ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/05/1997

תקנות התעבורה (שינוי התוספת השנייה והרביעית לפקודה), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שבינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 111

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"א באייר התשנ"ז (28 במאי 1997). שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: אלי גולדשמידט - היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

אברהם פורז
מוזמנים
עו"ד רבקה בן-יששכר - לשכת עורכי הדין

עו"ד אלי אביר - לשכה משפטית, משרד התחבורה

עו"ד רוני לויבגר - לשכה משפטית, משרד התחבורה

רות בן-ברוך - עוזרת לשר התחבורה

סנ"צ טילדה מיכאלי - ראש מדור החקירות במחלקת תנועה, המשרד לבטחון פנים

עו"ד תמי חריף - לשכה משפטית, המשרד לבטחון פנים
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סזר היום
1. תקנות התעבורה (שינוי התוספת השניה והרביעית לפקודה), התשנ"ז-1996.תקנות התעבורה (שינוי התוספת השניה והרביעית לפקודה). התשנ"ז-1996
רוני לוינגר
השינוי המוצע בתוספת השניה והרביעית זה התאמה. בסוף שנת 1996 נכנס לתוקף התיקון של צו התעבורה,

שמתקן את צו ברירות הקנס. התיקון הוסיף לצו ברירות הקנס את העבירה של אי-ציות לרמזור אדום [תקנה

22(א)].העבירה הזאת שינתה סטטוס והפכה לברירת משפט וכיום יש אפשרות למי שעובר אותה לשלם בגינה קנס

ולהיפטר ממשפט, אלא אם כן הוא מודיע שברצונו להישפט.
אתי בנדלר
או שהעבירה נעברה בנסיבות מחמירות.
רוני לוינגר
. בעקבות כניסת הצו לתוקף היה צריך להתאים ולעדכן את התוספת השניה והרביעית בגלל שנוצרה אי-קורלציה.
אתי בנדלר
אני מציעה שתסביר קודם מה זה התוספת השניה והרביעית.
רוני לוינגר
התוספת מונחת כאן. סעיפים 27 ו-47 קובעים פסילה חובה, או סמכות של שוטר לפסול בעבירות מסויימות

שמנויות בתוספת. אחת העבירות האלה היא אי-ציות לרמזור אדום. יש שם את העניין של המהירויות - עד 40

קילומטר.
אתי בנדלר
.

אם כי יש לזכור, שאם עבירת הקנס נעברה בנסיבות מחמירות, ניתן להגיש כתב אישום. בסעיף 29(א) לפקודה

נאמר: "היה לשוטר יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירת קנס בנסיבות מחמירות, יודיע לו כי יוגש נגדו אישום ותימסר

לו הזמנה למשפט לפי חוק הסדר הפלילי, התשכ"ה-1965. "נסיבות מחמירות" לעניין זה - כפי שנקבעו בהוראות מאת

ראש מחלקת תנועה של משטרת ישראל, בהסכמת שר המשפטים ושר התחבורה, ופורסמו ברשומות".
רוני לוינגר
סעיפים 27 ו-47 מסמיכים שוטר להגיש כראיה קבילה את המימצאים שלו ואז תהיה פסילה חובה. הסעיפים

קובעים את "העבירות המנויות בתוספת".
היו"ר אלי גולדשמידט
כלומר קבעו עבירה של חציה באור אדום ועבירת מהירות.
רוני לוינגר
פה פשוט שינו את דרגות המהירות, העלו אותן מ-30 ל-40 יותר מהמותר בדרך בין-עירונית.
היו"ר אלי גולדשמידט
זאת אומרת שאם מישהו נוסע במהירות 141 קמ"ש בדרך בין-עירונית, בכביש ירושלים תל-אביב, אז הוא צפוי

לפסילת חובה של חודשיים. מי שנוסע במהירות פחדתה מזה אין לו עונש פסילה חובה ויש לו גם ברירת קנס.
אברהם פורז
אין בכלל פסילה, רק נקודות.
טילדה מיכאלי
יש סמבות פסילה. יש לנו קריטריונים.
רוני לוינגר
המשמעות של שינוי התוספת השניה זה פשוט עידבון והתאמה.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה נוצר בעקבות הפיבת חלק מהעבירות לעבירות של ברירת קנס. מר רוני לוינגר בא ואומר, בגלל שזאת עבירה

של ברירת קנס אז אין לה מקום בתוספת. זה המהות של התיקון המוצע. זאת הקלה.
רוני לוינגר
ההקלה היא לא כאן. ההקלה כבר היתה בעבירות הקנס.
היו"ר אלי גולדשמידט
הם אומרים שלא יתכן שמצד אהד כאשר אני עובר ברמזור אדום אני מקבל ברירת קנס ומצד שני העבירה הזו,

שהפכה להיות עבירת קנס - שהיא יותר קלה במהותה - תיכלל בתוספת שיוצרת החמרה ומחייבת להעמיד לדין. כמו כן

ההכללה בתוספת משמעותה שאם זה נעשה פעם שניה תוך שנתיים אז יש חובת פסילה בבית-משפט. הם אומרים שלא

יכול להיות שמה שהיה ברירת קנס יהפוך להיות בסיס לפסילה.
רוני לוינגר
זו פשוט אי-התאמה, זה כשל לוגי. הדיון המהותי נדון כבר בתיקון של עבירות הקנס. כעת אנחנו רק מתאימים.
אתי בנדלר
יש להזכיר, שהתיקון נדון בוועדת חוקה חוק ומשפט ולבן כאן לא היה דיון בנושא. אנחנו טענו שהדיון בצו

התעבורה (עבירות קנס) צריך להתקיים בוועדת הכלכלה. המחלוקת עברה לוועדת הכנסת. היה דיון אחד בוועדת

הכנסת אך לא התקבלה החלטה וצריך לבקש דיון נוסף. אפרט את דברי, למי שלא מעורה בעניין: בל הנושאים

הקשורים בפקודת התעבורה נדונים כידוע בוועדת הכלכלה. מכוח פקודת התעבורה יש גם נושא של עבירות קנס לפי

פקודת התעבורה. כשביקשו לתקן את צו התעבורה (עבירות קנס) הפנה את זה משרד התחבורה לוועדת החוקה חוק

ומשפט. טען יושב-ראש הוועדה שתיקון הצו הזה צריך לידון בוועדת הכלכלה. יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט לא

קיבל את טענתו וקיים דיון בצו האמור בוועדת החוקה חוק ומשפט. לאור זאת היתה פניה משותפת, הן של יושב-ראש

ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אלי גולדשמידט, והן של יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט, חבר הכנסת שאול יהלום,

לוועדת הכנסת כדי שתכריע מכאן ואילך באיזו ועדה צריך לדון בנושא הזה. התקיים דיון אחד לפני מספר רב של

חודשים. הדיון לא הסתיים ולא נקבע מועד נוסף לדיון.
היו"ר אלי גולדשמידט
יש פה דבר אבסורדי. הנושא המהותי נחתך כבר בוועדת החוקה חוק ומשפט ובעצם אנחנו בבחינת חותמת גומי.
אברהם פורז
אני זוכר שדנו בזה בוועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת הקודמת ונקבע שעד 20 קמ"ש מעל למהירות המותרת זה

ברירת קנס.
אתי בנדלר
עכשיו זה כבר 40 קמ"ש מעל למהירות המותרת, כשמדובר בנסיעה בכביש בינעירוני. בדרך עירונית - נסיעה

במהירות עד ל-30 קמ"ש מעל המהירות המותרת - זו עבירת קנס.
אברהם פורז
האם בדרך עירונית עד 30 קמ"ש מעל המהירות המותרת זה עבירה של ברירת קנס? בדרך עירונית זה נראה לי

חמור מאוד. בדרך בן-עירונית זה פחות חמור. בעיני לנסוע בכביש מהיר, במקום 90 קמ"ש, 120 קמ"ש, מילא. אבל

בעיר לנסוע, במקום 50 קמ"ש, 80 קמ"ש?
היו"ר אלי גולדשמידט
העניין עצמו נדון בוועדת החוקה חוק ומשפט. נניח שהיום ועדת הכלכלה תחליט לא לאשך את זה כי לא

השתכנענו, מה ששכנע את ועדת החוקה חוק ומשפט לא משכנע אותנו. אני למשל חושב שלנסוע במהירות של 20

קמ"ש מעל למהירות המותרת בדרך עירונית זה נורא חמור ולא ראוי שזה ייצא מהתוספת השניה. זה האבסורד שנוצר

כתוצאה מהפיצול לשתי ועדות.
אברהם פורז
האם ידוע לך שאם יש לך חריגת מהירות של עד 30 קמ"ש בתוך העיר זה ברירת קנס? האם אתה לא רואה

בחומרה רבה מאוד אדם שבשטח עירוני נוסע במהירות 80 קמ"ש? זה דבר מסוכן ביותר.
היו"ר אלי גולדשמידט
לא שאלו אותי. זה נדון בוועדת החוקה חוק ומשפט. מה אני יכול לעשות?
אתי בנדלר
מכל מקום, בעקבות התיקון של צו התעבורה (עבירות קנס) מתחייבים מספר שינויים בתוספת השניה ובתוספת

הרביעית לחוק. הדיון כאן הוא בעצם די עקר כי מרגע שזה נקבע שם...
היו"ר אלי גולדשמידט
אז אנחנו חותמת גומי.
אברהם פורז
האם אפשר להעמיד למשפט למרות שזה ברירת קנס? האם יש שיקול דעת כזה? האם כאשר זה ברירת קנס יכול

השוטר שרשם את הדו"ח לומר שעל אף שיש ברירת קנס במיקרה הזה יוגש כתב אישום?
אלי אביר
"נסיבות מיוחדות", יש סעיף כזה.
אברהם פורז
אני חושב על רחוב עמוס במרכז תל-אביב ונהג שנוסע שם 80 קמ"ש. זה נראה לי מאוד חמור.
אתי בנדלר
זה לא לפי שיקול דעתו של השוטר. סעיף 29-לפקודה, אותו הקראתי קודם, קובע: "היה לשוטר יסוד להניח כי

אדם עבר עבירת קנס בנסיבות מחמירות, יודיע לו כי יוגש נגדו כתב אישום ותימסר לו הזמנה למשפט לפי חוק סדרהדין הפלילי. "בנסיבות מחמירות" לעניין סעיף זה - כפי שנקבעו בהוראות מאת ראש מהלקת הבועה של משטרת

ישראל, בהסכמת שר המשפטים ושר התחבורה, ופורסמו ברשומות, בעיתון בוקר ובעיתון ערב". שאלתי את גברת

מיכאלי מה הן הנסיבות המחמירות. לאף אחד כאן אין את הרשימה.
טילדה מיכאלי
יש רשימה כזאת, היא פורסמה. זה לא משהו פנימי שלנו.
אברהם פורז
נסיעה מטורפת בתוך העיר זה נסיבות מחמירות? בעיני לנסוע במהירות 80 קמ"ש בתוך העיר זה נסיבות

מחמירות. זה הרבה יותר גרוע מאשר לנסוע במהירות 120 קמ"ש מחוץ לעיר. בכביש בין-עירוני מהיר, שהמהירות

המותרת בו היא 90 קמ"ש, אם נוסעים במהירות 140-130 קמ"ש זה לא בסדר אבל אני לא רואה בזה מי יודע מה. יש

מחלפים, יש גדרות. בתוך העיר יכול לקפוץ ילד, יכול לקפוץ זקן, זה משהו אחר. אנחנו גם יודעים שבעיר לא כל-כך

מקפידים. בין מכוניות יוצא פתאום מישהו. אם בתוך העיר אתה נוסע במהירות של 30 קמ"ש מעל המותר זה חמור

מאוד. אפילו 20 קמ"ש מעל המותר זה חמור. אני לא מדבר על המיקרים שזה כביש חצי בין-עירוני כזה ביציאה

מהעיר. אבל ברחוב מרכזי בתוך העיר אם מישהו נוסע במהירות מטורפת זה ניראה לי חמור מאוד. השאלה היא האם

בקריטריונים שלכם מופיע דבר כזה.
רוני לוינגר
אנחנו צריכים להתייחס לדבריו של חבר הכנסת פורז אבל הדיון היום הוא דיון טכני במהותו. היום זה רק התאמה

לעידכון של צו ברירות קנס.
אברהם פורז
אבל הואיל ואנחנו פה ואנחנו מגלים משהו פגום אז אנחנו מעירים את תשומת ליבכם. אני מבקש מכם, אם אתם לא

נותנים תשובה מיידית, לבדוק האם ההוראות הפנימיות (אלה שפורסמו בשני עיתונים יומיים וכדומה) מטפלות בזה. אני

ממליץ לכם לעשות דיון במשטרה. אני חושב שנסיעה בכביש עירוני בנסיבות עם חומרה מיוחדת צריכה לאפשר להגיש

כתב אישום בכל זאת.
רבקה בן יששכר
זה מפורט בתוספת הרביעית או החמישית. יש פירוט באיזה עבירות רשאי השוטר להפעיל שיקול דעת ולתת הזמנה

לדין. אחת העבירות שאני זוכרת היא עבירה של אי-ציות לתמרור 'עצורי.
אברהם פורז
אני פונה למשטרה ומבקש שגם תוסיפו את הנסיעה במהירות מופרזת בתוך העיר.
רוני לוינגר
במסגרת עידכון צו ברירות הקנס בדרך בין-עירונית, על-פי תקנה 54, הוחלט להעלות את דרגת המהירות מ-20

ל-30. עד 20 קמ"ש מעל המותר זה היה ברירת קנס והגדילו את זה בעוד 10 קמ"ש. צריכים לזכור שבתי-המשפט.

הוצפו וזה גם שיקול שנלקח בחשבון.
אברהם פורז
המשטרה כמעט ולא מודדת מהירות בתוך העיר באיזורים המאוד עמוסים. אם היא מודדת בכביש עירוני אז זה

בשוליים, בכבישים שמובילים לפרברי העיר. לדעתי אם מישהו נוסע ברחוב מרכזי בתוך עיר, אפילו שהרחוב פנוי,

במהירות של 80 קמ"ש אני לא חושב שזה יכול להיגמר רק בברירת קנס. תנו שיקול דעת, שאם במיקרים חמורים
טילדה מיכאלי
ככה זה בקבע בצו.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני לא יכול להגיד אלא שאני מסכים לדבריו של הבר הכנסת פורז. אבל מה אני יכול לעשות עכשיו עם זה?
אברהם פורז
אנחנו נמשיך. אני מבקש מסגן-ניצב טילדה מיכאלי לדווח שפה בוועדה נשמעו הערות. אני מבין שאתם מחליטים

על כך? מי מחליט על הרשימה?
טילדה מיכאלי
בהחלט לא. אנחנו נותנים הצעה. שר המשפטים צריך לאשר.
אברהם פורז
אני מדבר על החומרה המיוחדת. האם אתם נותנים הצעה? האם תהיו מוכנים לשקול את הצעתי?
טילדה מיכאלי
אני יכולה להבין אם אתה אומר שמצורפת לזה עוד עבירה אבל אני לא יכולה להגיד שאני רואה נסיעה במהירות

של נניח 75 קמ"ש בדרך עירונית כנסיבות מחמירות כי בכך אני אהפוך את הצו שקבע שעד 80 קמ"ש זה ברירת

משפט. זה לא עניין של שיקול דעת.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה שאומר חבר הכנסת אברהם פורז, שאם השוטר רואה בן אדם שנוסע ברחוב אלנבי בתל-אביב בשעות העומס

במהירות 70 קמ"ש, שזה מנוגד
רבקה בו יששכר
הוא יכול לתת לו דו"ח על "נסיעה בחוסר זהירות". יש עבירות אחרות.
טילדה מיכאלי
או "מהירות לא סבירה בנסיבות המקרה". לפעמים יש מהירות מקסימלית אבל אתה אומר, נגיד שזה עיקול ויש

גשם וכפור, אז נותנים על מהירות בלתי סבירה בנסיבות המקרה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני רוצה להבין רק את הפרטים שאנחנו משנים. אחרי זה אני רוצה להכניס הצהרה לפרוטוקול.
פירוט התיקונים
1) פרט 2 לתוספת השניה. מה זה? זה נסיעה ברמזור אדום?

2) "אי ציות לאות יעצור' ברמזור". זה שוב אותו דבר, רק הפעם בתוספת הרביעית.

3) בפרטים 6, 5 ו-7 לתוספת השניה ו-6,6א ו-6ב לתוספת הרביעית תועלה תקרת המהירות כמוסבר לעיל. זה

למיטב הבנתי מ-30 ל-40 מחוץ לעיר ומ-20 ל-30 בשטח עירוני.
רוני לוינגר
אני רוצה להדגיש שהתיקון בתוספת הרביעית בפרט 1, לגבי אי ציות לאות יעצור' ברמזור, במהותו אינו קשור

לצו ברירות הקנס אך באותה הזדמנות הוא נכנס לבקשת המשטרה. פשוט עדכנו את התוספת והוספנו איפה שכתוב "אי

ציות לאות יעצור' ברמזור" את העבירה המקבילה (וזה כבר קשור לתמרורים) שהיא "התמזגות דרכים". זה עניין

טכני.
אתי בנדלר
זה לא עניין טכני. אתה כל הזמן חוזר ואומר שזה עניין טכני. מה המשמעות של הכללת עבירה נוספת בתוספת

הרביעית לחוק? זה לא עניין טכני. יש לזה משמעות הרבה מעבר.
רובי לוינגר
אני אסביר שוב. בתוספת השניה והרביעית כרגע לא כללנו שום עבירה נוספת.
אתי בנדלר
פרט לעבירה שאתה כולל עכשיו, של אי התמזגות.
רוני לוינגר
גם כאן לא נכללה עבירה נוספת אלא היה חשש שתהיה טעות, לחוסר הכנה של המילים "אי ציות לאות יעצור'

ברמזור" והמשטרה ביקשה שנוסיף "או התמזגות בדרכים". במהותו של התמרור ב22 זו אותה עבירה, אותו תמרור

פשוט מנוסח ככה ואחרת.
אתי בנדלר
יתכן שיש תמרור אחד אבל אלה שתי עבירות שונות. אי-ציות לתמרור יעצור' זו עבירה אחת ועבירה אחרת היא

"אי התמזגות בדרך". מוסיפים כאן עבירה נוספת שתהיה כלולה בתוספת הרביעית.
רבקה בן יששכר
מדובר על שתי חובות: הראשונה - חובת עצירה; והחובה השניה, שהיא יותר חמורה - אי מתן זכות קדימה. לגבי

ה'עצור', אם זה ברירת קנס, אם אתה רק לא מלאת את חובת העצירה אז זה מה שנקרא "נסיבות מקלות", אבל אם

אתה לא מלאת את חובת מתן זכות הקדימה זה כבר חמור ואז אתה מקבל הזמנה לבית-משפט. התוספת מכוונת לאי-מתן

זכות הקדימה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני רוצה להבין, אם אנחנו לא נוסיף את התיקון הטכני הזה מה תהיה המשמעות? המשמעות היא שבתוספת

הרביעית נכלל רק "אי ציות לתמרור יעצור'"?
טילדה מיכאלי
אנחנו מוחקים את "אי ציות לתמרור יעצור'" ואנחנו משאירים את "אי מתן זכות קדימה" ו"אי מתן זכות קדימה

בתמרור יעצור'".
היו"ר אלי גולדשמידט
למה אנחנו צריכים להוסיף את הנושא של התמזגות דרכים?
טילדה מיכאלי
כיוון שבתמרור עד עכשיו, לפני התיקון, היה רק אי מתן זכות קדימה בצומת. אחר-כך תיקנו את התמרור עצמו

(ב36) גם להתמזגות דרכים. כאשר מדובר על מחלף זה כאילו לא נחשב כצומת.
אתי בנדלר
אין עם זה בעיה אבל חשוב לדעת שאם מכלילים את העבירה הנוספת הזאת בתוספת הרביעית אז נותנים סמכות

לקצין משטרה לפסול את נוהג הרכב פסילה מינהלית ל-30 ימים. זאת אומרת אי אפשר להתייחס אל זה כאל תיקון

טכני. אני לא מביעה עמדה כרגע אם ערכית זה נכון או לא.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה נראה לי בהחלט סביר במהות. בואו נסכם שזה לא תיקון טכני אלא שיש בזה מהות והמהות היא שאנחנו

מוסיפים עוד עבירה לעניין התוספת הרביעית.
רבקה בו יששכר
אני חושבת שזה דווקא יוצר בעיה אם זה ככה. אני לא בטוחה שדווקא העבירה הזאת היא עבירה שמוגדרת

בתוספת השניה. אני אתן דוגמא, ויכול להיות שאני טועה.
אתי בנדלר
זה רלוונטי לגבי התוספת הרביעית, לא לתוספת השניה. זה רלוונטי לגבי ראיות, לגבי סעיף 27 לפקודה, וזה

רלוונטי לגבי הפסילה המינהלית של קצין משטרה. זה לא רלוונטי, אם אני זוכרת נכון, לגבי חובת בית-המשפט כאשר

זו הרשעה שניה, לתת פסילה לחודשיים.
רבקה בו יששכר
לא נחה דעתי. אני חושבת שזה יוצר בעיה כלשהי. סנ"צ טילדה מיכאלי תתקן אותי אם לא הבנתי נכון. כשאני

מנסה להשתלב בנתיבי איילון למשל ללה-גרדיה זה נקרא התמזגות, נכון? אני מנסה להשתלב לאט לאט ועומד שם

שוטר באופן קבוע, ותסלחו לי אם אני מתבטאת בצורה לא כל-כך נעימה, ובמקום שייעזור לזרימת התנועה אז הוא

עוצר כל אדם שמנסה להתמזג בנתיבים, ולא תמיד זה פשוט, והוא נותן דו"ח לכל אחד על קיפוח זכות. לא משנה אם

לא קופחה זכות ואיפשרו לו להיכנס. אז עכשיו יוכלו לקחת לי את הרישיון על המקום בגלל דבר כזה.
היו"ר אלי גולדשמידט
כולנו מתמזגים כל יום בכל הנתיבים האלה. כאן את מציגה את הצד הקיצוני האחד. אני אתן לך את הצד הקיצוני

השני. כאשר יוצאים מתחנת דלק 'אמיתי' בכביש חיפה תל-אביב ליד נתניה ונכנסים בצורה חדה מידי לתנוע הזה יכול

לגורם לתאונה איומה. אתה צריך לחכות ולפעמים לוקח זמן עד שאתה מצליח להשתלב. אני עדיין מקווה שבמשטרה

יש איזה "קומונסנס" והיא יודעת לעשות את ההבחנה. אם היא תנצל לרעה את הדברים האלה
רבקה בו יששכר
יש הרי את הסמכות לתת דו"ח על אי מתן זכות קדימה בצומת ועל נהיגה בחוסר זהירות.
טילדה מיכאלי
זה תוקן כבר, הכניסו גם צומת וגם מחלף. אנחנו רוצים שאותו דבר יהיה גם פה, זה הכל.
אברהם פורז
בקצה הנתיבים האלה תמיד יש תמרור "תן זכות קדימה", נכון?
טילדה מיכאלי
כן, אבל רק מה שכתוב פה. כתוב במפורש: "אי מתן זכות קדימה בצומת" ופה רוצים לכלול גם התמזגות דרכים.
היו"ר אלי גולדשמידט
מבחינת ההגבה כדי שלא תהיינה תאונות דרכים זה חשוב לא פחות. אז נכון שבשיא העומס ברחוב קפלן כולם

עומדים באמצע הצומת ולא רושמים להם רפורטים. יש קומונסנס בכל תהליך שהוא.

שמענו את הדברים. אנחנו 3 חברי כנסת, כל אחד מאיתנו הוא נהג וכל אחד מאיתנו מבין את הדברים. אני מבין

ששאר הדברים מוסכמים.
אברהם פורז
אנחנו בעד באופן נחרץ.
היו"ר אלי גולדשמידט
חבר הכנסת פורז, אתה בעד להכליל את התוספת הזו שהמשטרה ביקשה, לצורך פסילה מינהלית בתוספת

הרביעית? אם כן, זה אושר.

עכשיו אני רוצה לומר משהו לפרוטוקול, ברשותכם. הדיון כאן הוכיח את האבסורד הגלום בעובדה שיש פיצול בין

ועדת החוקה חוק ומשפט לבין ועדת הכלכלה באופן שצו ברירות קנס נדון בוועדת חוקה חוק ומשפט בכל ההיבטים

שלו ולאחר. מכן ועדת הכלכלה צריכה לאשר את ההשלכות האחרות שיש מאישור הצו במסגרת פקודת התעבורה

וחיקוקים אחרים. כאשר ועדת הכלכלה רוצה להפעיל שיקול דעת ענייני לגבי עצם הדברים היא נתקלת בבעיה מכיוון

שהדבר נשקל, נחתך ונקבע כבר בוועדת החוקה חוק ומשפט. כתוצאה מזה אם ועדת כלכלה תשתכנע שלא לאשל את

הבקשה שמובאת בפניה יווצר כאוס בתחום הדינים השונים המתנגשים.

על הדברים האלה בעצם טענו בזמנו, כשהיה דיון ראשון בוועדת הכנסת. הדיון טרם הסתיים. אני מצר על כך

שיושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט מצא לנכון לקיים את הדיון בצו ברירות הקנס למרות שביקשנו לתת שהות לדיון

בוועדת הכנסת. אין כאן שום שאלה של מחטפים ושל כבוד בין ראשי ועדות. הנושא של התעבורה שייך לוועדת

הכלכלה, היא עוסקת בזה יום יום. המקרה הזה מוכיח שהפיצול הזה הוא פשוט בלתי אפשרי ובלתי נסבל.

אני מבקש מהיועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, עו"ד אתי בנדלר, להעביר את הדברים האלה לידיעת משרד

המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה.
אברהם פורז
מה שצריך לעשות זה לחדש את הדיון בוועדת הכנסת.
היו"ר אלי גולדשמידט
ואת הפרוטוקול הזה להעביר הן ליושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט והן ליושב-ראש ועדת הכנסת עם בקשה

מאת יושב-ראש ועדת הכנסת לחדש במהירות האפשרית את הדיון בסוגיה הזאת.
אתי בנדלר
אני חייבת לומר שלפני הדיון שהתקיים בזמנו בוועדת הכנסת, בשאלה איזו ועדה היא הוועדה שצריכה לדון בצו

עבירות הקנס לפי פקודת התעבורה, התקיימה ישיבה במשרד המשפטים, שהוזמנתי אליה, אצל גברת יהודית קרפ.

השתתף בה גם מר יהושע שופמן וגורמים נוספים ממשרד המשפטים. ההחלטה שהתקבלה בנוכחותי באותה ישיבה היא

שמשרד המשפטים לא יביע עמדה בכנסת מה היא הוועדה הנכונה ושכל הכרעה שתתקבל בוועדת הכנסת תהיה מקובלת

עליהם. לצערי בדיון שהיה בוועדת הכנסת הציגו נציגי משרד המשפטים עמדה שונה, אבל העמדה כפי שגובשה באותה

ישיבה במשרד המשפטים היתה שהם יקבלו ברצון כל החלטה של ועדת הכנסת בעניין.
היו"ר אלי גולדשמידט
הדברים הובהרו גם מההיבט הזה.

אני מבקש להפנות את תשומת לב משרד המשפטים לכך שהמשך המצב של הפיצול בין שתי הוועדות עלול להביא

לתוצאות בלתי אפשריות מבחינת עבודת המערכת שממונה על אכיפת החוק. יכולים להיות פתרונות שונים בשתי

הוועדות, דבר שיישבש מאוד את עבודת המשטרה ואת עבודת מערכת האכיפה. הפעם זה לא קרה, כי גילינו אחריות

רבה בעניין הזה וגיבינו את הבקשה של משרד התחבורה, אבל אני לא יכול להבטיח שזה תמיד יקרה (מה גם שבעוד

חודשיים מחליפים אותי).

תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה כשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים