ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/03/1997

הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון - שיעור המס על ויתור על המכסה), התשנ"ז - 1996, של חה"כ שלום שמחון

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטקול מסי 83

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי ג' באדר ב' התשנ"ז (12.03.1997) שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: אלי גולדשמידט - היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

יצחק וקנין

גדעון עזרא

שלום שמחון
מוזמנים
דני קריצימן - מנכ"ל משרד החקלאות

דליה הראל - סמנכ"ל משרד החקלאות

גיא כהן - משרד החקלאות

יצחק טובלי - מנכ"ל המועצה לענף הלול

אריה חדש - המועצה לענף הלול

בניהו מנדל - מזכיר ארגון מגדלי העופות

אריק צור - התאחדות האיכרים

עזריאל צדוק - איגוד המושבים, הפועל המזרחי

מיכאל גל - מס הכנסה

אמיר ברקן - אגף התקציבים, משרד האוצר

בני רובין - משרד המשפטים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון- שיעור המס על

ויתור על מכסה), התשנ"ז - 1996, של חה"כ שלום שמחון (פ/ 679).הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)

(תיקון - שיעור המס על ויתור על המכסה), התשנ"ז - 1996, של חה"כ שלום שמחון.
היו"ר אלי גולדשמידט
בוקר טוב. אני מתכבד לפתומ את הדיון בהצעת תוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)

(תיקון שיעור המס על ויתור על המכסה), הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת שלומ שמחון.

ב- 21 לינואר 1997 התקיים בוועדה דיון בנושא זה, בו האוצר הביע התנגדות לחוק.

אנו הצגנו את העובדה שבכנסת הקודמת היתה הסכמה של האוצר להצעה זו, והעניין נדון

בוועדת הכספים במסגרת הצעת תוק פרטית אחרת, דומה מאוד, שהוגשה על ידי.

פניתי במכתב לנציגי משרד האוצר בו נאמת "אני מניח שתוך שבועיים עד שלושה

שבועות נקיים את הדיון הנוסף, ואני מבקש מנציגי האוצר שיגידו לנו את עניותם. אם

תחליטו במסגרות שלכם בלי להגיע לשר האוצר שאתם תומכים, אין בעיה, אם תגיעו

למסקנה שאתם מתנגדים, אני מבקש שכל האינפורמציה וכל מה שנאמר בוועדה יובא

לידיעתו האישית של שר האוצר".
שר האוצר השיב לי
"1. משמעות מתן הקלות במס הינה סיבסוד בכלי עוקף תקציב.

סבורני כי מתן הקלות במס, אינו הכלי הראוי למתן סובסידיה לענף או למיגזר מסויים.

יתרה מכך, בשלוש השנים האחרונות קיבל ענף הלול תמיכות מתקציב המדינה המסתכמות

במאות מיליוני ש"ח. לאור זאת אינני מוצא מקום להגדלה נוספת של התמיכות הניתנות

לענף.

2. לגופו של עניין, ההצעה להשית על כל המגדלים 10% מס בגין רווחי הון שנוצרו

כתוצאה ממכירת מכסות ייצור בענף הלול פוגעת בעקרון הפרוגרסיביות, המהווה נדבך

מרכזי במדיניות המס בישראל.

5. מהטעמים הנ"ל אני מתנגד להצעת התוק שבנדון".
דני קריצ'מן
האוצר טועה בחשבון שעשה. להערכתי אם תינתן הנחה במס הכנסה, זו לא תהיה

תמיכה נוספת, אלא הכנסה נוספת למדינה, משום שאם לא תינתן הנתה במס, מעבר

המכסות ממגדל למגדל יעשה "מתתת לשולחן".

ישנה בעיה קשה של יישום התלטות הממשלה, לגבי העברת 45 מיליון ביצים לישובי

קו העימות בגליל. אנו מתמודדים עם מצב בו מועברות מכסות ממגדל למגדל באופן לא

רשמי. דבר נוסף שאנו מתמודדים עמו הוא שברכישת מכסות באופן לא רשמי משלמים

יותר ממה שהממשלה משלמת.

אנו לא מצליתים לישם את התלטת הממשלה, כי במקביל יש התלטה אחרת שהגדלת

מכסות הביצים לגליל לא תהיה על חשבון מכסת הביצים הארצית, אלא תהיה על תשבון

רכישת מכסות ממגדלים אתרים.

אני מציע למנסחי החוק לסייג את החוק בשני דברים: ההנחה תהיה לכאלה שימכרו את

מכסות הביצים למועצה לענף הלול, לטובת החלטת הממשלה להעביר מכסות לקו

העימות. דבר נוסף, הצעת חוק זו תהיה מוגבלת בזמן.
דליה הראל
נציב מס הכנסה אמר שבמידה והחוק יסוייג לקניה דרך הממשלה, ולתקופת זמן

מסויימת, הוא לא יראה בזה סיכון של השלכות רוחב.
אמיר ברקו
הצעת חוק זו נדונה בווננדת שרימ לחקיקה, והממשלה החליטה להתנגד לה.
היו"ר אלי גולדשמידט
נתקלתי בלא מעט מקרים בהם היתה החלטה של ועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך

בחוק מסויים, והאוצר הודיע שהוא מתנגד, למרות החלטת הממשלה. דוגמא קלאסית לכך

הוא חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים. במקרה זה היתה החלטת ועדת שרים לחקיקה

שתמכה בחוק, ונציג האוצר התנגד לכך.

זה אכן לא בסדר שמשרד ממשלתי מדבר בניגוד להחלטת הממשלה, אך משרד האוצר

פועל בדיוק כך במקרים אחרים.

בישיבה הקודמת הביעו כולם את דעתם לגבי מהות הצעת החוק, כמו כן הבאתי את כל

פירוט המהלך שהיה בוועדת הכספים בקדנציה הקודמת, כולל תמיכת הממשלה ונציבות

מס הכנסה. לפני שנכריע בנושא אם ועדת הכלכלה תתמוך או לא תתמוך בהצעת החוק

לקריאה ראשונה, יש לפתור בעיה משפטית שהתעוררה.
אתי בנדלר
הצעתו של חבר הכנסת שלום שמחון מבקשת לתקן את סעיף 34 (ד) לחוק המועצה לענף

הלול (ייצור ושיווק). סעיף זה קבע: "בעל מכסה שהודיע למועצה על ויתור על מכסתו,

יהיה זכאי לפיצוי מהמדינה; גובה הפיצוי ואופן ביצועו יקבעו בידי שר החקלאות ושר

האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת". חבר הכנסת שלום שמחון כיקש לתקן ולקבוע:

"על רווח ההון מהויתור על המיכסה יחול מס בשיעור 10%".

מסתבר שסעיף קטן זה בוטל ב"חוק ההסדרים למשק המדינה - תיקוני חקיקה להשגת

יעדי התקציב התשנ"ה - 1995". בסעיף 13 לחוק ההסדרים נקבע: "בסעיף 34 לחוק המועצה

לענף הלול (ייצור ושיווק) התשכ"ד - 1963, סעיף קטן (ד) ימחק". עוד נקבע בסעיף 13

שתחילתו של סעיף זה ביום די בתמח התשנ"ה - 1 ביולי 1996. לפיכך סעיף זה שאותו

מבקש חבר הכנסת לתקן אינו קיים עוד בספר החוקים, ומשאינו קיים לא ניתן לתקנו.

בהתייעצות עם היועץ המשפטי של הכנסת לא מצאתי לכך עדיין פתרון.
היו"ר אלי גולדשמידט
בהנחה שהסעיף הזה לא קיים, על רווח הון ממכירת מכסה או מוויתור על מכסה, חל

שיעור מס רגיל. אם יש מצב שמישהו ויתר אל המכסה לפני יולי 1996 וקיבל פיצוי על פי

סעיף 34, מס הכנסה צריך לגבות ממנו מס על רווח הון לפי הכללים הקבועים בפקודת מס

הכנסה.

האם אפשרי שהתיקון שחבר הכנסת שלום שמחון הציע לסעיף 34 לחוק המועצה לענף

הלול יהיה תיקון בפקודת מס הכנסה ?
אתי בנדלר
עקרונית אפשרי לעשות תיקון בפקודת מס הכנסה, אך השאלה מה התיקון יאמר, וכן

אם ניתן היום לקבוע שיעור מס לגבי רוווז הון שנתקבל עד ה- 1 ביולי 1996, היינו תחולה

רטרואקטיבית. לא ניתן לשנות שיעור מס לגבי תקופת עבר, ובמקרה זה לא מבקשים תיקון

מתחילת שנת הכספים הנוכחית, אלא מבקשים לקבוע שיעור מס על רווח הון שהתקבל

בשנת 1995 ובמחצית שנת 1996.
בני רוביו
מדובר באן בהקטנת שיעור המס. לא ניתן להגדיל מס באופן רטרואקטיבי, אך ניתן

להקטינו.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני נוטה שהפתרון לבר לא יהיה במסגרת חוק המועצה לענף הלול, אלא בשינוי

בפקודת מס הכנסה, כלומר לקבוע בסעיף המתאים, שהמס על רווח הון שהתקבל כתוצאה

מוויתור על מכסה בענף הלול, יהיה בשיעור של 10% בלבד. במקרה כזה אנו לא מתקנים

סעיף שלא קיים, אלא מתייחסים למס על רווחי הון.

אנו ביקשנו להחיל זאת לא רק על פיצוי שניתן על ידי המדינה, אלא גם על תמורה

שמתקבלת מהעברת מכסה ממגדל למגדל, שלגבי זה אין בעיה דבר האפשרי גם היום.
יצחק טובלי
גם היום יש פיצוי של המדינה למגדלים שמוכנים לוותר על מכסתם, אך לא במסגרת

החוק, אלא במסגרת מינהלית.
מיכאל גל
עד עתה כאשר דובר על ויתור על מיכסה, תמיד דובר בוויתור על מכסה לטובת

הנזדינה, כאשר המכסה הכוללת קטנה, ולא על מעבר ממגדל למגדל.
שלום שמחוו
הננברת המכסה למגדלים בגליל אפשרית כי זה על פי החלטת ממשלת ישראל בעקבות

"מבצע ענבי זעם". המיכסות שהמדינה רוכשת מוקצות לפי שיקול דעתה.
מיכאל גל
תהיה לכר השפעת רוחב שאנו בהחלט לא מעוניינים בכך.
דליה הראל
נאמר במפורש שרכישת המיכסות תהיה על ידי הממשלה לתקופה מוגבלת.
היו"ר אלי גולדשמידט
האם מותר לוועדה להצביע על מהות הצעת החוק, ולהשאיר את הניסוח ליועצים

המשפטיים ?
אתי בנדלר
בנסיבות אלה, אם ההחלטה של הוועדה היא שמאשרים שיעור מס של % 10על התמורה

המתקבלת מוויתור על מבסות למדינה, היא תהיה לגבי התקופה שמסתיימת ב- 1 ליולי

1996.

ניתן לתקן את חוק המועצה לענף הלול, ולקבוע עקרון שאדם רשאי לוותר על מבסתו

ולקבל פיצוי מהמדינה, תוקף תיקון זה יהיה מהמועד בו הסעיף הזה בוטל. אז נובל לקבוע

ששיעורו של המס הזה יהיה 10% מתחילתו של התיקון, היינו, מ- 1 ליולי 1996.
אמיר ברקן
הצעה זו בפי שאת מציעה מהווה שינוי מהותי להצעה הקודמת, ומהווה נושא חדש.
אתי בנדלר
בהכנה לקריאה ראשונה הדבר אפשרי בהחלט ואין באן עניין של נושא חדש, אר נצטרך

לקבל עלויות מאוצר המדינה. בעצם נבטל בבר את הביטול בחוק ההסדרים.
היו"ר אלי גולדשמידט
לאוצר יש זבות לטעון שזהו נושא חדש, רק בין קריאה שניה לשלישית ולא עתה.

איני מבין איו סעיף זה בוטל, אר על דעת בולם ממשיבים לקיים את הנוהל.
גדעון עזרא
אני סבור שמהלך זה בפי שהוועדה מציעה לעשותו אינו תקין.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנו התלבטנו בבעיה של ביטול הסעיף בחוק ההסדרים, אך מאידך נמסר שהנוהל של

ויתור על מיבסות ותשלום פיצוי על ידי המדינה ממשיך להיעשות, גם לאחר שהחוק בוטל

ב- 1 ליולי 1996. למעשה המדינה פועלת בנוהל שלא מעוגן בשום חוק. ביוון שבך לדעתי

אנו צריבים "להחיות" את האמור בסעיך 34 המקורי המאפשר את התהליך הזה, ואז נבניס

את הנושא של מס בשיעור של 10%.

בל הדיון עתה הוא על מנת לבנות חוק לקריאה ראשונה, והוועדה צריבה למעשה

להתיר לחבר הבנסת שלום שממון להגיש את הצעת החוק לקריאה ראשונה. הדיון האמיתי

בחוק הוא בקריאת הראשונה, האוצר יובל להתנגד לה בקריאה הראשונה ולנסות להפילה.

אם לא יצליחו, אזי יובלו להפילה אחר בך בוועדה, בהבנה לקריאה שניה ושלישית.
גדעון עזרא
אין לי בל ספק שצריך ללבת לטובת ענף הלול, אך אם אנשי הענף רוצים את התמיבה

של מי שיש לו לעת עתה את הבח בממשלה, הם צריבים לדעת באיזו דרך ללבת, משום

שבגלל הדרך שבה הם הולבים ההצעה עלולה ליפול.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנו נעלה את הצעת התוק להצבעה במהות כפי שדובר כאן, אם ההצעה תאושר, היא

תנוסח על ידי היועצים המשפטיים ולא נצטרך לקיים דיון נוסף בהצעה.
גדעון עזרא
כל התיקונים הללו לא נעשו בממשלה הקודמת, ואילו עתה נעשה נסיון על ידי

האופוזיציה להראות כאילו הם לטובת הענף. אי אפשר לעבוד בשיטת המחטפים. הדרך

היווידה להשיג דברים היא להגיע למצב סביר ותקין ולהבנה בין שני הצדדים. ממה

שנעשה עתה בווננדה ענף הלול יצא ניפסד.
עזריאל צדוק
הוזקלאים שייכים לכל המיגזרים, בלי הבדל מפלגתי, גם לאופחיציה וגם לקואליציה.
שלום שמחון
הצעה זו היא לא נגד הממשלה. היתה התחייבות שלטונית למרות ששר האוצר הקודם

אברהם שווזט לא אהב אותה. הצעת וזוק זו הוגשה באותה מתכונת בקדנציה הקודמת על

ידי חבר הכנסת אלי גולדשמידט ועברה בקריאה טרומית , אך מפאת קיצור הקדנציה היא

לא הצליחה להגיע לקריאה ראשונה. הגשתי את הצעת החוק באותה מתכונת, בגלל

התחייבות שלטונית שהיתה.

יש מכתב של נציבות מס הכנסה המדבר על כך שניתנה התחייבות שלטונית, ובהתאם

לכך מכרו מגדלים את מכסתם. אני עצמי הייתי בישובים בחבל התענך ובישובי עדולם,

ושיכנעתי מגדלים להשתחרר מהמכסה הזו, כדי שהם יוכלו לקבל פיצוי. היום איני יכול

להביט באותם מגדלים שלמעשה יצאו נפסדים מאותה החלטה שלהם, בלי קשר איזו

מפלגה היתה אז בשלטון.
גדעון גמרא
אין לי ויכוח על המהות, אלא על השיטה שאינה מקובלת עלי.
דני קריצ'מן
חבר הכנסת גדעון גמרא צודק בבסיס העניין, אך לצערי החקלאות נקלעה למערכת

יחסים ושיקולים בלתי נסבלת עם האוצר, שאי אפשר לתקנה באוצר. לטעמם של שר האוצר

ופקידי האוצר אפשר להפוך את כל מדינת ישראל לאיזור סחר חופשי אחד גדול, בלי

להתחשב בייצור המקומי, ואני מניח שבשנים הקרובות אנו נצטרך להסתייע בכל גורם

שהוא למען החקלאות.
אמיר ברקן
אם מחזירים את סעיף קטן (ד), מדובר במאות מיליוני שקלים.
היו"ר אלי גולדשמידט
נציגי האוצר וכן מציע ההצעה צריכים להגיש לוועדה, עד יום שלישי הבא הערכה

בכתב לגבי מקורות המימון.
אתי בנדלר
אני רוצה להציע נוסח לא סופי שהוועדה תאשר את העקרונות שלו. בסעיף 34 לוזוק

המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) סעיף קטן (ד) נאמת " בעל מיבסה שהודיע למועצה על

ויתור על מיבסתו, יהיה זכאי לפיצוי מהמדינה; גובה הפיצוי ואופן ביצועו יקבעו בידי שר

החקלאות ושר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת".
יצחק טובלי
בפועל גובה הפיצוי נקבע בתיאום בין שר החקלאות ושר האוצר. 18 א"ג שמשולמים

היום הם בהסבמה בין שר האוצר לשר החקלאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
התיקון יחול רטרואקטיבית מ- 30 ביוני 1996, כלומר, שהפיצוי עד היום היה בהסכמה

בין שר האוצר לשר החקלאות, שר האוצר יוכל לטרפד את החוק בכך שלא יגיע להסכמה

עם שר החקלאות, ובעקבות זה יהיו בוועדת הכלכלה שיציעו להוריד את הסכמת שר

האוצר. אני מציע שההצעה תאושר בנוסח הקיים.
אתי בנדלר
הנוסח שמוצע לאישור הוא: על התמורה המתקבלת מהוויתור על המיכסה לפי סעיף

קטן זה יחול מס בשיעור של 10%תחילתו של תיקון זה ביום 30 ליוני 1996.
בני רובין
אני מציע להשתמש במילה "פיצוי" במקום המילה "תמורה", כי ראוי לחזור על אותה

מילה כמו בנוסח המקורי ולא להכניס מילה אחרת.
אתי בנדלר
אם כך נצלח- לנוסח המקורי ונכתוב: על הפיצוי המתקבל מהוויתור על המיכסה לפי

סעיף קטן זה יחול מס בשיעור של 10%, תחילתו של תיקון זה ביום 30 ביוני 1996.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מעמיד להצבעה את הסעיף כפי שהוקרא על ידי גב' אתי בנדלר.

הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

נמנעים- 1

ההצעה אושרה להעלאה לקריאה ראשונה.

אני מזכיר לנציג האוצר ולחבר הכנסת שלום שמחון, להכין הערכה תקציבית ומקורות

מימון עד יום שלישי הבא.

אני מודה לכל המשתתפים. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב- 09:55

קוד המקור של הנתונים