ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1997

הצעת חוק שירותי הובלה, התשנ"ז - 1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 135

מישיבת ועדת כלכלה

יום שני. ט"ז בתמוז התשנ"ז (21.07.97). שעה 10:45

נכחו; חברי הוועדה; אלי גולדשמידט - היו"ר

יצחק וקנין

שלום שמחון

מוזמנים; שמעון שטיין - יועמ"ש רוה"מ

אלי אביר - לשכה משפטית

אבישי מיכאלי - אגף התעבורה

תומר גוטהלף - פרקליטות צבאית

גלוריה ויסמן - משרד המשפטים

שי שילקביץ - משרד הביטחון

יועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון

קצרנית; יפעת שפרכר

סדר-היום; א. הצעת חוק שירותי הובלה, התשנ"ז - 1997הצעת חוק שירותי הובלה, התשנ"ז - 1997

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני מתכבד לפתוה את ישיבת ועדת הכלכלה. זה נכון שמהבית החוק בנוי על הצעת

החוק הממשלתית, אבל היוזמה והדחיפה ומה שהביא לדעתי לחקיקת החוק זאת היוזמה של

חבר הכנסת פיני בדש.

אני מבקש אישור לרוויזיה מוועדת הכלכלה על חוק שירותי הובלה.

הצבעה

(על רוויזיה)

בעד - 2

נגד - 0

האישור של הרוויזיה הוא על רקע ההסתייגות של ראש הממשלה ושר הביטחון.

גלוריה ויסמן;

הייתי רוצה לדעת אם בפני הוועדה הוצע החומר הנכון?
שמעון שטיין
אתמול התקיים דיון בהשתתפות הנציגים של משרדי הממשלה הרלוונטים. העברנו

את הנוסח שגיבשנו.

שי שילקביץ;

ב14 ליוני העברתי, לבקשת מנהלת הוועדה, את נוסח ההסתייגות של ראש הממשלה

ושר הביטחון. בינתיים היו התפתחויות ושר התחבורה ביקש לזמן דיון דחוף - דיון

בין משרדי. נערך אתמול דיון בין משרדי במשרד התחבורה לכל המשרדים הנוגעים

בדבר. סוכם נוסח שרק הבוקר נתפר סופית.

גלוריה ויסמן;

אנחנו מבקשים שני שינויים. שינוי אחד הוא בקשר לתקנות.
אתי בנדלר
אני מבינה שהתיקון הראשון הוא לעניין סעיף 24 לחוק.

גלוריה ויסמן;

סעיף 24 זה סעיף הביצוע והתקנות. בסעיף 24(ב) כתוב: "בהסכמת השר לאיכות

הסביבה יקבעו הוראות מיוחדות לעניין הובלת חומרים מסוכנים..."

אתי בנדלר;

אני אקרא לך את הסעיף כפי שמוצע לעלות אותו לקריאה שנייה ושלישית. סעיף

24(ב) "השר בהסכמת השר לאיכות הסביבה יקבע הוראות מיוחדות המתייחסות להובלת

חומרים מסוכנים לעניין סיווגם כמותם וריכוזם, התנאים לקבלת רשיון מוביל לרבותתנאים שמטרתם להבטיח סדרי בטיחות תחבורתיים ומניעת נזק סביבתי, וכן תנאים

לעניין הובלת חומרים מסוכנים, שהוראות סעיף 17(ב) חלות עליה". סעיף 17(ב) דן

בהובלות בינלאומיות, מהארץ וממנה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני קורא את זה וזה מקובל. אחרי בהסכמת השר לאיכות הסביבה אנחנו נוסיף את
המילים
ולעניין חומרים רדיואקטייבים ומכשירי קרינה.

הצבעה

(על רוויזיה)

בעד - 1

נגד - 0

הרו ו י זיה אושרה

גלוריה ויסמן;

ההסתייגות השנייה היא בקשר לגופים. על אף שהחוק חל גם על המדינה, ישנם

גופים מסויימים שהחוק לא יחול עליהם. אני מבקשת לקרוא את הסעיף כפי שהוא מוצע

כאן ולהוסיף דבר כלשהו.

היו"ר אלי גולדשמידט;

למעשה סעיפים 1,5,6 היו גם קודם לכן. אנחנו מתייחסים לסעיפים 2,3,4. סעיף

25(א)2 "יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלח ומשרד הבטחון..." אני מציע שזה

יהיה או משרד הביטחון... "שעיקר עיסוקן בטחון במדינה או יחסי החוץ שלה וכל

הובלה בטחונית - סודית בכלי רכב הפועל בשירותן".

שמע ו ן שטיין;

במקום ובל הובלה יהיה כתוב וכן כל הובלה.

אתי בנדלר;

השאלה היא אם מדובר בכל הובלה של יחידות סמך כאלה גם אם הן מובילות דלק

או מובילות פיגומים. ברגע שלא מדובר על סוג ההובלה בחלק הראשון אלא היחידות

עצמן, אז זה כל הובלה באשר היא שנעשית על ידי אותן יחידות.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני מרשה.

גלוריה ויסמן;

על פי הסייפא השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות שיבטיחו את ביטחון הציבור. זה

לא אומר שההובלות האלה יהיו ללא פיקוח טוטאלי.

היו"ר אלי גולדשמידט;

סעיף 25(א)3 "הוועדה לאנרגיה אטומית, מרכז המחקר הגרעיני שבאחריותה וכלי

רכב הפועל בשירותם". למה צריך להכניס את זה בסעיף נפרד, הרי זה נכלל בסעיף 2?

אני לא אוהב סעיף כזה בסעיף החוקים.
שמעון שטיין
אני חושב שזה צריך להיות כאן.

אתי בנדלר;

אלה לא יחידות סמך של משרד ראש הממשלה.
שמעון שטיין
זה לא כלול.
היו"ר אלי גולדשמידט
סעיף 3 אושר. סעיף 25(א)4 "הובלות שבפיקוח משרד הבטחון בעלות אופי בטחוני

- סודי אף אם המוביל אינו אחד הגופים המנויים בפיסקאות 1, ו-2 לעיל".

שמעון שטיין;

קיימות הובלות בטחוניות סודיות, בין אם פרויקטים של משרד הביטחון, ובין

אם פרויקטים של ייצוא של חומר סודי שמפותח על ידי יחידת הביטחון של משרד

הביטחון, עם כל המשמעויות של הובלה סודית כאמור. מדובר על חברות ממשלתיות או

פרטיות עם ציוד בטחוני סודי.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו מאשרים את זה.
אתי בנדלר
מי יתן את האישור להובלה כזאת המבוצעת על ידי גוף פרטי? מי ידע שאכן אותה

הובלה עונה על הדרישה של משרד הביטחון? האם איזה פקיד במשרד הביטחון יתן את

האישור הזה?
אבישי מיכאלי
לכל הובלה שמסווגת ככזאת, גם אם היא לא מבוצעת עבור פרויקט מסובך, ניתנות

פקודות מבצע והיא מלווה על ידי אנשי ביטחון.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה צריך לבוא לידי ביטוי בחוק. האם אין מקום לתבוע ששר הביטחון באישור

ראש הממשלה או משרד התחבורה יקבעו תקנות?
גלוריה וייסמן
זה הסייפא של מה שיש כאן. "ובלבד שהובלת חומרים מסוכנים וכוי..."
היו"ר אלי גולדשמידט
זה בסדר. אני מדבר על קנסות בעתיד.
גלוריה וייסמן
אולי צריך להוסיף משהו בעניין הזה. אני בניתי את הסייפא הזאת כך שהיא

מאפשרת לשר, בהסכמת השר הממונה על הדבר, לקבוע איך מובילים, ואיזה מסמך יהיה

למוביל וכוי.

היו"ר אלי גולדשמידט;

את זה קובעים. אני הושב שצריכה להיות תקנה שתבהיר איזה מסמך מסמיך את

השוטר לקבוע ולומר שזה מחוץ לתחום מבחינתך.

אבישי מיכאלי;

קי ימת קבוצה כזאת.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני מסכים שקיימת אבל החוק לא אומר את זה. זה צריך לבוא לידי ביטוי

בתקנות. צריך שיהיה כתוב שתותקנח תקנות לגבי המסמכים הנדרשים להובלות מסוג זה.

האם תוכלו להוסיף סעיף לגבי התקנות האלה? "ובלבד שהובלת חומרים מסוכנים תבוצע

ככל האפשר בהתאם להוראות בדבר בטיחות ואיכות הסביבה כמפורט בחוק זה, או על

פיו, למעט ההוראות בדבר דיווח ופיקוח".
גלוריה וייסמן
לזה אנהנו מבקשים להוסיף: כפי שיקבע השר בהסכמת השר הממונה על הגופים

המפורטים לעיל לפי העניין.
היו"ר אלי גולדשמידט
בהסכמת השר הממונה על מי מהגופים המפורטים לעיל. זה ראש הממשלה, שר

הביטחון והשר לביטחון פנים.
גלוריה וייסמן
סעיף התקנות, שהיועצת המשפטית הקריאה קודם, אומר, שהשר בהסכמת השר לאיכות

הסביבה יקבע הוראות מיוחדות לעניין הובלת חומרים וכן הלאה. בסוף כתבנו וכן

תנאים לעניין הובלת חומרים מסובנים שהוראות סעיף 17(ב) חלות עליה. אנהנו

מבקשים להוסיף שהוראות סעיף 25 גם חלות עליה.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה מכניס לחריג גם את סעיף 17(ב) וגם את סעיף 25. בכפוף לדברים הללו אני

מקווה שאפשר לברך על המוגמר. תודה רבה למי שעזר בהכנת החוק.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים