ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/03/1997

תקנות התעבורה (תיקון מס'. . . ) התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 82

מישיבת ועדה הכלכלה

יום שלישי. בי באדר בי התשנ"ז. 11.03.97. שעה 12:00

נכחו; חברי הוועדה; אלי גולדשמידט - היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

אברהם פורז

מוזמנים; עמוס להבי - משרד התחבורה

רוני לוינגר - הלשכה המשפטית, משרד התחבורה

עו"ד עודד ברוק - המשרד לביטחון פנים

עו"ד תמי חריף - המשרד לביטחון פנים

עופר לינצ'בסקי - משרד האוצר

רפ"ק שולמית שמעון - מ"מ רמ"ד תעבורה, משטרת ישראל

י ועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הו ועדה; לאה ורון

קצר נ י ת; הילה לוי

סדר-היום; תקנות התעבורה (תיקון מסי ...), התשנ"ז-1997.תקנות התעבורה (תיקון מס' ...). התשנ"ז-1997

היו"ר אלי גולדשמידט;

שלום לבולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה והנושא שעל סדר היום

הוא תקנות התעבורה (תיקון מסי ...), התשנ"ז-1997. מדוע אין מספר לתיקון?
עמוס להבי
לקראת ההדפסה ברשומות מוסף המספר.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מבקש להציג את התקנות.
עמוס להבי
?זאת פעם ראשונה שאנחנו מביאים תקנות תעבורה לאור תיקון של סעיף 48 לחוק

יסוד: הממשלה, ואינני יודע בדיוק כיצד נדון בהן, האם נדון במכלול התקנות או

בכל תקנה לגופה?
היו"ר אלי גולדשמידט
אלה תקנות שונות ומשונות?
עמוס להבי
ודאי, אין קשר בין תקנה לתקנה,
היו"ר אלי גולדשמידט
אם כך נעבור על כל סעיף בנפרד.

תיקון תקנה 36.

1. "בתקנה 36(ה} לתקנות התעבורה התשכ"א-1961 (להלן - התקנות העיקריות),

במקום "בכביש שיש בו יותר משני נתיבים", יבוא "בכביש שיש בו שני

נתיבים או י ותר".
עמוס להבי
זאת הבהרה של העניין שבאה כדי שרכב כבד לא יתפוס את הנתיב האמצעי במקום

שבו יש שלושה נתיבים אלא יפנה את הנתיב.
היו"ר אלי גולדשמידט
ברור. סעיף 1 אושר.

תיקון תקנה 54. "בתקנה 54(א) לתקנות העיקריות, בפסקה (8) במקום "אוטובוס

שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ק", יבוא "אוטובוס שאינו אוטובוסעמוס להבי;

זהו תיקון סמנטי שלנו מפרסום קודם. אוטובוס מוגדר על פי מספר המקומות שבו

ולא על פי משקלו ולכן אין דבר כזה "אוטובוס שמשקלו הכולל".

אתי בנדלר;

כדאי לציין שתקנה 54 דנה במהירויות המותרות לכלי רכב שונים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו מאשרים את סעיף 2.

עמוס להבי;

אגב, אנחנו מכינים עכשיו תיקון כולל לכל תקנה 54 מכיוון שכולה טלאי על

גבי טלאי ובפעם הבאה נביא החלפה של תקנה זו על מנת שתהיה ברורה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

תיקון תקנה 85ד. "בתקנה 85(ד) לתקנות העיקריות, אחרי "שאינה ניתנת

לחלוקה" יבוא "או מכולה המשמשת להובלה ימית".
אתי בנדלר
אני אזכיר שהתייחסנו לתקנה זו בישיבה הקודמת בהקשר אחר, ושדנה בהובלת

מטען - מה הוא מטען מותר ומה הוא מטען חריג או אסור.
עמוס להבי
אנחנו רוצים להחיל את הוראות התקנה גם על מכולה כגוש אחד.
הי ו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו מאשרים את סעיף 3.

תיקון תקנה 143. "בתקנה 143 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ה) - בטלה".
בדברי ההסבר נכתב
"תקנה 143 דנה בתחולת דיני התעבורה על עגלת יד. בביטול

תקנת משנה (ה) מוצא כסא גלגלים המוסע על ידי הנכה מתחולת תקנה זו".
עמוס להבי
תקנה זו מדברת על סינדול רכב.
היו"ר אלי גולדשמידט
ועד היום מותר היה לסנדל עגלת נכים?
עמוס להבי
התקנות שלנו ממש ישנות ובמשך עשרות השנים שהן קיימות, הן עברו תיקונים

רבים, טלאי על גבי טלאי, ולעיתים נמצא תקנות שאין בהן הגיון. למשל, יש תקנה

המדברת על הולכת גמלים בשורה ולא זוגות זוגות.היו"ר אלי גולדשמידט;

אנחנו מאשרים את סעיף 4.

תיקון תקנה 150. "בתקנה 150 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ג) - בטלה".
בדברי ההסבר כתוב
"תקנת משנה (ג) דנה ברכב שעשועים המופעל במנוע ועם

ביטולה יחולו על רכב זה הוראות פקודת התעבורה ותקנותיה, לפי העניין".

עמוס להבי;

התקנה היא לעניין רכב שעשועים, הוראות תקנת משנה (א) אומרת: "לא ינוע

בכביש אלא בכביש שיוחד לו".
אתי בנדלר
יש הגדרה של רכב שעשועים?
עמוס להבי
לא. היום רכב שעשועים יכול לנוע רק במקום שמותר לו, ותקנה (ג), שאותה

אנחנו רוצים לבטל אומרת, שההוראה הזאת תחול גם על רכב שעשועים עם מנוע.
אתי בנדלר
תקנת משנה (א) לתקנה 150 אומרת: "לא ינוע אדם ברכב שעשועים בכביש אלא אם

הכביש יוחד למשחקי ילדים, בהתאם לתקנה 31". תקנת משנה (ג), שאותה אתם רוצים
לבטל אומרת
"הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכב שעשועים המופעל במנוע".
היו"ר אלי גולדשמידט
יוצא מזה שרכב שעשועים יכול לנוע בכביש ולא במקום שיוחד לו, ואת זה אתם

רוצים לבטל.
אתי בנדלר
המשמעות היא שרכב שעשועים המופעל במנוע לא יוכל לנוע בכביש אלא במקום

שי וחד לו.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו מאשרים את סעיף 5.

תיקון תקנה 166. "בתקנה 166(ג) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: "או צילום

הרכב שנסע לפני הרכב המצולם באותו נתיב תוך ציון מרווח הזמן שבין שני כלי

הרכב ומהירות נסיעתם".
בדברי ההסבר כתוב
"תקנה 166(ג) קובעת את שחייב להופיע בצילום הנעשה

במצלמה כדי שיהיה ראיה, כגון, מסי רישום הרכב, תאריך הצילום וכוי. התיקון

המוצע בא לקבוע כי בצילום חייב להופיע גם צילום הרכב שנע לפני הרכב המצולם תוך

ציון מרווח הזמן שבין שני כלי הרכב ומהירות נסיעתם".עמוס להבי;

זהו תיקון הנדרש על ידי המשטרה.
רפ"ק שולמית שמעון
משטרת ישראל משתמשת במיכשור הנקרא מרום, ובו יש משהו נפרד כתמונה המתעדת

את הרכב שנסע.

אתי בנדלר;

הרישא של אותה תקנה חייב להופיע. בתקנת משנה (ג) כתוב: "בצילום של המצלמה
מופיעים
מסי רישום הרכב, תאריך הצילום וזמן הצילום הנמדד בשעון רגיל או שעון

דיגיטלי, מקום הימצא הרכב בעת הצילום וכן האות האדום או האות האדום יהד עם

הצהוב ברמזור בכיוון נסיעת הרכב המצולם, ולגבי הנתיב הקבוע לאותו כיוון או

מהירות נסיעתו של הרכב המצולם, או צילום הרכב". אם יורשה לי להעיר, הייתי

מציעה שבנושא הזה תתאמו את הנוסח עם גבי עליזה רוזן. בנוסח שיופיע עכשיו אי

אפשר להבין מה לחילופין ומה מחוייב. אין ספק שהפרטים המופיעים ברישא של אותה

תקנת משנה, דהיינו, מסי הרישום של הרכב, תאריך הצילום, זמן הצילום וכוי, הם

תנאי חובה, ואי אפשר להבין את זה, והמילה "או" מתפרשת כאילו היא לחילופין.
עמוס להבי
הנוסח הזה הוא באישורה של עליזה.
אתי בנדלר
בהכירי את עליזה אין לי כל ספק שהיא תציע לכם נוסח חילופי.
היו"ר אלי גולדשמידט
בכפוף לבדיקת הניסוח אנחנו מאשרים את סעיף 6.

