ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 31/03/1997

הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 92

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ב באדר בי התשנ"ז (31.03.07). שעה 09:00

נכחו; חברי הוועדה; אלי גולדשמידט - היו"ר

מוזמנים; עו"ד מירון הכהן - יועץ משפטי, משרד התעשיה והמסחר

אבי פלדמן - לשכה משפטית, משרד התעשיה

והמסחר

משה שליו - סגן ראש היחידה לתיעוש - מנאייר

במשרד הביטחון

אברהם מאטס - מנהל המעבדות במשרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר - המחלקה המשפטית במשרד הבריאות

שרי קמפינסקי - משרד התקשורת

עו"ד רחל גרשוני - משרד המשפטים

עו"ד מיכל סגן-כהן- לשכה משפטית, משרד החקלאות

איילת רוזן - יועצת משפטית במשרד לאיכות

הסביבה

שלמה לוי - מז"פ במשרד לבטחון פנים

יועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון

קצרנית; יפעת שפרכר

סדר-היום; הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1996הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. התשנ"ז-1996

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. הנושא על סדר היום הוא הצעת חוק

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

אתי בנדלר;

בישיבה הקודמת החלטת שהוועדה המייעצת תמנה 30 חברים, ביקשת הצעה לגבי

הרכב הוועדה המייעצת וזה מופיע כדלקמן: 15 (א) השר ימנה למועצה ולמנהל ועדה
מייעצת של שלושים חברים כמפורט להלן
1. שלושה עשר נציגי ממשלה שימנה השר, לפי ההמלצה של כל אחד מהשרים הבאים,

מבין עובדי משרדו הבכירים. שר האנרגיה והתשתיות הלאומיות הוא במקום שר הכלכלה

והתכנון ולכן יש שלושה עשר נציגי שרים במקום ארבעה עשר שמנויים בהצעת החוק.

2. נציג בכיר אחד של צבא הגנה לישראל

3. נציג בכיר אחד של משטרת ישראל

4. ארבעה נציגים מקרב הציבור.

הנציגים הנוספים שאני נוטה להוסיף הם: שני נציגים שאינם עובדי מכון

התקנים הישראלי לפי המלצתו, שני נציגים של הסתדרות הפועלים החקלאי, המרכז

החקלאי לפי המלצתו. נציג אחד של אירגוני צרכנים כמשמעותם בסעיף 31 לחוק הגנת

הצרכן התשנ"ה- 1981 מתוך רשימת מומלצים שיגישו אירגוני הצרכנים, שני נציגים של

לישכת התיאום של האירגונים הכלכליים לפי המלצתם, ארבעה נציגים של מוסדות

מוכרים להשכלה גבוהה העוסקים במחקר מתוך רשימות שיגישו המוסדות האמורים.

בניגוד לנציג המוסדות להשכלה גבוהה, במועצה הרשימות מוגשות ישירות לשר על ידי

כל המוסדות.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה עם הנשים?

אתי בנדלר;

כתבתי סעיף לפי הוראות סעיפים 18א ו60א לחוק החברות הממשלתיות התשל"א

1975 שאומר: יחולו על מינוי חברים בוועדה המייעצת בשינויים המחוייבים לפי

העניין.
היו"ר אלי גולדשמידט
כלומר חצי.
אתי בנדלר
חצי, למעט שזה לא חל על נציגי גופים.
היו"ר אלי גולדשמידט
כלומר שמרבית נציגי הממשלה צריכים להיות נשים.רחל גרשוני;

כתוב ייצוג הולם.
אתי בנדלר
כתוב ייצוג הולם לבני המין שאינו מיוצג.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני רוצה שזה יפורש כחצי הצי.
אתי בנדלר
מחצית לפחות רק מנציגי הממשלה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

לא מחצית מנציגי הממשלה, אלא מחצית מכלל הנציגים. מצידי שכל נציגי משרדי

הממשלה יהיו נשים.

אתי בנדלר;

ברחל בתך הקטנה יושב-ראש הוועדה מבקש. מחצית לפחות מכלל חברי הוועדה

המייעצת תהיינה נשים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני מציע שבמקום ארבעה נציגי השכלה גבוהה שיהיו שניים ושאחד יהיה נציג

התאחדות התעשיינים.

אבי פלדמן;

יש את לישכת התיאום.

היו"ר אלי גולדשמידט;

לישכת התיאום יש בהנהלה.

אתי בנדלר;

שני נציגי לישכת התיאום של האירגונים הכלכליים לפי המלצתה. לפי הנחיתו של

עורך הדין מירון הכהן, לישכת התיאום תשלח נציג אחד של התאחדות התעשיינים ואחד

של איגוד לשכות המסחר.

מירון הכהן;

יש נציג של איגוד הצרכנים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

יש לנו שני נציגים של לישכת התיאום של האירגונים הכלכליים, אני רוצה

שיהיו שלושה ושלושה של השכלה גבוהה, על מנת לאפשר נציג של איגוד לשכות המסחר

ונציג של התאחדות התעשיינים. צריך שיהיה עוד נציג מהאירגונים, אבל זה הםיחליטו ביניהם.
אתי בנדלר
יש את אירגוני הקבלנים.
היו"ר אלי גולדשמידט
הצבעה על ההצעה

בעד - 1

נגד - 0

ההצעה אושרה

אתי בנדלר;

לגבי הרכב המועצה, הוטל עלינו לנסח סעיף שימנע קשר בין נציג המוסדות

להשכלה גבוהה לבין המעבדות, שנמצאות בתחום המוסדות להשכלה גבוהה. הנוסח המוצע

הוא: הנציג כאמור בסעיף א1, נציג המוסדות להשכלה גבוהה, לא יהיה מי שמועסק על

ידי גוף או תאגיד המפעיל מעבדות שהוסמכו על ידי הרשות, דהיינו אם מדובר בגוף

משפטי אחר כמו הברת בת של המוסד האקדמי אז אין בעיה, אבל אם המוסד האקדמי עצמו

יש לו מעבדות שהוסמכו הוא לא יוכל לשלוח נציג.

יש בעיה אחרת לגבי הנציגים המשתמשים בשירותי מעבדות. בישיבה הקודמת הומלץ

שהנציג של המשתמשים בשירותי מעבדות יהיה מי שעליו המליצה לישכת התיאום של

האירגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית החדשה. בפועל הגענו למסקנה שזה כמעט בלתי

אפשרי ששני הגופים האלה יצליחו לבחור נציג אחד, לכן אנחנו מציעים שהנציג של

המשתמשים בשירותי מעבדות יהיה מי שעליו המליצה לישכת התיאום של האירגונים

הכלכליים לאחר שהתייעצה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה.
היו"ר אלי גולדשמידט
הצבעה על הרביזיה

בעד - 1

נגד - 0

הרביזית אושרה

הצבעה על התיקון

בעד - 1

נגד - 0

התיקון אושר
אתי בנדלר
נושא נוסף הוא החלת חוקים על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, ישנח רשימה

של חוקים שלגביהם נקבע, שדין עובדי הרשות כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים

אלה. יש רשימה של שבעה חוקים שאושרו. יש מספר חוקים שצריכים להיות מוחלים על

חברי המועצה שאינם עובדי המדינה. הסעיף המוצע הוא: דין עובדי המועצה שאינם

עובדי המדינה כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים האמורים בסעיף כך וכך. מדובר

על חוק שירות המדינה סעיף פעילות מפלגתית ומגבית כספים, חוק שירות הציבורמתנות, פקודת הנזיקין וההוראות בהוק העונשין שנוגעות לעובדי ציבור. אלה הם

אותם חיקוקים שמוצע להחיל לגבי חברי מועצה שאינם עובדי מדינה. החוקים האחרים

שחלים על עובדי הרשות, כמו חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ופקודת הראיות נוסח

חדש, נראה שזה לא רלוונטי.

היו"ר אלי גולדשמידט;

הצבעה

בעד - 1

נגד - 0

אושר

אתי בנדלר;

נושא נוסף שהוועדה מתבקשת לאשר זה הוראת מעבר לגבי מינוי נציג המעבדות.

כזכור נציג מעבדות מוסמכות הוא אחד מהחברים במועצה, ומאחר והתהליך של הסמכת

מעבדות עוד יקח זמן, ובפועל המועצה צריכה להתחיל לפעול ללא שיש בשלב זה מעבדות

מוסמכות, מוצע להוסיף סעיף לפיו השר יבחר לתקופה של שנתיים מיום תחילתו של חוק

זה את נציג המעבדות שימונה על ידלו כחבר חמועצה במקום הנציג האמור בסעיף 8א 3.

