ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 04/03/1996

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה בעניין חשש לפגיעה בעובדי מדינה קבועים עקב מינויים פוליטיים

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב חמישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 518

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, י"ג באדר התשנ"ו (4.3.1996), שעה 9:30

נכחו: חברי הוועדה: ד' מגן - היו"ר
מוזמנים
אי ליאל - מנב"ל משרד הכלכלה והתכנון

א' דווידזון - מישנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

י' זלצר - משרד הכלכלה והתכנון

ע' איסרליש - משרד הכלכלה והתכנון
מנהל הוועדה
ב' פרידנר
קצרנית
ח' אלטמן
סדר-היום
בקשת חוות דעת ממבקר המדינה בעניין חשש לפגיעה

בעובדי מדינה קבועים עקב מינויים פוליטיים.בקשת חוות דעת ממבקר המדינה בעניין חשש לפגיעה

בעובדי מדינה קבועים עקב מינויים פוליטיים
היו"ר ד' מגן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

כזכור בישיבה הקודמת קבענו להמשיך את הדיון בהשתתפות השר יוסי ביילין אשר

זומן לאותה ישיבה ביום שני שעבר, אך נאמר למזכירות הוועדה כי ההתראה היתה קצרה

מדי, נבצר ממנו להשתתף בישיבה, לכן סיכמנו שנמשיך את הדיון היום בהשתתפותו.

השר ביילין כתב לי בסיפא של מכתבו מה-27 בפברואר שסוגיית המינויים

הפוליטיים המוזכרת בדוח מבקר המדינה מסי 43 אינה מתייחסת לתקופת כהונתו כשר

בממשלה, לפיכך הוא אינו רואה עצמו הגורם המתאים למתן הסברים לגבי המינויים

האמורים.

ב-28 בפברואר כתבתי לשר ביילין מכתב בזה הלשון: "הואיל והוועדה לענייני

ביקורת המדינה שוקלת להפעיל את סמכותה על פי החוק ולבקש בדחיפות חוות דעת

ממבקר המדינה בנושא הנ"ל, והואיל ומקובל בוועדה מקידמת דכא להפעיל סמכות זאת

רק לאחר מתן הזדמנות לשר הממונה להופיע בפני הוועדה, בפרט כאשר קיימת אפשרות

שהשר עשוי, בדבריו, להניח את דעת המבקר ועת דעת הוועדה, אי לכך מתבקשת

השתתפותך האישית בישיבת הוועדה ביום שני הקרוב, '"ג באדר התשנ"ו - 4.3.1996,

בשעה 9:30", דהיינו היום.
סיימתי את המכתב כך
"אני מבקש להזכירך כי סעיף 18א (א) לחוק מבקר המדינה

התשי"ח-1958 (נוסח משולב), מטיל חובת התייצבות בפני הוועדה גם על מי שמכהן

בתפקיד אותה שעה ולא רק על האישים נשואי הביקורת.".

היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה כתב לי בסיפא של מכתבו: אבקש להפנות את

תשומת הלב לכך כי הסמכות לפי סעיף 18א לחוק מבקר המדינה ניתנת להפעלה רק אגב

ולצורך הכנת סיכומיה והמלצותיה של הוועדה לפי סעיף 18 ו-20 ביחס לגוף מבוקר.

במילים אחרות, כפי שאתם מבינים, אנחנו נכנסים לסחרור של התמודדות מול

התחכמות לקראת התחמקות של שר מלהופיע בישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

ולכן, בשונה ממה שאמרתי בפעמים קודמות, חשבנו לערוך דיון יסודי ולא להזדרז

ולבקש חוות דעת ממבקר המדינה, לכן היום נצביע בשעה עשר או בשעה עשר וחמישה על

הזמנת חוות דעת ממבקר המדינה בעניין החשש לפגיעה בעובדי מדינה קבועים עקב

מינויים פוליטיים ולפי התנהגותו של השר יוסי ב"לין.

אני מכריז על הפסקה בישיבה, ובשעה עשר או עשר וחמישה נסכם את הדיון בנושא

הזה.

הישיבה הסתיימה בשעה 9:40

קוד המקור של הנתונים