ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 01/08/1995

תפקוד הלשכה לשיקום נכי רדיפות הנאצים הצעה לסדר היום מאת חה"כ אברהם הירשזון

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 454

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, הי באב התשנ"ה (1 באוגוסט 1995), שעה 12:55

נכחו;
חברי הוועדה
דוד מגן - היו"ר

אברהם הירשזון

מוזמנים;
משרד מבקר המדינה
מרים בן-פורת - מבקר המדינה

שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה

אביגדור רביד - מנהל נציבות תלונות הציבור

יעל שטרית - ממונה על אגף

בנימין גליקשטט - סגן היועמ"ש בנציבות תלונות הציבור

מזכיר הוועדה; ברוך פרידנר
קצרנית
חדוה בנקין

סדר-היום;

תפקוד הלשכה לשיקום נכי רדיפות הנאצים - הצעה לסדר היום מאת

חה"כ אברהם הירשזון.תפקוד הלשכה לשיקום נכי רדיפות הנאצים

הצעה לסדר היום מאת הה"כ אברהם הירשזון

היו"ר דוד מגן;

אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר היום הוא: תפקוד הלשכה לשיקום נכי רדיפות הנאצים. אתמול

ישבנו, היוזם, חבר הכנסת אברהם הירשזון, מזכיר הוועדה ואנוכי וכן עוזר-יועץ של

חבר הכנסת הירשזון, וקראנו את מסקנות הוועדה שאנחנו מבקשים להניח על שולחן הכנסת.

אני רוצה להודות למבקרת המדינה ולאנשי משרד מבקר המדינה ולנציבות הציבור על הסיוע

שנתנו לנו ואני חושב שיוצאות מתחת ידינו מסקנות מנוסחות בשכל טוב, כשהן קולעות

לדברים שהתכוונו אליהם במהלך הדיון וכשהן מציבות אתגרים בפני שר האוצר; כך שבחלוף

90 יום ממחר - מחר יונחו המסקנות על שולחן הכנסת - הוא יוכל לפי התקנון לדווח

לכנסת על יישום הדברים. אם אינני טועה, המסקנות מוסכמות.
אברהם הירשזון
הן מוסכמות, ואני רק מבקש להציע תת סעיף נוסף.

היו"ר דוד מגן;

אני קורא את המסקנות:

"מכוח החלטת מליאת הכנסת מיום י"ב באב התשנ"ד " 20 ביולי 1994. הועבר הדיון

בתפקוד הלשכה לשיקום הנכים אל הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

הוועדה קיימה חמש ישיבות בהצעה לסדר ושמעה נציגים ופעילים בנושא זכויות נרדפי

הנאצים, את שר האוצר, את המנהל החדש של השלכה לשיקום הנכים וכן את מבקר המדינה

ומנהל נציבות תלונות הציבור ונציגי המוסד לביטוח לאומי".

כדי שלא יהיו כאלה שיחשבו, חלילה, שמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הם שני
אנשים נפרדים, נכתוב
"מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור".
ברוך פרידנר
אבל במקרה זה מדובר בשני אנשים, במבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ובמנהל

נציבות תלונות הציבור.
היו"ר דוד מגן
אם כן, אחרי "מבקר המדינה" נכתוב "ונציב תלונות הציבור ומנהל נציבות הציבור".

אני ממשיך לקרוא:
"בתום דיוניה הגיעה הוועדה למסקנות הבאות
1. הוועדה סבורה כי אין להפלות לרעה את נכי רדיפות הנאצים לעומת אחיהם הנכים

נרדפי הנאצים שמקבלים את זכויותיהם ישירות מן הממשלה הגרמנית.

2. הוועדה קובעת כי העובדה שחקיקת חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957

שללה את זכותו של מי שעלה לישראל עד ליום 1 באוקטובר 1953 לתבוע לתבוע את

זכויותיו ישירות מממשלת גרמינה מטילה על מדינת ישראל חובה מוסרית ומשפטית מיוחדת

בטיפולה בנכים אלה.3. בהתחשב ברגישות המיוחדת של אוכלוסיה זו ובהתחשב בכך שבמשך כל השנים היא

טופלה על ידי משרד האוצר, סבורה הוועדה שלא יהא זה נכון להעביר את הטיפול בנכים

אלה אל המוסד לביטוח לאומי, כפי שהוצע על ידי גורמים במשרד האוצר". אני קורא כאן

מסקנה שהיא בניגוד לדעתי, אבל זו דעת הוועדה.

"4. הוועדה רואה בחומרה את העובדה שחוברת הזכויות של נכי רדיפות הנאצים

פורסמה רק בסוף מרס 1995, כ-40 שנה לאחר שחוקק חוק נכי רדיפות הנאצים,

התשי"ז-1957

5. הוועדה רשמה לפניה את היענות משרד האוצר לפנייתה לבטל את הגבלת גיל 15

ביחס לתוספת הניתנת לגמלאי המדינה שהם גם נרדפי הנאצים.
החלטות
הוועדה קוראת לשר האוצר: א. להביא בחשבון, כי התחייבותה של ממשלת ישאל לממשלה הגרמנית על פי הסכם

השילומים מ-1953. שלא תוגשנה תביעות פיצויים ישירות בגין נזקי גוף מממשלת גרמניה,

פגעה למעשה בנכי רדיפות הנאצים שהחוק חל עליהם ולעשות לכך שהתגמולים המשולמים להם

יושוו לאלה המשולמים על ידי ממשלת גרמניה. בהחנה שתהליך השוואה זה עלול להימשך

זמן רב, קוראת הוועדה לממשלה להעניק לנכים אלה מקדמות ראויות.

ב. לקבוע דרכים לפיצוי הנכים שלא מימשו את מלוא זכויותיהם כפי שאלו פורטו

בחוברת הזכויות שפרסם משרד האוצר.

ג. להקים מועצה ציבורית שתפעל ליד הלשכה לשיקום נכי רדיפות הנאצים שתפקידה

יהיה לוודא כי אכן מוענקות לנכים מלוא זכויותיהם על פי החוק ועל פי הנהלים.

מועצה זו תהיה מורכבת מרופאים, משפטנים, עובדים סוציאליים ונציגי נכי רדיפות

הנאצים.

ד. לפנות לוועדת התביעות ('קליים קונפרנס') לגלות לרגישות ופתיחות מתוך גישה

חיובית לפניותיהם של יוצאי צפון אפריקה, יוון ובולגריה ויתר ארצות הבלקן".
מבקר המדינה מרים בן-פורת
האם הזכות של מי שעלה לישראל לתבוע את זכויותיו נשללה על פי החוק, או על פי

ההסכם?
בנימין גליקשטט
על פי ההסכם.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
אם כן, מה שכתוב כאן לא מדוייק.
אביגדור רביד
צריך לכתוב בסעיף 2: "הוועדה קובעת כי העובדה שהסכם השילומים שלל את

זכותו...".
אברהם הירשזון
זה מקובל עלינו.
היו"ר דוד מגן
חבר הכנסת הירשזון, יוזם ההצעה לסדר היום, מבקש בכל זאת להוסיף ברגע האחרון

תת סעיף.

אברהם הירשזון;

ראשית, אדוני , אני מבקש להצטרף לכל הברכות שאתה בירכת ולהוסיף ברכה מיוחדת גם

ליושב ראש הוועדה ולמזכיר הוועדה. אני חושב שעצם העלאה הנושא הזה ודיון בוועדה

לענייני ביקורת המדינה כשלעצמם כבר תרמו רבות בכל הנושא של הטיפול בנכי רדיפות

הנאצים, ועל כך תודתי לך, אדוני היושב ראש, למבקרת המדינה, למנהל נציבות הציבור

ולכל אנשי המשרד, ואני מקווה שהוועדה תמשיך לעקוב אחר הדברים גם בעתיד.

היו"ר דוד מגן;

יושב ראש הכנסת תומך בכך וגם הוא שותף ליזמה שהענין יתנקז בוועדה לענייני

ביקורת המדינה.
אברהם הירשזון
אתמול דיבר אתי יושב ראש ועדת העבודה והרווחה ואמר לי שבנושא שאנחנו העלינו,

וגם הגשנו הצעת חוק בקשר לנושא של הגבלת גיל 15 והתוספת - אכן הותקנה תקנה. וזה

מיושם הלכה למעשה, ואנחנו יכולים רק להתברך בכך.

בסעיף הפותח במלים "הוועדה קוראת לשר האוצר" אני מבקש להוסיף תת-סעיף הי
שיאמר
לבטל את התלות של הוועדות הרפואיות במשרד האוצר ולהעבירן לאחריות משרד

הבריאות.

הוועדות הרפואיות שבודקות את נכי רדיפות הנאצים, הרופאים ואלה שיושבים שם,

שלא בא.ופן נורמלי, מקבלים את משכורתם ממשרד האוצר. אני חושב שזה יהיה תקין יותר

אם הם יקבלו את משכורתם ממשרד הבריאות, כנהוג במדינת ישראל. אני יודע שהנכים

מתלוננים על כך רבות ושולחים מכתבים, ואם אנחנו יכולים להוסיף את זה להחלטותינו,

תהיה בזה עזרה רבה.

כאמור, אני מציע להוסיף חת סעיף שיאמר: לבטל את התלות של הוועדות הרפואיות

במשרד האוצר ולהעבירן לאחריות משרד הבריאות. זאת כדי שלא יקבלו משכורת מאותו גוף

שצריך גם לקבוע את סוג בריאותם.
היו"ר דוד מגן
להעביר את זיקת הוועדות הרפואיות ממשרד האוצר למשרד הבריאות. מקובל.

תודה רבה. יישר כוח. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:10}

קוד המקור של הנתונים