ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/03/1997

הצעת חוק הבזק (תיקון מס' 16) (רישיון לשידורים ולשירותים אחרים), התשנ"ז-1996- בקשה לדיון מחדש; הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 91

מישיבת ועדת הכלכלה

י ום רביעי, י"ז באדר ב' התשנ"ז (26.03.97). שעה 00; 09

נכחו: חברי הוועדה; אלי גולדשמידט - היו"ר

נסים דהן

מוזמנים; עו"ד מירון הכ הן - יועץ משפטי, משרד התעשיה והמסחר

נחום גרנות - הרשות להסמכת מעבדות יו"ר הועדה

במשרד התעשיה והמסחר

פרופ' עמוס נוטע - הרשות להמכת מעבדות- חבר המועצה

במשרד התעשיה והמסחר

גרישה דייטש - הממונה על התקינה במשרד התעשיה

והמסחר

יורי גרינשפון - משרד המשפטים

יוסי נוברסקי - מנהל אגף ניהול משאבי אנרגיה

המשרד לתשתיות לאומיות

משה שליו - סגן ראש היחידה לתיעוש - מנא"ר

במשרד הביטחון

אברהם מאטס - מנהל המעבדות במשרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר - מחלקה משפטית במשרד הבריאות

נתן סמוך - מחלקה משפטית במשרד הבריאות

מרים פרוינד -מנהלת מחי לתכשירי הדברה במשרד

החקלאות

מיכל סגן כהן - משרד החקלאות

ארנון שמשוני - משרד החקלאות

אבי פלדמן - לשכה משפטית במשרד התעשיה והמסחר

עו"ד רחל גרשוני - משרד המשפטים

דוד זלמן - מהנדס רכב ראשי במשרד התחבורה

עו"ד אלי אביר - לשכה משפטית במשרד התחבורה

עו"ד איילת רוזן-יועצת משפטית במשרד לאיכות

הסביבה

י ועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הו ועדה; לאה ורון

קצרנית; יפעת שפרכר

סדר-היום; 1. הצעת חוק הבזק (תיקון מסי 16) (רשיון לשידורים

ולשירותים אחרים), התשנ"ז-1996 - בקשה לדיון מחדש

2. הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-19961. הצעת חוק הבזק (תיקון מסי 16) (רשיון לשידורים

ולשירותים אחרים). התשנ"ז-1996- בקשה לדיון מחדש
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. הנושא על סדר היום הוא הצעת חוק

הבזק (תיקון מסי 16) (רשיון לשידורים ולשירותים אחרים), התשנ"ז-1996 - בקשה

לדיון מחדש.
נסים דהן
חוק הבזק - מטרתו בעצם לאפשר למשרד התקשורת ולשרה להקים ערוצים יהודיים.

הרעיון לכשעצמו הוא רעיון טוב, אבל מבחינה טכנית כל הרעיון של הערוצים

היהודיים מחטיא את מטרתו. מי שבחר בערוץ היהודי לא בטוח שהוא יקבל את הערוץ

היהודי בביתו אלא הוא יקבל בבת אחת את כל הערוצים. גם אם החוק הזה יתקבל

במתכונת הנוכחית, בעצם דרך הערוץ היהודי שלכאורה הוא יכול להיות יהודי, הוא

יקבל את אותם ערוצים שהוא לא רצה להכניס אותם הביתה בפועל. עד היום הוא לא

התחבר כי הוא לא רצה את אותם 41 ערוצים, אבל את אותו ערוץ הוא כן רוצה. לפי

דעתי יש כאן עיוות ואני מבקש לתקן אותו.
היו"ר אלי גולדשמ ידט
האם יש לך נוסח?
נסים דהן
אני מציע זאת כהסתייגות. אנהנו סיכמנו אתמול עם היועצת המשפטית של הוועדה

שאנחנו נמצא את הנוסח.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אתם תמצאו את הנוסח.

הצבעה

(על הרביזיה)

בעד - 2

נגד - 0

הרביזיה אושרה.

אתי בנדלר;

ההצעה היא שההוק לא יכנס לתוקפו אלא אם מנוי יוכל להשתמש בערוץ היהודי

בלבד.
נסים דהן
נכון.

היו"ר אלי גולדשמידט;

מי להצעתו של חבר הכנסת נסים דהן?הצבעה

(על הצעתו של חבר הכנסת נסים דהן)

בעד - 0

נגד - 2

ההצעה לא התקבלה

אנחנו נאשר לך את זה כהסתייגות.2. הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. התשנ"ז-1996

אתי בנדלר;

בדיונים הקודמים הוועדה סיימה את דיוניה עד סעיף 14 בהצעת החוק. כאשר

התיישבנו לנסח את הסעיפים בהם סיימה הוועדה את דיוניה, הסתבר שיש מספר בעיות.

הוועדה החליטה שבמועצה יהיו שלוש נשים מתוך שבע הנציגים, וזאת רק במידה

וההוראות החלות בחוק החברות הממשלתיות לגבי ייצוג הולם לשני המינים אינן חלות

לעניין זה. אני בדקתי את העניין הזה בחוק החברות הממשלתיות והסעיפים
הרלוונטיים הם אלה
סעיף 18(א} רבתי בחוק החברות הממשלתיות -1975 אומר
כדלקמן
(א) "בהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית ינתן ביטוי הולם לייצוג של בני

שני המינים." (ב) עד להצגת ביטוי הולם לייצוג כאמור, ימנו השרים ככל שניתן

בנסיבות העניין דירקטורים בני מי שאינו מיוצג באופן הולם באותה עת.

סעיף 60(א) לחוק החברות הממשלתיות קובע כדלקמן: "יחולו הוראות סעיפים

מסויימים ביניהם גם סעיף 18(א) לעניין מינויים לכהונה בתאגידים שהוקמו בחוק

וגופים אחרים שהוקמו בחיקוק בשלבים המתחייבים לפי העניין וכמפורט להלן, והכל

אם המינוי נעשה בידי שר או בידי הממשלה או בהמלצתם או באישורם של מי מהם,

ובכפוף להוראות החוק או החיקוק שמתוכו מוכן התאגיד.

18(א) לחוק החברות הממשלתיות חל גם לעניין מינוי המועצה לפי הצעת החוק

להסמכת מעבדות. ממשיך אותו סעיף ואומר: נקבע בחוק כי ימונו לתאגידים או לגופים

כאמור נציגים של גופים או ארגונים הממונים בחוק, לא יחולו על נציגים אלה

הוראות חוק זה. דהיינו ממונים נציגים של גופים אחרים לא מכתיבים להם בן איזה

מין יהיה הנציג. אנחנו מדברים על שבעה נציגים. נציג אחד הוא נציג של המוסדות

המוכרים של השכלה גבוהה, נציג נוסף הוא של המהנדסים והאדריכלים, נציג נוסף זה

של המעבדות שהסמיכה הרשות, ועוד נציג הוא של המשתמשים בשירותי המעבדות. אלה הם

נציגים של גופים אחרים, שלגביהם לפי חוק החברות הממשלתיות לא ניתן להכתיב בן

איזה מין יהיה אותו נציג. אלה ארבעת הנציגים החיצוניים. שלושת הנציגים הנוספים

אלה נציגי הממשלה, אלא שאחד מהם הוא הממונה על התקינה במשרד התעשיה והמסחר.
היו"ר אלי גולדשמידט
באשר הוא.
אתי בנדלר
לפיכך נותרו שני נציגים נוספים מכלל שבעת הנציגים במועצה, שנציג אחד הוא

נציג לפי המלצת ראש הממשלה מבין עובדי משרדו, שהוא בעל השכלה במדעי הטבע או

בטכנולוגיה, ונציג נוסף הוא נציג לפי המלצת שר האוצר מבין עובדי משרדו. אם

רוצים לקבוע ייצוג לבן המין שאינו מיוצג במידה הולמת באותה מועצה, ניתן לקבוע

את זה רק לגבי שני נציגים אלה.
היו"ר אלי גולדשמידט
כיוון שאני הייתי בעל היוזמה לקבוע מינימום של שלוש נשים בהרכב, וכיוון

שהדבר איננו ניתן בדרך שאני הצגתי מבחינה משפטית בגלל חוק החברות הממשלתיות,

אז אני אציג רביזיה. כלומר אנחנו נבטל את מה שהוצע בפעם הקודמת ובמקום זה יאמר

הן בסעיף 6 והן בסעיף 7, שהנציג על פי החלטת ראש הממשלה בסעיף 6 והנציג על פי

המלצת שר האוצר בסעיף 7 יהיו נשים.

P.

הצבעה

(על הריביזיה)בעד - 1

נגד - 0

הרביזיה אושרה

הצבעה

(על ההצעה)

בעד - 1

נגד - 0

ההצעה אושרה
אתי בנדלר
אחד הנציגים שעליו דובר זה הנציג של המשתמשים בשירותי המעבדות. הוטל

עלינו למצוא ניסוח הולם לכך שאותו נציג ייצג בפועל את התעשיינים, הסוחרים או

לשכת התיאום של האירגונים הכלכליים ואת החקלאים, שאלה עיקר המשתמשים בשירותי

המעבדות. בדקתי ומצאתי שבפיקוחים שונים יש ללישכת התיאום לאירגונים הכלכליים

מעמד סטטוטורי. ברוב החוקים המעמד הוא לגבי הסכמים קיבוציים, אבל בחיקוק אחד

הוא חוק הרשות לפיתוח ירושלים, שיש בו נציגי ממשלה ונציגי ציבור. חלק מן

הנציגים הם נציגי לישכת התיאום של האירגונים הכלכליים בירושלים. הגוף הזה רשאי

לשלוח נציגים למועצה.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה לא לישכת התיאום, אלא זה משהו דומה ללישכת התיאום.

אתי בנדלר;

זהו תת גוף של האירגונים הכלכליים. ביקשתי לשלוח לי מסמך שיאמר לי איזה

גופים מיוצגים בלישכת התיאום של האירגונים הכלכליים, והסתבר לי שבלישכה זו

מיוצגים התאחדות התעשינים בישראל, לשכות המסחר בישראל, התאחדות הקבלנים בישראל

התאחדות חאיכרים בישראל, שיש להם נגיעה לחקלאים, וכן גופים נוספים כמו איגוד

הבנקים בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים, לשכת אירגוני העצמאיים בישראל,

התאחדות תעשייני היהלומים בישראל, התאחדות המלונות בישראל, האירגון הארצי של

מפעלי השמירה, האירגון הארצי של מפעלי נקיון ואחזקה, התאחדות המלאכה והתעשייה

בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל והתאחדות ענף

הקולנוע בישראל.

בגוף זה מיוצגים פחות או יותר עיקרי הגופים שמשתמשים בשירותי חמעבדות, או

שעשויים להשתמש בשירותי המעבדות.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני רואה שההסתדרות איננה הברה בלישכת התיאום. האם יש אפשרות שהפורום

שישלח את הנציג יהיה בהסכמה בין לישכת התיאום של האירגונים הכלכליים לבין

ההסתדרות?
אתי בנדלר
אינני רואה מניעה לכך.
היו"ר אלי גולדשמידט
בהסתדרות מיוצגים גם שאר החקלאים, חוץ מהתאחדות האיכרים, במסגרת המרכז

החקלאי שהוא חלק מההסתדרות, האם זה נראה סביר?
אתי בנדלר
אפשרי שיהיה נציג של המשתמשים בשירותי המעבדות עליו המליצו לשכות התיאום

באירגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית החדשה.
גרישה דייטש
נדמה לי שלא שמעתי בין המרכיבים של לשכת התיאום חברות ביטוח.
אתי בנדלר
מה שמופיע הוא התאחדות לביטוח חיים בע"מ.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה לזה ולמעבדות?

גריישה דייטש;

במדינות אחרות בעולם מי שמניע את כל העסק זה חברות ביטוח, הן לא מבטחות

אם אין תעודות ממעבדה מוסמכת.
היו"ר אלי גולדשמידט
הסעיף הזה מאושר על פי הנוסח, שזה בהסכמה בין ההסתדרות הכללית לבין לשכת

התיאום של האירגונים הכלכליים.
אתי בנדלר
אם לא יגיעו להסכמה, זה יבחר מתוך רשימות ששני הגופים האלה יעבירו לשר.
אתי בנדלר
התלבטנו גם לגבי הנציג המוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק להשכלה גבוהה

1958, שהוא בעל השכלה בתחום מדעי הטבע או טכנולוגיה, שעליו תמליץ המועצה

להשכלה גבוהה כמשמעותו באותו חוק. חשבתי לנכון שראוי להוסיף: מתוך רשימות

שהוגשו לה על ידי המוסדות המוכרים. איזה שהוא מנגנון להקל על בחירת הנציג הזה.

אותו דבר יש לנו לגבי אותו נציג המעבדות שהסמיכה הרשות, אשר יבחר או על ידי

מנהלי המעבדות או כאמור על ידי השר.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה אושר, הסתדרות המהנדסים לא מהווה בעיה.
אתי בנדלר
נדמה לי שאין בעיה. יש נציג של המועצה להשכלה גבוהה, נציג של האירגון

המייצג את המספר הגדול ביותר של המהנדסים והאדריכלים הרשומים בפנקס המהנדסים

והאדריכלים, נציג של המעבדות אשר הסמיכה הרשות אשר יבחר על ידי רוב מנהליהמעבדות ובהעדר בחירה על ידי השר.

לגבי הנציג של המוסדות להשכלה גבוהה וכך גם לגבי נציג לפי המלצת האש

הממשלה, אושר בוועדה שהם צריכים להיות בעלי השכלה בתחום מדעי הטבע או

הטכנולוגיה או החיים. מבירור שערכנו עלה שמדעי החיים נכללים במדעי הטבע, לכן

אני מבקשת רביזיה בנושא הזה, כך שמדעי החיים לא יכללו בתוך העניין.
היו"ר אלי גולדשמידט
הצבעה

(על הרביזיה)

בעד - 1

נגד - 0

הרביזיה אושרה

הצבעה

(על ההצעה)

בעד - 1

נגד - 0

אושרה ההצעה
גרישה די יטש
האם יש אדם כזה במשרד האוצר ובמשרד ראש הממשלה?
היו"ר אלי גולדשמידט
במשרד האוצר אתה לא מהפש כשירות כזאת אלא רק במשרד ראש הממשלה. במשרד

האוצר אתה מחפש רק את הצד הכלכלי ולא את המדעי. ראש הממשלה מוגבל למשרדו?

אתי בנדלר;

כן.

היו"ר אלי גולדשמידט;

בסעיף 15 כתבו את כל משרדי הממשלה, מה הבעיה?
אתי בנדלר
יש את כל הגופים שביקשו להיות נציגים, שנציגיהם ימונו כחברים במועצה,

והחלטת הוועדה היתה שלא ממנים את נציגיהם למועצה, לעומת זאת ינתן להם יצוג

בוועדה המיעצת.
היו"ר אלי גולדשמידט
בסעיף 7(ב) אנחנו הוספנו חובת התייעצות עם השר, אתם מבקשים שזה יהפוך

להסכמת השר. האם אתם מבקשים את זה ברמה של רביזיה או ברמה של בקשה?מירון הכוהן;

אם אפשר לעשות על זה הצבעה חוזרת אז אני מעדיף.
היו"ר אלי גולדשמידט
אם ההצעה היתה מתקבלת וזה היה טעון את הסכמת השר, אז היתה יותר מוטיבציה

להכליל את הועדות הרפואיות.
אילנה מישר
לגבי הוועדות הרפואיות, אנחנו נסכים לתיקון לסעיף 29 שיהיה כתוב שהחוק לא

יחול על מעבדות רפואיות אלא אם יסכים לקחת עובדים.
היו"ר אלי גולדשמידט
במילים אחרות החוק לא יחול על מעבדות רפואיות.
מירון הכהן
גם אם הרביזיה מתקבלת הוא לא יחול.

היו"ר אלי גולדשמידט;

הצבעה

(על הרביזיה של הממשלה)

בעד - 1

נגד - 0

הרביזיה התקבלה

מירון הכהן;

הצעת הממשלה שהוראות סעיף קטן א לא יחולו אלא אם כן נתן השר הממונה על

החיקוק שמכוחו ניתן האישור את הסכמתו לקביעה האמורה לסעיף 5 (2), הסכמה כאמור

ככל שתנתן למפרע. גם אם בעת קניית התחום השר לא הסכים והוא הסכים אחר כך,

ההסכמה שלו תחיל את הסעיף על המעבדות.

הצבעה

(על ההצעה)

בעד - 0

נגד - 1

ההצעה נדחתה

אתי בנדלר;

אנחנו לא כותבים הסתייגות מטעם הממשלה כגוף אלא מטעם שרים, אז אני רוצח

לדעת מי הם השרים שמבקשים את ההסתייגות הזאת? תעביר לי בבקשה את הרשימה.

מירון הכהן;

התחומים שבהן אמורה הרשות לעסוק, הם תחומים שנמצאים בתחום סמכותם של שורהארוכה של משרדים, ויש להם השלכות לתחומים שאותם משרדים עשויים להיות מופקדים

עליהם. נקבעה ועדה מיעצת שבה אמורים להיות נציגים בכירים מכל אחד מהמשרדים

הרלוונטים, שייצגו את עמדת המשרד שממנו הם באים כלפי הרשות. יש אנשי קשר בין

המשרד והרשות על מנת שהדברים יבוצעו בתיאום,

היו"ר אלי גולדשמידט;

יש כאן שרים כמו שר האנרגיה שצריך להיות שר התשתיות.
מירון הכהן
שר האנרגיה הופך להיות שר התשתיות הלאומיות ושר הכלכלה והתכנון יורד.

היו"ר אלי גולדמידט;

זאת אומרת שיהיו 13 נציגי ממשלה כתוצאה מזה ועוד נציג של צה"ל, נציג בכיר

של משטרת ישראל וארבעה נציגים מקרב הציבור שאותם ימנה שר התעשיה והמסחר.
אתי בנדלר
התעשיינים, הרכב הוועדה המייעצת יכלול כ- 15-24 חברים, שליש ימונו על ידי

ועדת שרים, שליש על ידי גורמי ציבור בלתי תלויים ושליש על ידי סקטורים בעלי
עניין. הערות מכון התקנים הישראלי
מציעים להוסיף סעיף שבו יהיה כתוב שלהקמת

הוועדה המייעצת אין כל ערך נוסף, אין להקים ועדה שתבוסס על נציגי משרדים
ממשלתיים. איגוד לשכות המסחר
בהצעה בולטת הטייה נכרת של מספר חברי הוועדה

לטובת נציגי משרדי הממשלה השונים. משרד התשתיות הלאומיות: מנהל אגף למשאבי

אנרגיה מבקש להשאיר את הסעיף ללא שינוי ולא להוסיף לו ועדה מיעצת, גורמים

אנטרסנטים כגון נציגי מעבדות.
היו"ר אלי גולדשמידט
למעשה ההערה העקרונית היא המבנה שבוועדה המיעצת יש רוב מוחלט לנציגי

הממסד ואילו נציגי הציבור נמצאים פה במיעוט. מדוע זה קורה?
מירון הכהן
זה קורה מאחר שבסופו של דבר הטיעונים צריכים להיות עם הממשלה ועם משרדי

הממשלה.
היו"ר אלי גולדשמידט
למה צריך גם נציג של צה"ל וגם נציג של משרד הביטחון?
מירון הכהן
אין בעיה להכניס עוד נציגי ציבור למי שמעוניין. כאן אנחנו חושבים שיש