הצבעה

בעד - 1

נגד - 0

אושר
אתי בנדלר
בישיבה הקודמת הוחלט להחיל על יושב ראש הוועדה המייעצת את סעיף 14 ג החל
על המנהל. מדובר בסעיף האומר
נבצר מן המנהל זמנית למלא את תפקידו, תמנה

המועצה באישור השר ממלא מקום למנהל. נתפנתה משרתו של המנהל בטרם התמנה אחר

במקומו, רשאית המועצה למנות מנהל בפועל לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אמרנו שאנחנו מחילים את זה רק עליו ולא על חברי המועצה.
אתי בנדלר
כן. הגענו למסקנה שהסעיף הזה והוא איננו רלוונטי לגבי יושב-ראש הוועדה

המייעצת, משום שליושב-ראש הוועדה המייעצת יש ממלא מקום מלכתחילה. לכן אני

מבקשת רביזיה בהחלטה הזאת.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה קורה אם ממלא המקום נבצר ממנו למלא את תפקידו?
אתי בנדלר
אז השר ימנה ממלא מקום אחר.היו"ר אלי גולדשמידט;

האם זה נובע מלשון החוק שהוא יכול למלא ממלא מקום אחר?

אתי בנז-לר;

זה לא נובע מלשון החוק, אבל נדמה לי שזאת תהיה פרשנות סבירה בנסיבות

העניין.
היו"ר אלי גולדשמידט
הצבעה על הרבי ז יה

בעד - 1

נגד - 0

הרביזיה אושרה

הצבעה על התיקון

בעד - 1

נגד - 0

התיקון אושר

אתי בנדלר;

בהצעת החוק לא נכלל סעיף המאפשר לשלם גמול לחברי המועצה. הסעיף אותו מוצע

לכלול בנוסח הסופי של החוק, שעולה לקריאה שנייה ושלישית, יתייחס לגמול ויאמר
כדלקמן
חבר המועצה לא יקבל מהרשות שכר בעד שירותיו, אך יהיה זכאי לגמול עבור

השתתפותו בישיבות המועצה בשיעורים ולפי אמות מידה שקבע השר בהתייעצות עם שר

האוצר. הנוסח של הסעיף הזה הוא שונה מהנוסחים האחרים בחקיקה הראשית לדמי תשלום

גמול והוצאות לחברי מועצות או רשויות שונות. כל הסעיפים הקיימים עד כה מדברים

גם על החזר הוצאות בנוסף לגמול. ישנם סעיפים שמפרידים ושאומרים שיושב-ראש אותו

גוף יהיה רשאי בנוסף לגמול גם לגמול מיוחד או לתוספת כל שהיא בגין היותו י ושב-

ראש אותו גוף. כידוע מונתה ועדה ציבורית בנושא תאגידים ציבוריים.
רחל גרשוני
סיוג תאגידים ציבוריים מונה על ידי ועדת שרים לענייני כלכלה. הם איתרו

אמות מידה לתשלום גמול לחברי מועצה וגם לחברי תאגידים סטטוטוריים. הסעיף הזה

מנסה לצעוד בעקבות המלצות הוועדה.
אתי בנדלר
זה נוסח חדשני שיש. אמות מידה למשל, שנציגי גופים מתוקצבים לא יהיו זכאים

לגמול בכלל.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה לפי אמות מידה שקובע השר, בהתייעצות עם שר האוצר.

הצבעה על התיקון

בעד - 1נגד - 0

התיקון אושר
היו"ר אלי גולדשמידט
יש לנו פנייה של שר- הבריאות שמבקש לדחות את העלאת הצעת החוק בנדון לקריאה

שנייה ושלישית עד לקיום שיחה איתו. מה עמדתך לגבי הפנייה של השר מצא? האם אתה

מוכן לקיים את הדחייה עד שאנו נשוחח עם השר?

מירון הכהן;

אנחנו לא מעוני ינים לעכב את תהליכי החקיקה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אם אני מעכב עכשיו, אז זה יהיה רק אחרי הפגרה. זה רק יהיה בסוף מאי.

אנחנו קבענו סעיף שזה באישור השר, מה החשש שלכם, הרי לא החלנו את החוק

באופן גורף על המעבדות הרפואיות? איך הצגתם את זה לפני השר.

אברהם מאטס;

הרשות על פי החוק יכולה להמשיך לתת אישורים של מעבדות רפואיות, אבל לא

הסמכה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

הסמכה אבל לא אישור.
אברהם מאטס
בסיכומו של דבר אנחנו נמצא באיזה שהוא מצב, שמעבדות מסויימות תטענה ששתי

הרשויות של המדינה לא רוצות להכיר אחת בשנייה.

אתי בנדלר;

הסמכה למעבדה רפואית לפי נוסח הצעת החוק כפי שאושר על ידי הוועדה יכולה

להנתן רק אם אותה מעבדה מבקשת את ההסמכה הזאת, ואם היא זקוקה לזה לצרכים שלה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

מה איכפת לך שהיא תבקש הסמכה באופן וולונטרי?

