דייר - מפקדת קצין רפואה ראשי

סא"ל חזי שם טוב - מפקדת קצין רפואה ראשי

יואב גולדיאק - אחראי צער בעלי חיים,

משרד לאיכות הסביבה

הסתדרות הרופאים הוטרינרים;

דייר עדן פוגל - רופאים פרטיים

דייר גידי ציפורי - חבר מזכירות

דייר רפאלוביץ - חבר מזכירות

דייר טומי שדה

דייר רפאל שחף - רופאים פרטיים

דייר אמיר בור

ארגונים להגנה על בעלי חיים;

אתי אלטמן - דוברת תנו לחיות לחיות

יעל ארצי-תשבי - צער בעלי חיים ת"א

נעמה בלו - פינוי חתולים

טרודי גפן - נו"ח

ג'קלין האן-אפרתי - צער בעלי חיים ירושלים

שאול לפיד - מנהל צער בעלי חיים חיפה

ריבי מייאר - יו"ר העמותה למען החתול

הילדה פרידשטיין - צער בעלי חיים ת"א

קוני פרידשטיין - צער בעלי חיים ת"א

דוד רוזן - לב לחי

עו"ד דני שרמן - תנו לחיות לחיות

אליעזר פרקנברג - רשות שמורות הטבעקורוטקין אריה

יועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון

קצרנית; חנה כהן

סדר-היום; 1. תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ה-1997.

2. תקנות הכלבת (רישוי, סימון והיסון), התשנ"ח-1998.1. תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ח-1997
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום תקנות רשות הדואר (דרכי

השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ח - 1997 מיום 25 בנובמבר 1997. הוועדה דנה בתקנות

וסיימה את את הדיון ב-22 בדצמבר 1997, בנוסח שהומצא לה על ידי משרד התקשורת,

כדי למנוע ספקות, ומאחר שהיה רעש בתום הישיבה, לא עולה מהפרוטוקול שהתקנות

אושרו על ידי הוועדה. לכן אני מבקש לאשרר עתה את התקנות כפי שהוצגו בדיון.

אני מעמיד את תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ח - 1997

להצבעה.

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים- אין
החלטה
תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ"ח - 1997 אושרו.

2. תקנות הכלבת (רישוי, סימון וחיסון), התשנ"ח - 1998
היו"ר אברהם יחזקאל
בישיבה קודמת התחלנו לדון בתקנות הכלבת, לכן אני מציע שנקרא את התקנות, נדון

בהן ונאשרן. אם יש לגורמים השונים השגות לגבי אחד הסעיפים אני מבקש לומר אותן

לפני שנאשר את התקנות.

אני מבקש לקרוא את מכתבו של שר החקלאות: "מצ"ב התקנות בנדון. בתקנות מבטלות

תקנות קיימות שהותקנו בשנת 1974 ותוקנו מאז מספר פעמים. החידוש העיקרי בתקנות

הוא קביעת חובת סימון כלבים בסימן קבע והטלת חובת חיסון וסימון גם על בעלים של

חתולים.

"בתקנות נקבעו בהוראת שעה שתי הוראות - האחת מאפשרת להתיר לכל רופא וטרינר

לבצע, בתנאים שנקבעו, חיסון כנגד מחלת הכלבת בכל כלב, ולא רק בכלבים הנמצאים

בתחום מרפאת אותו רופא וטרינר.

"בשלב זה אנו מבקשים לקבוע הוראה זו לתקופת נסיון שתסתיים ביום 31.12.1998.

בתקופת הנסיון יקיימו השירותים הווטרינריים במשרדנו והשירותים הווטרינריים

המוניציפליים מעקב אחר תרומת הרחבת מעגל המתסנים המורשים לגידול במספר הכלבים

המחוסנים ולעדכון שוטף ומדוייק של קבצי הנתונים בעיריות באשר לפרטיהם."השניה מטרתה לאפשר למנהל השירותים הווטרינריים, להתיר לתקופה, שימוש בסימון

שאינו סימון קבע.

"הוראה זו נדרשה מאוור שיש חשש שתלק מהרשויות המקומיות עדיין לא נערבו לסימון

בסימן קבע ויש לתת להן אפשרות התארגנות לכך.

"אודה לו אם תואיל להביא טיוטת התקנות לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת".
אברהם פות
בישיבה הקודמת ביקשתי לא לאשר את התקנות כי הדבר יותר מורכב ממה שהוא נראה

כדבר טכני. אני מוכן לכל צעד סביר שמטרתו להילחם במתלת הכלבת, אבל אסור להסכים

לצעדים שהם בדיס-פרופורציה מומלטת לגודל הסכנה. צריכה להיות פרופורציה בין

האמצעים הננקטים לבין רמת הסיכון. במקרה זה הרחיקו לכת באופן דרסטי בהטלת חובת

החיסון והסימון.

לפי מיטב ידיעתי זו הפעם הראשונה שמחייבים לחסן חתולים נגד כלבת. למרות שאני

יודע שבאופן תיאורטי חתול יכול ללקות בכלבת ואני גם בטוח שיש נתונים סטטיסטיים על

כך שמדי שנה נלכדים חתולים והם חולים בכלבת, אך למרות הכל זה לא מוצדק.

צריו להבין שאנחנו לא צריכים להתנכל לבני אדם שמחזיקים בעלי חיים. זה עכשיו

כבר לא צער בעלי חיים, זח צער הבעלים של בעלי החיים. אסור לנו לעשות כל כך הרבה

צעדים שימאיסו עליהם את החיים, ואז מרב ביורוקרטיה הם יחליטו שהם לא רוצים

להחזיק חיה , או שיפרו את החוק.

היום יש חובת חיסון נגד כלבים ואיזורים שלמים במדינה לא מחוסנים בכלל. במגזר

הערבי כמות החיסונים קטנה מאוד, כך גם בערי פיתוח ובשכונות לא מבוססות. למרות

שיש חוק לא מחסנים במקומות הללו. לכן לפני שמחסנים תתולים, צריך קודם כל לחסן את

כל אוכלוסיית הכלבים.

