ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 08/01/1996

הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (תיקון מס' 2) (קביעת שיעורי הנזק), התשנ"ה-1995מאת חבר הכנסת ד' מגן

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב חמישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 489

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. ט"ז בטבת התשנ"ו (8 בינואר 1996). שעה 12:00

נכהו: הברי הוועדה: ד' מגן - היו"ר

י' שפי
מוזמנים
י' בסי - מנכ"ל משרד החקלאות

י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

שי ברלנד - היועץ המשפטי של משרד החקלאות

מ' מור - הלשכה המשפטית של משרד החקלאות

ש' איזקוב - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

צ' אייזיק - מנהל ביקורת ראשי במשרד מבקר המדינה

גבי פי וישניא - מנהלת ביקורת ראשית במשרד מבקר

המדינה

אי שמחה - מנהל ביקורת ראשי במשרד מבקר המדינה

גבי ת' רובשיץ - סגן ממונה על אגף במשרד מבקר

המדינה

די גינזבורג - מנכ"ל הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

ע' אוליאל - מזכיר ארגון מגדלי הפירות

י' אורן - מזכיר ארגון מגדלי הירקות

ד' רבינר - רפרנט אגף התקציבים, האוצר

מ' ינון - מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים

י' זלצר - סגן מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה

במשרד הכלכלה והתכנון

ת' כהן - מתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת
קצרנית
ח' אלטמן
סדר-היום
הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (תיקון מס' 2)

(קביעת שיעורי הנזק), התשנ"ה-1995

מאת חבר הכנסת די מגן.הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (תיקון מס' 2)(קביעת שיעורי הנזק).

התשנ"ה-1995

מאת חבר הכנסת די מגן
היו"ר ד' מגן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

ברצוני להזכירכם שהצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע נולדה בעקבות דוח מבקר

המדינה 44. החלטנו לקדם את החקיקה, ואם אני זוכר נכון כי אז זאת ישיבתנו

החמישית אולי אפילו שישית על הצעת החוק הזאת.

הגישה הקוטבית של משרד האוצר מצד אחד ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מן הצד

האחר וההבדלים בגישות גרמו לנו לתהות בינינו לבין עצמנו מה הקו שצריך להוביל

אותו בקריאה שניה ובקריאה שלישית.

אני אומר עכשיו ואמרתי זאת גם לשר החקלאות בישיבתנו הקודמת, שקיבלתי את

דבריו כהצעה שהיא בבחינת הוצאת הערמונים מהאש.

קיים ויכוח פנים ממשלתי בין משרד החקלאות לבין משרד האוצר שאותו אנחנו

מתכוונים לפתור בהצעת החוק הזאת ומצטרפים לתביעות שיש למשרד האוצר כלפי משרד

החקלאות, שכן עלול לעלות מהעניין הזה, חלילה, חוסר התחשבות בחקלאי.

אתמול מר גינזבורג העביר אליי הצעה גולמית לביטוח אסונות טבע כפי שהיא

ניראית למנכ"ל הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. על שולחננו הונחה הצעה כפי

שגיבשה אותה היועצת המשפטית של הוועדה, עורכת דין אנה שניידר. הואיל ורק

אתמול קיבלתי את ההצעה של מר גינזבורג, וההצעה שהונחה היום על שולחנה של

הוועדה היא גיבוש הדברים כפי שהם נראים ליועצת המשפטית של הוועדה לענינני

ביקורת המדינה, אני רוצה להרגיע אתכם ולומר שנאשר את החוק בקריאה שנייה רק

בשבוע הבא.

שני המסמכים אשר הונחו על שולחנה של הוועדה ואשר אני מקווה שהם נמצאים

בידי הנוגעים בדבר, במיוחד ההצעה שנוסחה על ידי היועצת המשפטית שלנו, הם בטיס

להערות לכל מי שירצה להעיר את הערותיו. מי שאכן ירצה להעיר את הערותיו - ידאג

לעשות זאת במהלך השבוע, ויעביר את השגותיו לגבי אנה שניידר. הנוסח שיגובש על

ידה ישמש הצעה לסיכום הדיון ולהצבעה שתתקיים בשבוע הבא.

לא היה לי מספיק זמן כדי לבדוק את ההצעה שהוגשה לי כמה דקות קודם פתיחת

הישיבה, מכל מקום אנחנו מדברים על תיקון סעיף 1 בחוק פיצוי נפגעי אסון טבע:

"... בסעיף 1 בהגדרת "נזק עקב אסון טבע", במקום הסיפה, החל במילים "ואשר

הממשלה" יבוא "ואשר הממשלה הכריזה כאמור בסעיף 1א שהוא אסון טבע.".
י' שפי
מי חתום על הצעת החוק?
היו"ר ד' מגן
אני.

רשות הדיבור למר כהן, המתמחה של עורכת דין גבי אנה שניידר.ת' כהן;

לא אני הכנתי את ההצעה אלא, כאמור, גב' אנה שניידר אשר נבצר ממנה להגיע

לישיבה הזאת. מכל מקום היא ביקשה לקבל תגובה על הצעתה - - -
ד' גינזבורג
עד לפני דקות ספורות לא ראינו את ההצעה.
היו"ר די מגן
אמרתי קודם שתוכלו להעביר אליה את השגותיכם עד סוף השבוע.

"1. בחוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ"ט-1989 1) (להלן - ההוק העיקרי),

בסעיף 1 בהגדרת "נזק עקב אסון טבע", במקום הסיפה, החל במילים "ואשר הממשלה"

יבוא "ואשר הממשלה הכריזה כאמור בסעיף 1א שהוא אסון טבע".

יי בסי;

מיד אחרי כן יש הסיפה של ההגדרה בתור תוספת.
היו"ר ד' מגן
"הוספת סעיף 1א 2. אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא; "הכרזה על אסון טבע.

1א. הממשלה תכריז על אסון טבע לפי המלצת שר החקלאות, שניתנה לאחר התייעצות עם

השר הממונה על השירות המטאורולוגי או השר הממונה על המכון הגיאולוגי; הכרזה

כאמור תיסמך על מפות אקלימיות ורשימות יישובים שבתם התרחשו תופעות הטבע נשוא

ההכרזה, שהוכנו על ידי השירות המטאורולוגי למטרה זו.".
י' בסי
גב' שניידר חילקה את ההגדרה לשני סעיפים.
היו"ר די מגן
זה עולה בקנה אחד עם חלק מהערות מבקר המדינה.
ד' גינזבורג
היתה הערה כי השירות המטאורולוגי לא תמיד יכול לייצר מפות מתאימות כי

למשל בנזקי ברד הוא אף פעם לא יודע היכן ירד ברד או לא, או לגבי נזקי שיטפון

מקומיים. אם אתה מכניס את הסעיף הזה כמות שהוא זה אומר שלפעמים הידיים של

השירות תהיינה מוגבלות, אז מה יעשו במקרה כזה?
י' בסי
זה לא שייך. ההגדרה בחוק היא לגבי נזק שנגרם עקב אסון טבע.

היו"ר די מגן;

מדובר על בסיס שני דברים; גם מפות אקלימיות וגם רשימת יישובים.

די גינזבורג;

אם "... ההכרזה כאמור תיסמך על מפות אקלימיות..." - זה בסדר.
היו"ר ד' מגן
"(ב) שר האוצר ושר החקלאות, באישור ועדת הכספים של הכנסת - ", האם עד
היום גם היה כתוב
באישור ועדת הכספים?
מ' מור
כן.

היו"ר די מגן;

"(1) לעניין נכס כאמור בסעיף 'טן (א)(1) - יקבעו, בהתייעצות עם הקרן

לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ, את הסיכונים שמפניהם יש לבטח את הנכס; וכן

רשאים הם לקבוע את תקופות הביטוח, היקפו ושיעוריו.

(2) לעניין נכס כאמור בסעיף קטן (א)(2} - רשאים לקבוע סוגי נכסים וסוגי

נזק אשר בעדם ישולמו פיצויים רק אם נעשה לגביהם ביטוח כנגד הסיכונים הקבועים

בתקנות, בהיקפים, בשיעורים ובתקופות כאמור בהם; ובלבד שלעניין קביעה כאמור,

יובאו בחשבון שלבי הגידול והאזור שבו נמצא נכס.

5. שעה שבאים לשום פיצויים בשל נזק, המגיעים לפי חוק זה (להלן -

הפיצויים) - (1) ינוכה מסכום הפיצויים כל סכום ששולם או שמגיע על פי חוזה

הביטוח עבור אותו נזק; (2) בוטח נכס שחובה לבטחו לפי חוק זה, הפחות משוויו,

ינוכה מסכום הפיצויים ההפרש שבין שוויו המלא של הנכס שניזוק, לבין שוויו כפי

שבוטח.".

לגבי שמאות היה לנו פעם עניין של ניגוד עניינים; "שמאות 5א (א)

פיצויים לפי חוק זה יינתנו עבור נזק שהוערך על ידי שמאי שהממשלה הסמיכה לעניין

זה;

(ב) שר האוצר ושר החקלאות", צריך לזכור שיש היום מונחים חדשים; שר

החקלאות ופיתוח הכפר. "שר החקלאות ושר החקלאות יקבעו את אופן הפעלת השמאות

לפי סעיף קטן (א), ורשאים הם לקבוע כי הנזק יוערך עוד לפני מתן ההכרזה על אסון

טבע לפי חוק זה; הערכת נזק לפי סעיף זה תשמש לעניין תשלום לפי החוק רק לאחר

מתן הכרזה כאמור;".

ת' כהן;

במקום המילה; כרך, צריכה להיות כתובה המילה; רק.

היו"ר ד' מגן;

"(ג) שר האוצר ושר החקלאות, באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאים לקבוע בצו

כי נזק עקב אסון טבע פלוני, יוערך בדרך אחרת מזו שנקבעה בסעיף זה, כפי שתפורט

בצו האמור.".

יש פה צמצום מההצעה כפי שהיא הוגשה לקריאה ראשונה.

כפי שכבר ציינתי, ההצעה הזאת תהווה בסיס להערות שתוגשנה במהלך השבוע אשר

אני מבקש מכל הגורמים הנוגעים בדבר להעביר ישירות לעורכת הדין אנה שניידר.

בשבוע הבא, לאחר שנשמע את הערותיה של גבי שניידר ולאחר גיבוש הנוסח הסופי

- נצביע.

אני מודה לכם; הישיבה נעולה. (הישיבה הסתיימה בשעה 20;12)

קוד המקור של הנתונים