ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 06/06/1995

דוח כספי לשנת 1994 של משרד מבקר המדינה - אישור

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעי



נוסח לא מתוקן



פרוטוקול מס' 387

מישיבת והוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי. ח' בסיוון התשנ"ה (6.6.1995). שעה 13:00
נכחו; חברי הוועדה
ד' מגן - היו"ר

ר' זאבי

שי יהלום

ע' לנדאו
מוזמנים
מבקרת המדינה גבי מי בן-פורת

י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

גבי שי לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה ודוברת

משרד מבקר המדינה

י' שושן - חשב משרד מבקר המדינה

י' יונס - משרד מבקר המדינה
מזכיר הוועדה
בי פרידנר
קצרנית
חי אלטמן
סדר-היום
דוח כספי לשנת 1994 של משרד מבקר המדינה - אישור.



דוח כספי לשנת 1994 של משרד מבקר המדינה - אישור

היו"ר ד' מגן;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר יומנו - אישור הדוח הכספי לשנת 1994

של משרד מבקר המדינה.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה צריכה, על פי החוק, לאשר את הדוח הכספי

לשנת 1994 של משרד מבקר המדינה. מבקרת המדינה היפנתה אלי, ב-21 במאי, את
הדוח, והיא כתבה לי
בהתאם לסעיף 25 לחוק מבקר המדינה התשי"ח-1958 הנני

מתכבדת להגיש בזה לוועדה את הדין וחשבון הכספי של משרדי לשנת הכספים 1994

לאישור.

הוועדה, על פי החוק, צריכה לאשר את הדוח.

מבקרת המדינה מ' בן-פורת;

אודה ליושב ראש אם הוא יאפשר למר יונס לומר מילים אחדות.

יי יונס;

תקציב המשרד לשנת 1994 אושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת והסתכם ב-61

מיליון 514 אלף שקלים.

תקציב מסי 2 שאושר במהלך השנה היה בסך 5 מיליון ו-700 אלף. היו עודפים

משנת התקציב 1993 בסך 2 מיליון ו-206 אלף כך שסך כל התקציב המאושר לשנת 1994

הסתכם ב-69 מיליון ו-440 אלף.

ההוצאה למעשה, הביצוע, הסתכם ב-66 מיליון ו-554 אלף שקלים, והעודף שעבר

בשנת 1995 הסתכם ב-2 מיליון מ-876 אלף שקלים.

היו"ר ד' מגן;

תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת רחבעם זאבי.

ר' זאבי;

אני מבין שההוצאה היתה נמוכה מהתקציב לגבי כל הסעיפים. זה מופת למשרד

ממשלתי.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

תודה.

היו"ר ד' מגן;

אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה שהצעת חוק המדברת על תקציב מבקר המדינה,

הצעה שמשתפת את הוועדה לענייני ביקורת המדינה יחד עם ועדת הכספים, נמצאת בשלב

מתקדם והיא מוכנה לצאת לאור. במידה ויהיה צורך, אי פעם, נעשה זאת בעצה אחת עם

מבקרת המדינה, ויש לי הרגשה שמה שעשינו עד עכשיו לא היה לשווא. הלוואי והיה

לשווא.



אני מחכה לכך שמבקרת המדינה תבקש, לשנת התקציב הבאה, לבצע את הביקורת

בהסתדרות הכללית שנחשבת גוף ענק.

כאשר יש לנו שאלות איננו מחכים לדוח ביצוע התקציב, כמפורט בסעיף 25.

השנה אם אינני טועה הדוח הוגש מוקדם מהרגיל - - -

בי פרידנר;

יותר מוקדם מאשר בשנה שעברה.
היו"ר ד' מגן
מה וזיתה הסיבה לכך?
י' יונס
הוועדה ביקשה שהשנה תהיה הקדמה בהגשה.
היו"ר ד' מגן
הוועדה לענייני ביקורת המדינה מאשרת, פה אחד, את הדוח הכספי לשנת 1994 של

משרד מבקר המדינה.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
תודה רבה.
היו"ר ד' מגן
אני מודם לכם.

הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 13:05

קוד המקור של הנתונים