אני רואה בדאגה את חאפשרות שאכן תוטל חובת חיסון על חתולים, כי אז יראו בכל

חתולי הרחוב כמהווים סכנח להפצת הכלבת ויחסלו אותם. הפעם זה לא יחיה בתירוץ שזה

מטרד, שזה לא נעים תה מפריע, אלא בתירוץ של סכנת כלבת. לכן אני חושב שצריך לדון

ביסודיות רבה מאוד בתקנות, בכל סיפור העלויות, השבבינו, מה התועלת וכוי.

בדברי ההסבר לתקנות ראיתי שכל רופא וטרינר יוכל לחסן, אך לא ראיתי את זה

בתקנות עצמן. עדיין לא ברור לי למה עד היום אנתנו בסיטואציה שלא מאפשרת לכל

רופא וטרינר לחסן בעלי חיים נגד כלבת ולמה בסופו של דבר. בשרשרת הביורוקרטית

החיסון מגיע לעלויות מאוד גבוהות. יוצא שכל אחד בשרשרת מרוויח ובסוף המחיר גבוה

מדי.
היו"ר אברהם יחזקאל
דעתי שונה מדעתו של חבר הכנסת אברהם פות בעניין חיסון חתולים וחיות מחמד. אני

סבור שאם יש חיות מחמד שנמצאות בידי משפחות ואם יש סיכוי כלשהו שחיית מחמד אחת

בלבד עלולה ללקות בכלבת, יש את הזכות להטיל חובה על בעליהן לחסנן. זה בדיוק כמו

הטלת חובה על בעל מכונית לעשות רישוי ולבטח את מכוניתו. לא הייתי מהלך אימים

ואומר שצריך לחסל את חתולי הרחוב, אך איני רוצה לתת לבעלי חתולים פטור מלחסן את

חתוליהם.אני רואה פחות כלבים משוטטים ברחובות, בדרך כלל רק כאלה שיש להם בעלים. יתכן

שהחובה להטיל חיסונים גרמה שפחות כלבים יסתובבו ללא בעלים.
אברהם פורז
שני המקרים האחרונים של כלבת שהיו, חוץ מהחייל שמת מהמחלה, קרו במגזר הערבי

ששם המודעות לחיסונים נמוכה.
היו"ר אברהם יחזקאל
לא הייתי תולה את אי החיסון של כלבים וחתולים בגין רשלנות שנגרמת מחוסר

התייחסות במגזרים מסויימים. לכן לא צריך לומר שיש לחכות עד שיחסנו את כל הכלבים

ורק אחר כך יגיע תור החתולים. דווקא חבר הכנסת פורז שהוא הומניסט ודואג גם לבעלי

חיים ובוודאי גם לבני אדם, צריך לדאוג מכך שברחובות תסתובבנה חיות לא מתוסנות.

לגבי חתולי הרחוב נצטרך למצוא את הפתרון בנפרד. אני גם מזהיר שאם מישהו חושב

שהתקנות הללו מאפשרות חיסול חתולי רחוב ימצא את ועדת הכלכלה נגדו.

לגבי ההצעה לסמן את הכלבים באמצעות שבבים, אני חושב שחבר הכנסת פורז צודק.

מצד אחד צריך להטיל חובת סימון בשבבים, כדי לאפשר לכל הרופאים הווטרינריים בארץ

לחסן נגד כלבת. אך מצד שני יש קביעה של שר החקלאות שלא כולם ערוכים לנושא הזה

ולא ניתן לעשות את המהלך הזה לפני שכל הגורמים ערוכים לכה אני פונה לפרופ'

שמשוני ומבקש שנאשר את התקנה הזו רק לאחר שכל הרופאים הווטרינריים ברחבי הארץ

יהיו ערוכים.

עדיין לא קיבלנו תשובות לנושא העלויות הגבוהות של החיסונים ועלינו להתייחס לכך.
אברהם פורז
אני חושב שצריך לקיים דיון עקרוני לגבי חובת חיסון חתולים, כי זה המפנה בתקנות

הללו.
היו"ר אברהם יחזקאל
בעניין זה היה כבר דיון והדברים ברורים. אנו נקרא את התקנות ונדון בהן, כל אחד יוכל

להביע את דעתו לפני שנאשר אותן.
גיל להב
"תקנות הכלבת (רישוי, סימון וחיסון), התשנ"ח - 1998". "בתוקף סמכויותיי לפי סעיף

16 לפקודת הכלבת 1934 וסעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים ננוסח חדש], התשמ"ה -

1985, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48 (א) לחוק יסוד: הממשלה וסעיף 2(ב)

לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולעניין תקנות 5 ו- 6 בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה
"הגדרות 1. בתקנות אלה - 'המנהל' - מנהל השירותים הווטרינריים במשרד

החקלאות;

"הרופא הווטרינר המחוזי - רופא וטרינר ממשלתי מנהל לשכה וטרינרית במשרד

החקלאות;"הרופא הווטרינר העירוני' - הרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבה

מתגורר, דרך קבע, בעל הכלב או החתול";
חזי שם-טוב
אני מבקש שייקבע שגם הווטרינר של צה''ל יהיה לצורך העניין וטרינר רשותי.
אברהם פורז
צריך לכתוב: רופא וטרינר מתחי ולרבות רופא וטרינר שהוסמך על ידי שר הבטחון,
פרופ' ארנן שמשוני
הסמכנו את הרופאים הווטרינרים בצה"ל לעניין פקודת הכלבת כרופאים וטרינרים

ממשלתיים. לדעתי אין צורך בתיקון, מכיוון שאנו מסמיכים את הרופאים הווטרינרים של

צה"ל כרופא וטרינר ממשלתי.
אתי בנדלר
אם כך אין צורך בתיקון כפי שהציע סא"ל חזי שם טוב.
אברהם פורז
העניין הוא מקור הסמכות. אם מקור הסמכות הוא השירותים הווטרינריים או שמקור

הסמכות הוא שר הביטחון.
אתי בנדלר
אני רוצה להעיר את תשומת לב חברי הוועדה, שבעבר התקנות האלה לא היו טעונות

אישור ועדה כלשהי של הכנסת. היום הן טעונות אישור ועדת הכלכלה משום שהן תקנות

עונשיות. סעיף 12 לפקודת הכלבת קובע כדלקמן: "כל מי שאינו מקיים את הוראות

הפקודה הזאת או כל תקנה שתותקן על פיה או הוראות של כל צו או הוראה שניתנו כחוק

על פי פקודה זו, יהא צפוי בצאתו חייב בדינו לעונש מאסר לתקופה של לא יותר משישה

חודשים או לקנס שלא יעלה על 100 לירות או לשני העונשים כאחד". דהיינו, אי ציות או

הפרת הוראה מהוראות התקנות מהווה עבירה פלילית שהעונש הצפוי לה הוא מאסר עד

שישה חודשים או קנס. זו הסיבה שהתקנות הללו מובאות לאישור ועדת הכלכלה. בהמשך

יש תקנה שדנה באגרות - תקנה 5, שתאושר על ידי ועדת הכספים.
גיל להב
"חיסון" - "חיסון בתרכיב נגד מחלת הכלבת לתקופה שהורה המנהל בהודעה

ברשומות";
ריבי מייאר
היינו מעדיפים שהניסוח יהיה: חיסון בתרכיב נגד מחלת הכלבת שתוקפו למשך תקופה

שנקבעה על ידי היצרן. היצרן מציין שהחיסון הוא לשלוש שנים ואילו החובה היא לתדש

את החיסון מדי שנה.
גיל להב
יש כמה סוגי תרכיבים.
פרופ' ארנון שמשוני
אם רוצים להוסיף את הנוסח הזה לתקנה זה אפשרי, אך לא במקום. מה שנקבע בתקנה

הוא לא תוקף התרכיב, אלא חיסון בתרכיב לתקופה שהורה המנהל בהודעה ברשומות. זאת

אומרת, שניתן לקבוע שהחיסון יהיה לשנה, או שהוא טוב לשנתיים ואז לא צריו לחזור

עליו מדי שנה. הקביעה הזו לא תלויה בתוקף התרכיב.
ריבי מייאר
הכוונה שלנו היא לא שפג תוקפו של תרכיב ספציפי, מדובר על המלצת היצרן לגבי

מועד חידוש החיסון.
פרופ' ארנון שמשוני
לכר אנו לא נוכל להסכים, מכיוון שעל פי הנחיות ארגון הבריאות העולמי כל מדינה

מחליטה על תכיפות החיסונים לפי המצב האפידימיולוגי בכל מדינה.
אברהם פורז
אני מציע לאשר את ההצעה המקורית ושפרופ' שמשוני יתחייב שהוא יבדוק באופן מדעי

אם החיסונים טובים מבחינת המחלה לשנתיים. אין סיבה שהרשויות המקומיות ידרשו

חיסון כל שנה.
פרופ' אתוו שמשוני
בעקבות פניה קודמת כבר ביקשתי מוועדת הכלבת להזמין את כל האנשים שהיו להם

השגות לגבי החיסונים ולבדוק את האפשרות הזו.
אברהם פות
יש כאן רק בעיה של רישוי, כי הרישוי לא יכול להיות לפי הוראות היצרן.
גיל להב
"כלב" - "כלב שגילו עולה על שלושה חודשים";

"חתול" - "חתול שגילו עולה על שלושה חודשים היוצא את בית בעלו לרשות הרבים";
אברהם פוח
אני מציע לכתוב בהגדרה: חתול היוצא דרך קבע. לא יתכן שחתול שיוצא פעם אחת

לווטרינר צריך לעשות חיסון כי יצא את בית בעלו.
לאה ורוו
איר ניתן לקבוע אם החתול יצא פעם אחת או דרר קבע?
רפאל שתף
לדעתנו צריו לחסן כל חתול, כי תתול יכול תמיד לברוח ולהידבק במחלה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני חושב שההגדרה ל"חתול" צריכה להיות כמר ההגדרה אצל הכלב, היינו: חתול

שגילו עולה על שלושה חודשים.
אברהם פוח
יש חתולים שלא יוצאים אף פעם מהבית והם לא יכולים להידבק בכלבת, אלא אם כן

הבעלים שלו חולה כלבת.
היו"ר אברהם יחזקאל
חיית מחמד שעלולה לצאת מהבית עשויה להידבק במחלה.
שאול לפיד
מה שעומד מאחורי הדברים זה לא תמיד שיקול ענייני של הסכנה מכלבת. צריך לקרוא

לדברים בשמם. מאחורי הדרישה לחסן חתולים לא עומדת אך ורק החרדה לשלום הציבור,

אלא יש כאן בעיה של מטהרים. בשירות הווטרינרי יש הכי הרבה תלונות נגד חתולים.

אנשים שחתול דרר להם על האוטו אחרי ששטפו אותו מוכנים לחסל את כל החתולים.
קוני פרידשטיין
אינני מבין את ההתנגדות לחיסון חתולים. האם זה חסכון בכסף? אם יש חיית מחמד

בבית צריך לטפל בה ולתת לה את כל הזכויות כדי שחס וחלילה לא יקרה לה משהו. לפי

תקנון אגודת צער בעלי חיים, לפני שמוסרים חתולים לאימוץ יש לחסן אותם.
משה רפאלוביץ
איני מבין מהיכן לקוחה הטענה של מר שאול לפיד. רב התלונות אינן נגד חתולים, אלא

להיפך, נגד כלבים שמסכנים יותך את הציבור ומפחידים יותר.
אברהם פוח
50 שנה לא חיסנו חתולים ואף אחד לא מת מזה.
משה רפאלוביץ
מות הילדה מכלבת נגרם מנשיכת חתול.
היו"ר אברהם יחזקאל
זו שערוריה לעשות אבחנה בין כלב לחתול.
משה רפאלוביץ
אנחנו בעד לחסן את כל החתולים במדינה. עובדה שכל נציגי הווטרינריים, גם אלה

שיושבים לפעמים משני צידי המתרס, תמימי דעים בדבר הזה. כל בעלי המקצוע שמבינים

בעניין הזה בעד חיסון חתולים.
אברהם פורז
כמה אנשים נפטרו מנשיכת חתול חולה כלבת? זה צעד לא נחוץ.
משה רפאלוביץ
כמה אנשים מתו כתוצאה מכך שנפל להם מטוס על הראש? למרות זאת עדיין יש תקנות

תעבורה ורוצים להזיז את חירייה.

אם המחלה תיכנס לתוך אוכלוסיית החתולים העירונית תהיה בעיה גדולה.
אברהם פורז
מימלא חתולי הרחוב לא יהיו מחוסנים.
היו"ר אברהם יחזקאל
בישיבה הקודמת נמסרו נתונים שמתוך 5,000 מקרי כלבת או חשד לכלבת, החשש של

10% מהם היה בגלל שהם באו במגע עם חתולים נגועים.
משה רפאלוביץ
אני לא מבין מהיכן באה ההתנגדות לחסן את החתולים. אם זה בגלל כסף, הרי מדובר

על חיסון חתולים במחירי עלות. גם הסימון בשבב הוא במחירי עלות. אם משווים את

מחירי הטיפול בחיית מחמד למחיר החיסון, הרי שהטיפול הממוצע עולה פי שניים

מהחיסון עם השבב ביחד. לדעתי ההתנגדות אינה עניינית וברור שבמצב החירום שמדינת

ישראל נמצאת בו היום מבחינת הכלבת אין לה מקום.
היו"ר אברהם יחזקאל
מדוע זה הגיוני שאם יש כלב צריך לחסן אותו ואילו כשיש חתול לא צריך לחסנו?
טרודי גפו
אני רוצה לדבר בשם האנשים שמטפלים בחתולים. אני מוכנה לחסן את כל החתולים

שלי, ויש הרבה חתולים שבאים לחצר שלי כדי לאכול. הבעיה שאני יכולה להחזיק רק

שמונה חתולים, אך יש 30 שבאים לאכול. מה אני יכולה לעשות אם אני יכולת לטפל

באופן קבוע רק בשמונה חתולים, אך כל היתר שבאים רק לאכול לא ניתן לתפוס ולטפל

בהם. עשיתי לחלק מהם עיקור, אר אם גורמים לחתול להיכנס לכלוב הוא לא יחזור יותר.

הייתי מוכנה לחסן גם את יתר החתולים שמגיעים אליי, אך אי אפשר לתפוס אותם. מה

יקרה עם אותם חתולים?
היו"ר אברהם יחזקאל
מדוע צריו לחיות שוני בין כלב ותתול? מדוע אחד שכלב נשך אותו יכול לדעת אם

הכלב חוסן אם לא. ואילו מי שננשך על ידי תחול לא יכול להיות בטוח שהחתול מחוסן.
אברהם פורד
בכל מקרה שמים את הכלב או החתול בהסגר, גם אם הם מחוסנים.
טרודי גפו
לחתולים האלה איו מגע עם בני אדם וקשה מאוד לתפוס אותם, אני מבקשת שלא תהיה

הרעלה של חתולים, כי גם אם יש חתול שחוסן הוא יכול למות מהרעלה.
אברהם פורז
צריך לזכור שחתולי הבית הם 10% בלבד מאוכלוסיית החתולים.
יואב גולדיאק
זווית הראיה שלנו היא גם הדאגה לבעלי חיים וגם דאגה לאנשים שמעוניינים להחזיק

בעלי חיים. שאם יהיו תקנות כאלה אנשים לא יוכלו להחזיק בעלי חיים בבית והרחובות

יתמלאו בבעלי חיים משוטטים, חתולים שנמצאים רק בבית לא צריכים לחסן אותם. מדובר

בחתולים יקרים ומיוחדים שהבעלים שלהם דואגים בכל יציאה שלהם מהבית שמא יתעברו

או יתלכלכו, מצד שני יש את אוכלוסיית חתולי הרחוב שלהם למעשה אנחנו לא ניתן

חיסון, בתקנות הללו מטילים הגבלות על האוכלוסיה שמחזיקה את חתולי הרחוב ומאכילה

אותם, אלה כדרר כלל ניצולי שואה שלא מסוגלים לראות חיות רעבות. אי אפשר להפור

את כל הציבור שרק נותן אוכל לחתולים לעבריינים, כדי לקחת חתול ולחסן אותו זה אומר

לקנות כלוב מיוחד, כי חתול הוא לא חיה שקל לתפוס אותו. אני מציע לחסן את החתולים

שמוחזקים בבית אך לא את חתולי הרחוב. ניתן לחסן ולעקר את חתולי החצר אך לא ניתן

לעמוד בחובת הסימון,
היו"ר אברהם יחזקאל
אין לי שום עניין לחסן את חתולי הרחוב, אך חיית בית שהיא חיית מחמד מחוייבת

חיסון גם אם היא לא יוצאת מהבית.
מומי שדה
חלק מהנוכחים כאן עושים אידיאליזציה מחיי חתול אשפה. למעשה חיי חתול אשפה

הם חיים קשים. אנו דנים באותם חתולים ברי מזל שמישהו אימץ אותם. אנחנו לא יכולים

לדון במאות אלוי החתולים שאין לנו שליטה עליהם, אני מציע להשוות בעניין זה כלב

לחתול, בגלל שאין לנו כלים לבדוק אם חתול יצא מהבית או לא יצא. אדם שמצהיר שיש

ברשותו חתול זה צריך להיות שווה ערך לכלב, ויש לחסנו, בעלו של החתול יהיה יותך

רגוע להיות בבית עם חתול מחוסן.
חזי שם-טוב
המטרה היא בעצם להגיע לאנשים שמגדלים את החתולים בבית. אותם חתולי בית באים

במגע עם חתולי רחוב שאינם מחוסנים. אם אנחנו רוצים להגן על האנשים שמטפליםבחתולים בבית רצוי להשוות את המצב לזה של הבלבי לא משנה אם הוא יוצא מהבית או

לא, או במידה שהוא יקבל שריטה מחתול משוטט הוא לא ידבק וידביק את בעליו,
ג'קלין האו-אפרתי
אני מאוד מקווה שכל הדיון הזה אם לחסן חתולים אם לא. זה לא בדי לתת רשות לעשות

הרעלה המונית לחתולים שאינם מחוסנים,

אני רוצה לציין שבאירופה, שהיא מאוד ממתקדמת בכל הנושא של מלחמה נגד כלבת,

ב- 20 מדינות שם כן דורשים שחתולים יהיו מחוסנים.

אלה שאיכפת להם מחתולים צריכים לבקש לחסן את החתולים. כי אן הם יותר שקטים

שהם לא ידבקו במחלה.

היו"ר אברהם יחזקאל;

אני מציע שההגדרה של "חתול" תהיה: חתול שגילו עולה על שלושה חודשים, ולמחוק

את התוספת.- "היוצא את בית בעלו לרשות הרבים"-
אתי בנדלר
אני ממליצה תמיד ליושב ראש הוועדה לקרוא את ההגדרות, אך לאשרן רק לאחר

שמאשרים את כל התקנות. לגבי סעיף זה אני מציעה שהנוסח יהיה כמו שהציע יושב ראש

הוועדה. כי לוי הנוסח שמוצע באן חתול מוגדר כחתול רק אם החתול יוצא את בית

בעלו, אם הוא בבית הוא אינו חתול לצורר העניין. זה אינו נכון מבתינת האסטטיקה של

החקיקה.

כמו כן, כשאנו מד3רים על "בעלו" מיד לאחר מכן יש הגדרה של "בעל" , אך

כשעוברים לחובות המהותיות שמוגדרות בתקנות הבאות אנו רואים שבכלל לא מדברים על

הבעלים אלא על המחזיק, הוועדה תצטרך לתת את דעתה לשאלה האם היא רוצה להטיל

את חובת הרישוי, החיסון ואולי התקנת השבב האלקטרוני על הבעלים או על המחזיק. מכל

מקום, ודאי שאינני יכולה באמצעות הגדרת "חתול" כבר להטיל את החובה הזו שאינה

מתיישבת עם החובה המוטלת לאחר מכן על המחזיק ולא על הבעלים.
אברהם פות
אני נגד להטיל חובת חיסון על חתולים, לא שמענו מפרופ' שמשוני מדוע השוני

במדיניות, העובדה ששני אנשים טפשים שננשכו על ידי חיה ולא הלכו לחסן את עצמם

לא צריכה להפור את העניין להיסטריה המונית, עוד לא הבנתי מדוע במשר 50 שנה לא

חיסנו חתולים ופתאום עכשיו צריר לעשות זאת.

אני מציע שההגדרה תהיה רק לגבי חתול שיוצא דרך קבע מבית בעליו.
אתי בנדלר
אני מציעה שכשנגיע לחובות הנורמטיביות שמוטלות, אז נדון אם זה יהיה הבעלים, אם

זה יחול רק על המחזיק או רק לגבי חתול שיוצא דרר קבע או לא. כרגע אין מקום להכניס

את זה לחגדרות.
גיל להב
ניתן להשוות את ההגדרה של "בעל" להגדרה כפי שהיא בפקודה עצמה. אפשר להוריד

בתקנות את ההגדרה ואז תחול ההגדרה שישנה בפקודה. בפקודת הכלבת נאמר: "בעל" -

"פירושו כל אדם שהינו בעליו היחידי או בשותפות עם אחה של כל בעל חי חה כולל כל

אדמ הממונה על כל בעל חי והמחזיק בכל מקומ שבו נמצא איזה בעל חי, יחשב לבעליו של

אותו בעל חי עד אם יוכח ההיפך".
אתי בנדלר
אם כך ההגדרה של "בעל" כאן מיותרת, כי יש הגדרה לכך בפקודה.
אמיר בור
צריך לתקן את המושג "בעל חי" לבעל וזיים.
גיל להב
"מחסן מורשה" - "רופא וטרינר שהמנהל, בהסכמת הרופא הווטרינר העירוני שבתחום

סמכותו מצוייה מרפאת אותו רופא וטרינר, נתן לו היתר לבצע חיסון בתנאים שקבע המנהל

מזמן לזמן ושהופקדו לעיון הציבור בספריית המכון הווטרינרי בבית דגן";
אברהם פוח
הגדרה זו אינה מתאימה לדברי ההסבר. מדוע לא כל רופא וטרינר מוסמך לתת את

החיסון?
גיל להב
לפי הוראת שעה מנהל השירותים הווטרינריים יכול להוסיף כל וטרינר לתקופת נסיון

של שנה. אם הניסיון יעלה יפה אפשר להמשיך את הוראת השעה.
רפאל שחף
אני מציע לבטל לגמרי את ההגדרה של "מחסן מורשה", כי בסעיף 4 בתקנות נאמר: "לא

יבצע אדם חיסון וסימון אלא אם כן הוא רופא וטרינר ממשלתי, הרופא הווטרינר העירוני

או מחסן מורשה". אם נכתוב בתקנה זו: לא יבצע אדם חיסון וסימון אלא אם כן הוא רופא

וטרינר בעל רשיון עבודה במדינת ישראל. אז לא יצטרכו את ההגדרה של "מחסן מורשה".
אתי בנדלר
השאלה אם משרד החקלאות מוכן להפוך את מה שהיה אמור להיות הוראת שעה בלבד,

להוראה קבועה בתקנות ולהסמיך כל רופא וטרינר לבצע את החיסונים והחובות האחרות

המוטלות על המחסן.
רפאל שחף
אני מציע שלמנהל תהיה זכות לשלול את הזכות הזו מרופא וטרינר אם הוא עבריין.
אברהם פות
יש לרופאים הווטרינריים תקנון איו מקבלים רישיון והליכים משמעתיים השוללים

רישיון. אם רופא וטרינר סרח הוא יפסיק להיות רופא וטרינר בכלל ולא רק בעניין החיסון.
גיל להב
הטענה הזו של רופאים וטרינריים עלתה גם בבג"ץ במקרה של ד"ר רמי אבליון נגד שר

החקלאות. בג"ץ קבע שנכון שצריך לתת לכל וטרינר את האפשרות לחסן, והוסיף: "אבל

יש גם צד שני למטבע. המחוקק הטיל חובת חיסון למטרה ציבורית בעלת חשיבות רבה

ורוצה בביקורת על מילוי חובה המוטלת על בעלי הכלבים. ביקורת זו על מילוי חובת

החיסון היא בעלת חשיבות מובנת, כדי למנוע, או לפחות כדי להקטין ככל חאפשר, את

ההשתמטות אפילו של מעטים או אף בודדיס,ממילוי חובה כשסכנה כה חמורה לבריאות

הציבור טמונה באי מילוי החובה. בקורת זו מחייבת עריכת רישומים, ומטבע הדברים

יוצרת סירבול מינהלי זה או אחר. לכרטסת רישום מהימנה ומעודכנת חשיבות רבה במעקב

אחר מילוי חובת חיסון הכלבים, וכן בבירור ללא דיחוי אם כלב שנשך או שנושך חוסן לפני

כן ומתי. את הרישום ניחן לבצע במרוכז על ידי משרד החקלאות, וניתן גס לפזר אותו בין

רשויות מקומיות, כמו שנעשה הדבר כאן, בצוע הבקורת ועדכון הרישומים כרוכים בדיווח

מתאים מצד הרופאים הווטרינריים הפרטיים במידה שהם מבצעים את החיסון; דיווחים

אלה צריכים להימסר לרשויות המקומיות, ומכאן הקשר לקבלת הסכמת הרשות המקומית

למתן ההרשאה, וחזקה שהסכמת הרשות המקומית - הרופא הוטרינרי העירוני - תינתן למי

שממלא כראוי את חובת הדיווח ותישלל ממי שאינו עושה כן".
אברהם פות
אפשר לקבוע שהמנהל יהיה רשאי לקבוע את החובות שמוטלות על רופא וטרינר.

למבצע החיסון יהיה ברור מה החובות שלו, לשמור סימון, לדווח וכוי. אם הרופא הווטרינר

אינו נוהג כשורה יש לשלול ממנו את הזכות לעסוק ברפואה וטרינרית.
פרופ' ארנון שמשוני
במשך 50 שנה לא שללנו רישיון מרופא גם אם היה נגדו משפט פלילי.
אברהם פוח
בגלל שאין לכם היכולת לשלול רישיון אין זה אומר שצריך להחזיק את כולם בחזקת

חשודים. יש לתפוס את אלה שאינם בסדר ולהעניש אותם. בחוק הרופאים הווטרינריים יש

מלבד שלילת רישיון עוד כמה עונשים.
פרופ' ארנון שמשוני
בחוק הרופאים הווטרינריים יש ארבעה דברים: אזהרה, התראה, שלילה זמנית ושלילה

של קבע.
היו"ר אברהם יחזקאל
זה שבמשך 50 שנה לא נעשה מעשה זה תעודת עניות.
משה רפאלוביץ
אני מתפלא על חבר הכנסת פורז שמתערב נגד התקנה בעניין זה. התקנה הזו נועדה

לטובת בעלי החיים ויש להסתכל על זה מההיבט הזה. יש כאן חובת דיווח שבג"ץ קבע

שהיא חשובה כמו החיסון עצמו. כאן אנו עושים מהפיכה בשיטת הדיווח וצריך לבדוק איך

המהפיכה הזו עובדת. משרד החקלאות הציע לעשות זאת בדרך של אבולוציה ולא בדרך

של רבולוציה, וזה דבר טוב. אם מחר ברחוב מסויים יהיה מקרה כלבת ויהיה כלב מת,

ההיבט הרפואי יחייב אותנו לטפל בכל בעלי החיים שנמצאים בסביבה. זה ייעשה על ידי

מיון למחוסנים ולא מחוסנים. אם חלילה נגיע למצב שברחוב מסויים יהיה מקרה כלבת ולא

נדע אם כלב מחוסן או לא, אנחנו וגם הבעלים של הכלב בבעיה,
אברהם פורז
יש להטיל על הרופאים הווטרינרים חובת דיווח ומי שלא יהיה בסדר צריך להיענש.
משה רפאלוביץ
אנו הולכים בכיוון זה, או הולכים לזה תחת בקרה.
טומי שדה
מהנסיון שלי כווטרינר של עיריית ירושלים, עיריית ירושלים היתה הרשות הראשונה

שעשתה את זה לפני כ- 20 שנה ויש בה מחסנים מורשים. צריך להבין שאם יקרה משהו

יבואו אל הווטרינר הרשותי בטענות, לכן הוא זה שצריך לרכז בידיו את האדמיניסטרציה

של העניין, זאת לטובת בעלי החיים ובני האדם. המסגרת הזו הוכיחה את עצמה בירושלים.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם נכונה הידיעה שהוקמה עמותה של וטרינרים מכל הארץ שעוסקים בנושא של בקרה

על איכות מזון לבעלי חיים? אם נכונה הידיעה העמותה הזו אינה חוקית והיא יוצרת

מונופול בכניסת מוצרים שונים לרשויות המקומיות. זו עמותה שקמה מטעם עצמה שגובה

כספים ויוצרת מונופול.
טומי שדה
השר מצא עובד על תקנות בעניין וזה לא שייך לווטרינרים.
עדו פוגל
אני רוצה לקבוע שהאסיפה הכללית של הסתדרות הרופאים הווטרינרים קבעה לפני

שנתיים באופן חד משמעי שכל רופא וטרינר יהיה רשאי לחסן נגד כלבת בלי שום הגבלות.

אני מבין שזה על דעתו של פרופ' שמשוני, כי הוא הבטיח לנו שהנושא יוסדר כבר לפני סוף

השנה הקודמת.
פרופ' ארנון שמשוני
התנאי היה שיהיה סימון כלבים.
עדו פוגל
לא יתכן מצב שהרופא הפרטי צריך להיות ת.פ. (תוות פיקודו) הרופא העירוני. ברב

המקרים יש לרופאים העירוניים מרפאות פרטיות. מה שקורה בפועל, שהרופא העירוני

משתמש בסמכות הזו כדי לוזסן.
משה רפאלוביץ
זה לא נכון.
עדו פוגל
אני יודע על עשרות מקרים של רופאים עירוניים שהם בעלי מרפאות פרטיות. האם

וטרינר פרטי צריר לדוווז לווטרינר עירוני שיש לו גם מרפאה פרטית או תנות תיות? האם

אני כרופא פרטי צריר להיות תחת פיקוחו של רופא עירוני כזה? הדבר הזה לא רק חל על

הרופאים העירוניים אלא גם על הרופאים הממשלתיים. יש מספר רופאים ממשלתיים שגם

הם בעלי מרפאות פרטיות. אני בעד ליברליזציה וכל רופא יכול לפתוח מרפאה פרטית, אר

לא ייתכן שהרופא ינצל את סמכותו כפקיד ממשלתי או עירוני כדי לקבוע לנו מה הם

התנאים.
דני שדמו
למרות ששמעתי את תגובת משרד החקלאות וד"ר רפאלוביץ, אני לא מבין למה צריך את

ההסכמה של הווטרינר העירתי כאשר המטרה של התקנות היא בעצם להרחיב את מעגל

המחסנים. אם רוצים להרחיב את מעגל המחסנים צריך לתת לכל הרופאים הווטרינריים

לחסן, אין שום סיבה שווטרינר פרטי לא יחסן וידווח. האם יש חזקה על וטרינריים שלא

יתנו דיווח מראש? מלבד זאת לא נקבעו הקריטריונים למתן היתר.

בתקנות הכלבת שיבוטלו יש גם הליך של ערעור. נותנים לווטרינר העירוני להחליט,

אך אסור לתת להם את ההחלטה הבלעדית מי יהיה מחסן מורשה ומי לא. אם אדם למד

רפואה וטרינרית הוא מוכשר לתת חיסון.
אמיר בור
אני חושב שהתקנות צריכות להיות קבועות ושכל רופא וטרינר יוכל לחסן. צריך לתת

קרדיט לאדם שלמד באוניברסיטה בין 5 ל- 7 שנים שמחחייב לחסן ולדווח לפי כל הנהלים,

אם יחרגו מהנהלים האלה ד''ר שמשוני שהוא האינסטנציה לכך יוכל לשלול את הרישיון.
היו"ר אברהם יחזקאל
נראה לי שזה עוד מחסום ביורוקרטי שאין בינו לבין אבולוציה ורבולוציה דבר.
אתי בנדלר
ביקשתי ממר בני רובין נציג משרד המשפטים את עמדת המשרד בסוגיה בעיקר לאור
חוק יסוד
חופש העיסוק.
אברהמ פוח
אנו לא צריכים לעסוק בשאלת חופש העיסוק היות שאנו נגד ההגבלות הללו.
בני רוביו
כיוון שלא נסיים היום את הדיון בתקנות, אני אביא את ענדרת משרד המשפטים לדיון

הבא.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני סבור שהנושא של מחסן מושרה מיותר ואנו נביא את זה לידי ביטוי בהצבעה.
טומי שדה
בלב שנשך אדם נכנס לעשרה ימי הסגר. מסיבות רפואיות אסור לחסן כלב מה אתרי

הנשיכה. אם לא ידווחו לווטרינר העירוני על חיסונים תהיה לו בעיה לוודא מי מחוסן ומי

לא.
אברהם פוח
צריו לדווח גם לרופא הרשותי וכל רשות מקומית תרמ את המידע בתחומה.
טומי שדה
אם אין לך התנגדות שתהיה חובת דיווח לווטרינר הרשותי, האם רק המושג של "מחסן

מורשה" מפריע לך?
אברהם פוח
אני רוצה להגדיל את המעגל של המחסנים. כל רופא וטרינר שיש לו רישיון מהמדינה

לעסוק ברפואה וטרינרית יוכל לחסן נגד כלבת.

אני מציע שלקראת הישיבה הבאה משרד החקלאות יחשוב על שיטה איך ניתן להבטיח

את הדיווחים האמינים, את מאגר המידע וכוי, כדי שניתן יהיה להרחיב את מעגל

המחסנים.
פרופ' ארנון שמשוני
ההחלטה היתה להפוך את הוראת השעה להגדרה. ביקשנו שזה יהיה לשנה, מכיוון

שרצינו לנקוט בצעד זהיר. 50 שנה נהגנו בשיטה מסויימת ואני לא חושב שיקרה משהו

במשך שנה זו. זה לא מחייב שהצעד הזה יהיה לעולם ועד.
אתי בנדלר
ההצעה של משרד החקלאות היא הפוכה, שזה יהיה רק לתקופה מוגבלת, דהיינו, עד

תום השנה הנוכחית. עד 31.12.1998 מחסן מורשה יהיה כל רופא וטרינר שהמנהל נתן לו

היתר לבצע חיסון.
פרופ' ארנון שמשוני
זה יהיה כבר מעכשיו ובתום השנה ניתן להפוך את זה להוראה קבועה.
אתי בנדלר
זה לא מה שכתוב. בהתאם לתקנות שמשרד החקלאות הציע, החל מתחילת תוקפו של

התקנות ועד לתום שנת 1998 וטרינר מורשה יהיה כל וטרינד שהמנהל נתן לו אישור

בתנאים שהוא קבע. אבל להוראה זו יהיה תוקף מוגבל, ש- סוף דצמבר 1998. התל מראשון

בינואר 1999 מחרים לשיטה הקודמת שרק הווטרינרים מורשים יכולים לחנון.
פרופ' ארנוו שמשוני
לא זו הכוונה. אנחנו רוצים להפור את התקנות הללו להוראות קבע.
אברהם פוח
אם אנמנו נאשר עתה הוראה שכל רופא וטרינר יוכל לחסן, אם זה לא עולה יפה תמיד

יכולים לשנות זאת, תמיד אפשר לחזור לוועדה ולומר שששה ניסוי נמשו שנה שלא עלה

יפה.
פרופ' אתור שמשוני
זה נראה אחרת כאשר הווטרינרים יודעים שבשנה הזו הס צריכים להשתדל.
אברהם פרח
במידה ותוכיח לי שהווטרינריים לא עמדו במבחן אני אתמור בהחזרת המצב לקדמותו.
היו"ר אברהם יחזקאל
מכיוון שמטרת משרד החקלאות היא לאפשר ליברליזציה במשה שנה, תהיה אפשרות

להגיש תיקון בעוד שנה.
אתי בנדלר
הצעת הוועדה כפי שהתגבשה כאן היא שבמקום ההגדרה המוצעת של "מחסן מורשה",

תיכנס ההגדרה שמופיעה בסעיף 11(1) לתקנות: "מחסן מורשה" - "רופא וטרינר שהמנהל

נתן לו היתר לבצע חיסון בכלבים בתנאים שקבע המנהל מזמן לזמן ושהופקדו לעיון הציבור

בספריית המכון הווטרינרי בבית דגן".
אברהם פוח
לא מדובר בהגדרה זו, אלא כל רופא וטרינר שיש לו רישיון לעסוק כרפואה וטרינרית

במדינת ישראל.
אתי בנדלר
זאת אומרת שהוא לא יצטרך אפילו אישור מהמנהל?
פרופ' אתוו שמשוני
אנו לא מוכניס לבך בשום אופן- בג"ץ התייחס בדיוק לנקודה הזו,
אברהם פוח
איזו סיגה צריכה להיות כדי לפסול רופא וטרינר שלא יחסו?
פרופ' אתוו שמשוני
כדי שאני לא אאלץ לפסול את הווטרינר ברגע שהוא לא יהיה בסדר,
אברהם פוח
האם בעיניך כולם עבריינים בפועל ?
פרופ' ארנון שמשוני
הנקודה כפי שהיא, הועלתה בבג"ץ. היתה טענה שהתקנות הללו פוגעות בחופש העיסוק

ובג"ץ קבע שאין ממש בטענה זו.
אברהם פוח
אנחנו לא רוצים שתהיה כל כך הרבה ביורוקרטיה במדינה ולא רוצים שאתה תחליט מי

רופא וטרינר טוב ומי רע, אם הוא לא טוב תעמיד אותו לדיו ותיקח ממנו את הרישיון,
פרופ' ארנון שמשוני
בג"ץ קבע שיש דברים שהמחוקק מסדיר וגם מגביל את חופש העיסוק ואיו פסול בדבר,

כל עוד זה נעשה במסגרת החוק ולשם הגנת הבקרה הציבורית הראויה.
היו"ר אברהם יתזקאל
אני אשמח להעמיד תקנה זו שוב למבחן בג"ץ.
גיל להב
לענייו הפיקוח אני מבקש להביא תגובה בישיבה הבאה,
היו"ר אברהם יתזקאל
הישיבה הבאה תהיה בהתאם לרוב חברי הוועדה, חוץ מנושא תיסוו החתולים שעל כו

תהיה הצבעה.
גיל להב
אני ממשיך בקריאת ההגדרות, "סימו קבע" - "סימרו תת עורי על ידי שבב אלקטרוני

זעיר בעל תו תקן של ארגון התקנים הבינלאומי ")ISO(
אברהם פוח
מהי העלות של התקנת שבב אלקטרוני?
עדו פוגל
העירייה קונה את השבב ב- 45 שקלים כולל מע"מ.
היו"ר אברהם יחזקאל
במכתב שקיבלתי משר החקלאות נאמר שיהיה סימן קבע ויהיה מכשיר שיקרא את

הסימנים, אך לא יהיה עדיין תיאום- ארצי כי אין מכשור מתאים בכל הארץ,
משה רפאלוביץ
המצב העובדתי היום הוא שכשמה עיריות אמצו חוקי עזר והן מסמנות ומקיימות מאגר

מידע מקומי.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם יכול להיות ששבב של מועצה אחת אינו מתאים לשבב של המועצה השניה?
אברהם פורז
צריך להיות שבב אחיד.
משה רפאלוביץ
אני חושב ששבב אחיד יעבוד נגד האינטרסים של רבים מהנוכחים בישיבה משום ששבב

אחיד יתן מונופול, אם יהיה רק שבב אחד בארץ זה יתן מונופול ליבואן אחד, דבר שיקפיץ

את המחירים. היום מיובאים לארץ כ- 5 שבבים, בעולם קיימים עוד כ- 5 יצרני שבבים

וניתן לייבא את כולם ארצה. הקוראים של רב היצרנים, למעט אולי שתי חברות, יודעים

לקרוא את כל השבבים שקיימים בעולם. יש תקן ISO בינלאומי שגם אם יסמנו בשבבים

מסוגים שונים הקורא האוניברסלי של כל אחת מהחברות האלה יודע לקרוא את כל

השבבים.

מאז שנכנסו עוד שבבים לשוק המחיר ירד מ- 46 לכ- 28 שקלים והמחיר יירד עוד יותר.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם ניתן יהיה לקרוא את כל השבבים ולעשות עליהם בקרה?
משה רפאלוביץ
היום כל עירייה מחזיקה את מאגר המידע שלה.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם זה אומר שכל עיריה יהיה לה סימון אחר?
גידי ציפורי
היה מקרה שכלב מהרצליה הלך לאיבוד בירושלימ. עיריית ירושלים מצאה אותו ובדקה

את השבב שעל הכלב ננס הקורא שלה, עיריית ירושלים ראתה שהשבב הוא לא שלה

והמרכז הארצי, שהוא לא ממוחשב, אמר שהשבב נקנה על ידי עיריית הרצליה. במקום

שהכלב יחזור לבעליו תוך 24 שעות הוא חזר אתרי 26 שעות, נובע מהסיפור הזה שצריר

לתבר את המוזשבים של העיריות על מנת להגיע למכסימום המידע.
אברהם פורז
אני מביו שיש סוגים שונים של שבבים ויש קוראים שמסוגלים לקרוא מספר סוגים של

שבבים. מאוזר שאי אפשר לחייב רשות מקומית להחזיק 100 קוראים יכול להיות שצריך

לעשות רשימה של מספר סוגי שבבים שקורא אחד מסוגל לקרוא את כולם וכל הרשויות

בארץ יוכלו להשתמש באחד מאותס סוגים,
משה רפאלוביץ
זה בדיוק המצב היום. הקורא האוניברסלי יודע לקרוא ולזהות לאיזה חברה שייך השבב.
רפאל שחף
הסתדרות הרופאים הווטרינרים מוכנה להקים מרכז מידע ארצי ובמחשב שלנו יהיה

רשום כל שבב על שם הבעלים שלו.
.היו"ר אברהם יחזקאל
לצערי הנושא לא מתקדם הרבה ולכו אני פונה למשרד החקלאות לנסות ולבודד את

הנושאים העיקרייס שקשורים בתקנות ולהביא אותס לישיבה הבאה לדיוו ולהצבעה, נראה

לי שהנושא של השבב מבוקש ונכוו, אך עשויות להיווצר עם כך בעיות טכנולוגיות וייתכו

שיהיו מכשלות בנושא הזה. אני חושב שצריך לאמץ את הסימוו האלקטרוני בכפוף

לאפשרויות הטכנולוגיות,

לדעתי צריך להטיל חובת חיסון על חיות מחמד, כולל חתולים, ולהתיר לכל רופא

וטרינר לחסן בעלי חיים,

אני פונה לארגונים השונים למען בעלי החיים, שעושים עבודה מבורכת, להעביר אלינו

את בקשותיהם לקראת הישיבה הבאה בה יתקיימו הצבעות על כל התקנות.

אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעח 13:40

קוד המקור של הנתונים