מקום מכיוון שזאת ועדה מיעצת. סעיף 16(ג) קובע שאפשר למנות ועדות משנה גם מבין

האנשים שאינם חברים. הרעיון הוא שהוועדה כאשר היא נכנסת לתחום מסויים תוכל

לקחת אנשים שהם אינם חברי הוועדה המיעצת, כי בכל הדיונים היא גם מומחית לנושא

מסויים והיא תוכל בהחלט לעזור.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מציע לצמצם את נציגי הממשלה, ואם לא ניתן אני לא אעמוד על זה. אם ישבסך הכל 15 נציגי ממשלה, אני מציע שיהיו עוד 15 נציגי ציבור. יש לצמצם את מספר

הנציגים הממשלתיים הנוגעים בדבר, כי אני הושב שצריך להיות איזון בין נציגי

ציבור לנציגי הממשלה. הייתי רוצה שבין נציגי הציבור יהיו נציגי ציבור שהשר

ימנה על פי המלצת גוף בוהר, ולא שהוא יבהר את נציגי הציבור. זה להלוטין ועדה

ממשלתית.

מירון הכהן;

במישור העקרוני זה גם מקובל עלי.

היו"ר אלי גולדשמידט;

לא איכפת לי להשאיר את המבנה כמו שהוא כתוב פה, יש ארבעה נציגים מטעם

הציבור ונוסיף עוד 11 נציגי ציבור. יש 13 נציגי שרים בנוסף נציג של צה"ל, נציג

של משטרת ישראל שזה ביחד 15 ועוד 15 נציגי ציבור, כאשר 4 מהם נבהרים על ידי

השר ועוד 11 הייתי רוצה שיכללו נציג של מכון התקנים ונציג של ההסתדרות הכללית.

מירון הכהן;

אין לי התנגדות שיהיו שני נציגים של מכון התקנים לצורך העניין, אבל

העבודה אמורה להיות מקצועית.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אלו יהיו שני נציגים של מכון התקנים. האם יש הצעות?

מירון הכהן;

האיגוד הישראלי, איגוד החקלאים, נציג המרכז החקלאי.

אתי בנדלר;

למרכז החקלאי יש מעמד סטטוטורי?

היו"ר אלי גולדשמידט;

המרכז החקלאי הוא גוף בתוך הסתדרות העובדים הכללית, הוא דומה להסתדרות

המהנדסים.

אתי בנדלר;

אז אולי נציג נציג של ההסתדרות הכללית ההדשה שייצג את החקלאים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

נבדוק את זה. הרעיון מקובל שזה יהיה חצי חצי, כאשר נתתי יתרון מסויים לשר

שימונו עוד ארבעה נציגי ציבור.

מירון הכהן;

כלומר שהוא ימנה בסך הכל שמונה.היו"ר אלי גולדשמידט;

כרגע מדובר על ארבעה נציגים.

מירון הכהן;

מדובר על ארבעה נציגים, מה עם ה11 הנוספים?

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני רוצה שהם יהיו נציגים של האירגונים עצמם. בארבעה יש לו מינוי ישיר

פלוס המינוי הממשלתי. הייתי רוצה שיהיו עוד נציגים של השכלה גבוהה.
מירון הכהן
נציגים של השכלה גבוהה זה כל האוניברסיטאות.

אתי בנדלר;

יש בעיה עם האוניברסיטאות כי לא לוקחים בחשבון שיש גם מכללות אקדמיות.
מירון הכהן
כאשר את מדברת על הוראה את צודקת אבל כאשר את מדברת על מחקר זה משהו אחר.

אתי בנדלר;

אז אולי יש מקום לדבר על מכוני מחקר, בפירוש לא על אוניברסיטאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל המכללות הן חברות במועצה להשכלה גבוהה.

אתי בנדלר;

אתה לא מדבר על נציגי המועצה להשכלה גבוהה אלא על נציגי האוניברסיטאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מציע שבמסגרת נציגי השרים מחצית מכל מי ששר התמ"ס ימנה יהיו מבן המין

שאינו מיוצג.

אתי בנדלר;

אולי אפשר להוסיף פה את הסעיף של חוק חברות הממשלתיות, שמחייב יצוג הולם

לשני המינים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

מה זה הולם?
מירון הכהן
הולם זה שאיפה לחצי חצי.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מעוניין לכתוב את זה פה על מנת שלא יהיו ספקות. אני מציע שיהיו 13

נציגי ממשלה חצי נשים וחצי גבויים.

בכפוף לתיקונים שתבצעו אנחנו נצביע על הסעיף הזה.

סעיף קטן (ב) השי- ימנה את יושב האש הועדה המייעצת ואת ממלא מקומו מבין

חבריה.

הצבעה על סעיף 15

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

מירון הכהן;

בסעיף 16 (א) כתוב: "הוועדה המייעצת למועצה תייעץ לגבי קביעת תחומי

ההסמכה והתקנים הבינלאומיים שעל פיהם תפעל הרשות".

(ב) "הוועדה המייעצת תייעץ למועצה ולמנהל, לפי בקשתם ופנייתם,

בכל עניין אחר הנוגע לתפקידי הרשות המפורטים בסעיף 5".

(ג) "הוועדה המייעצת רשאית למנות מבין חבריה ושלא מבין חבריה,

ועדות משנה קבועות או לעניין מסויים , לפי הצורך".
היו"ר אלי גולדשמידט
הצבעה על סעיף 16

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

מירון הכהן;

בסעיף 17 כתוב; "חברי המועצה והוועדה המייעצת יתמנו לשלוש שנים, ואפשר

לחזור ולמנותם לתקופה אחת נוספת".

אתי בנדלר;

בישיבה הקודמת עלתה השאלה מי רשאי להתמנות כמנהל כללי ומי רשאי להתמנות

כחבר מועצה מבחינת העדר הרשעות פליליות וכיוצא בזה. התבקשנו לבדוק האם ניתן

לקבוע סעיף כללי, שלפיו לא ימונה כחבר המועצה, כחבר הוועדה המייעצת או כמנהל

כללי מי שלא הורשע בעבירה שיש עימה קלון וכיוצא בזה. בדקנו וראינו שלא ניתן

להחיל סעיף כללי לגבי העניין הזה, כיוון שלטענת מכון התקנים הארצי אין בכלל

צורך בוועדה מייעצת כי אין לה אין שום ערך נוסף, לכן בכל מקום שמופיע המילה

מועצה מייעצת הם מציעים למחוק את הסעיף.

ביקשתי לבדוק אם ניתן לאחד את הסעיפים האלה ומצאנו שלא ניתן לאחד את

הסעיפים האלה. לגבי מינוי המנהל הוספנו סעיף קטן שאומר: "לא ימונה מנהל מי

שהורשה בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עימה קלון, או מי שהוגש נגדו כתבאישום בשל עבירה כאמור". בסעיף הדן בכהונת המנהל נאמר כדלקמן: "תקופת כהונתו

של המנהל תהיה 4 שנים. המועצה באישור השר רשאית להזור לכהונה לתקופות כהונה

נוספות. (ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה 1. התפטר

2.המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב חבריה שלפחות אחד מהם הוא עובד המדינה.

3. הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עימה קלון".

השאלה היא אם הוועדה מעוניינת להפעיל אותם קריטריונים לגבי חברי המועצה

המייעצת כמו לגבי המנהל וחבר המועצה.
רחל גרשוני
יש בכך בעיה, מכיוון שלא נהוג בתאגידים ציבוריים לאחד הוראות לגבי המנכ"ל

או לגבי המועצה.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה ישאר כפי שמופיע בהצעת החוק.
מירון הכהן
בסעיף 17 נוסיף: על מינויים יחולו חוראות סעיף 13(ב).
הי ו"ר אלי גולדשמידט
הצבעה על סעיף 17

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר
מירון הכהן
בסעיף 18 כתוב: "חבר המועצה או הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת
כהונתו באחת מאלה
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר

(2) הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה

יש עמה קלון

(3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג

במועצה או בוועדה המייעצת

(4) לגבי נציג הציבור - אם נתמנה עובד מדינה".
אתי בנדלר
אין מקום להחיל את הסעיף לגבי כהונת המנהל או לגבי חברי הוועדה המייעצת.

לגבי כהונת המנהל הסעיף שהוספנו אומר: "נבצר מהמנהל זמנית למלא את תפקידו,

תמנה הוועדה באישור השר ממלא מקום למנהל". מוענקת סמכות למועצה למנות באופן

זמני מנהל שלא באישור ולכן אין צורך באישור השר. נתפנתח משרתו של המנהל וטרם

נתמנה אחר במקומו רשאית המועצה למנות מנהל לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים. אם

נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, אז באישור השר היא רשאית למנות ממלא מקום,

וכאן לא מדובר על הגבלת זמן אלא מדובר בעצם בנסיבות שקרו כבר בעבר, שבעצםהמנהל חולת במחלה מאוד קשה והוא לא יכול לתפקד, אבל מפאת הנימוס לא רוצים

להעביר אותו מתפקידו ולכן כאן זה באישור השר. אם נתפנתה משרתו של המנהל וטרם

נתמנה אחר במקומו, כאן המועצה ללא אישור השר רשאית למנות מנהל בפועל לתקופה

שלא תעלה על שלושים ימים. אני חושבת שהסעיף הזה הוא לא רלוונטי לגבי חברי

הוועדה המייעצת, אולי זה רלוונטי רק לגבי יושב ראש הוועדה המייעצת.
מיכל סגן כהן
שר שרוצה למנות ממלא מקום, איך הוא ימנה ממלא מקום? את צריכה לרשום

בהוראה מפורשת שהוא רשאי למנות, כי לפי חוק הפרשנות מי שמוסמך למנות את הגוף,

מוסמך גם למנות ממלא מקום לכל חבר בגוף. פה למעשה שר התעשייה והמסחר ממנה את

הנציגים של השרים האחרים, זאת אומרת שלמעשה מי שיחיה מוסמך למנות זה שר

התעשייה והמסחר.

מירון הכהן;

גם שם זה לפי המלצה. כאשר שרים מתבקשים להמליץ על מועמדים שלהם, שמי

שממנה אותם זה שר אחר, בדרך כלל הם ממליצים על המועמד וממלא מקומו. שניהם

ממונים לפי המלצה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מציע שעניין המצב הזמני יחול רק לגבי יושב ראש הוועדה המייעצת.

הצבעה על סעיף 18

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

מירון הכהן;

בסעיף 19 כתוב: "השר רשאי להעביר חבר מועצה או חבר הוועדה המייעצת

מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.

היו"ר אלי גולדשמידט;

מי יבוא במקום?

מירון הכהן;

ברגע שהוא מפוטר אז יש מקום למנות מישהו אחר במקומו.

הצבעה על סעיף 19

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

מירון הכהן;

בסעיף 20 כתוב; "קיום המועצה או הוועדה המייעצת, סמכויותיה ותוקף

החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחברי המועצה או הוועדה המייעצת

או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו".היו"ר אלי גולדשמידט;

אלה סעיפים שמופיעים בדרך כלל בחקיקות מהסוג הזה?

אתי בנדלר;

כן.

היו"ר אלי גולדשמידט;

הצבעה על סעיף 20 עם התוספת

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר
מירון הכהן
בסעיף 21 (א) כתוב: "הבר המועצה או חבר הוועדה המייעצת יימנע מהשתתפות

בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה או הוועדה המייעצת, אם הנושא הנדון עלול לגרום

לו להימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כהבר המועצה

או חבר הוועדה המייעצת לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו. חבר המועצה

או הוועדה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות

המועצה או הוועדה המייעצת.
אתי בנדלר
ביקשתי להציע נוסח לגבי ניגוד אנטרסים כפי שהוועדה החליטה, שנציג המוסדות

להשכלה גבוהה, באופן שלא יהיה ניגוד אנטרסים בין חברותו במועצה לבין תפקידו

במוסד. אם יש קשר בינו ובין מעבדה לא הצלחנו עדיין להגדיר את מהות הקשר. האם

יש צורך להכניס את זה לאותו סעיף בהתחשב בהוראות 21, הרי סעיף 21 כבר מונע את

ניגוד האנטרסים?
מרים פרוינד
איזה אנטרסים הוא אמור לייצג?
מירון כהן
שם הם יושבים כנציגים של שרים לצורך העניין.
היו"ר אלי גולדשמידט
בדירקטוריון חברי הדירקטוריון נבחרים על ידי בעלי המניות, אז חובת

הנאמנות שלהם היא לחברה ולעולם לא לבעלי המניות.
רחל גרשוני
חובת הנאמנות שלהם היא לגוף או לציבור, אבל מה משמעות הדבר שממנים אותם?

האם משמעות הדבר שהם חלון או הם צריכים לדווח לגוף או לייצג את הגוף? בספרות

היותר מודרנית אומרים שמותר לו להתחשב באנטרסים של בעלי המניות שמינו אותו,

השאלה היא עד איזה מידה. נכון שהנאמנות העקרית שלו היא לגוף או לציבור.
מירון הכהן
הנושא כבו- נדון מזה כמה שנים בין היועץ המשפטי לממשלה ורשות החברות.
היו"ר אלי גולדשמידט
הנוסח הזה הוא מקובל בדברי חקיקה אחרים?

מירון הכהן;

כן. זה נוסח שהוצע לנו.
אתי בנדלר
תפקידה של הוועדה המייעצת, באופן מפורש, הוא לייצג את האנטרסים של הגופים

שאותם הם מייצגים. הוועדה המיעצת צריכה לייצג את האנטרסים האלה.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה כמו אסיפה כללית?
מירון הכהן
לא. לאסיפה הכללית יש כוח לקבוע ולבחור, כאן לוועדה המייעצת יש כוח לייעץ

ולא מעבר לזה.
אתי בנדלר
לייעץ לגבי האנטרסים של הגופים שאותם הם מייצגים, זאת המהות של הוועדה

המייעצת. לכן לומר שאסור לו לייצג תפקיד אחר שלו, זה נראה לי מאוד לא רלוונטי

לעניין הזה.
היו"ר אלי גולדשמידט
יש פה שתי קבוצות של אנשים. יש פה נציגו של שר הביטחון, ויש פה נציג של

המרכז החקלאי. אם באים לייצג אנטרסים, אז זה צריך להיות מוגדר במפורש רק בהיבט

של עניין אישי.
אתי בנדלר
או אם הוא ממלא תפקיד אחר.
היו"ר אלי גולדשמידט
הוועדה חייבת לנהוג חד משמעית לפי טובת הרשות. אנחנו מבדילים בין חבר

המועצה לבין חבר הוועדה המייעצת.

סעיף 21(א) אושר על פי ההסדר שסיכמנו עליו.

כתוב בסעיף 21(ב): "נתברר לחבר המועצה או לחבר הוועדה המייעצת כי הנושא

הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן(א) יודיע על

כך ליושב ראש המועצה או ליושב ראש הוועדה המייעצת". עליו לבצע שני דברים. האחד

הוא להודיע, והשני אסור לו להשתתף. כדאי שבו ועדות המשנה של הוועדה המייעצת

יעסקו בענינים מסוג זה.(ג) "לענין זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה

או שלא בתמורה".

(ד) "לענין זה, "ענין אישי"- לרבות ענין אישי של קורבו או

של גוף שחבר המועצה או חבר הוועדה המייעצת, או קרוב שלהם, הם בעלי שליטה בו.

"קרוב" - בן זוג, הורה, הורי הורה, אח, אחות, צאצא, צאצא של בין זוג ובני זוגם

של כל אחד מאלה, סוכן, שותף, מעביד או עובד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר

המועצה או חבר הוועדה המייעצת.

"שליטה" - מנהל, עובד אחראי או מי שיש לו חלק העולה על 5% בהון או ברווחים של

גוף".

מירון הכהן;

זה 5% מחוק ני ירות ערך.

אתי בנדלר;

יש צורך לאור האמור בסעיף 21 בדבר ניגוד עניינים, לכתוב במפורש לגבי

הנציג מהמועצה להשכלה גבוהה, שאסור שיהיה לו קשר עם המעבדות של המוסד להשכלה

גבוהה.

מירון הכהן;

שם מדובר בתנאי כשירות, כאן מדובר בתנאי אד-הוק כאשר חבר מועצה נתקל

בניגוד עניינים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

לדעתי יש להגדיר מה זה עניין אישי מעבר לעניין של לרבות.

מירון הכהן;

יש מגמה לא להגדיר את העניין האישי.

היו"ר אלי גולדשמידט;

לא נגדיר מה זה עניין אישי.

הצבעה על סעיף 21

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

מירון הכהן;

בסעיף 22 כתוב; (א) "המנהל באישור המועצה יקבע את רשימת המשרות ברשות,

תנאי השכר וההעסקה בהן, לאחר קבלת אישור לכך מאת השר ושר האוצר.

(ב) "התקבל עובד למשרד ברשות, יקבע המנהל את תנאי

עבודתו, שכרו ותקופת העסקתו, במסגרת תנאי השכר וההעסקה שנקבעו לפי סעיף זה".היו"ר אלי גולדשמידט;

הצבעה על סעיף 22

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

מירון הכהן;

בסעיף 23 כתוב: דין עובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה.

(1) הוק הבחירות לכנסת (נוסה משולב), התשכ"ט - 1969

(2) הוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית

כספים), התשי"ט - 1959

(3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם - 1979

(4) חוק שיורת הציבור (הגבלות לאחר פרישה),התשכ"ט - 1969

(5) פקודת הראיות (נוסה משולב),התשל"א - 1971

(6) פקודת הנזיקין(נוסה חדש)

(7) חוק העונשין, התשל"ז - 1977 - ההוראות הנוגעות לעובדי

ציבור.

אתי בנדלר;

השאלה היא אם אין מקום להחיל לפחות חלק מהוראות חוק זה על חברי המועצה,

שהם נציגי ציבור?
רחל גרשוני
נהוג לההיל על העובדים הציבוריים ולא על הברי המועצה.
היו"ר אלי גולדשמידט
העניין יבדק.

הצבעה על סעיף 23 בכפוף לבדיקה

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

בסעיף 24 כתוב: (א) " לא יגלה אדם כל ידיעה או תוכנו של מסמך שהגיעו אליו

בתוקף תפקידו, לפי חוק זה, אלא אם כן נדרש לגלותם בידי בית משפט, היועץ המשפטי

לממשלה או לצורך חקירה לפי דין".

