ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/02/1997

תקנות הנמלים (תיקון), התשנ"ז-1996 (בדבר השקת חומרים מסוכנים)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני



נוסח לא מתוקן



פרוטוקול מס' 66

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. ד' באדר א' התשנ"ז (11 בפברואר 1997). שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: אלי גולדשמידט - היו"ר
מוזמנים
עו"ד מלי סיטון - לשכה משפטית, משרד התחבורה

אלי שטרנברג - רב חובל, ספנות ונמלים, משרד התחבורה

שמעון ליאור - ראש היחידה לבטיחות, רשות הנמלים והרכבות

עו"ד אסתי אורן - לשכה משפטית, רשות הנמלים והרכבות
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. תקנות הנמלים (תיקון), התשנ"ז-1996 - בדבר השטת חומרים מסוכנים.



תקנות הנמלים (תיקון). התשנ"ז-1996 (בדבר השקת חומרים מסוכנים)
היו"ר אלי גולדשמידט
לפנינו תקנות הנמלים (תיקון), התשנ"ז-996ו. עו"ד מלי סיטון, בבקשת.
מלי סיטון
אנחנו מבקשים לקבל את אישור הוועדה לתיקון המוצע של תקנות הנמלים וזה
לפי חוק-יסוד
הממשלה, סעיף 2(ב) לחוק העונשין, ששם נאמר: "כל תקנה שקובעת

ענישה פלילית בשל הפרתה טעונה אישור ועדת הכנסת שהנושא נמצא בתחום

אחריותה", וועדת הכלכלה היא זו שאחראית לתיקונים לתקנות הנמלים שבאחריות

רשות הנמלים והרכבות.

התקנה שבה מדובר עכשיו היא תקנה חדשה שתתווסף לתקנות הנמלים. הכוונה שלה

לאסור כניסתן של אוניות חומרים מסוכנים נוזלים בצובר לנמל אלא אם כן

מותקנים באותן אוניות מיכלים יעודיים למי נטל. בעיקרון "מי נטל" הם אותם

מים שמייצבים את האוניה כשהיא נמצאת בים, בין אם יש בה מיטען ובין אם היא

ללא מיטען או מיטען חלקי. זה נכון שהאוניות החדשות שנבנות היום ושמובילות

חומרים מסוכנים נוזלים בצובר כבר מצויידות ממילא במיכלים יעודיים למי נטל

אבל לדאבוננו חלק מהאוניות שפוקדות את נמלי ישראל הן לא חדישות והיעדר

מיכלים כאלה עשוי ליצור זיהום שאחר-כך קשה מאוד להתמודד איתו.
לאה ורון
איגוד המשתמשים בתובלה ימית הודיע שהם לא מתנגדים. איגוד חברות הספנות

הישראליות שלחו לנו מכתב שבו נאמר: "הרינו מתכבדים להודיע לוועדה הנכבדה כי

תוספת תקנה 70וזו המוגשת על-ידי שר התחבורה מקובלת על חברות הספנות

הישראליות."
מלי סיטון
יש עוד גוף רלוונטי שאנחנו היינו איתו בקשר וקיבלנו גם הערה שלו, מדובר

בבתי הזיקוק, שמקבלים תזקיקים של שמן, שהם בבחינת חומרים מסוכנים. קיבלנו

הערה שלהם ולכן יש לנו גם תיקון למה שאנחנו מציעים.

האיסור הוא כללי והוא מופיע בתקנת משנה (א): "לא ישיט אדם ולא ירשה לאחר

להשיט לנמל אניות חומרים מסוכנים נוזלים בצובר - שמוגדרות כבר בתקנות - אלא

אם כן מותקנים באניה"
היו"ר אלי גולדשמידט
מה זה "חומרים מסוכנים"?
מלי סיטון
זה מוגדר בתקנות עצמן. "אלא אם כן מותקנים באניה מיכלים יעודיים למי נטל

".)SEGREGATED BALLAST TANKS(

למרות האיסור הכללי הזה אנחנו סבורים שמן הראוי להתיר עדיין שני מיקרים

שלא יכנסו בגדר האיסור. אחד מופיע לפניכם ואת השני אני תיכף אומר.

"(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מנהל הנמל רשאי לאשר כניסת אניח

המובילה שמן, כמשמעותו בתקנות הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים), התשל"ו-

1975 - ("שמן" כמשמעותו בתקנות הנמלים כולל דלק על כל סוגיו, שמן אדמה



גולמי, תזקיקי שמן, שאריות זיקוק וכולי) - אל תחום מסוף לשינוע שמן גם אם

לא מותקנים בה מכלים יעודיים למי נטל, אם המסוף מצויד במיתקנים לקליטה

ולטיפול במי נטל מהאניה." זאת אומרת יש אפשרות שאם האונייה לא מצויידת

במיכלים שייחזיקו את אותם מי נטל עדיין האוניה יכולה לעגון בישראל.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל אם יש תאונה היא יכולה להיות תאונה בגישה אל אותו מסוף. איפה הסכנה

של החומרים המסוכנים באה לידי ביטוי אם אין מיכלים יעודיים למי נטל? אני

שואל איפה הקטע של הסכנה בהיעדר מיכלים יעודיים למי נטל, בזמן ההפלגה או

בזמן הפריקה?
אלי שטרנברג
בזמן ההטענה. את מי הנטל הם חייבים לפרוק. יש שתי אפשרויות: או לפרוק את

מי הנטל ישר לים או למיתקן בחוף. היום ברוב העולם לא נותנים לפרוק ישר לים.

האוניה מגיעה ריקה, אבל היא לא ריקה, יש בה מי נטל שמטרתם להשקיע את האניה.

לפני שהיא מקבלת את המיטען היא צריכה להוציא את המים האלה ואז יש שתי
אפשרויות
או להוציא את זה לים - ואת זה אנחנו לא רוצים - או למיכלים בחוף.

היו"ר אלי גולדשמידט;

נניח שמגיעה אוניה עם מיטען של חומרים מסוכנים ויש לה BALLAST. כשהיא

מגיעה על מנת לפרוק את זה היא צריכה להוציא את ה- BALLAST, נכון?
אלי שטרנברג
אם היא מגיעה עם מיטען, אין לה בעיה.
מלי סיטון
הסיטואציה היא אחרת. היא באה ריקה ומלאה במי נטל כדי לייצב אותה והיא

פורקת את מי הנטל האלה כדי להטעין עליה את המיטען. היא מלאה במי נטל כי אין

לה מיטען או כי יש לה מיטען לא מלא.
היו"ר אלי גולדשמידט
אז באה מיכלית, אולי בקצ"א באשקלון הן באות מלאות ומטעינות.
אלי שטרנברג
הן באות ריקות. הן באות מלאות במי נטל.
היו"ר אלי גולדשמידט
הן באות למסוף וממלאות את הדלק.
אלי שטרנברג
לא, הן מוסרות את המי-נטל לחוף ואז האוניה ריקה והם מתחילים להטעין.
הי ו"ר אלי גולדשמידט
ואז הם באים לנמל חיפה, לבתי הזיקוק.
אלי שטרנברג
לא חייבים. בדרך כלל מה שמטעינים הולך כולו לייצוא. יש מיכליות תזקיקים



ויש מיכליות של דלק גולמי- באשקלון בדרך כלל זה הדלק הגולמי, מה שעובר דרך

קצ"א, ואז הן באות ריקות, מקבלות מיטען ולוקחות אותו לאן שלוקחות.
היו"ר אלי גולדשמידט
אתה אומר שהן יכולות לבוא במצב שבו אין להן מי נטל כשמדובר בדלק.
אלי שטרנברג
יש מיכלית שמגיעה לאילת מלאה עם דלק מצרי, היא פורקת את הדלק ואחר-כך

מטעינה מי נטל, אז אין להם בעיה של הוצאת מי נטל כי הם באו לפריקה. אבל

אוניה שבאה לטעינה באה קודם כל מלאה במי נטל ואז היא מרוקנת את מי הנטל

ולוקחת את המיטען.
היו"ר אלי גולדשמידט
אתה אומר שיהיו מיכליות שלא יהיו להן מיכלים למי נטל. אז הם באים לאילת
אלי שטרנברג
הם לא יוכלו לבוא לאילת.
היו"ר אלי גולדשמידט
לפי הפטור שאתם נותנים, הם כן יוכלו להגיע לאילת.
אלי שטרנברג
אילת היא לא נמל טעינה, אילת היא נמל פריקה במיקרה הזה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אז זה יהיה באשקלון? אני לא מבין את הפטור, על מי זה יחול?
מלי סיטון
הפטור של תקנת משנה (ב) אומר שלמרות שקבענו שאסור יהיה להשיט אלא אם יש

באוניה מיכלים לקליטת מי נטל זה לא יהול על אותן מיכליות שאין בהן את

המיכלים לקליטת מי נטל אם בנמל יש את המיכל שייקלוט את מי הנטל מהאוניה

במקום שהיא תעצור את מי הנטל בתוכה. אם יש תחליף במסוף או בחוף לקלוט את

אותם מי נטל שהאוניה סוחבת אז ינתן פטור מתקנת משנה (א).
היו"ר אלי גולדשמידט
אז למה זה לא נכון לגבי כל מיטען מסוכן, כאשר יש בנמל הפריקה מיכלים על

החוף? למה עשיתם פה הבחנה?
שמעוו ליאור
ברוב המיכליות עם חומרים מסוכנים שפוקדות היום את נמלי הארץ, והתקנות

האלה מדברות על נמלי חיפה אשדוד ואילת, 97% מהמיכליות שפוקדות את נמלי הארץ

הן מיכליות שיש להן מיכלי מי נטל יעודיים. לאותן מיכליות שלהן אין מיכלי מי

נטל יעודיים אין ברירה אלא למלא את מיכלי המיטען שלהן במי נטל. כשאניות

כאלה מגיעות ריקות הן נכנסות עם מי נטל ואז הן צריכות לרוקן את מי הנטל

האלה אל החוף, כי אסור לרוקן את זה לים. בנמל חיפה לדוגמא במזח הדלק של

שירותי נפט יש מיתקנים לקליטה וטיפול במי נטל. באילת אין מיתקנים כאלה.
היו"ר אלי גולדשמידט
בוא ניקח אוניה שמובילה חומרים מסוכנים, שאינם דלק, ושאין לה מיכלים

יעודיים למי נטל. מה קורה איתה?
שמעון ליאור
לפי התיקון הזה "אסר עליה להיכנס לנמל.
היו"ר אלי גולדשמידט
למה עליה נאסר ועל מיכליות דלק לא? רק בגלל שלמיכליות יש מזה שיש בו את

המיכלים היעודיים?
שמעון ליאור
זאת סיבה אהת. סיבה שניה היא שמיכליות נפט מגיעות לנמלים טעונות, אם

לאילת ואם לחיפה. הן לא מביאות איתן את מי הנטל ואז ממילא הן גם לא תלכלכנה

את המים ואין לי בעיה איתן.
היו"ר אלי גולדשמידט
אז למה לכתוב את הפטור אם ממילא הבעיה לא קיימת?
אלי שטרנברג
ישנן אוניות שמובילות כימיקלים, כל מיני מוצרים מסוכנים. להן אנחנו

רוצים לאפשר להיכנס רק עם SEGREGATED BALLAST TANKS, זאת אומרת שתהיה להן

הפרדה טוטאלית. אנחנו לא רוצים לתת להן שום ציאנס.
היו"ר אלי גולדשמידט
אז למה בדלק אתה נותן ציאנס?
אלי שטרנברג
כי בדלק זה פחות מסוכן ויש לנו עם זה בעיות. כמו כן בדלק יש לנו בעיה

יותר גדולה להחיל את התקנה הזאת.
היו"ר אלי גולדשמידט
למה? הרי זה רק 3% מהאוניות.
אלי שטרנברג
באוניות כימיקלים זה %3. במיכליות זה יותר. ניסו פעם להגביל גם מיכליות

ולא הצליחו בכך. רצו להגיד לכך שמיכלית שגילה נניח מעל 10 שנים לא תיכנס

לארץ אבל היה לחץ אדיר ואפילו לזה לא הצליחו להגיע. אם נחיל היום את חתקנח

ונגיד שהכל יהיה עם מיכלים יעודיים למי נטל (S .B.T) , הלוואי שנוכל אבל קשה

לי להאמין שנצליח.
היו"ר אלי גולדשמידט
האם אנחנו לא לוקחים פה סיכון? אתם החלטתם שלא ישיטו כלי שייט ללא

מיכלים יעודיים למי נטל. האם כאשר אין מיכלים יעודיים למי נטל ומשתמשים

בנפח של המיטען כדי לקלוט את מי הנטל זה יוצר סיכון, למשל של אדים רעילים?
אלי שטרנברג
יש סכנה רק של זיהום הים.
אתי בנדלר
זה יוצר בעיה שלא חשבתי עליה. לכאורה יכול בעל אוניית כימיקלים לטעון

לאפליה, מדוע לא נותנים לו נגישות למסוף שמצוייד במיתקנים לקליטה ולטיפול

במי נטל מהאוניה ולמיכלית כן נותנים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אם הבעיה היא סיכון ואתם באים ואומרים שבמיכליות דלק הסיכון יותר קטן,

אז יש הסבר לאפליה. אם הבעיה היא זיהום ים, הצורן לפרוק את מי הנטל, אז יש

אפליה שהיא בלתי סבירה, מישהו יוכל לתקוף את התקנות. אלא אם התשובה היא שרק

במסוף נפט קיימים אותם מיתקנים, אבל הם אומרים שבמסוף באילת לא קיימים אותם

מיתקנים (אף שנאמר שבאילת תמיד פורקים ולא טוענים). ומה עם אשקלון?
שמעון ליאור
זה לא חל על אשקלון. זה חל רק בנמלי רשות הנמלים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אתה בעצם אומר שבפועל אין טעינה של דלק בנמל אילת, אין טעינה בנמל

אשדוד, ואם יש טעינה של דלק זה רק בנמל וזיפה.
שמעון ליאור
באשדוד יש טעינה של תזקיקים, שהם כימיקלים וחומרים מסוכנים. אנחנו

אומרים שלגבי כימיקלים האוניה צריכה להיות segregated ballast.
היו"ר אלי גולדשמידט
ההבחנה עדיין לא ברורה. אני מנסה להגן עליכם מפני איזשהו בג"ץ. אני בעד

התקנות. הבעיה שלי היא האפליה בין מיכליות לבין אוניות אחרות.
שמעון ליאור
אנחנו הולכים קדימה. כן מקובל בעולם במדינות מערב אירופה. בסיורים שאני

עשיתי שם ראיתי שכל מסופי הכימיקלים המתקדמים לא מאפשרים לאוניות שאין לחן

SEGREGATED BALLAST TANKS להיכנס למסופים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני שואל למה לא לקבוע אותו דבר גם לגבי מיכליות. אני לא שואל למה לקבל

את תקנת משנה (א). אני שואל למה נכתבה תקנת משנה (ב) בנוסח הזה, למה פטור?
מלי סיטון
השאלה היא למה בתקנת משנה (ב) יש רק את השמן.
אתי בנדלר
אחד מהשניים, או למה יש רק את השמן או למה יש בכלל.
היו"ר אלי גולדשמידט
עדיין לא הבנתי מה פשר האפליה לגבי המיכליות, פרט לזה יש בעיה לאכוף את

זה, שזו בוודאי לא תשובה. אם זה יוצר זיהום אז למה יש חריג לגבי מיכליות?
שמעוו ליאור
כי לגבי המיכליות יש מיתקנים שמאפשרים להן לפרוק את מי הנטל מתוך מיכלי

המיטען שלהן.
היו"ר אלי גולדשמידט
אז תאפשר לבל אחד איפה שהוא יכול לפרוק שייפרוק. אם למישהו אין אפשרות

לפרוק אז הוא לא יכול להשיט. המיבחן הוא יכולת הפריקה, לא השאלה האם זו

מיכלית או לא מיכלית.
שמעוו ליאור
המשמעות של לאפשר לכל אחד לפרוק את מי הנטל מתוך מיכלי המיטען מתוך

אוניות כימיקלים היא להקים מיתקנים במיליוני דולרים על החוף.
אתי בנדלר
לא להקים. להשתמש במה שקיים. אם יש מיתקנים, תאפשר; אם אין, אל תאפשר.