תיקון תקנה 223. "בתקנה 223(ב) לתקנות העיקריות, במקום "מסוג כאמור בתקנה

119" יבוא "מסוג כאמור בחלק גי בתוספת השניה".
בדברי ההסבר נכתב
"תקנה 223 קובעת כי לא ילמד אדם ולא יורה נהיגה

באופנוע אלא אם הם חובשים קסדת מגן. התיקון מפנה לתוספת השניה בה מצוי התקן

לקסדת המגן".
אתי בנדלר
בתקנה 119(ג}, שאליה יש הפניה, יש שני אלמנטים - 1. לפי תקן הקסדה, 2.

איך צריך לחבוש את הקסדה וכתוב: "לא ינהג אדם אופנוע, לא ירכב עליו וכוי, אלא

אם כן הוא חובש קסדת מגן מסוג כאמור בחלק גי לתוספת השניה, והיא קשורה ברצועה

שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה". לדעתי זהו אלמנט מאד חשוב, גם לגבי תלמיד

לנהיגה ולכן הצעתי שבמקום ההפנייה לתוספת, הנוסח הנוכחי יישאר והמילה "מסוג"

תימחק, דהיינו - תהיה הפניה לתקנה 119 והדבר יכלול גם את סוג הקסדה וגם את

אופן חבישתה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו מאשרים את סעיף 7.תיקון תקנה 249. "בתקנה 249 לתקנות העיקריות, בסוג 5, במקום "כאמור בסוג

2", יבוא "כאמור בסוגים 2, 3 ו-4".
בדברי ההסבר נכתב
"התיקון לתקנה 249 בא לקבוע כי מי שבידו רשיון להוראת

נהיגה ברכב מורכב או ברכב מחובר, רשאי להורות נהיגה גם ברכב קטן יותר". הכוונה

היא שמי שרשאי להורות נהיגה באוטובוס רשאי להורות נהיגה גם ברכב פרטי?

עמוס להבי;

כן.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו מאשרים את סעיף 8.

תיקון תקנה 271. "בתקנה 271 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ג) תבוטל, תקנת

משנה (ד) תסומן (ג) ואהריה יבוא "(ד) הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו על

רכב משוקם כאמור בתקנה 288".
בדברי ההסבר נכתב
"תקנה 271(ד) דהיום קובעת כי רכב שניתן לו רשיון, לא

תתקבל לגביו בקשה לרשיון חדש, אלא לחידושו. הוראת תקנת משנה (ד) החדשה

(המותקנת כאן) באה לקבוע כי ההוראה האמורה לא תחול על רכב משוקם". קרי, רכב

משוקם צריך רשיון חדש?
עמוס להבי
כן, לפי התקנות שלנו, רכב שני זק בין 55% לערכו ל-75% מערכו, יכול שמאי

שלא להורות על אובדן מוחלט אלא יכול להרשות להורות על שיקומו. רכב כזה, כאשר

הוא משוקם, ערכו בשוק הוא כמובן פחות פי כמה וכמה, מרכב שלא עבר תאונה, ולכן

הרכב הזה מקבל סדרת מספרים חדשה, וברשיון הרכב יופיעו המילים "רכב משוקם".
אברהם פורז
וזה על מנת להזהיר את הקונה הפוטנציאלי?
עמוס להבי
בדיוק כך.
היו"ר אלי גולדשמידט
לסוג כזה של תקנות אנחנו לא מזמינים קבוצות אזרחים?
עמוס להבי
זאת פעם ראשונה שאנחנו מביאים תקנות לאישור ובעתיד צריך לחשוב על דרך

לשיתוף אזרחים.
היו"ר אלי גולדשמידט
מי יכול להיות מוזמן רלוונטי לסוג כזה של תקנות?אברהם פורז;

ארגוני הצרכנים, ממסי, ארגון בעלי מכוניות וכו'.

עמוס להבי;

אם יורשה לי, הפרוצדורה הזאת, שאנחנו נוהגים בה בפעם הראשונה, באה כדי

שהכנסת תפקח על החקיקה של הממשלה.
אתי בנדלר
רק במקרה שמדובר בעונשים.
עמוס להבי
נכון, לכן אני לא לזמן.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אין דבר כזה. ועדת הכלכלה היא ועדה שבה מוזמנים נציגי ציבור. אנחנו לא

נעכב את המשך הדיון אלא נמשיך בו אבל נתנה את כל האישורים. אחרי הישיבה

תישלחנה התקנות המאושרות לכל הגופים הרלוונטים - לארגוני הצרכנים, למועצה

הלאומית למניעת תאונות, ללשכת עורכי הדין, לממסי וכוי, ואם יש לגופים האלה

הערה לגבי איזה מן התקנות, נבקש שיעבירו אותה בכתב תוך עשרה ימים. אם תגענה

פניות לגבי תקנות קונקרטיות, נקיים דיון נוסף באותן תקנות קונקרטיות ונראה את

האישור שאנחנו נותנים היום עד לשמיעת ההערות.
לאה ורון
אני מבקשת לציין שכאשר נקבע סדר היום לא הייתי.
אברהם פורז
אפשר לבקש ממשרד התחבורה להפסיק את חובת מבהן הרישוי כל שישה חודשים,

לרכב שהוא בן למעלה מ-19 שנים? זאת סתם הטרדה של האזרחים.

עמוס להבי;

אנחנו רוצים לוודא שהרכב אכן יכול לנסוע.

אברהם פורז;

לדעתך, רכב בן 12 שנים, הבלמים שלו יותר טובים מרכב בן 19 שנים? אני מבין

את הדרישה לבדיקה פעם בשנה אבל לא כל שישה חודשים.

עמוס להבי;

אני לא בעל מקצוע. איך תחייב רכב לבצע בדיקת בלמים?

אברהם פורז;

אם הבלמים תקינים, הם יחזיקו מעמד במשך שנה, וגיל הרכב לא משנה. לדעתי

זאת הטרדה שגם עולה כסף, אלא אם כן יש סטטיסטיקה שאומרת באופן בולט שכלי הרכב

האלה יותר מועדים לתאונות.
עמוס להבי
אני לא איש מקצוע. כלי הרכב האלה נוסעים הרבה יותר בכבישים מאשר כלי רכב

אחרים.

אברהם פורז;

רכב שגילו מעל 19 שנה, אין קשר למספר הקילומטרים שהוא נוסע בכל חודש. בכל

מקרה הוא צריך לעבור מבחן רישוי פעמיים בשנה. אני מבקש לדעת מה ההגיון מאחורי

החוק הזה ואני מבקש לקבל תשובה.

עמוס להבי;

ועדה בראשותו של חבר הכנסת לשעבר, אמנון לין, חזרה על ההמלצה הזאת.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אנחנו מאשרים את סעיף 9.

תיקון תקנה 282. "בתקנה 282 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: "(ג) אגרה בעד

בדיקה ומתן אישור כאמור בתקנת משנה (א)(1) תהיה כמפורט בתוספת הראשונה".
בדברי ההסבר נכתב
"בתוספת הראשונה נקבעה אגרה לבדיקת אב טיפוס של רכב אך

לא נקבעה חובה לשלמה. התיקון לתקנה 282, בהוספת תקנת משנה (ג) בא לתקן עניין

זה".

לא גביתם את האגרה עד עכשיו או שגביתם אותה שלא כחוק?
עמוס להבי
יש בתוספת הראשונה רשימה של כל אגרות התעבורה, וביניהן גם אגרה לתשלום

עבור אב טיפוס. זה קיים בתוספת אבל אין הפניה מהתקנות לתוספת.
אתי בנדלר
הפניתי את תשומת ליבו של מר להבי לכך שהתיקון אינו מושלם משום שבאותה

תקנה שאותה מוצע לתקן, לא כתוב על מי חלה חובת תשלום האגרה. התקנה, כפי שהיא
מנוסחת היום אומרת
"לא יירשם רכב ולא יינתן עליו רשיון אלא אם - 1. רשות

הרישוי בדקה ואישרה כי באב טיפוס של סוג אותו רכב נתקיימו כל התנאים האמורים

בתקנות אלה לאותו סוג של רכב". דהיינו - לא יירשם רכב לבקשת הקונה אלא אם כן

היבואן, לצורך העניין, הגיש בקשה לבדיקת אב טיפוס ושולמה האגרה. מכיוון שהתקנה

הזאת דנה בקונה ולא ביבואן, היה צריך להשלים את זה, ועורך דין להבי הסכים

איתי, ובתקנה 10 המוצעת, בתקנת משנה (ג) ייאמר: "אגרה בעד בדיקה ומתן אישור

כאמור בתקנת משנה (א)(1) תהיה כמפורט בתוספת הראשונה, ותשולם על ידי מבקש אותה

בדיקה", כדי שלא יטילו את תשלום האגרה על הצרכן אלא על היבואן.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו מאשרים את סעיף 10 עם התיקון המוצע.