(ב) "העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר שנה".
מירון הכהן
חברה שמגיע לרשות אומרת את כל הסודות המסחריים שלה.
אתי בנדלר
לגבי סודות מסחריים אתה צודק, אבל השאלה היא לגבי סודות אחרים.
מירון הכהן
יתחילו אז הויכוחים מה זה סוד מסחרי ומה זה סוד אחר.
אתי בנדלר
מי שהוזמן חייב למסור את המידע שבידו בנוגע לנושא הדיון.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מציע שנוסיף: אלא אם כן נדרש לגלותם בידי בית משפט, היועץ המשפטי

לממשלה, על ידי ועדה מוועדות הכנסת, ובאישור היועץ המשפטי של הכנסת.
אתי בנדלר
היועץ המשפטי של הכנסת לא מופיע עד כה בשום דבר חקיקה כנושא תפקיד

סטטוטורי.
היו"ר אלי גולדשמידט
לא יגלה אדם כל ידיעה או תוכנו של מסמך שיש עליו חסיון על פי כל דין.
אתי בנדלר
אין חסיון על מסמכים מסחריים.
היו"ר אלי גולדשמידט
בסעיף 25 כתוב: (א) "המנהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, את התקציב

השוטף ואת תקציב הפיתוח של הרשות לשנת הכספים הקרובה, התקציב טעון אישור

המועצה, השר ושר האוצר".
אתי בנדלר
האס אין מקום להתייחס לתקציב פיתוה רב שנתי? אתם לא מאפשרים אישור לתקציב

פיתוח רב שנתי.
מירון הכהן
האישור שלה יהיה פר שנה כמו כל תקציבי הממשלה, שהם רק לאותה השנה.
היו"ר אלי גולדשמדיט
סעיף 25 (ב) "תקציב הפיתוח של הרשות ימומן מאוצר המדינה במסגרת חוק

התקציב, ותקציבה השוטף ימומן מהכנסות, אגרות ותשלומים שתגבה עבור שירותיה".
אתי בנדלר
הנוסח שאני הצעתי: שימומן מהכנסות, מאגרות, ומתשלומים שתגבה עבור

שירותיה.
נחים גרנות
מתברר שחבל להוריד את חמילח חכנסות, ממללא הכל באישור חמועצה.

אתי בנדלר;

השאלה היא איזה הכנסות מותר לו לגבות, ומי קובע את האגרות ואת התשלומים?

כאן מדובר רק על אגרות, צריך אולי גם את ההכנסות.
מירון הכהן
התשלומים הם ההכנסות.
אתי בנדלר
ההכנסות ממקורות נוספים יהיו ללא פיקוח?

בסעיף 25 ב כתוב: שמקורות ההכנסה של הרשות יהיו אגרות ותשלומים. אנחנו

שומעים שיהיו גם הכנסות נוספות.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה ימומן מהכנסות, מאגרות ומתשלומים.

סעיף 25 (ג): "על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי שר האוצר לאשר השתתפות

מתקציב המדינה בתקציבה השוטף של הרשות".

הצבעה על סעיף 25 בכפוף לתיקונים

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר.

בסעיף 26 כתוב: "המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות ויגישו לשר

באישור המועצה".
אתי בנדלר
אנחנו נשנה קצת את הנוסח. זה צריך להיות לאחר שאושר על ידי המועצה.

הצבעה על סעיף 26

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר.

בסעיף 27 כתוב: "הרשות תאפשר לכל אדם לעיין בכללים, באמות המידה ובתקנים

שעל פיהם היא פועלת באופן, במקום ובזמנים שתקבע ותפרסם".

הצבעה על סעיף 27

בעד - 1נגד - 0

הסעיף אושר

בסעיף 28 כתוב: "דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, נגס בולים,

אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אהרים".

הצבעה על סעיף 28

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

אתי בנדלר;

אולי צריך יהיה להזמין את הרשויות המקומיות שנלהמות כדי להשיג פטור.
היו"ר אלי גולדשמידט
כאשר הם יצליחו להגיע לפטור, זה יחול גם על הרשות להסמכת מעבדות. כל זמן

זה לא חל אז זה לא חל, ולכן אי אפשר לקפח אותם כמו רשויות אחרות במדינה.

בסעיף 29 כתוב: (א) "לגבי הוראות חוק זה דין המדינה ומוסדותיה כדין כל

אדם אחר".

(ב) "הוראות חוק זה לא יחולו על מעבדות רפואיות

כמשמעותן בפקודת בריאות העם, 1940".
אתי בנדלר
מי שלא היה כלול בהצעת החוק בסעיף המתנה את הכניסה לתחום מסויים

בהתייעצות או בהסכמת השר הממונה על חיקוק שמכוחו ניתן אישור, אז היה מקום

לקביעה הזאת. אם תתקבל ההסתייגות של הממשלה אז זה פשוט מיותר, כי כך אי אפשר

יהיה להכנס לתחום המעבדות הרפואיות אלא בהסכמתו של שר הבריאות.
היו"ר אלי גולדשמיט
אם ההסתייגות תתקבל במליאה אז מה אנחנו כותבים כאן?
אתי בנדלר
מה שאפשר להציע הוא שיושב ראש או חבר כנסת אחר יגיש הסתייגות כדי שהסעיף

הזה יבוטל. אם ההסתייגות של הממשלה תתקבל אז הוא יבקש להצביע על הסתייגותו. אם

הסתייגות הממשלה לא תתקבל אז הוא לא יבקש להצביע על הסתייגותו.
אילנה מישר
אנחנו רוצים להשאיר את הסעיף אבל לאפשר לשר הבריאות בהחלטתו ובאישורו

לעדכן את חוק המעבדות הרפואיות, כי יש עדיין בעיה עקרונית, שעדיין לא מקובל

שהרשות תכנס לתחום הזה. משרד הבריאות עומד על דעתו שזה תחום אחר.
אתי בנדלר
אם הסתייגות הממשלה תתקבל, משמעות העניין שהרשות לא תוכל להכנס לתחום

המעבדות הרפואיות אלא בהסכמתו של שר הבריאות, זאת משמעות ההסתייגות של הממשלהאם היא תתקבל.
אילנה מישר
זה לא בדיוק אותו דבר. יש הבדל בין פעולה וולונטרית, שעל פי החלטה של

סעיף שמעבדה שרוצה הסמכה יכולה לבקש הסמכה, לבין משרד הבריאות שאומר שאפילו

את זה אנחנו לא רוצים.

אתי בנדלר;

גם אם תהיה מעבדה רפואית, בסקטור הפרטי, שתהיה מעוניינת לקבל הסמכה של

הרשות שאיננה צריכה לתת אישורים לפי חוק, גם אז הם לא מרשים לה להכנס.

מירון הכהן;

זו ממש פגיעה בחופש העיסוק.
אילנה מישר
מעבדות רפואיות בכל מקרה צריכות את ההסמכה של משרד הבריאות על מנת שהן

תפעלנה.
מירון הכהן
אז ממילא כל מעבדה צריכה את הרשיון שלכם לפני שהיא בכלל מתחילה לפעול.
אילנה מישר
נכון. לא לוחצים גם באופן וולנטרי. בנוסף לרשיון של משרד הבריאות אין

הסמכה של הרשות הזאת עד שמשרד הבריאות שקט שהרשות פועלת בתחום הזה שהוא תחום

מאוד שונה.
אתי בנדלר
זה נשמע לי מאוד מרחיק לכת כאשר יש רשות להסמכת מעבדות. אם הרשות

מעוני ינת להכנס לתחום ומעבדה רוצה באופן וולנטרי לקבל הסמכה של הרשות, לבוא

ולאסור עליה חוק, אני לא יודעת עד כמה זה עומד בעקרונות של חוק יסוד חופש

העיסוק?

הוועדה צריכה להחליט, אם היא מאשרת את סעיף 29 ב בנוסחו הגורף.
היו"ר אלי גולדשמידט
האם אתם רוצים להשאיר את זה בנוסח הגורף?
אילנה מישר
זה תלוי. אם ההסתייגות של הממשלה לא מתקבלת אז להשאיר את הסעיף כמו שהוא.

אם היא מתקבלת אז אנחנו מבקשים להוסיף תיקון על סעיף 29 ב ולהוסיף: אלא אם כן

הסכים לכך שר הבריאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה היתה ההצעה בסעיף 7 ב?מירון הכהן;

7ב במקום חובת התייעצות תהיה חובת הסכמה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

הצבעה על הרביזיה כפי שהתקבלה

בעד - 1

נגד - 0

הרב י ז י ה התקבלה

הצבעה על ההצעה לקבל את עמדת הממשלה ביחס לחומרת ההסכמה

בעד - 1

נגד - 0

ההצעה התקבלה

אילנה מישר;

אנחנו מבקשים להוסיף בסעיף 29 ב; אלא אם כן יסכים לכך שר הבריאות.

היו"ר אלי גולדשמידט;

למה את צריכה את -זה כאשר הכל תלוי בהסכמה.

אברהם מאטס;

כי שתי המערכות הן שונות. הרשות עובדת על פי מערכות שונות מבחינת התפישה

ומבחינת המערכות.

מירון הכהן;

אני צמוד למה שמופיע כאן.

אילנה מישר;

זה מקובל עלינו, אבל אחרי התיקון של 7 ב זה ימנע בעתיד אם ירצו את

המעבדות הרפואיות. "הוראות חוק זה לא יחולו על מעבדות רפואיות כמשמעותן בפקודת

בריאות העם אלא אם כן הסכים לכך שר הבריאות.
מירון הכהן
ברגע שהתקבלה הרביזיה שהכל מותנה בהסכמות השר, אז אני לא רואה טעם בזה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

סעיף קטן א אנו מאשרים, סעיף קטן ב יש לנו את הצעת הממשלה שאומרת:

הוראות חוק זה לא יחולו על מעבדות רפואיות כמשמעותן בפקודת בריאות העם 1940.

הצבעה על סעיף 29 בבעד - 0

נגד - 1

סעיף 29 ב לא אושר

לפיכך סעיף קטן 29 א נמחק וסעיף 29 נשאי- כפי שהוא.
אתי בנדלר
אני מוסיפה הסתייגות של שר הבריאות בסעיף קטן ב בנוסח שהצעת.
חיו"ר אלי גולדשמידט
בסעיף 30 כתוב: "השר ממונח על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות

לביצועו, לרבות הסדרה של תהליך ההסמכה והזכות לבקש דיון נוסף בהחלטה להסמיך

מעבדות".

הצבעה על סעיף 30

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

בסעיף 31 כתוב: "השר רשאי לקבוע, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של

הכנסת אגרות בעד מתן הסמכה וחידושה, דרך כלל או לפי סוגי בדיקות או תחומים".
אתי בנדלר
יש גם אגרות וגם תשלומים, האם אתה לא רוצה גם כללים לגביית תשלומים? לא

את התשלומים עצמם, אלא לפחות שיהיו בתקנות כללים לגביית התשלומים? כפי שהוסבר

כאן מי שרוצה לבקש הסמכת מעבדה צריך לשלם איזה שהיא אגרה, אבל האגרה היא רק

פתיחת דלת ראשונית, לאחר מכן יעריכו איזה הוצאות כרוכות בבדיקת הסמכת המעבדה

הספציפית. אז מדובר בתשלומים מאוד מאוד גבוהים מעבר לאגרות שייגבו, השאלה היא

האם לא צריך לקבוע כללים לגביית התשלומים ושאלה יובאו לאישור, ואם לא יובאו

לאישור ועדת הכלכלה שיקבעו כללים לגביית תשלומים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני לא אעמוד על כך שזה יעבור את ועדת הכלכלה.
מירון הכהן
אם זה באישור השרים אז זח פהות בעיתי.
היו"ר אלי גולדשמידט
אגרות תהיינה באישור ועדת הכלכלה, תשלומים יעשו על ידי שר התמ"ס באישור

שר האוצר.

הצבעה על סעיף 31 בכפוף לתיקונים

בעד - 1

נגד - 0הסעיף אושר

בסעיף 32 כתוב: "הממשלה תעביר לרשות את כל הסכומים אשר הוקצבו בחוק

התקציב לשנת הכספים השוטפת עבור פעולות להסמכת מעבדות שביצוען מועבר לרשות

ושלא הוצאו עד יום תחילתו של חוק זה לענין זה, "שנת הכספים השוטפת" - שנת

הכספים שבה חל יום תחילתו של חוק זה".

הצבעה על סעיף 32

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

בסעיף 33 כתוב: "תחילתו של חוק זה ביום פרסומו ברשומות".

הצבעה על סעיף 33

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

יש להוסיף בסעיף 31: לגבי תשלום והחזר הוצאות לחברי המועצה ולחברי הוועדה

המייעצת.
אתי בנדלר
הגמול לחברי המועצה הוא גם לעובדי המדינה?
רחל גרשוני
לא.
מירון הכהן
בכל החקיקה האחרונה של השנים האחרונות שעוסקת בנושאים המסחריים בניסוחים

כאלה ואחרים זה צו של בית משפט.

מה שניתן לנו לעשות הוא להזמין את אותה מעבדה ולדרוש, כמובן שהיא לא

תסכים.
היו"ר אלי גולדשמידט
לא הגדרת במסמכים את המסמכים הרלוונטים לוועדה מסויימת. האם נצטרך לפנות

כל פעם ליועץ המשפטי לממשלה?

הצבעה על סעיף 24א לפי נוסחיו המקוריים

בעד - 1

נגד - 0

הסעיף אושר

הצבעה על רביזיה לסעיף 8 (3)בעד - 1

נגד - 0

הרביזיה אושרה

אני מציע שבמקום המילים ראש הממשלה יבוא שר המדע.

הצבעה על ההצעה

בעד - 1

נגד - 0

ההצעה אושרה

לכן סעיף קטן 5 בסעיף 8 יהיה לפי המלצת שר המדע.

את סעיף 15 תנסחו לפי ההנחיות.

תודה רבה, הישיבה נעולה

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים