ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 26/02/1996

דיווח לוועדה; הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 32) (עובדי משרד מבקר המדינה), התשנ"ו-1996; הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 33) (דיווח לוועדה), התשנ"ו-1996- ח"כים; אברהם הירשזון, שאול יהלום, יעקב שפי, דוד מגן

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש עשרה

מושב חמישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 515

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

שהתקיימה ביום ב', ו' אדר תשנ"ו 26.2.1996, בשעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר ד' מגן

מבקרת המדינה, מ' בן-פורת

י' הורביץ, מנכ"ל משרד מבקר המדינה

ש' לביא, עוזרת בכירה למבקר המדינה ודוברת המשרד

מ' בס, יועץ משפטי, משרד מבקר המדינה

עו"ד מ' ינון, מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ע' ברלינסקי, מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה

וביקורת פנים, משרד ראש הממשלה

י' זלצר, סגן מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה,

משרד ראש הממשלה

ש' ילוס, סמנכ"ל בכיר, מבקר המדינה

מנהל הוועדה; ב' פרידנר
נרשם על ידי
חבר המתרגמים בע"מ
סדר היום
1. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מסי 32) (עובדי משרד מבקר המדינה),

התשנ"ו-1996

2. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מסי 33) (דיווח לוועדה), התשנ"ו-1996
- ח"כים
אברהם הירשזון, שאול יהלום, יעקב שפי, דוד מגן

3. דיווח לוועדה1. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 32) (עובדי משרד מבקר המדינה),

התשנ"ו-1996

2. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 33) (דיווח לוועדה), התשנ"ו-1996

- ח"כים; אברהם הירשזון, שאול יהלום, יעקב שפי, דוד מגן

3. דיווח לוועדה

היו"ר ד' מגן; אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לביקורת

המדינה.

בשלב הראשון אנחנו נדון בהצעת חוק מבקר המדינה תיקון מס' 32, עובדי

משרד מבקר המדינה. ההצעה כמובן אושרה בקריאה ראשונה כלשונה, ואני חושב

שצריך לאשר את זה בדיוק בנוסח שנקבע וגובש לקראת הקריאה הראשונה.

תיקון סעיף 22 ב', במקום סעיף קטן ב' יבוא ב' 1 "על עובדי המשרד

העוסקים בביקורת יחולו האיסורים החלים על המבקר לפי סעיף 7 (א), ואולם

רשאי המבקר לפי בקשת עובד כאמור, להתיר לו לעשות דבר מהדברים המנויים

בסעיף 7 (א) בפסקאות (2), (3), ו-(4), אס נראה למבקר שאין בכך כדי

לפגוע בביקורת או ליצור ניגוד עניינים. אין בהיתר כאמור כדי לפטור את

העובד מעמידה בדרישות כל דין אחר או נוהג המסדירים את הפעילות

המבוקשת.

2. עובד כאמור בפסקה (1) שפרש מעבודתו, לא יועסק, עד תום שנתיים מיום

שפרש, על ידי גוף מבוקר, אלא באישור המבקר".

במליאת הכנסת הסברתי את ההגיון הגלום ברעיון בתיקון, ודווח למבקר

המדינה הליך שיקול דעת על רקע חוק יסוד חופש העיסוק ומליאת הכנסת,

אינני זוכר מה היה מספר החברים, אבל מליאת הכנסת אישרה פה אחד.

אני מעריך שהמאמצים שהושקעו לקראת גיבוש נוסח הקריאה הראשונה לא גררו

מחשבה שנייה. הוועדה מאשרת גם כאן פה אחד את הצעת החוק לקריאה שנייה

ושלישית. אני מבקש ממנהל הוועדה להזדרז, הישיבה הבאה ב-14.3.

ההצעה השנייה, הצעת חוק מבקר המדינה, תיקון מס' 33 דיווח לוועדה, אנחנו

מציעים בסעיף 14 ג' בסופו יבוא "היועץ המשפטי לממשלה יודיע למבקר

ולוועדה תוך שישה חודשים מיום שהועבר אליו העניין, על דרך טיפולו

בנושא". גם זה נוסח שאושר במליאת הכנסת, נוסח שגובש ועובד לקראת הקריאה

הראשונה בוועדה הזו, ישונה לנוסח המקורי אשר היה בקריאה המוקדמת, שם

דובר על תוספת סעיף 14 ד'. נציגי הממשלה לא התלהבו מהתיקון אבל נדמה לי

שביקשו להכניס את ה"שישה חודשים".

מ' ינון; לדעתי זה לא עבר פה אחד בקריאה הראשונה,

היו כאלה שהתנגדו להצעה.

היו"ר ד' מגן; אתה מדבר על הקריאה המוקדמת?

מ' ינוו; לא.
היו"ר ד' מגן
בקריאה המוקדמת ההצעה עברה בניגוד לדעתה

של הממשלה תוך התמודדות, הכנסת ניצחה את

הממשלה 15, 12, לעומת זה בקריאה הראשונה זה עבר פה-אחד.
מ' ינון
העניין של הממשלה זה הקושי לחייב את

היועץ המשפטי לממשלה להעביר דו"ח לוועדה

שהיא גורם פוליטי על תיקון ב'. אנחנו רואים קושי רב לדווח למבקרת, כי

מקובל שמי שמגיש תלונה מיידעים אותו על תוצאות התלונה, לעומת זאת לא

קיים פסק דין אחד שגורם כמו הוועדה יקבל עדכונים. הדברים בפועל נעשים

על סמך הסדרים שנעשים בפועל, ואנחנו מציעים להשאיר את הדבר הזה להסדר

שיהיה בנוהל, ולא לקבוע את זה בחוק, לא לחייב את היועץ המשפטי לחובה

כזו, זה נראה לי מאוד בעייתי.

לגבי דיווח למבקרת, כמובן זה התקיים אבל זה גם לא חורג מההסדרים האחרים

שבחוק.

מנקרת המדינה מ' בן-פורת; אני בהחלט מברכת על המגמה לאחרונה שלא

מודיעים לי מה השיקולים ומה עמדתו של

היועץ המשפטי לממשלה, אבל אני לא יכולה להסכים שזה הנוהג.
היו"ר ד' מגן
יושב ראש הוועדה לשעבר ביקש ממני לכלול

השבוע בדיון את השיקולים שהנחו את היועץ

המשפטי לממשלה שלא להעמיד לדין את שר הבינוי והשיכון, ובתשובתי על כך

שהתשובה ליוזמתו זו הצעת החוק הזו, שיהיו דיווחים אחת לחצי שנה בצורה

מסודרת, שהדיווח לא יהיה לגופו של איש אלא מבקר המדינה מעביר על בסיס

14 ג' ליועץ המשפטי לממשלה, זה לפי דעתי הרבה יותר מסודר והרבה יותר

יסודי מאשר מידי פעם יושב ראש ועדה או חבר ועדה או חבר כנסת יעלה הצעה

לקחת נושא אחד ולכלול נושאים ולהביא אותו לשולחן הדיונים. נועם, היועץ

המשפטי לממשלה, הציג את הדברים הללו, ניסיתי לשכנע ולהגיע להצעת חוק לא

גורפת נוכח הנסיון המצטבר בהצעה שגובשה בנוסח הזה, היא מייסדת עניין

שהוא טעון תיקון, ולנוכח הנסיון שהצטבר לפחות בשנתיים האחרונות אני

מבקש לאשר את ההצעה.

ההצעה הזו מאושרת להנחה לקריאה שנייה ושלישית פה-אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 10:26

קוד המקור של הנתונים