תיקון תקנה 288. "בתקנה 288(א} לתקנות העיקריות, במקום המילים "על אף

האמור בתקנה 271(ד), המבקש חידוש רשיונו של רכב משוקם" יבוא "המבקש רשיון

לרכב משוקם".
בדברי ההסבר נכתב
"תיקון תקנה 288 בא לתיאום עניין רישום רכב משוקם עם

התיקון שנעשה בתקנה 271. (ראה תיקון 9 לעיל).

עמוס להבי;

התיקון הזה מתקשר לתיקון הקודם בסעיף 9.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אנחנו מאשרים את סעיף 11.

תיקון תקנה 314. "בתקנה 314(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה 9ב יבוא "9ג.

רכב מי1ובר בעל שני סרנים ועוד סרן בודד וצמד סרנים 40,000".
בדברי ההסבר נכתב
"התיקון לתקנה 314 בא לקבוע משקל כולל מותר לסוג הרכב

החדש, האמור בתיקון".
עמוס להבי
בתקנה זו יש רשימה ארוכה מאד של כל מיני כלי רכב ומה הוא המשקל המקסימלי

המותר לכל אחד ואחד. בארץ הופיע רכב חדש עם שני גלגלים קדמיים, ולגביו נקבע

משקל של 40,000 ק"ג.
אתי בנדלר
המשקל הכולל המותר שמדובר עליו כאן כולל את המטען שלו?
עמוס להבי
כן.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו מאשרים את סעיף 12.

תיקון תקנה 315. "האמור בתקנה 315 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו

יבוא: "(ב) התירה רשות הרישוי שימוש ברכב שמידותיו עולות על הקבוע בתקנה

313(א) יחול עליו האמור בתקנה 85(ג), לפי העניין, והאמור בתקנה 313(ה)".
בדברי ההסבר נכתב
"תקנה 315 קובעת כי לרשות הרישוי הסמכות להתיר, בתנאים

וללא תנאים, שימוש ברכב במטען חורג. בא התיקון לתקנה זו לקבוע כי ההיתר יעמוד

באמור בתקנה 85(ג} לעניין רוחב חורג של המטען ובאמור בתקנה 313(ה} לעניין

קביעת שלט המזהיר על היות הרכב ארוך",
עמוס להבי
לרשות הרישוי יש הסמכות להרשות מטענים חורגים - משקל חורג, אורך חורג,

רוחב חורג וכו'. קודם זה חיה מותנה באישור של המשטרה ואנחנו פטרנו את המשטרה

מכך.
לאה ורון
הרשות הזאת ניתנת בכל פעם באופן חד פעמי?עמוס להבי;

כן.

היו"ר אלי גולדשמידט;

מדוע פטרתם את המשטרה מהע נ י י ן?
עמוס להבי
כי המשטרה מחוייבת רק בהריגות הרבה יותר גדולות, מעל מה שמצוי ין בתקנה.
אברהם פורז
קראוון שהורג קצת מרוחב של משאית, בכל פעם שמובילים אותו צריך היתר נפרד?
עמוס להבי
לא, המוביל מקבל היתר כללי.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אתם מגבילים את שעות ההובלה? יש לכם תנאים מסוימים להובלה?

עמוס להבי;

לא.

הי ו"ר אלי גולדשמידט;

יש לי תהושה שאנחנו מכשירים נסיעה עם מטען הורג על הכביש.

אברהם פורז;

אין ברירה. אם צריך להעביר דוברה לים המלה, מה תעשה?

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני לא מדבר על המקרים יוצאי הדופן. יש תקנות שקובעות לגבי כל רכב, איזה

מטען הוא יכול לשאת, ואני מניה שמוביל טנקים, על פי הגדרתו ועל פי הרישוי שלו,

יכול לשאת טנק באופן קבוע, והוא לא צריך היתר מיוחד.

אנחנו מאשרים את סעיף 13.

הוספת תקנה 351א. "אחרי תקנה 351 לתקנות העיקריות, יבוא; "תקני פנסים

351א.

)א) פנסי התאורה, האיתות והסימון שבסימן זח (להלן בתקנה זו -

הפנסים), יותקנו בהתאם לאמור בהנהיית האיחוד האירופי מספר EEC

76/756, לרבות כל העדכונים שהתפרסמו על פיה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי רכב המיוצר בארצות הברית של

אמריקה, בקנדה ובמקסיקו, הפנסים, למעט פנסי החזית, יותקנו על פי תקן

.108 - F.M.V.S.Sלרבות עדכונים שהתפרסמו על פיו.(ג) ההנחיה והתקן האמורים לתקנה זו, לרבות העדכונים על פיהם, מופקדים

לעיון הציבוו- בלשכות המחוזיות של משרד התחבורה".
בדברי ההסבר נכתב
"הוספת תקנה 351א בא לקבוע כי פנסי רכב, פרט לרכב

אמריקאי, יורכבו בהתאם לקבוע ברכב אירופאי. ברכב אמריקאי יורכבו הפנסים על פי

התקן האמריקאי".

אתי בנדלר;

מדובר כאן על אחריות קפידה. אני נהגת מאד צייתנית ומיד כאשר העירו לי

שפנס אחד ברכב שלי לא פועל, נכנסתי מיד לחנות לאביזרי רכב וביקשתי להחליף את

הפנס. יוכל לבוא מי שיבוא ולומר לי שעברתי עבירה מכיוון שהפנס לא הותקן בהתאם

לתקן האירופאי המתאים.

עמוס להבי;

אנחנו לא מדברים על הפנס אלא על התקנתו. כאשר יצרו את הרכב הזה, בין

באירופה ובין בארצות הברית, יצרו אותו עם חור מסוים שבו יהיה פנס האיתות, חור

אחר לפנס ראשי וכו'.
אברהם פורז
ואם הלכת למוסך והאינג'קטורים של האוטו שלך פולטים זיהום אוויר מעבר

למותר, את יכולה לדעת על זה? כל אחריות קפידה היא בלתי אפשרית לשליטה בכלל.
אתי בנדלר
לכן אמרתי שזאת בעיה כללית.
עו"ד עודד ברוק
אי אפשר להתקין פנס לא מתאים.
עמוס להבי
שוב, אני מדבר על מקום הרכבתו של הפנס ולא על הפנס עצמו. אולי תהיה נורה

אמריקנית ברכב יפני, אבל היא תהיה במקום המיועד לכך.
אברהם פורז
איך אפשר לעשות אחרת?
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו מאשרים את סעיף .14

תיקון תקנה 380. "בתקנה 380 לתקנות העיקריות, תקנות משנה (ב) ו-(ג)

יסומנו כסידרן (ג) ו-(ד) ולפניהן יבוא:

(ב) אגרה בעד מתן היתר כאמור בתקנת משנה (א) תהיה כמפורט בתוספת

הראשונה".
בדברי ההסבר נכתב
"בתוספת הראשונה נקבעה אגרה למתן היתר לשינוי מבנה

ברכב, אך לא נקבעה חובה לשלמה. התיקון לתקנה 380 בא לתקן עניין זה".

אנחנו מאשרים את סעיף 15.תיקון תקנה 587א. "בתקנה 587א לתקנות העיקריות, האות "(א)" - תימחק".

יש כאן טעות דפוס ואנחנו מאשרים את סעיף 16.

תיקון התוספת השניה. " בתוספת השניה לתקנות העיקריות, בחלק גי -

(1) בפרט 9, במקום "(תקנה 119(ג))" יבוא "(תקנות 39ג(ד), 119, ו-223}"

(2) במקום פרט 11ב, יבוא:

11ב. שלט לסימון רכב ארוך (תקנה 313(ה))
שלט לסימון רכב ארוך יהיה אחד מאלה
(א) שלט מלבני אחד, כלהלן:

(1) המידות 16 160Xס"מ.

(2) החומר: פח מצופה צבע צהוב מחזיר אור או מדבקה בצבע צהוב

מחזיר או בהתאם למפמ"כ 329.

(3) הכתובת על השלט" :זהירות רכב ארוך": צבע האותיות - שחור
ומידותיהן כלהלן
גובה - 70 מ"מ

רוחב - 40 מ"מ

רוחב קו האות - 10 מ"מ
)4( הסימון על השלט
(1) באוטובוס מפרקי - צללית של אוטובוס מפרקי.

(2) ברכב מורכב - צללית של רכב מורכב.

(3) ברכב מחובר - צללית של רכב מחובר.

(5) צבע הצללית - שחור ומידותיה: אורך - 450 ס"מ וגובה -

100 מ"מ.

(ב) שלט מלבני או זוג שלטים מלבניים ולהם מסגרת פלואורינית

אדומה שרוחבה 40 מ"מ, בהתאם למפמ"כ 267 סעיפים 5.1.2 ו-

5.2.2 ובהם -

(1) המידות:

(א) אורכו של שלט יחיד או האורך המצטבר של זוג שלטים

לא יפחת מ-1,130 מ"מ ולא יעלה על 2,300 מ"מ.

(ב) רוחב השלט לא יפחת מ-170 מ"מ ולא יעלה על 230

מ"מ.

(2) החומר: כאמור בסעיף קטן (א)(2).

(3) הסימון על השלטים: כאמור בסעיף קטן (א)(4).

(4) צבע הצללית - שחור ומידותיה: אורך 400 ס"מ וגובה - 80

מ"מ.

(5) בפרט 16 -

(1) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) פנסי החזית כאמור בתקנהב 334 יתאימו לאחד מאלה:

א. 89/517/EECז. 31ECE

ב. 1 ECE ח. 56ECE

ג. 2 ECE ט. 57ECE

ד. 5 ECE י. 108 FMVSS מסוג

ה. 8 HB3 GUIDE ECE ו-HB4

ו. 20 ECE שאושר בידי מנהל אגף

הרכב לדגם הרכב בו

(2) בפסקה (9) במקום סעיף קטן (ב), יבוא:"(ב) 9005 D.O.T ו-9006 D.O.T לפנס אמריקאי".

(3) פסקה (11) - תימחק.

(6) בפרט 26 בסופו יבוא:

"(ד) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו עד 1996 מותר השימוש במטפים

מהסוג האמור בטבלה או בהתאם לאמור בהערה (ה).

(ה) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו 1997 או לאהריה, לא יותר

שימוש אלא במטפים בהתאם למפמ"כ 339 מנובמבר 1995 וסימונם יהיה:

1. ת"י 570 - לסוג המטפה

2. ת"י 129 - לתחזוקתו התקופתית,

3. ת"י 1022 - להתאמת האבקה לכיבוי דלקות ממין אי למוצקים, ממין

בי לנוזלים וממין גי לחשמל".
עמוס להבי
כל התיקונים האלה באים לעדכן תקנים. ראשי התיבות מפמ"כ הן - מפרט מכון.
היו"ר אלי גולדשמידט
אלה מפרטים של האיחוד האירופי?
עמוס להבי
כן.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו מאשרים את סעיף 17.

תחילה. 18. "תחילתן של תקנות אלה, 14 ימים מיום פרסומן".

אנחנו מאשרים את סעיף 18.

כדי שהדברים יהיו מדוייקים אני חוזר על מה שאמרתי קודם - עוד השבוע יישלח

נוסח התקנות, כפי שהן אושרו היום בוועדה, לכל הגורמים הקשורים בנושא. תוך עשרה

ימים מיום משלוח המכתב, יצטרכו כל הגורמים לשלוח לנו הערות ותגובות. אם תגענה

תגובות לגבי סעיפים מסוימים, נקיים דיון בסעיפים האלה, ונראה אותם כאילו לא

אושרו היום, ויידרש אישורם מחדש. כל זאת על מנת לעמוד בכלל שאנחנו מאפשרים

לגורמים שונים להשיג.
עמוס להבי
אני מציע שיירשם במכתב שאם תוך עשרה ימים לא תגענה תגובות, נראה אותם

כאילו הם מסכימים לנוסח.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו נכתוב שאם תוך עשרה ימים לא תגענה תגובות, לא נוכל להתייחס לפניות

שתגענה יותר מאוחר.
עמוס להבי
אני מבקש העתק מהמכתב שיישלח.היו"ר אלי גולדשמידט;

בסדר. אני מאד מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים