ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/12/1997

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעת ולליווי) (תיקון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מוטב שלישינוסח לא מתוקןפררטרקדל מסי 192

מישיבת ועדת הכלכלה

ירם רביעי. י"ח בכסלו התשנ"ח (17 בדצמבר 1997), שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה: אבי יחזקאל - היו"ר

אפי אושעיה

עבד אלמאלכ דהאמשה

גדעון עזרא

אברהם 3ורז
מוזמנים
אפרים יפהר - סגן היועמ"ש, משרד החינוך

והתרבות

ניצה ננר - סגנית מנהלת אגף לחינוך

מיוחד, משרד החינוך

והתרבות

יוסי ברדוגו - מנהל מחלקה לביקורת מערכת

ההסעות, משרד ההינוך

והתרבות

שלמה כץ - ראש ענף ארגון ותיאום,

משרך התחבורה

יעל אנדורן - משרד האוצר

עמיעד גולדברגר - מרכז השלטון המקומי

משה שינפלד - יו"ר ועדת טיולים, ארגון

ההורים הארצי

יעלה ורטהיים - הוועדה לחינוך מיוחך,

ארגון ההורים הארצי

טלי ו;ל - המועצה הלאומית לשלום הילד

שירלי גלאור - אקי"ם

אושרת טוקר-מימון - בזכות

יובל דורון - עמותת עמיחי
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מכהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
רויטל יפרח
סדר-היום
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים

ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי) (תיקון),

התשנ"ז-1997.תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים

וכללים ומבחנים לזכאות להסעת ולליווי) (תיקון). התשנ"ז-1997
היו"ר אבי יחזקאל
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מודה לכל מי שהגיע לכאן היום. אנו

עוסקים בסוגייה של תקנות הסעה לילדים נכים. אני אאלץ לעבוד קשה בעניין

הזה. כל הניסיון לגלגל אהריות מגורם לגורם הוא בלתי נסבל ושערוריתי

ממעלה ראשונה. יש פה היבט של קהות הושיס ופגיעה בילדים נכים. כל פעם

אני מקבל חינוך בוועדה הזו. אני אאלץ לעבוד קשה בעניין. מבחינתי

העניין בדוד. הנסיון להטיל אחריות מגורם לגורם, קדי, מהממשלה לדשויות

המקומיות והפוך, לא בדיא ואני מציע לו;ודמי הממשלה למינהם להיזהד

ציבודית ולאו דווקא משפטית. למדות, שמייד נשמע גם נימוקים משפטיים. יש

להיזהד ציבודית כאשד מנסים להביא סוגיות מן הסוג הזה להדיינות בוועדות

הכנסת וגם בוועדה זו שאני יושב הדאש שלה.

אני מציע שניתן ליועצת המשפטית של הוועדה הגברת בנדלד לטעון טענות

משפטיות ולבדד מדוע יש בעיות עם התקנות האלה. לאחד מכן, אשמח לשמוע כל

מי שידצה לבוא ולחזק את עמדתי הציבודית, למדות שנהוג שיושב ראש ועדה

מביע את עמדתו בסוף הדיון.
אתי בנדלר
אנו מדבדים על תקנות המותקנות מכה סעיף 2 לחוק הסעה בטיחותית

לילדים נכים התשנייד-1994. סעיף 2 לחוק בנוסחו הקודם קבע לאמוד:

"א. ילד נכה זכאי להסעה ממקום מ1;ודיו וממקום סמוך לו, למוסד חינוך

וממנו לפי צרכיו ובהתחשב בסון; הנכות או המיו;בלה שלו.

ב. הסעה כאמוד של ילדים נכים, תלווה בידי אדם מבוו;ד בנוסף לנהג

1;. שד החינוך והתדבות יקבע בתקנות כללים ומבחנים לעניין סעיף

זה".

ואכן, מכוח סעיף זה נקבעו כללים ומבחנים להסעות לילד נכה. דע עקא,

שהסעיף הזה, בנוסחו כפי שהיה עודד בעיות. הוא עודד בעיות, משוס שהשתמע

ממנו שכל אימת שילד נכה זכאי להסעה הוא זכאי אוטומטית גם לליווי, בלי

שתיעדך בדיקה האם הדבד באמת נכון מבחינת הצדכים והמיו;בלויות שלו.

לפי כך, במסגרת חוק ההסדדים במשק המדינה של שנה שעבדה, תוקן סעיף

2 באופן שבמקום סעיפים קטנים (ב) ו-(ו;) של סעיף 2 המקודי כפי שקדאתי

אותם לחוק הסעה בטיחותית, הוחלפו בסעיף קטן (ב) חדש האומד-

"שר החינוך התדבות והספודט יקבע כללים ומבחנים לענין סעיף זה,

לדבות לענין הסעה של ילדים נכים שתלווה בידי אדם מבוגר בנוסף לנהג".דהיינו, שר החינוך והתרבות רשאי לקבוע כללים ומבהניס לא רק לעצם

הזכאות טל ילד נכה להסעה בטיחותית, אלא גם בעניין הליווי שלו בידי אדם

מבוגר בנוסף לנהג. השאלה היא מה הם אותם מבחנים וכללים שהשר רשאי

להביא בחשבון לצורך הליווי? בזה אנהנו מתמקדים כרו/ע.

בהתאם להצעת התקנות כפי שהובאה על ידי שר החינוך והתרבות אני

מתחילה לקרוא את הקטע הרלוונטי.-

יי1.(ב) הליווי יעשה, בכפוף לתקציב שבידי רשות מקומית המיועד למטרה

זו בתקציבה השנתי, ותוך התחשבות במספר המתנדבים הראויים לשמש בתפקידי

ליווי לפי תקנת משנה (א)".

לדעתי, בשני המשפטים האלה יש משום חריגה מסמכות. לדעתי, השר איננו

מוסמך לקבוע שלא מדובר כאן במבחנים ובכללים. מבחנים וכללים על פי

הבנתי, ונדמה לי שכך צריך להביו את הדברים, הם מבחנים וכללים ששייכים

לסוג הנכות וסוג המיגבלות של הילד הנכה ולא ליכולת תקציבית. עלינו

לזכור שהחוק הטיל את ביצוע ההסעה והליווי על הרשות המקומית. הרשות

המקומית צריכה להסיע את הילד הנכה ולספק לו ליווי בהתאם לכללים שהשר

קבע. כאשר השר אומר שהכל כפוף ליכולת התקציבית של הרשות המקומית, הווה

אומר, שהרשות המקומית והיא שקובעת לשר מתי הילד הנכה יהיה זכאי להסעה

או לליווי. לפיכך, נדמה לי שלא ניתן לומר שזה עומד במבחן של פרשנות

ראוייה של דבר חקיקה.

אני מוכרחה לומר, שלקחתי לידיי את הפרוטוקול של ועדת הכספים מיום

24 בנובמבר 1996 ושם נעשה תיקון לחוק לסעיף הזה. אקרא מדבריו של מר

שמעון עיר-שי שהוא יועץ משפטי במשרד האוצר שעה שהציג את התיקון:

"לכן מה שאנחנו מבקשים הוא, במקום סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לכתוב

את סעיף קטן (ג) המקורי בצורה שתוקרא כאן עכשיו: שר החינוך והתרבות

יקבע כללים ומבחנים לעניין סעיף זח, לרבות לעניין הסעה של ילדים נכים

שתלווה על ידי אדם מבוגר בנוסף לנהג".

גם לעניין הזה יהיה לו שיקול דעת לקבוע לפי צרכיו ולא שבכל הסעה

אוטומטית יהיה מלווה. זאת אומרת, גם בשעת הצגת החוק לא היה ספק

שהזכאות לליווי תהיה לפי צרכיו של הילד הנכה ולא לפי המיגבלות

התקציביות של הרשות המקומית. זה בקשר לנושא התקציבי, שלמיטב הבנתי זו

חריגה מסמכות.

ההתנייה השנייה שמתנה השר את הזכות לליווי היא, תוך התחשבות במספר

המתנדבים הראויים לשמש בתפקידי ליווי לפי תקנת משנה אי. את תקנת משנה

א' לא מציעים להחליף. התקנה הקיימת היום קובעת כדלקמן: ליווי לפי סעיף

2(ב) לחוק יהיה על ידי מי שמועסק בתפקיד מלווה בידי רשות מקומית או

מתנדב שאושר לכך בידי ארגון ציבורי. דהיינו, יש שתי אופציות: מי

שמועסק בתפקיד מלווה או מי שמתנדב לכך. להחפיף את זה רק לעניין מספר

המלווים, סותר את האמור בסעיף קטן (א). הרי אי אפשר להפקיד את גורל

ההסעה של ילדים נכים שלפי המוגבליות, הצרכים שלהם, הליקויים והיכולות

שלהם, הם זכאים לכאורה לליווי, בנוסף להסעה בטיחותית. מה הקשר לכך שיש

או אין מספיק מתנדבים? זה בפירוש סותר את התקנה עצמה ואת החוק.לכן, אני ממליצה לוועדת הכלכלה לא לאשר את התקנה מהנימוקים

