ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 26/06/1995

נתיבי איילון בע"מ - פינויים - עמוד 497 בדוח 45 של מבקר המדינה; נתיבי איילון בע"מ - פרויקט איילון - עמוד 485 בדוח 45 של מבקר המדינה; נתיבי איילון בע"מ " שכר ומשכורת מנכ"ל - עמוד 501 בדוח 45 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקן409

פרוטוקול מסי 348

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. כ"ח בסיוון התשנ"ה (26.6.1995). שעה 12:40

נכהו: חברי הוועדה; די מגן - היו"ר

שי יהלום

י' שפי

די תיכון
מוזמנים
שר התחבורה י' קיסר

מבקרת המדינה גבי מי בן-פורת

די שורר - מנכ"ל משרד התחבורה

י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

די בן-אבו - מישנה למנכ"ל משרד התחבורה

אי דווידסון - מישנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

גבי שי לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה ודוברת

משרד מבקר המדינה

די דרורי - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

גבי שי הרשקו - סגן ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

גי נאור - יועץ משפטי, משרד התחבורה

אי רונן - סמנכ"ל תכנון וכלכלה במשרד התחבורה

די בלשה - מנכ"ל נתיבי איילון

גבי די אלון-רשף - ממונה על הביקורת בנתיבי איילון

י' ויטקובסקי - מבקר פנים בנתיבי איילון

גבי פי צדר - משרד הכלכלה והתכנון

ז י שר - סגן מנהל רשות החברות הממשלתיות
מזכיר הוועדה
בי פרידנר
קצרנית
חי אלטמן
סדר-היום
1. נתיבי איילון בע"מ - פרוייקט איילון -

עמוד 485 בדו"ח 45 של מבקר המדינה;

2. נתיבי איילון בע"מ - פינויים -

עמוד 497 בדוח 45 של מבקר המדינה;

3. נתיבי איילון בע"מ - שכר ומשכורת מנכ"ל -

עמוד 501 בדוח 45 של מבקר המדינה.נתיבי איילון בע"מ - פרוייקט איילון - עמוד 485 בדוח 45 של מבקר המדינה

נתיבי איילון בע"מ - פינויים - עמוד 497 בדוח 45 של מבקר המדינה

נתיבי איילון בע"מ " שכר ומשכורת מנכ"ל - עמוד 501 בדוח 45 של מבקר המדינה

היו"ר די מגן;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה ולהזכירכם שנציג

בצורה כוללנית, בישיבה זאת, את הפרקים בדוח 45 של מבקר המדינה המתייחסים

לנתיבי איילון, נשמע תגובה ראשונית, ואני בכוונה מדגיש את המילים: תגובה

ראשונית, משום שבכוונתי לקיים דיון יסודי יותר במועד אחר, בהשתתפות נציגי

עיריית תל-אביב ובהשתתפות האישים שהביקורת מתייחסת אליהם ולתקופה שבה הם מילאו

את תפקידם בנתיבי איילון.

נציג משרד מבקר המדינה, מר דרורי, יציג בפני הנוכחים את המימצאים.

ד' דרורי;

"חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן - החברה) מופקדת בעיקר על ביצוע עבודות

סלילה וגשרים בפרוייקט איילון. בשנים 1993 - 1990 בוצעו בפרוייקט זה עבודות

בסך כולל של כ-371 מיליון ש"ח (במחירים שוטפים).

ב"נוהל למסירת מיכרזים בוועדת מיכרזים מרכזית" של החברה לא נקבע לאלו

מציעים בכוח יש לפנות וכיצד לבקש הצעות. בחברה לא היתה רשימת קבלנים מסווגת

לפי סוגי עבודות והיקפן, שעל פיה היא אמורה לפנות ולקבל הצעות במיכרזים אלו.

כל המיכרזים למסירת עבודות היו מיכרזים סגורים.

החברה העסיקה מאז 1972 חברה לפיקוח הנדסי. עם חברת הפיקוח נחתמו באותה

תקופה שני הסכמים; ההסכם הראשון היה בתוקף במשך 18 שנים והשני במשך 4 שנים.

החברה לא בחנה במשך השנים אפשרות להעסיק מפקחים אחרים. החברה לא בדקה כל אותן

שנים אם אפשר להקטין את העלויות של עבודת הפיקוח. ההתקשרויות עם חברת הפיקוח

במשך כל השנים נעשו בלי שהעניין הובא לדיון ולאישור הוועדה למסירת עבודות

תכנון ופיקוח. החברה מסרה לחברת הפיקוח עבודות בקטעי כביש שלא נכללו בהסכם

המקורי עמה.

החברה מסרה שלוש עבודות בלי מיכרזים. לאחת מהן לא קיבלה, כנדרש, פטור

ממיכרז מאת מועצת המנהלים, והשתיים האחרות נמסרו כהוראות שינויים לעבודות

בביצוע, ואילו בפועל היה מדובר לא בהגדלת היקף עבודה אלא בעבודה חדשה. ההוצאה

על שלושת העבודות הגיעה ל-53 מיליון ש"ח בקירוב, במחירי יוני 1994.

עבודות רבות נמסרו לביצוע עוד בטרם הושלם תכנונן, או שהיה צורך בשינוי

התכניות, וזה גרם לאיחור בהתחלת העבודות, להפסקות בעבודה ולתביעות פיצויים מצד

הקבלנים.".

"ב-12 מן העבודות האמורות נדרש אישור ועדת המיכרזים. לשלוש מהן ניתנו

הוראות שינויים שחרגו מהשיעור המותר לפי ההסכם (% 30) והן לא הובאו לאישור ועדת

המיכרזים; הוראות שינויים לשש מעבודות אלו הובאו לאישור ועדת מיכרזים רק לאחר

שבוצעה העבודה או חלק ממנה.".

"בתשעה מן ההסכמים שנבדקו הגישו הקבלנים תביעות לפיצויים שנעו בין 60 ל-

720 אלף ש"ח."."לצורך סלילת כבישים ובניית גשרים ומחלפים, נדרשת חברת נתיבי איילון בע"מ

לפנות נכסים בתוואי הפעילות המתוכנן. הוצאות החברה על פינויים בשנים 1991-

1993 היו כ-23.5 מיליון ש"ח (במחירים שוטפים).

החברה הסמיכה שמאים ועורכי דין פרטיים לקיים מטעמה משא ומתן עם מפונים

אולם היא לא דאגה לקבל מהם מידע על התקדמות המשא ומתן.

בנוהל החברה נקבע שעל ועדת הקרקעות של החברה להתכנס פעם בחודש."

"במשך כ-80 חודשים, מינואר 1987 עד אוקטובר 1993, התכנסה הוועדה עשר

פעמים בלבד, ובשנים 1991 ו-1992 היא לא התכנסה כלל.".
די תיכון
אדוני השר, מתי יושלמו העבודות בנתיבי איילון, נוכל לנסוע כמו בני אדם

ולא לסכן את חיינו כל רגע?

די דרורי;

"המנהל הכללי של חברת נתיבי איילון בע"מ כיהן בתפקידו מאוקטובר 1982 עד

סוף שנת 1993. עם תחילת עבודתו בחברה הוא חתם, כנהוג, על הסכם עבודה אישי עם

החברה, שהיה בתוקף עד יום עבודתו בה.

מאפריל 1984 ועד יוני 1993 שילמה החברה למנכ"ל, על פי הוראת יו"ר מועצת

המנהלים שלה (להלן - המועצח), בגין מילוי תפקיד של יו"ר הוועדה לתיאום וחנייה

של עיריית תל-אביב-יפו, בעד 20 שעות נוספות בחודש ולאחר מכן בעד 35 שעות

כאמור. לפי הסכם חעבודה עמו על דירקטוריון החברה לאשר למנכ"ל עבודה נוספת

בשכר. התשלום ניתן אף כי העבודה בוצעה בשביל גוף אחר ולמרות שהדירקטוריון לא

נתן אישור לעבודה זו.

המנכ"ל שימש גם יו"ר דירקטוריון של חברה שאינה קשורה כלל לנתיבי איילון.

בחודשים ינואר - יולי 1993 הוא קיבל מאותה חברה שכר טירחה בסך 47 אלף ש"ח

בקירוב. המנכ"ל לא קיבל מהמועצה אישור לבצע עבודה זו בשכר, על אף העובדה

שבהסכם עמו נקבע שנדרש אישור כזה.
ש' יהלום
איזו חברה?
די דרורי
חברה פרטית.
די תיכון
מי זה המנכ"ל?
די דרורי
מר דן הולצמן.

"המנכ"ל הועסק בתוך תקופת עבודתו בחברה, בחודשים אוקטובר - דצמבר 1993,

בשירותי תיאום ותכנון בשביל מע"ץ, וקיבל ממנה תמורתן שכר בסך 4,200 ש"חבקירוב. גם עבודה זו נעשתה בלי אישור מהמועצה ובניגוד להסכם שנחתם עמו. כמו

כן נשא ונתן המנכ"ל, החל ביולי 1993, עם רשות שדות התעופה להעסקתו במתן ייעוץ,

בעת שעדיין שימש מנכ"ל החברה. בשני אלה יש משום ניגוד עניינים.".
היו"ר די מגן
תודה. רשות הדיבור למנכ"ל נתיבי איילון, מר דורון בלשה לתגובה ראשונית

על הדברים.

די בלשה;

ביקורת המדינה עוסקת בשלושה נושאים עיקריים; נתיבי איילון, פינויים,

ודוה מנכ"ל. אני מכהן מספר חודשים בתפקיד ומדובר על תקופה - - -
היו"ר ד' מגן
היכן עבדת קודם לכן?

די בלשה;

במינהלת נתיבי כרמל, שזאת השלוחה הצפונית החיפאית של חברת נתיבי איילון.

ענינו על הדוח בצורה מסודרת גם בוועדת שרים לענייני תיאום ומינהל, ולמעשה

חברת נתיבי איילון, בתקופה שלפני חוק חובת המיכרזים, לא היתה, לפי היעוץ

המשפטי שיש לה, כפופה לחוק הזה אבל היא אימצה אותו בליברליות. כלומר היא

אימצה אותו בצורה שהיא הוציאה מיכרזים, הזמינה קבוצת קבלנים מומלצת, ושיתפה

אותם.

ברור שמאז חוק חובת חמיכרזים, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1993 - - -

די תיכון;

אני מבקש אותך לדלג על העניין הזה ולחזור למה שהיה. מה זאת אומרת;

הזמינה קבוצת קבלנים? היתה רשימה סגורה? היו 3 קבלנים שתמיד השתתפו במיכרז?

ד' בלשה;

היתה קבוצה של קבלנים, הקבלנים הגדולים של מדינת ישראל, והחברה הזמינה

הצעות - - -

די תיכון;

על מי אתה מדבר? על אהרונסון תמיד?

שי יהלום;

אני מבין מהדוח שלא היה אצלכם סדר או רשימה האומרת שבנושא עבודות עפר,

אלה ואלה הקבלנים הראויים ואליהם נפנה, או נפנה בחלקם. לא היתה כרטסת של

קבלנים אפילו לא על פי השיטה שעליה אתה מדבר.

די בלשה;

אם זה נאמר - זה נכון.
די תיכון
הוא אומר שכל המיכרזים היו תפורים. תמיד היה מדובר על 3 אנשים.

היו"ר די מגן;

אני מבקש להזכירכם מהי מסגרת הדיון; אנחנו מבקשים לקבל, עתה, תגובה

ראשונית על הדוה, ונקיים את הדיון רק במסגרת הזמן שנותר לנו. חשוב לנו לקבל

את התייחסות הגוף המבוקר לביקורת.

הוטל עליכם, על ידי הממשלה, לקיים, בהקדם, דיון על מימצאי ביקורת המדינה

המתייחסים לפינויים של נכסים, ולגבש החלטות באשר ללקחים המתבקשים. האם הדיון

הזה התקיים? האם גיבשתם החלטות? האם אפשר לקבל אינפורמציה מה היו ההחלטות

העולות בקנה אחד עם עיבוד הלקחים?

בפרק אחר הקשור לנתיבי איילון מדובר על כך שלדיון בישיבת הדירקטוריון

יובא נושא שכר ומשכורת המנכ"ל אשר סיים את עבודתו בחברה בסוף שנת 1993, אשר

עניינו להחזיר לקופת החברה סכומים ששולמו לו עבור עבודות פרטיות שביצע במהלך

עבודתו בחברה עבור חברה פרטית ומחלקת עבודות ציבוריות ללא רשות החברה ובשעות

עבודתו בחברה.

על רשות החברות הממשלתיות הוטל לדווח לממשלה, לוועדת שרים, תוך 3 חודשים,

על הלקחים שהופקו ממימצאי דוח מבקר המדינה בעניין זה, והכוונה היא לעניינו של

המנכ"ל.

רשות הדיבור למר בלשה.
ד' בלשה
בעניין הפינויים - הנוהל שהיה בתוקף ולא קויים בחברת נתיבי איילון עודכן

גם מבחינת תכיפות הישיבות וגם מבחינת צורת העבודה.
שי יהלום
כמה ישיבות קיימתם בשנה האחרונה?
די בלשה
לפי הנוהל הקודם היתה ישיבה אחת לחודש - - -
שי יהלום
בתקופה של השנה האחרונה קיימתם 12 ישיבות?
די בלשה
מהתקופה שבה אני נכנסתי לתפקידי, באמצע חודש ינואר, שינינו את הנוהל,

כאשר העיקרון הוא לא לקיים ישיבה אחת לחודש, אלא כאשר יש צורך להביא בפני

הוועדה בעיות של רכישת קרקעות. לפעמים זה קורה אחת לשבועיים ולפעמים אחת ל-3

חודשים. אם אינני טועה הוועדה התכנסה ב-5 החודשים האחרונים 3 או 4 פעמים.

היום כל רכישת קרקעות מובאת, בזמן, לוועדת הקרקעות.בתשובה לשאלתו של היושב ראש על התכנסות הדירקטוריון ברצוני להשיב כי

לחברת נתיבי איילון או למועצת המנהלים יש ועדת ביקורת שמתכנסת או התכנסה

בחודשים האחרונים בצורה אינטנסיווית לדון גם במימצאי דוח מבקר המדינה וגם

במימצאי המבקר הפנימי, כי גם לו יש מימצאים.

ועדת הביקורת אימצה את תגובת משרד הכלכלה והתכנון לדוח מבקר המדינה.

לגבי חלק מהנושאים הדיון כבר הסתיים, הועבר לדיון במליאת מועצת המנהלים, וגם

שם חלק מהנושאים כבר - - -
היו"ר די מגן
תסלח לי על כך שאני מפסיק את דבריך באמצע. האם עורך דין סהר נמצא כאן?

די בלשה;

לא.
היו"ר די מגן
אני מבין שהטלתם עליו, לפני 4 חודשים, לגרום לכך - - -

די בלשה;

זאת השאלה השלישית שלך ואני אענה עליה - -

היו"ר די מגן;

היכן הכסף?

ד' בלשה;

היועץ המשפטי של החברה פנה לגזבר עירית תל-אביב בבקשה להחזיר את הפרשי

הצמדה כי עיריית תל-אביב החזירה את הקרן של השעות שהמנכ"ל הקודם קיבל, אבל לא

החזירה את הפרשי ההצמדה.

שי יהלום;

היועץ המשפטי פנה לעירייה כדי שהיא תחזיר את הכסף או כדי שהמנכ"ל יחזיר?

די דרורי;

שהעירייה תחזיר.

ד' בלשה;

מדובר על 182 אלף שקלים בערך בגין תוספות השכר ששולמו למר דן הולצמן

כהפרשי הצמדה. במקביל, היועץ המשפטי פנה למר הולצמן כדי שהוא יחזיר את אותם

הפרשי הצמדה במידה ועיריית תל-אביב תתכחש למחוייבותה. זאת אומרת שהוא פנה גם

למר הולצמן בעניין הזה. כמו כן הוא פנה למר דן הולצמן בעניין הסכומים שהוא

קיבל בגין העסקתו בשנה האחרונה של פעילותו במקומות פרטיים שבהם הוא קיבל

סכומים מסויימים.

שי יהלום;

מה היתה התוצאה של הפנייה?
די בלשה
עדיין אין תוצאה.

היו"ר די מגן;

בישיבתנו הבאה לא נוכל להסתפק בתשובה כזאת.

שי יהלום;

בנושא של הסדרי תנועה וחנייה, הדברים נעשו תוך כדי עבודתו כמנכ"ל נתיבי

איילון, זאת אומרת שהוא בכלל לא היה צריך לקבל שכר, והדירקטוריון לא אישר זאת.

אם כן מה ההתחשבנות עם העירייה? הוא זה שצריך להחזיר את הכסף.

ד' דרורי;

קרן החניונים היא גוף משותף של עיריית תל-אביב וחברת נתיבי איילון, והיה

משחק פנימי בכסף.
שי יהלום
הוא צריך להחזיר את הכסף. בקשר להסדרי תנועה וחנייה לא פנו אליו, אלא

אל העירייה, ויש ויכוח על הפרשי ההצמדה.

אל מר הולצמן פנו בנוגע לחברה פרטית ובנוגע לעבודות הקשורות עם מע"ץ.

בקשר לנושא הראשון, כאשר הוא לא היה צריך לקבל שכר, והשכר גם לא אושר על ידי

הדירקטוריון, לא פנו אליו בכלל שיחזיר את הכסף. מדוע?
ד' בלשה
הוא קיבל אישור מיושב ראש הדירקטוריון ולא מכל הדירקטוריון, ובכך הוא ראה

אישור.
היו"ר די מגן
זאת אומרת שאתה מצדיק זאת.
די בלשה
אינני מצדיק זאת, רק מביא בפניכם את העובדות.
שר התחבורה י י קיסר
חבר הכנסת יהלום, אף שאינני בקיא בפרשה אני יכול לומר כי היה הסכם חתום,

ובין השאר הובטח למר הולצמן שהוא יקבל נוסף על ביטוח מנהלים עוד כפול ממה

שמגיע לו כפיצויי פיטורין.

לאור הביקורת של מבקר המדינה עיכבו תשלום של עוד 100 אלף שקל שמגיעים לו,

והוא, בינתיים, הגיש תביעה משפטית נגד חברת נתיבי איילון. הוא טוען שכל

הסכומים שהוא קיבל, הוא קיבל כדין ולא מוסמכים לעכב לו את יתרת התשלומים

שמגיעים לו כפיצויים.

לעומת זאת חברת נתיבי איילון מעכבת לו את יתרת הפיצויים שמגיעים לו על פי

תנאי החוזה עד שיוברר האם הוא קיבל את הכספים כדין. אם לא - יש סכום כסף

שמגיע לו עדיין, ואשר טרם שילמו לו אותו.שי יהלום;

מגיעים לו עוד 100 אלף שקל, ואילו אנחנו מדברים על סכומים בסדר גודל של

למעלה מ-300 אלף שקלים.

יי ויטקובסקי;

למר הולצמן היה חוזה שאיפשר לו לעבוד עבודה נוספת. זה היה מסוג אותם

חוזים שקדמו לחוזים הקיימים היום ברשות החברות הממשלתיות. החוזה הזה היתנה את

העבודה בקבלת אישור של דירקטוריון החברה. מה שקרה בפועל הוא שיושב ראש מועצת

המנהלים של החברה נתן אישור, בכתב, לגזברות החברה, לתשלום בגין העבודה.

מה הולצמן טוען שמבחינתו הוא -- - -
שי יהלום
עבודה נוספת לא באותה חברה.
י' ויסקובסקי
לא באותה חברה.

שי יהלום;

אם כך מה פירוש הדבר שיושב ראש מועצת המנהלים של החברה נתן אישור לגזברות

החברה?
היו"ר ד' מגן
הוא חרג מסמכותו.

י' ויסקרבסקי;

בעיריית תל-אביב, שהיא בעלת מניות בחברת נתיבי איילון, אבל היא לא החברה

עצמה, יש ועדה שמר הולצמן שימש היושב ראש שלה מטעם העירייה, והוא קיבל אישור

מיושב ראש הדירקטוריון לקבל שעות נוספות, קודם 20 ואחר כך 35, בגין עבודתו

באותה ועדה.

מר הולצמן טוען שמבחינתו כמנכ"ל החברה, ברגע שהוא קיבל את האישור מיושב

ראש הדירקטוריון, הוא, מבחינתו, מיצה את מה שהוא היה צריך לעשות.

ההליך הבא שהיה הוא שאותו אישור - - -

שי יהלום;

מה אתה אומר על זה כמבקר פנימי?
י' ויטקובסקי
כתבתי וגם אמרתי שהוא היה צריך לקבל את אישור דירקטוריון החברה. גם יושב

ראש הדירקטוריון, כאשר הוא ענה גם לדוח שלנו וגם לדוח של מבקר המדינה, טען

שהוא שגר; בתום לב והוא לא היה ער לכך שמר הולצמן לא קיבל את האישור של

הדירקטוריון. הוא הוסיף שלהערכתו אילו הוא היה פונה לדירקטוריון החברה והיה

מבקש את האישור - הוא היה מקבל אותו.פורמלית לא היה אישור של דירקטוריון ההברה.

שי יהלום;

כל אחד יכול לכתוב, הנייר סובל הכל, אבל אני שואל האם מר הולצמן עשה את

העבודות האלה במסגרת אותן שעות עבודתו או לא?
י' ויטקובסקי
ביקשתי חוות דעת מהיועץ המשפטי של ההברה על השאלה הזאת. כמבקר פנימי

אינני יודע מה הן שעות עבודתו של המנכ"ל, מתי מתחיל יום עבודתו ומתי הוא נגמר.

אם מדובר על שעות חופשיות של מנכ"ל, בהנחה שמותר לו לעבוד, הוא קיבל את כל

האישורים והוא עובד עבודה אחרת, האם מותר לו או אסור לו?

לי יש בעיה להגדיר מה הן, בעצם, שעות פנאי.

שי יהלום;

אין בעיה להגדיר זאת, עם כל הכבוד. העניין של האישור הוא פיקציה. תאר

לך מנכ"ל ממשלתי, לצורך העניין, שוודאי עובד יום ולילה, כך אני מניח על כל

פנים. נניח שמחר יבוא מנכ"ל אחר, יבקש עבודה נוספת, - זאת תהיה פיקציה, לכן

לא מאשרים למנכ"לים עבודה נוספת. גם השר לא מקבל על עצמו עבודה נוספת.

היו"ר די מגן;

אנשי חברת נתיבי איילון אינם מורגלים בעבודת הוועדה לענייני ביקורת

המדינה לכן אני מבקש לומר להם שלקראת הדיון הבא שיהיה יסודי יותר רשמנו לפנינו

כמה מטרות שאחת מהן היא על בסיס דוח 45 שאליו צריך להוסיף את דוח מבקר המדינה

על השלטון המקומי. אנחנו עומדים על כך, במסגרת גיבוי מליאת הכנסת והחלטות

הכנסת, שכל אגורה שניתנה כשכר שלא כדין, של גימלאות שניתנו שלא כדין, כתשלומים

חריגים, כל אגורה כזאת תוחזר בערכה הריאלי לקופת הציבור.

היו רשויות, מותר לי להצביע על רשות שלא אזכיר את שמה, שעוד בטרם ראש

העיר הופיע בפנינו, הוא דיווח לנו שמועצת העירייה דנה בדוח, פנתה לגזבר

העירייה והוא החזיר לקופה קרוב לחצי מיליון שקלים שהם הערך הריאלי של תשלומים

שהוא קיבל לאורך שנים שלא כדין. זה הרמז שאני נותן לכם לקראת הדיון הבא

שנקיים בנושא של תשלומים חריגים.

עדיף שאנחנו נדווח למליאת הכנסת שחברת נתיבי איילון, בעקבות הביקורת,

פעלה והשיבה את הכסף לעצמה, מאשר שהכנסת תקבל החלטה לפנות לחברת נתיבי איילון

כדי לקבל חזרה את הכסף.

אני מבקש שלקראת הדיון הבא תכינו פתרונות לעניין הזה שאני מודה שהוא קצת

קשה, וכבר אמרתי במהלך הישיבה שאנחנו לא נהסס להזמין לכאן גם את האישים

שנוגעים לדבר גם בנושאים האחרים הקשורים לפינויים ולפרוייקט איילון.

רשות הדיון לחבר הכנסת שאול יהלום.

שי יהלום;

עד כמה שאני זוכר, פעם היה דוח ביקורת על עיריית תל-אביב שהיא עוקפת את

השכר למנכ"לים של חברות על ידי תרגילים כאלה. היא יכולה למנות אדם לדרגההגבוהה ביותר ואז היא נותנת לו עוד חברה, בצד, שהוא היושב ראש או המנכ"ל או

היועץ שלה, ועל ידי זה הוא מקבל שכר גבוה פי כמה. העניין הזה הופיע באחד

הדוחות הקודמים.

היו"ר די מגן;

עיריית תל-אביב רשומה אצלנו בסדר הדיונים ומופיעה גם בדרך אחרת, קצת

דומה, בדוח 95 על השלטון המקומי.

אדוני השר, חברי הוועדה, אני קוטע, למעשה, את הדיון הזה שנחזור אליו

במועד אחר לשם קיום דיון מעמיק יותר שבו יהיו גם סיכומים והצעות.

אני מאמין כי השר, המנכ"ל, והגורמים האחרים במשרד ידעו להשתמש בפירות של

הדיון הזה, ואני מקווה שהמאמץ המשותף שלכם כרשות מבצעת ושלנו כרשות המחוקקת

יביא ליעול ולשיפור ואכן יגיע לכלל ביטוי במהלך התקופה הקרובה.

אני מודה לכם מאד. הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 13:10

קוד המקור של הנתונים