ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 04/12/1995

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ענייני מינהל וכספים - עמוד 667 בדו"ח מבקר המדינה מס' 45

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 470

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, י"א בכסלו התשנ"ו (4 בדצמבר 1995), שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה: די מגן -היו"ר

ר' זאבי

י' שפי
מוזמנים
מבקרת המדינה גב' מ' בן-פורת

י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

פרופ' בי גייסט - מישנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

גב' ש' לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה ודוברת משרד

מבקר המדינה

י' רוט - משרד מבקר המדינה

נ' שי - מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

ג' חי קומורובסק' - הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

ע' ברלינסק' - מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה במשרד

הכלכלה והתכנון

גבי ר' כספי - ממונה על ביקורת ופיקוח במשרד הכלכלה

וחתכנון

קצרנית; ח' אלטמן
סדר-היום
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו -

ענייני מינהל וכספים - עמוד 667 בדוח מבקר המדינה מס' 45.הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

ענייני מינהל וכספים - עמוד 667 בדו"ח מבקר המדינה מסי 45

היו"ר ד' מגן;

למען הסדר הטוב אני מודיע בזה על פתיהת הישיבה, ומכריז על הפסקה בת 10

דקות.

(הישיבה הופסקה בשעה 10:40 והודשה בשעה 10:50)
היו"ר ד' מגן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה ומודיע כי אני נאלץ

לבטלה. אנהנו נפנה ליושב ראש הכנסת ונבקש ממנו לקבוע סדרים חדשים למוזמנים

לישיבות כיוון שכך אי אפשר לעבוד.

פתחתי את הישיבה, חיכינו למוזמנים שלא הגיעו, ובגלל ההסדרים המיוחדים שהונהגו

בשערי הכנסת אני נאלץ לבטל אותה אחרי 20 דקות בהן חיכינו לשווא לאורחים.

כאמור, אני אפנה ליושב ראש הכנסת כדי שידאג להנהיג הסדרים חדשים, כך שהוועדה

תוכל לעבוד בצורה סבירה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים