ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 13/02/1996

הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (תיקון מס' 2) (קביעת שיעורי הנזק), התשנ"ה-1993(קריאה שניה וקריאה שלישית - הצבעה)

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב חמישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 508

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, כ"ג בשבט התשנ"ו (13 בפברואר 1996). שעה 11:00

נכחו;

חברי הוועדה;

דוד מגן - היו"ר

חיים אורון

שאול יהלום

יורם לס
מוזמנים
משרד מבקר המדינה: ששון איזקוב - ממונה על אגף

מוטי בס - יועץ משפטי
משרד הו-וקלאות
שלום בלייר - מנכ"ל מועצת הפירות
ארגון מגדלי פירות
עמי אוליאל - מזכ"ל

גייל שורש - מתמחה בלשכה המשפטית
מזכיר הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (תיקון מסי 2) (קביעת שיעורי הנזק),

התשנ"ה-1995. קריאת שניה וקריאה שלישית - הצבעה.הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (תיקון מס' 2)

קביעת שיעורי הנזק). התשנ"ה-1993

(קריאה שניה וקריאה שלישית - הצבעה)

היו"ר דוד מגן ;

אני פותח את הישיבה,

אני מבקש להזכיר שקיימנו איו ספור דיונים - קשה לזכור את מספרם - בהצעת חוק

שנתגבשה כפועל יוצא מדוח מבקר המדינה 44, על רקע פרצות רבות שנמצאו בחוק נזקי טבע

לנוכח הנסיון שהצטבר בחורף 1991/92- הדיונים הללו החלו בפערים גדולים מאוד בין

משרד החקלאות לבין משרד האוצר, והפערים האלה צומצמו, במטרה לסתום את הפרצות

שנחשפו בחוק, שהוא בסך הכל חוק חדש.

בישיבה האחרונה גם נקטנו צעד יוצא מן הכלל כאשר ביקשנו מהיועצת המשפטית של

הוועדה, לאחר שקיבלה פניות של גורמים שונים הקשורים לנושא, יחד עם חבר הכנסת אלי

גולדשמידט, שהוא גם משפטן וגם חקלאי ומבין בענין הזה, להיפגש עם הגורמים השונים

שביקשו להעלות קושיות נוספות ולהניח את החוק המשופץ על שולחן הוועדה עוד בשבוע

שעבר. גבי שניידר וחבר הכנסת גולדשמידט ביקשו ארכה של שבוע נוסף, מפני שהיו עוד

דברים שהיו טעונים ליבון, ועל כן דחי נו את הישיבה להיום.

אולי תציגי לפנינו את עיקרי הדברים.

אנה שניידר;

אני רואה שאין כאן אף אחד מהאוצר. הם היו אמורים לשבת עם משרד החקלאות. לכן

ביקשו דחיה.

גייל שורש;

יש לנו כאן נוסח שמקובל על משרד החקלאות, ויש פער בין העמדות של משרד החקלאות

לבין העמדות של משרד האוצר.
אנה שניידר
הם ביקשו דחיה לעוד שבוע , ומשרד החקלאות ומשרד האוצר היו אמורים לשבת בפרק

זמן זה ולסיים. אני לא קיבלתי מהם שום דבר, אבל אולי צריך לשאול אותם מה קרה לפני

שמודיעים להם שמאחר שהם לא הגיעו זה יהיה הנוסח. אולי הם דיברו עם חבר הכנסת

גולדשמידט.

גייל שורש;

אני מנסה להשיג אותם.

היו"ר דוד מגן;

לי נמסר בפתק שהכל סגור. אני מכריז על הפסקה. נתכנס שוב בעוד חמש דקות.

(הישיבה הופסקה בשעה 10;11)(הישיבה חודשה בשעה 11:15)

היו"ר דוד מגן;

אני מחדש את הישיבה.

נקרא את הסעיפים אחד לאחד ונצביע עליהם. אני קורא מתוך הנוסח הלבן מה-5

בפברואר המונח לפנינו.

סעיף 1

הצבעה

ההצעה לאשר סעיף 1 כמוצע בנוסח הלבן נתקבלה

סעיף 2
גייל שורש
עורכת דין נוגה ענתבי, הממונה על הרשומות, מבקשת למחוק את המלים "השר הממונה"

המופיעות בסעיף 1א החדש, בשורה שלפני האחרונה.

הצבעה

ההצעה לאשר סעיף 3 תוך מחיקת המלים "השר הממונה"

בשורה שלפני האחרונה נתקבלה

סעיף 3
גייל שורש
גם כאן יש תיקון סגנוני לבקשתה של עורכת דין ענתבי: בפיסקה (1) בעמוד 2,

בסוף השורה השניה מלמעלה, תימחק המלה "הם", והוא הדין בשורה השניה בפיסקה (2).

כמו כן היא מציעה לכתוב בסעיף קטן (ג) "אלא אם כן הם" במקום "אלא אם הם".

הצבעה

ההצעה לאשר את סעיף 3 תוך מחיקת המלה "הם" בשורה השניה בס"ק (ב)(1)

ובשורה הראשונה בס"ק (ב)(2) והוספת המלה "כן" לאחר המלה "אם"

בשורה הראשונה בס"ק (ג) - נתקבלה

סעיפים 4-5

הצבעה

ההצעה לאשר סעיפים 4- 5 כמוצע בנוסח הלבן נתקבלה

סעיף 6
גי יל שורש
כאן אני מבקשת להעיר שבנוסח הראשוני דובר על הסמכה על ידי השרים, והאוצר הציע

שתהיה הסמכה מטעם הממשלה, ולא מטעם השרים, מפני שדי קשה להשיג חתימה של שני שרים.

האוצר התנגד שזה יהיה מטעם שרים. עורכת דין שניידר שינתה כאן את ההסמכה למינוי,

אבל עדיין מדובר על מינוי על ידי השרים, ולא מטעם הממשלה. נשמע את דעת הוועדה
בנושא
מינוי על ידי השרים, או מטעם הממשלה.היו"ר דוד מגן;

אני מבין ששר האוצר מציע שזה יהיה מטעם הממשלה. כרגע כתוב "השרים".

גייל שורש;

ואלה שר האוצר ושר החקלאות ופיתוה הכפר. לדעתי, משרד האוצר מנסה להקל, כי

יכול להתעורר קושי טכני להשיג התימה של שני השרים.

היים אורון;

האוצר מנסה, כנראה, למנוע מה שקרה פעם בין השרים נסים ומודעי. אם תידרש כאן

חתימה של שני השרים, די ששר האוצר לא יחתום כדי שלא תהיה אפשרות למנות שמאים.

במקרה כזה שר החקלאות יכול לבוא לממשלה, להשיג רוב בממשלה, ואז ממנים שמאים. אם

זה ההגיון, אני לא רואה בעיה בענין זה.

היו"ר דוד מגן;

נשאיר את הנוסח כמו שהוא.

גי יל שורש;

יש עוד שני תיקוני לשון. בסעיף 5א(ב) מציע משרד המשפטים לכתוב "השרים יקבעו

את אופן פעולתו של מערך השמאות" במקום "השרים יקבעו את אופן הפעלת השמאות",

ובסעיף קטן (ד) "על אף הוראות סעיף זה", במקום "על אף האמור בסעיף זה". האם זה

מקובל?

היו"ר דוד מגן;

כן.

הצבעה

ההצעה לכתוב בסעיף 5א(ב) "השרים יקבעו את אופן פעולתו של מערך השמאות"

במקום "השרים יקבעו את אופן הפעלת השמאות", ובס"ק (ד) "על אף הוראות

סעיף זה". במקום "על אף האמור בסעיף זה" ולאשר את סעיף 6 בכפוך לכך - נתקבלה

סעיף 7

הצבעה

ההצעה לאשר סעיף 7 כמוצע בנוסח הלבן נתקבלה

היו"ר דוד מגן;

אישרנו את החוק ואנו מעבירים אותו למליאת הכנסת לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

אני מודה לכם.

שלום בלייר;

יש אפשרות להסתייג או שזה כבר גמור?
היו"ר דוד מגן
עכשיו כבר לא. הישיבה כבר הסתיימה.
גייל שורש
אני מבינה שההוק אושר ללא הסתייגויות.

היו"ר דוד מגן;

כן, ללא הסתייגויות. הכרזנו על הפסקה כדי להביא את ההסתייגויות.

שאול יהלום;

יכולים רק להצביע נגד.

היו"ר דוד מגן;

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:30)

קוד המקור של הנתונים