אברהם מאטס;

יכנסו גופים וכל אחד מהם יטיל הסמכה, ואנחנו נהיה איזה שהוא גוף בלתי

תלוי. יש הרבה בעיות בתחום הזה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

מה יקרה? הרי ממילא אי אפשר לאשר את החוק הזה בלי אישור השר. השר באופן

גורף יכול להחליט שהוא לא מאשר אף מעבדה רפואית. איזה אסון יכול לקרות? אז

יהיו כאלה שיפנו ויקבלו הסמכה, במה זה יפגע בבריאות של האזרח בישראל? אני

הייתי על סף החלת החוק גם על מעבדות רפואיות, ואני השתכנעתי מתוך לואליות אולימוגזמת ואולי ממשלתית שאני לא אעשה פה מהפכה, ושאני אלך בנתיב שהחוק קבע. אם

הייתי יודע שאין הסכמה על העניין הזה, יכול להיות שהייתי מחזיר לדיון את השאלה

של הכללת המעבדות הרפואיות בסיפור הזה. למה אתם מעוררים את זה? אני מציע לכם

לרדת מהעניין הזה.
אילנה מישר
באופן עקבי משרד הבריאות התנגד להכללה של מעבדות רפואיות.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אתם התנגדתם, ואני בישיבה הראשונה נטייתי היתה כן להכליל את המעבדות

הרפואיות. לא רציתי לעשות מהפכה ולכפות על משרד הבריאות. באתי לקראתכם אז למה

אתם מעוררים את העניין הזה, שעה שמדובר רק בשאלה ההסמכה? אם העניין הזה יפתח

אז מבחינתי גם יפתח העניין של החלה על שירותי הבריאות. למה לכם לסכן את העניין

הזה. אתם השגתם את מה שרציתם. אולי תשקלו עוד פעם. אני באופן פורמאלי לא צריך

להתחשב בעמדת השר כי עמדת הממשלה מוצגת פה והיא די בהירה.

אברהם מאטס;

עמדת הממשלה לא היתה להוציא את סעיף 29.
מירון הכהן
זאת החלטת הוועדה.
היו"ר אלי גולדשמידט
זאת החלטת הוועדה שהממשלה לא הסתייגה ממנה.

אתם הסכמתם לכך שזה יהיה באישור שר הבריאות.
אילנה מישר
זה לא רק היה משרד הבריאות, זה היה כמעט כל משרדי הממשלה.
היו"ר אלי גולדשמידט
תחליטו מה שאתם רוצים. המשמעות של הענות לקריאת השר, זה שהחוק יגיע לדיון

בכנסת רק אחרי ה19 במאי, וזה משליך על כל משרדי הממשלה ועל כל תהליך אישור

המעבדות בישראל.
אתי בנדלר
כמובן שמורה לכם הזכות להגיש הסתייגות.
אילנה מישר
אנחנו נצטרך להתייעץ עם השר.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מציע שהשר שרנסקי ידבר עם שר הבריאות. בדרך כלל אני צריך להדבר עם שר

אחרי פנייתו, אבל פה יש בעיה, שמפאת הנימוס הזה החוק יכול שלא להתקבל, אלאאחרי הפגרה. אנחנו נקבל את החוק, ולכם שמורה הזכות להגיש הסתייגות. השר שרנסקי

ידבר עם השר מצא או השר מרידור, אם הם יגיעו למסקנה שהם תומכים בהסתייגות אני

אהיה מוכן בגלל שיתוף הפעולה לעמוד בדוכן ולהמליץ על קבלת ההסתייגות. אם זה לא

יוסכם על שני הצדדים אז שהממשלה תחליט.

אילנה מישר;

משרד הבריאות רוצה לדחות את זה למאי.
מירון הכהן
לזה אנחנו לא מוכנים כי זה יפגום בפעילות של הוועדה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אם אני כיושב-ראש הוועדה וכאיש האופוזיציה אציג בכנסת תמיכה בהסתייגות של

הממשלה אין לי ספק שההסתייגות הזאת תתקבל. תנוח דעתכם, שאם מקובל העניין על

השר שרנסקי והשר מצא, אז ההסתייגות הזאת תתקבל. אם השר מצא ישכנע את שר

הבריאות אני אתמוך בזה.

אתי בנדלר;

מתי נקבל הודעה מתי לעלות את החוק לקריאה שנייה ושלישית?

היו"ר אלי גולדשמידט;

אם זה לא יהיה עד היום בצהריים אז החוק עולה כפי שהוא.

תודה רבה, הישיבה נעולה

הישיבה ננעלה בשעה 00;10

קוד המקור של הנתונים