שקראתי.
אפריים יפהר
לגבי הנקודה התקציבית. כזכור, הוק הסעה בטיהותית לילדים נכים סוכם

לא בהוק הסעה בטיהותית תיקון אלא בהוק ההסדרים במשק המדינה, תיקוני

הקיקה והשגת יעדי התקציב לשנת 1997, תהת הכותרת השגת יעדי התקציב

תשנ"ז-1996. בסעיף הראשון לאותו הוק נקבע:

"הוק זה בא לתקן הוקים שונים, לבטל הוקים, לדהות תהילתם של הוקים

ולקבוע הוראות נוספות במטרה לאפשר הש1;ת יעדי התקציב ועמידה במיו;בלת

הגרעון לשנת הכספים 1997 והשו;ת יעדי המדיניות הכלכלית".

לפיכך, כל הסעיפים לרבות התיקון להוק הסעה בטיהותית לילדים נכים,

נכלל במסגרת היעדים האלה שנקבעו בסעיף הראשון של הוק ההסדרים. לכן

השיקול התקציבי נמצא ומרהף מעליו לאורד כל הסעיפים שבהוק, לרבות תיקון

זה. התיקון לא נעשה סתם כד. הוא נעשה עקב המצב הבלתי נסבל שהיה קיים

בהוק הקודם, בו כל מי שזכאי להסעה זכאי לליווי. 5,000 הסעות כל יום -

5,000 מלווים כל יום. הדבר הזה לא בוצע בשטה. המדינה, הרשויות וכל מי

שנוגע בעניין הפר את ההוק כפי שהיה קיים אז, עקב האילוצים המעשיים

בשטה. הגורם שגרם לכד שייתוקן ההוק היה הגורם התקציבי במיוחד. שום דבר

אהר לא גרם לתיקון ההוק.

לפיכך, הנקודה התקציבית היא שיקול השוב ביותר במסגרת הזו. השיקול

התקציבי מורכב משני דברים- שיקול תקציבי של תקציב משרד ההינוד או של

המדינה, ושיקול תקציבי של מי שאמור לבצע את הדברים. השיקול התקציבי של

המדינה בא לידי ביטוי בתמיכה שנותנת המדינה לרשויות המקומיות באמצעות

חוק יסודות התקציב לצורד ההפעלה של ההוק הזה, של הליווי.
היו"ר אבי יחזקאל
אני לא מאמין למשמע אוזניי.
אפרים יפהר
תקשיב עד הסוף. המצב היה שההוק לא בוצע. התיקון בהוק קבע מצב

משפטי הדש לחלוטין. מאז שהתקבל הוק ההסדרים אין הובת ליווי על פי

ההוק. המצב המשפטי הפורמלי הוא שעקב הביטול של סעיף 2(ב) שקבע בעבר את

הובת הליווי, אין חובת ליווי על פי ההוק הזה היום, אלא לאחר שיותקנו

תקנות שידברו בנושא הזה במפורש.
אתי בנדלר
אלא לאהר שייקבעו בתקנות מבחנים וכללים לליווי.
אפרים יפהר
הנקודה היא שהתקנות האלה מתנדבים גם באספקט התקציבי של הרשויות

המקומיות.

לגבי ההתייחסות לתקנת משנה אי. עס כל הכבור, בתקנת משנה אי יש לנו

שתי אופציות לביצוע הליווי- האופציה הראשונה על ידי העסקת עובדים על

ידי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, והאפשרות השנייה היא על ידי העסקת

מתנדבים. ההבדל הוא הבדל תקציבי. אם ברשות מקומית מסויימת יש יותר

מתנדבים היא יכולה להסוך יותר כסף.
היו"ר אבי יחזקאל
אני אקח ילד אוטיסט ואסמוך על מתנדבים?
אפרים יפהר
אנחנו מדברים על כך שבזמן ששוקלים את השיקולים הרלבנטים צריכים

לראות האם יש מתנדבים שאושרו לכך והם כשרים לכך.
יעלה ורטהיים
אף אחד לא יעשה טובה לילד שלי וייתנדב לשמור עליו. ישמור עליו מי

שייקבל תגמול מלא על מאמציו.
אפרים יפהר
לא סתם כך אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת בעבר את האופציה שלפיה

הליווי יעשה על ידי מי שמועסק בתפקיד מלווה בידי רשות מקומית, או

מתנדב שאושר לכך בידי ארגון ציבורי. לפי דיווח שנמסר לי היום לא ידוע

על מתנדבים שאושרו בארגונים ציבוריים.
היו"ר אבי יחזקאל
אני מודיע לך חד וחלק שבעניין הזה כמו בעניינים אחרים פסה רוח

ההתנדבות. אין מתנדבים.
וגדעון עזרא
באיזה היקפים מדובר?
אפרים יפהר
מדובר בהיקפים של 5,000 הסערת ביום.
גדעון עזרא
ברשות מקומית בעת ובעונה אחת מתקיימות הסעות שונות?
אפרים יפהר
מסור/ים שונים ומשונים.
גדעון עזרא
אני שואל על מנת להבין: עובד אחד לא יכול לעסוק ביותר משתי הסעות?
אפרים יפהר
בדרך כלל עובד אחד לא יעסוק ביותר מאשר הסעה אחת הלוך והסעה אחת

חזור.
היו"ר אבי יחזקאל
האם שר החינוך והתרבות, שכולנו מאחלים לו אריכות ימים ובריאות

שלמה, מודע להצעת התקנות האלה?
אפרים יפהר
בהחלט.
היו"ר אבי יחזקאל
אבל הוא לא חתום עליהן.
אפרים יפהר
הכל נכתב על דעתו. יש מקום לחתימה אחרי שיאושר.
אתי בנדלר
הוא לא יכול לחתום כי הוועדה לא אישרה. אבל על מכתב הלוואי בדרך

כלל השר חותם כדי שיה ברור שהוא באמת עומד מאחורי חדברים.
היו"ר אבי יחזקאל
כוונתנו לחביא את העניין להצבעה היום על פי הצעתו של חבר הכנסת

דהאמשה וחברים נוספים.
אפרים יפהר
כמובן שיש תוצאה לכל הצבעה. גם הנקודה המשפטית השנייה שהועלתה כאן

לו;בי הסתמכות כאילו על מתנדבים מוגזמת לחלוטין. מאחר שבמידה שאמנם

האר1;ונים הציבוריים יאשרו מתנדבים ניתן יהיה להתחשב גם בנתון הזה.לגופו של התקנות, הכמויות של הילדים שנכנסים למסו/רת הזו הן כמויות

נכבדות למדיי וההסעות שלהם יבוצעו החל מרגע שיאושרו התקנות. אם לא

יאושרו התקנות המצב המשפטי הוא שאיו הובת ליווי לא על הרשות המקומית

ולא על המדינה.
אתי בנדלר
אני הושבת שאס יהיה גורם כל שהוא שירצה להעמיד את זה במבחן הוא

יו/יש תביעה לבית המשפט הגבוה לצדק.
היו"ר אבי יחזקאל
יש כאן אם שיש לה ילד פגוע. אולי תספרי לנו מעט?
יעלה ורטהיים
תודח רבה על רשות הדיבור. אני אס לילד פגוע מאוד בן 5, ביו רמות

הפגיעה הקשוח ביותר. לאנשים שלא כל כך מכירים את העולם הזה, ואני

מקווה שאף פעם לא יכירו אותו ממש מקרוב, ההינוך המיוהד ניתו לא ליד

הבית אלא בפריסה איזורית מאתר ומדובר בילדים בעלי צרכים מיוהדים.

רכבים אוספים 10-8 ילדים ועומדים שעות בפקקים. אני מדברת על רכב

מסוג "ואן" קטו שכולנו רואים בבוקר ומזיזים את הראש הצידה. יושבים בו

ביהד ילדים סיעודיים, ילדים עם בעיות התנהגות, עיוורים, חרשים,

אוטיסטים, הולי נפש וכולי. כולס יהד.

בסקר שעשינו לפני שנה והצי הסתבר ש-80% מהרשויות לא כיבדו את החוק

הזה. באופו מובהק, בהסעות שבהו איו מלווה, חזרו על עצמם אירועים של

מכות וחבלות ביו הילדים מדי יום ביומו. זהו להם הוקם של הילדים האלה.

תלישות שיער, אכילה של וילונות וריפודים, ילדים מתגוללים בהפרשות שלהם

זה יכול להיות שתו, צואה, ריור, הכל. הכל הם יודעים לעשות הילדים

שלנו. הם לא יודעים לנו;ב אם איו מבוגר לידם. אנו מדברים על ילדים

שכושר הריכוז שלהם לא מו הו/בוהים והם צריכים להגיע פנויים ללמידה. לכו

מדינת ישראל משלמת עליהם חינוך מיוהד.

עוד לא הזכרתי את המקרים הקשים שבאין מלווה נשכהו במכונית, הורדו

לא ליד הבית והסתובבו שעות ברחוב. התעללות מינית שקרתה, ואפשר להרחיב

על זה את הדיבור כי רק עכשיו היתה ידיעה טרייה במקומוו שלנו באיזור

השרון. שני מקרים של התעללות מינית שהיו רק לאחרונה. מקרים של ילדים

שהתאשפזו בבית חולים כי קשח היה לכופף אותם כי הם נכים, ולא היה מי

שיחזיק אותם אז השכיבו אותם והם נפלו והיו מבלים בערב בבית החולים.

דברים איומים ונוראים.

רק אתמול קיבלתי פקס מאב לילד חרש. לא מפגר במונחים של משרד

החינוך. הוא סתם חרש. עלוב נפש, עם ביטחו ו עצמי בגורל של גפרור. כל

יום בנסיעה חולשים לו את המכשיר מהאוזו. האב עשה מלחמת עולם וקיבל

מלווה. עכשיו רוצים להוריד אח המלווה כי הילד הוא רק חרש, הוא לא

סיעודי, שכיב מרע ולא בסכנת חיים כמו שכתבו בתקנות החדשות.הילד שלי הוא מאוד מאוד פגוע. בשבועות האחרונים מסתבר שמותר

להעלות על דל שפתיים כל מיני דברים איומים ונוראים. מדברים על

התייעלות- אז מתייעלים חולי האיידס וחולי הסרטן ועכשיו רוצים שגם הבן

שלי יתייעל. הוא, שכל החיים שלי מוקדשים להעלות לו חיוך על השפתיים

ולשמור על צלם האנוש שלו, כי הרבה מעבר לזה אין לו. שרים ישבו בלשכות,

עדיפויים יזכו בהקצבות, אבל הוא, הוא יתייעל.

משרד ההינוד מנהל נ1;דנו מאבק כבר שנים, מאבק שאני קוראת לו נטול

עקבות, ציני. הצורה. שבה דיברו על מתנדבים היא צינית בצורה בלתי רו/ילה.

אנחנו מדברים על פרי באושים של חוק ההסדרים לשנת 1996. אני קוראת לו

וירוס מחשבים, הוא הורס קבצים, הוא הורס את כל החוקים הסוציאליים.

עכשיו דואגים שהחוק הזה יהרס. משרד החינוד מצא תקציב שלא ברור לי

מהיכן, ל-23 מדרשיות של חינוד לערכים שקמו רק לאחרונה. אני קוראת

למשרד החינוד שישמור קודם על הערד הבסיסי של כבוד האדם וצלם האנוש של

הילדים שלנו בהסעות.
יובל דורון
אני אב לילדה בת 12 עם פיגור בינוני. בצורה הכי בוטה היא מתחילה

את הנשיות שלה. הילדה לא מדברת, והדבר יחיד שחיא אומרת היא המילה-

"סבתא". הילדה מאוד חמודה מבחינה חיצונית. חיא לא מופיעה עם פיגור

עמוק כפי שמר יפהר ניסה להכניס לתקנות, כד שרק ילדים עם פיגור עמוק

יכנסו לעדיפות ההסעות. יום אחד ללא מלווה, והילדה הזו יכולה למצוא

עצמה בפרדס. זה קרה בדיוק לפני שבועיים באזור שלנו ואיך סיבה שזה לא

יקרה במקומות אחרים. אנחנו לא רגועים.

כבר לפני שנתיים התחלנו במאבק וזה התפרץ לרמה הארצית והגיע למה

שהגיע היום. כאשר הילדים היו מועלים להסעות הם היו מכים אחד את חשני

והיו מגיעים שרוטים. הילדה שלי היתה מגיעה מלאת צואה והפרשות. הנהג

המסכן לא מסוגל לנהוג כמו שצריד כי ילד אחד מרביץ לו מאחור וילד אחר

מציק לו. היינו עוקבים אחרי המכוניות והנהגים היו מבועתים. נהגים

נחמדים שלא מסוגלים לנהוג. לכן, חשוב מאוד שתקחו בחשבון את ההיבטים

האלה.

לגבי הוד השרון, העירייה אמרה שזה דבר יקר מאוד שעולה 900,000

שקל. בסופו של דבר התקציב הוא בערך עשירית מהסכום בפועל. הניפוחים לא

נכונים ואין לחם שום רקע.
אברהם פורז
אנחנו רוצים לעזור למבקשים. אני לא רוצח שנדחה את התקנות כולן.

אני מציע שלא נאשר את המשפטים בסעיף קטן (ב):

"בכפוף לתקציב שבידי רשות מקומית המיועד למטרה זו בתקציבה השנתי,

ותוד התחשבות במספר המתנדבים הראויים לשמש בתפקידי ליווי לפי תקנת

משנה (א)".

את הפיסקה הזו אני מציע להשמיט ולאשר את התקנות בלעדיה. אם נדחהאת התקנות כולו, משרד החינוך יגיד: באנו עם תקנות לוועדה, הן לא אושרו

ולכו לא נבצע כלום. אס נשמיט רק את הפיסקה הזו, התוצאה תהיה שהרשות

המקומית תהיה הייבת לספק לאלה שמנויים על ההסדר, ואהריות לביצוע

הליווי תהיה על הרשות המקומית.
אתי בנדלר
הקדמתי בדברי לפני שהתהיל הדיון ואמרתי שיש לקרוא את התקנות כי גם

אני רציתי לטעון ששני המשפטיס אותס הציע חבר הכנסת פורז למחוק הס בכלל

אולטרה וירס מבחינת השר. אבל לא נערד בכלל דיון. בהנחה שירדו שתי

הפיסקאות האלה קריטריוניס או אמות המידה המוצעות לליווי ילד נכה.

הוועדה לא דנה למשל בשאלה, בהנחה ששני המשפטיס האלה יורדיס, האס היא

רוצה ילד נכה בעל פיגור עמוק סיעודי, או ילד בעל פיו/ור בינוני. כל אלה

אם אני קוראת נכון כפופיס למי שעלול לעמוד בפני סכנה מיידית לחייו.

האם הוועדה מוכנה לאשר את זה או לא?

בהנחה שיערד דיון והוועדה תהיה מוכנה לאשר את התקנות בלי שני

המשפטיס האלה, עדיין השליטה על כד היא בידי השר. דהיינו, זו לא שאלה

של התקנות המאושרות אלא השר הציע את המכלול הזה. אס הוא לא מקבל את

זה, הוא יכול למשוד את כל ההצעה שלו.
אברהם פורז
מבחינה טקטית עדיף לאשר זאת כד. אין אחד לפי מיטב ידיעתי שלא עומד

בסכנה. אס הוא עומד באוטובוס או במיניבוס ללא פיקוח ויש בלימת חירוס

יש סכנה לחייו.
אפי אושעיה
מה שעושה פה שר החינוך הוא למעשה מסיר את אחריות המדינה ו"זורק"

אותה על הרשוית המקומיות. דיבר אב מהוד השרון. הוד השרון נמצאת בתכנית

הבראה. יבוא ראש העירייה ויאמר שאין לו כסף. אני גר בנתניה. עיריית

נתניה כבר מזמן הודיעה שאין לה כסף. הרשויות המקומיות מתמוטטות ולא

יכולות לעמוד בנטל הזה.

אנחנו, שמגישים הצעות חוק כחברי כנסת, מבקשים מאיתנו להצביע על

המקור התקציבי. שהשר יצביע על המקור התקציבי במישרין ויאמר מה הוא.

שייתן כיסוי לעלות הכוללת ולא לפי הערכה שולית שבשטח לא עומדת במבחן

המציאות. לכן, אנו צריכים לעשות שילוב של מה שאומר חבר הכנסת פורז ולא

לשלוח זאת לשר. כי השר יטיל זאת על איזו שהיא ועדה ולא יחתוס על

התקנה. מה נאמר לאמא הזו מחר בבוקר? אנו לא יכוליס להסתכל לה בעיניים.

לכן צריד לעשות תיקון בנוסח ולשלוח זאת לשר. שהכדור יהיה אצלו והוא

יצטרד להכריע.
אתי בנדלר
הוועדה יכולה לערוך דיון בדברים והיא יכולה להגיד בסופו של דבר-

הוועדה אישרה את התקנות האלה בשינויים הבאים. זה כן.
גדעון עזרא
אני מבין את הבעיה והכאב. הבעיה היא 70 מיליון שקל. אנו נמצאים

בימים אלו בימים קשים לא רק לגבי הסעיף הזה אלא לגבי הרבה מאוד

סעיפים, ויש לפתור את הבעיות. אני משוכנע, ואני אומר את הדברים מתוך

ידיעתי והכרותי עם מנגנונים ציבוריים גדולים כמו עיריות, שאם ביכולתה

של העירייה לקוזת מקרב העובדים שלה, אני משוכנע שאפשר יהיה למצוא את

האנשים המתאימים. הדבר יעשה לפי תורנות או לפי עבודה קבועה. צריך

למצוא את הדרך להתייעל. אחת הדרכים להתייעלות היא שאדם עושה תפקיד

נוסף. אין שום סיבה שלא למצוא אנשים. נתקלתי בהרבה מקרים בהם הייתי

צריך למצוא להם פיתרון מעכשיו עד מחר, פיתרון מיידי.
אפי אושעיה
חבר הכנסת עזרא, אתה באת ממערכת אחרת.
וגדעון עזרא
זו מדינת ישראל, זה כסף של מדינת ישראל. תלך לעיריות ותראה מה

קורה באשנבים. למטלה הזו יש בעיה מבחינת השעות המפוצלות של התפקיד. זה

לא פשוט. אני יודע שאין לעיריות כסף. אז בוא תתייעל ותיתן לאנשים את

התפקיד הזה. אם יש טלפוניסטית או פקידה במקום כזה או אחר...
אפי אושעיה
יש לה הסכם עבודה.

אתה באת ממערכת ממוסדת ומסודרת, אנשים עם חזון ושליחות שהקריבו את

עצמם למען מדינת ישראל. אתה אומר את הדברים מתוך תמימות ואמונה שהדבר

אפשרי. אני הייתי סגן ראש עיר ואני אומר לך.- החלשים משלמים את המחיר

ראשונים. אי אפשר לקחת עובדי עירייה ולהחליף את המישרות שלהם. הלוואי

והאוטופיה שאתה מדבר עליה היתה ממשית, זה חזון אחרית הימים שלא יכול

להיות ממומש.
גדעון עזרא
העירייה או ראש הרשות צריכם להציג את הדברים, בכך שיש בעיה

ומחפשים אנשים שמעוניינים להתנדב. אם לא יהיו מתנדבים, יאלצו להטיל את

הדברים על עובדי העירייה. אני חושב שראש העיר יראה ברוח יפה ואוהדת.

מי מכם שיגיד 70,000 מיליון שקל ממשרד החינוך, לא אמר שום דבר והמצב

הקיים ימשך.
עמיעד גולדברגר
איו לי ריכרח עם חבר הכנסת עזרא, ולא עם ההורים ובוודאי לא עם

הילדים. הדברים הם בההלט קשים מאוד. מדובר על החלטה ריבונית של הכנסת

שקבעה בחוק ובתקנות מצב חדש. היא קבעה שהילדים האלה חייבים להיות

מוסעים ומלווים. לכן, עם כל הכבוד לחבר הכנסת עזרא, מדובר פה במערך לא

ליום ולא לשנה, אלא במהלך שמהיום ואילך.

אני מביע את דעתם של כל ראשי הרשויות המקומיות, חרף העובדה שעד

היום לא נמצא מימון ומשרד החינוך מעביר אלינו כספים מתוך שיירים

שנשארים לו. אז 25% מהרשויות מצאו פיתרונות. זאת ההתנדבות שהצליחו

להגיע אליה. ישנם מקומות שחרף הבעיות התקציביות מסיעים את הילדים, אבל

לא יעלה על הדעת שמדובר פה במהלך רציני, רחב מוסרית שנגיד לעובדים או

לאחרים ונטיל עליהם אחריות טוטאלית בנושא. מה שקרה בינתיים הוא

שהיגשנו תביעה בבית המשפט הגבוה לצדק נגד הממשלה והוא תלוי ועומד.

עתה, לאור ההלטות הוועדה אנו צריכים להתייעץ מה לעשות הלאה. ניסינו

להגיע במשך שנתיים וחצי לפיתרונות מעשיים.

הייתי רוצה לשמוע מה אומר ראש הוועדה לאור העובדה שבית המשפט

הגבוה לצדק עומד לדון בסוגייה הזו בשבוע הבא. הייתי רוצים לשמוע את

עמדתכם לגבי עצם העניין. כמו כן, אבקש שבכל מקרה ינתנו לנו החומר

והלבנים, כלומר התקציבים שהם 70,000 מיליון שקל ויותר, כי אנחנו

משלמים שכר למלווים. יש להעמיד את הכסף לרשות הרשויות המקומיות.
מטה שיינפלד
לתשומת לבכם, למרות ההסדרים, הוציא המנהל הכללי של משרד החינוך

חוזר מיוחד בחודש אפריל 1997 האומר- ליווי על ידי מבוגר הוא חובה

בהסעות תלמידים במוסדות החינוך המיוחך. אז אומרים דבר אחד, ומוציאים

חוזר שכזה באפריל 1997.

גיליתי שברחובות, העיר הסמוכה לנו, שבגלל קיצוצים בתקציב מובילים

ילדים פגועי מוחין במכוניות פרטיות כשהם קשורים בחבלים לכיסאות. זו

אחת התוצאות של קיצוצי תקציב שמטילים על רשויות מקומיות. תבינו את

העניין. ראיתי זאת במו עיניי. אם לא הייתי רואה זאת לא הייתי מאמין.

באותה מידה, קל מאוד לפגוע בדיסלקטים למשל ועתה נדון העניין בבית

המשפט הגבוה לצדק. מאוד קל לפגוע בחלשים ואני ממשיך את דבריו של חבר

הכנסת אושעיה.

ערכתי בדיקה בעיר בה אני גר, ראשון-לציון שמנסה לקיים ומחזיקה

בערך 80% מההסעות. זו העיר היהירה שמשקיעה כ-1,400,000 שקל בנושא

זה. בשיחה שהיתה לי אתמול עם ראש העיר הוא אמר לי שהוא לא יכול להמשיך

כך יותר. אחר כך באים ואומרים במשרד האוצר שהרשויות יתייעלו.
היו"ר אבי יחזקאל
חבר הכנסת דהאמשה מציע להביא זאת להצבעה ולדחות הכל. אני מציע,

שנחזיר את התקנות למשרד החינוך.
היו"ר אבי יחזקאל
בתוך שבועיים נקיים דיון מחודש בתקנות. אני מחזיר כר1;ע את התקנות

כמות שהן למשרד החינוך. במקביל, אני וחברי כנסת נוספים: חבר חכנסת

גדעון עזרא, חבר הכנסת אפי אושעיה, חבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה וחבר

הכנסת אברהם פורז נביא תיקון להצעת החוק הראשית- חוק הסעת בטיחות

לילדים נכים, שיידון בוועדת הכלכלה בתוספת אחת- שהעניין יתבצע במימון

ובתקצוב האוצר. על אף החלום האוטופי של חברי, חבר הכנסת גדעון עזרא.

אני חושב שאת האחריות הזו חייבים להטיל על האוצר. התוספת בתיקון לחוק

תהיה: במימון האוצר.
יעל אנדורן
כמו בכל הצעת חוק צריכים להצביע על המקור תקציבית. כידוע, אין "יש

מאייו". אני רוצה לחזק את דבריו של עורך הדין יפהר ולומר שגם מציעי

החוק המקורי, כוונתם לא היתה שכל האוכולוסיות יהיו זכאיות לליווי.
אפרים יפהר
הצעתו של יושב הראש להחזיר את התקנות כפי שהגיעו ולכנס את הוועדה

לדיון בתיקון החוק העיקרי.
אתי בנדלר
לאי זו לא היתה הצעת יושב ראש הוועדה. הצעתו היתה לקרוא לכם,

ולהגיש נוסח חדש לתקנות שידונו תוך שבועיים.
אתי בנדלר
מר יפהר, אתה לא רוצה לשקול בכלל את עמדת הוועדה? זו העמדה של

משרד החינוך והתרבות?
היו"ר אבי יחזקאל
אז אני אביא שינוי בחוק.
אפרים יפהר
אני אומר לכם רק דבר אחר, ההצעה של חבר הכנסת פורז נראית לי הכי

סבירה.
היו"ר אבי יחזקאל
ועדת הכלכלה מחזירה את ההצעות לפיתחו של השר. אני קורא לשר לה1;יש

הצעה מחודשת על בסיס שונה הן מבחינת נוסח משפטי והן מבחינת נוסח

ענייני. והיה, אם לא תביאו שינוי, אני וחבריי, חברי הכנסת, נניח הצעת

חוק פרטית-תיקון שאומרת שלגבי העניין הזה האחריות היא במימון האוצר,

קרי - הממשלה ולא של הרשויות המקומיות. יכול מאוד להיות שבדיון הבאאבקש מההורים לברא עם ילדיהם. אז נראה איד יגיבו גורמים ממשלתיים.

אני מורה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:15)

קוד המקור של הנתונים