ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 05/08/1996

צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזורי הערבה) (תיקון), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב ראשוןנוסה לא מתוקןפרוטוקול מס' 14

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. כ' באב התשנ"ו (5.8.1996). שעה 11:30

נכחו; חברי הוועדה; אלי גולדשמידט - הי ו"ר

נסים דהן

יצחק וקנין

אברהם פורז
מוזמנים
אלדד לנדס - מנהל אגף שירותים להגנת הצומח

במשרד החקלאות

משה וייס - מנהל המחלקה לנגעי צמהים

במשרד החקלאות
היועצת המשפטית של הוועדה
אתי בנדלר
מנהלת הו ועדה
לאה ורון
קצרנית
הנה אלטמן
סדר-היום
צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה)

(תיקון), התשנ"ן-1996.צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזורי הערבה)(תיקון). התשנ"ו-1996

היו"ר אי גולדשמידט;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. רשות הדיבור למנהלת הוועדה.
ל' ורון
נציגי המועצות האזוריות תמר, חבל אילות והערבה התיכונה, שהצו נוגע

לעניינן, קיבלו עותק של ההצעה, הם הודיעו שהם תומכים בה ושאין צורך שהם יבואו

לישיבה.

היו"ר א' גולדשמידט;

למה צריך את הצו הזה?

אני אאפשר לכם להציג את הנושא בפני הוועדה אבל אני מבקש שתודיעו ליועץ

המשפטי של משרד החקלאות שבפעם הבאה שלא תהיה נציגות משפטית של משרד החקלאות, -

לא נקיים דיון.

רשות הדיבור למר אלדד לנדס.
א' לנדס
אנחנו מבקשים להאריך את הצו הקיים שבא להסדיר את עניין הגנת הצומח באזור

הערבה, ואשר בא, בעצם, להסדיר את עניין הניקיון ממזיקים ומחלות שנמצאים באותו

אזור וליצור יחידות חייץ תקופתיות בין עונה לעונה שלא תאפשרנה פונדקאים למחלות

שנגרמות ממזיקים שנמצאים בערבה.

אנחנו מדברים, בצו הזה, על עניין סילוק פסולת חקלאית ובשאלה איך לסלק

אותה, ועל בורות קבורה של מלונים ועגבניות שנפסלו לייצור על מנת לא לאפשר

לזבובים כאלה ואחרים להתפתח ולהוות מטרד.

הערבה מגדלת 21-22 אלף דונם, ואנחנו מעוני ינים, בשלב הזה, להאריך את הצו

בשנתיים נוספות.

אי בנדלר;

בהעדר היועץ המשפטי של משרד החקלאות ראוי להבהיר מדוע הצו הזה נמצא בפני

הוועדה ואני אעשה זאת. הצו הזה איננו טעון, באופן כללי, אישור ועדה

פרלמנטרית, מעולם לא הותקן צו מהסוג הזה באישור ועדה מוועדות הכנסת אלא

שבינתיים היה איזשהו שינוי חוקי וחוקתי בנושא של אישור צווים.

חוק העונשין, התשל"ז-1977, במסגרת תיקון 39 שלו, הוסיף לאותו חוק את סעיף

2ב שקובע שתקנות שבהן נקבעו עבירות ועונשים - טעונות אישור ועדה של הכנסת,

דהיינו גם תקנות שקודם לכן לא היו צריכות אישור ועדה, היום אם התקנות קובעות

הן עונשיות.

האמת ניתנת להאמר והיא שאיש לא התייחס להוראות הסעיף הזה עד שהתעוררה,

פתאום, שאלה של חוסר התאמה בינו לבין סעיף 48 לחוק יסוד: הממשלה, שנכנס לתוקפו

עם הבחירות החדשות, בו נקבע בסעיף אי: תקנות שהתקינו ראש הממשלה או שר,

הקובעות ענישה פלילית בשל הפרתן, לא ייכנסו לתוקף אלא אם כן אושרו, לפני

פרסומן, על ידי ועדה מוועדותיה של הכנסת שהנושא נמצא בתחום אחריותה.יש תוספת לעומת סעיף 2ב לחוק העונשין שבה נאמר: לא החליטה הוועדה בדבר

אישור התקנות או דחייתן בתוך 30 ימים מהיום שהתקנות נמסרו לה, יראו את התקנות

כאילו אושרו.

בהקשר הצו שמונח בפנינו אני מבקשת לציין שהצו עצמו איננו קובע שום עבירות

עונשיות ונשאלת השאלה אם כך מדוע, בכל זאת, הובא הצו הזה לאישור הוועדה?

התשובה לכך נמצאת בחוק עצמו שבסעיף 16 שלו קובע שהעובר על הוראות או על הוראת

חוק זה, לרבות תקנה לפיו, דינו מאסר שנתיים או קנס אלפיים לירות. נשאלה, שוב,

שאלה משפטית האם כשהחוק קובע את המסגרת העונשית ולא התקנות, האם גם אז יחולו

סעיפים 2ב או 48 לחוק יסוד: הממשלה, ואנחנו החלטנו מסיבות משפטיות שונות שלא

ניכנס אליהן עכשיו, שהתשובה חיובית. דא עקא יש דבר אחד שאני מבקשת בכל זאת

להפנות אליו את תשומת הלב; כאשר הצו נשלח - בסעיף ההסמכה שלו נאמר: בתוקף

סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לפי סעיף

48א לחוק יסוד: הממשלה. דנו, בלשכה המשפטית, בשאלה האם הסמכות היא באמת מכוח

סעיף 48 אלחוק יסוד: הממשלה, ומכוח סעיף 2ב לחוק העונשין. אינני רוצה להיכנס

לפילפוליזציה המשפטית אבל פה אחד קבענו, ויצאה הנחיה לכל היועצים המשפטיים

בכנסת, שנבקש תמיד מהוועדה לשנות את הסעיף המסמיך ובמקום: האמור לפי סעיף 48א
לחוק יסוד
הממשלה, יבוא - לפי סעיף 2ב לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
ני דהן
מדוע שהעניין הזה לא ייכנס לחוק עזר מוניציפלי? מדוע הוא צריך להיכנס

לחוק עונשין כללי? אני מבין שהנושא הזה נוגע למקומות מסויימים בערבה שנשלטים

על ידי רשות מוניציפלית לכן הוא צריך להיכנס לחוק עזר מוניציפלי.
אי לנדס
איננו נכנסים, כרגע, לשאלה אם יש סמכות לאיזושהי רשות מקומית בתחום הערבה

להתקין חוק עזר. מה שבטוח הוא שלשר יש סמכות להתקין תקנות בעניין הזה לפי חוק

הגנת הצומח.
נ' דהן
אבל הוא צריך להאריך אותן כל חצי שנה ואילו בחוק עזר מוניציפלי אין צורך

בהארכות.
אי בנדלר
הם מבקשים מאתנו שהצו יהיה בתוקף תקופה מוגבלת.
היו"ר אי גולדשמידט
הצו אושר בכפוף לתיקון - - -
אי לנדס
בסעיף ההסמכה.
היו"ר א' גולדשמידט
סעיף 2ב לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

קוד המקור של הנתונים