זה מה שאומר לן היושב-ראש. הוא לא מצפה שתקים מיתקנים חדשים.
מלי סיטון
אם יש מיתקנים אתה לא יכול לאפשר לאחד לפרוק לתוכם ולא לאפשר לשני לפרוק

לתוכם. אם יש לך מיתקן למה לא תאפשר לכולם לפרוק אליהם?
אלי שטרנברג
צריך להבהיר, הפחד שלנו הוא מפני אוניות כימיקלים. כאשר זה מזהם את הים

זה מזהם ומרעיל. שמן רק מלכלך את הים, זה אומנם גם סוג של רעל אכל רעל חלש.
היו"ר אלי גולדשמידט
כל התקלות הגדולות בעשור האחרון היו זיהום על-ידי מיכליות ולא זיהום של

כימיקלים. בציבור הרחב ההסבר הזה לא בדיוק יתקבל.
אלי שטרנברג
זה לא היה מזיהום של מי נטל. זה היה מיכליות שהשמן עצמו ירד לים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אתה אומר שמי הנטל מזוהמים יותר באוניות כימיקלים מאשר במיכליות דלק?
אלי שטרנברג
יש שם ממש רעלים, שאפשר למות מהם. לעומת זה במיכליות זה מים מלוכלכים,

שזה באמת בעיה אקולוגית אבל לא סכנה בטיחותית. לכן אנחנו רוצים להפריד. זו

תקנה של רשות הנמלים ואתמול ניסיתי להבין אותם. אז לגבי כימיקלים אנחנו

אומרים שרוצים שתהיה אבטחה של %100, וזה מקובל ברוב העולם וזה כיום מתבצע

ב-97% מהמיקרים. יש אולי 3% של מיכליות כימיקלים ללא מיכלים יעודיים למי

נטל ואותן אנחנו נעצור כעת כך שהן לא יוכלו להיכנס לארץ. ניראה שזו לא בעיה

גדולה כי לא מדובר בהרבה אוניות. לגבי מיכליות דלק, אומרים שאם הן מגיעות



למקום שבו יש מיתקן לפרוק את המים אז אין לנו בעיה בכלל.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל אותם 3% מאוניות הכימיקלים שאין להן מיבלים יעודיים למי נטל יבואו
ויאמרו
למה אתה מפלה אותנו לעומת המיכליות? הם גם ירצו להתחבר לאותו מסוף.
אלי שטרנברג
זה לא אותם מיתקנים לקליטה, מדובר על מסופים שונים לגמרי. צריך להבין

שמי נטל שבאים ממיכליות מפרידים אותם, מוציאים את הדלק וכדומה.
לאה ורון
איגוד חברות הספנות הישראליות ואיגוד המשתמשים בהובלה ימית, האם נכללות

בהם האוניות עם הכימיקלים? או שיש גוף אחר, שלא חשבתי עליו ולא היתה להם

הזדמנות להגיב? מיהם אותם אלה שבאים עם אוניות כימיקלים לארץ?
מלי סיטון
איגוד המשתמשים ואיגוד חברות הספנות הישראליות כולל אותם בתוכו. אבל יש

גם, כמו שאמרתי בהתחלה, את בתי הזיקוק והם בתמונה ויש לנו בעקבות שיחות

איתם עוד תוספת. הסעיף הקטן הנוסף אומר, מלבד תקנת משנה (ב) שמפחיתה

מהאיסור של תקנת משנה (א) גם הוראה שתגיד:

"(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על אוניה המובילה לנמל שמן אדמה גולמי".
אלי שטרנברג
יש לנו מיכלית מסויימת שמביאה דלק ממצרים לאילת. אם אנחנו לא נוסיף את

הסייג הזה, של תקנת משנה (ג), המיכלית הזאת מחר לא תוכל להיכנס לישראל כי

אין לח מיכלים יעודיים למי נטל. אין לנו בעיה של זיהום מכיוון שהמיכלית

תמיד באה מלאה, היא מרוקנת את המיטען שלה ואוספת מים אל תוך האוניה, היא לא

מוציאה מים מהאוניה. לכן אנחנו מדברים על פריקה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אז למה לא תכתבו פטור כללי, לגבי כל אוניה, לרבות אוניית כימיקלים, שבאה

לפרוק ואין לה מי נטל אלא רק מיטען? למה צריך למנוע את ההשטה שלה?
שמעון ליאור
מפני שגם היום יש לנו מיקרים של זיהום ים בנמלים. גם היום החוקים אינם

מאפשרים זיהום ים אבל קורים מיקרים של זיהום ים. הגדולה של התקנה הזאת שהיא

במקרה של כימיקלים מחייבת בצורה מאוד ברורה החלפה של אוניות, של שימוש

באוניות מסויימות עם S.B.T.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה לא נימוק. אני עכשיו מסתכל על זה בהיבט המשפטי. אתה מנסה לחנך או

לגרום להחלפת האוניות. זה כמו שאמרו לי בישיבה אחרת שהממונה על התעופה

האזרחית אוסר על מטוסים בדרגות רעש מסויימות לנחות בארץ וכתוצאה מזה מתחייב

חידוש צי של מטוסים למטוסים יותר בטיחותיים. זה יופי כמוצר לרואי אבל זה לא

יכול להיות סיבה. הרעש כשלעצמו הוא סיבה. פה ברגע שאין סכנת זיהום במצב של

פריקה, וכל הבעיה שלך היא עם סכנת זיהום, אז איזה זכות יש לן למנוע את זה

מהם? רק בשביל שייחליפו את האוניות? אם הוא בא להטעין אתה צודק במאה אחוז

כי הוא צריך לפרוק את מי הנטל. כאשר הוא בא לפרוק והוא יוצא בלי מיטען

מהנמל אז מה איכפת לך? למה אתה אוסר את זה עליו? איזה סכנת זיהום על-ידי מי



נטל -יש לך? אם יש לך סכנות זיהום אחרות תיקבע תקנות שאוניות בסטנדרטים

מסויימים לא יוכלו להפליג לארץ, אבל למה זה קשור למי נטל? המיבחן צריך

להיות האם האוניה נושאת מי נטל. ברגע שהיא נושאת כמות מסויימת של מי נטל,

בגלל שזה מיטען חלקי, ברור שאז צריך לאסור. אבל אם אין מי נטל אז אין סכנה

של זיהום על-ידי מי נטל.
אתי בנדלר
האם אתם יודעים כשאוניה מתקרבת אליכם אם היא נושאת מי נטל אפילו בכמות

לא גדולה? האם זה מידע שיש בידכם?
שמעון ליאור
אנחנו לא יודעים אבל התקנות מחייבות את האוניה להיות בשוקע מסויים במים

ואז זה משפיע על כמות מי הנטל שיש לאוניה.
היו"ר אלי גולדשמידט
למה לא לבנות את התקנות לפי הגישה הזאת? ואז אתה לא צריך בכלל להוציא

מכלל תחולה את שמן אדמה גולמי. אם הוא בא רק לפרוק, אין לו מי נטל, אז למה

אתה צריך לכתוב פה חריג? תכתוב ש"אוניה שבאה להטעין", שהמטרה שלה היא

הטענה, או ש"לאוניה אסור לשאת מי נטל אלא במיכלים יעודיים". זה צריך להיות

האיסור. לא עצם קיום מיכלים יעודיים למי נטל.
מלי סיטוו
הוספנו את זה עכשיו. יש לנו את זה כתיקון בכתב יד שרצינו להעלות פה.
היו"ר אלי גולדשמידט
יש לי הצעה. אנחנו העלינו פה כמה דברים. אין פה בעיה מהותית. אנחנו נאשר

את זה. קחו את זה לשבוע ימים, תבואו הנה וברבע שעה נאשר את זה, שזה יהיה

הרבה יותר ברור. האם זה מקובל עליכם?
שמעוו ליאור
לא הכל ברור לי. אני חושב שההגבלה על איסור אוניות שאין להן את ה- S.B.T,

האיסור הזה צריך להישאר בתוקף, אלא אם אתה חושב אחרת.
אסתי אורן
האם יש אוניה שאין לה בכלל מי נטל?
אלי שטרנברג
לכל אוניה יש מי נטל כי כשאוניה היא ריקה הפרופלור יוצא החוצה ואז יש

חובה, יש חוקים הקובעים בדיוק כמה להטעין.
היו"ר אלי גולדשמידט
אם כך ההצעה שלי לא תקפה. אם בכל מיקרה באוניה צריכים להיות מי נטל אז

ההצעה שלי לא רלוונטית. אני שואל איך אנחנו יכולים להגן על אותה אוניה

בודדת שבאה ממצרים ושאותה אנחנו פוטרים מהאיסור שבתקנת משנה (א).
אלי שטרנברג
היא לא צריכה לבוא עם מי נטל כי היא באה לפריקה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל אתה אומר שבכל מיקרה יש בה מי נטל.
אלי שטרנברג
פעם היא לוקחת מיטען ופעם מי נטל.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל גם לאוניה עם מיטען יש מי נטל.
אלי שטרנברג
לא.
היו"ר אלי גולדשמידט
אם כן ההצעה שלי כן רלוונטית. אני מציע שתשבו על זה עוד פעם ותנסו

לגמור. מילא, את הפטור הראשון הבנתי, אבל הפטור השני, לאוניה אחת שלא עונה

על הקריטריונים של הפטור הראשון מכיוון שאין בנמל אילת את אמצעי הפריקה, זה

עלול לא לעמוד במבחן משפטי. זו הבעיה שלנו באישור התקנות האלה.
אלי שטרנברג
זה לא רק אוניה אחת, יש הרבה. אני נתתי דוגמא לגבי אוניה שנוסעת הלוך

וחזור ממצרים לאילת.
היו"ר אלי גולדשמידט
הסברת שאתה מונע את הזיהום על-ידי זה שיש לך מיכלי פריקה למי נטל אז אני

יכול להסביר את זה, אני יכול להסביר שהמיכליות באות לנמל חיפה ויש אמצעי

פריקה. לזאת אין אמצעי פריקה, אם היא תצטרך לפרוק מי נטל היא תצטרך לפרוק

את זה לים.
אלי שטרנברג
היא לא תצטרך לפרוק מי נטל.
היו"ר אלי גולדשמידט
אז אם היא לא תצטרך אז תיבנה את ההגדרה אחרת. תילמדו את זה. אם תוך 10

דקות תוכלו לפתור את הבעיה אני מוכן להמשיך את הדיון. יש לי זמן עד שעה 11.

(הישיבה הופסקה בין 10:37 ל-10:55)
אתי בנדלר
ברשות היושב-ראש אני אקרא את התיקונים לנוסח, כפי שהם גובשו. השינויים
הם כדלקמן
בתקנה 170ז1 - בסופה של תקנת משנה (א) יתווסף "וכל מי הנטל נמצאים באותם

מיכלים". דהיינו, לא די שיהיו מותקנים באוניה מיכלים יעודיים למי נטל אלא

שמי הנטל גם נמצאים שם.
מלי סיטון
זה בעקבות הערה שהעיר היושב-ראש, על הימצאות מי הנטל במיתקנים.
אתי בנדלר
אני אקרא את הנוסח המתוקן לגבי תקנת-משנה (ב):

"על אף האמור בתקנת משנה (א), מנהל הנמל רשאי לאשר כניסת אניח המובילה

שמן, כמשמעותו בתקנות הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים), התשל"ו-1975, אל

תחום מסוף לשינוע שמן גם אם לא מותקנים בה מכלים יעודיים למי נטל, בכל אחד
מאלה
1) אם המסוף מצוייד במיתקנים לקליטה ולטיפול במי נטל מהאוניה;

2) אם היא נכנסת לנמל לצורך פריקה בלבד ואין היא נושאת מי נטל."

עכשיו מה שחסר כאן זה סעיף תחילה לתקנות.
מלי סיטון
אנחנו מבקשים 3 חודשים מיום הפירסום. 90 ימים. על מנת לתת להם אפשרות

להיערך לביצוע התקנות.
אתי בנדלר
"תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן."
לאה ורון
כלומר תקנת משנה (ג) נמחקה.
היו"ר אלי גולדשמידט
לאחר שתוקן התיקון לתקנה בנוסח כפי שגובש בין היועצת המשפטית של הוועדה

לבין גברת סיטון ונציגי רשות הנמלים ומינהל הספנות, הוקראה התקנה המתוקנת

על-ידי גברת בנדלר. אני מעלה את ההצעה להצבעה, כולל סעיף התחילה, 3 חודשים

מיום הפירסום.

הצבעה

בעד - 1

אין מתנגדים

תקנות הנמלים (תיקון), התשנ"ז-1996 - אושרו.

הישיבה ננעלה בשעת 11:00

קוד המקור של הנתונים