ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 15/05/1995

אגף שוק ההון - "גמול" " קופה מרכזית להשקעות של קופות גמל " עמ' 7 בדו"ח 45 של מבקר המדינה; גמול - קופה מרכזית להשקעות של קופות גמל

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 367

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, ט"ו באייר התשנ"ה (15 במאי 1993) , שעה 10:30

נכחו .-

הברי הוועדה; היו"ר די מגן

שי יהלום

י' שפי

מוזמנים; מבקרת המדינה מ' בן-פורת

י י הורוביץ - מנכ"ל משרד המבקר

ש' לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה

י י שטרית - ממונה על אגף

אי סגל - סגן ממונה על אגף

מי גבל - מנהלת ביקורת ראשית

מי שביט - ממונה על שוק ההון

י' ייטב - יועצת משפטית למס הכנסה

די מזרחי - רכז בכיר בחשב הכללי

י י שביט - ממונה על קופות גמל במס הכנסה

שי יחזקאלי - מבקר האוצר

לי בן-שושן - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון

י' רוזן - סמנכ"ל "גמול"

י י צימר - חשב "גמול"

אי יוכטמן - הבר הנהלת בנק הפועלים

מי זוטא - ממונה על קרפות הגמל בבנק הפועלים

ע' ברלינסקי - המפקח הכללי במשרד הכלכלה

מי איתן - ממונה על ביקורת ופיקוח במשרד הכלכלה

יועץ משפטי; אי שניידר
מזכיר/ת הוועדה
בי פרידנר

קצרנית; ת' בהירי

סדר-היום; אגף שוק ההון - "גמול" - קופה מרכזית להשקעות

של קופות גמל - עמי 7 -בדו"ח 45 של מבקר המדינהאגף שוק ההון - "גמול" " קופה מרכזית להשקעות של קופות גמל "

עמ' 7 בדו"ח 45 של מבקר המדינה

היו"ר ד' מגן;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא שנעסוק בו הוא אגף שוק ההון - "גמול" -

קופה מרכזית להשקעות של קופות גמל.
מי גבל
(מקריאה את תקציר הביקורת - נספח מס' 1 המצורף לפרוטוקול)

היו"ר ד' מגן;

זוהי ביקורת חדה, נוקבת וברורה. נקיים סידרה של דיונים הנוגעים למשרד האוצר

בישיבה שנקיים יחד עם שר האוצר, בעוד כחודש ימים. אנו רוצים לדעת מה הפעולות

שנקטו הגופים הנוגעים בנושא שלפנינו, מאז יצאה הביקורת ועד היום.

י י י יטב;

אני רוצה להבחין בין מתן האישור לגמול כקופת גמל, על פי סעיף (2)9 לפקודת מס

הכנסה בדבר פטור מתשלום מס. המישור השני מתייחס לפעילות מסויימת של גמול. על פי

ממצאי מבקרת המדינה, אכן עשויה להיות פעילות כזו, ולצורך כך אנו נערכים לביקורת

אשר תתחיל להתבצע בחודש יוני. בהתאם לממצאי הביקורת תוצאנה שומות, אם אכן יתברר

כי ישנה פעילות החייבת במס.
היו"ר ד' מגן
על כמה שנים רטרואקטיבית?
י י ייטב
בדרך כלל מדובר ב-4 שנים אחורה, ובנסיבות מסויימות אף 6 שנים. אנו מעריכים

שהביקורת לא תארך זמן רב, ואז ניתן יהיה להוציא שומות עד סוף שנה זו.
היו"ר ד' מגן
החל מאיזו שנה תבקשו מהם לפתוח את הספרים?
י י ייטב
אני מניחה שבינתיים נבדוק עד 6 שנים אחורה.
היו"ר ד' מגן
התחייבות לסיים את הביקורת תוך חצי שנה?
י י ייטב
קשה לי להתחייב, משום שאינני יודעת מה יהיה היקף הממצאים. אנו מעריכים

ומקווים שהביקורת לא תימשך יותר מכך. היא ונתחיל במהלך חודש יוני.
מי שביט
גמול הוא גוף מיוחד, זוהי קופה מרכזית להשקעות שהיא קופת גמל. כרגע היא נמצאת

בתהליך של שינוי, כאשר מבחינת האוצר הדרישה המינימלית היא שתסולקנה כל האפשרויות

לניגוד ענינים בין החברים בגמול - קופות גמל וקרנות פנסיה אחרות - לבין מנהליגמול ובעלי גמול האחרים. התהליך הזה התמשך מעט מעל המידה, משום שהוא תהליך מסובך,

אנו מקווים כי במקביל לבדיקת מס הכנסה שתיערך שם, ההנהלה והבעלים יסיימו את הליכי

הבוררות בקשר להשוואת המניות ובקשר להוצאת שני הגופים שאינם קופות גמל מן הניהול.

דבר שני אותו דרשנו הוא שהעובדים יהיו עובדי גמול בלבד, ולא יושאלו בשום דרך שהיא

על ידי מי מהבעלים. דבר נוסף: שהמנהלים לא יהיו הברים בוועדות ההשקעות של קופות

גמל וקרנות פנסיה.

אגף שוק ההון הודיע להנהלת גמול, כי נשתדל לסייע תוך שיתוף פעולה עם מס

הכנסה, אם גמול תשנה את פניה, כלומר תפסיק להיות קופה מרכזית להשקעות ותהפוך

להברה נותנת שירותים, שאינה מוכרזת כקופת גמל. הבעיה המרכזית היא ההון הצבור

הגדול של גמול, ורצון כל הגורמים למנוע פגיעה בקופות הגמל ההברות בגמול, על ידי

כך שאי הכרה בגמול כבקופת גמל תגרום למיסוי ההכנסות על ההון. אנו לוחצים על

הנהלת גמול לנסות לבחון את האפשרות ללכת בכיוון זה.

אנו מחכים עתה לתוצאות העבודה הפנימית שהם עושים עם הבורר. ההנפקה נמשכת שם,

ואנו מתלבטים מה להמשיך לנציב מס הכנסה בענין הרשיון. לקראת ה-30 ביוני נעביר את

המלצתנו לנציב מס הכנסה. בענין זה אני רוצה לציין דבר חשוב: סמכויות אגף שוק ההון

בתחום הזה, הן אך ורק סמכויות המלצה לנציב. אין לנו סמכויות חקירה לגבי מה שקורה

שם ואין לנו סמכות להורות לגמול כיצד לבצע את פעולותיה. כל מה שאנו יכולים לעשות

הוא לא להמליץ על מתן אישור לגמול לפעול כקופת גמל. אם כך נעשה, כל הכנסות ההון

שלה תקטנה וצבירת העמיתים בקרנות הפנסיה תיפגע.

י' רוזן;

אנו נמצאים בתהליך מתמשך של יישום הסיכומים עם אגף שוק ההון באוצר. תהליך

איחוד בעלי המניות נמצא לקראת מיצויו. הבורר שנבחר על ידי האסיפה הכללית נמצא עתה

לפני סיום עבודתו, והתהליך ימוצה על פי הכרעותיו. במקביל לכך נמצאת החברה

בתהליכים מתקדמים של משא ומתן עם העובדים, על מנת להעבירם ממעמד של עובדי בנק

הפועלים למעמד עובדי גמול. ביוזמת החברה ובעלי מניותיה, התחלנו בתהליך של חלוקת

דווידנד. הוהלט באסיפה הכללית שהתקיימה לפני ימים אחדים, על חלוקת דווידנד של

כ-600 מליון ש"ח במהלך השנה הזו. זהו פחות או יותר כל תזרים המזומנים של החברה עד

סוף השנה הזו. במילוי התנאים האלה אנו רואים עמידה בכל הדרישות שהציב לנו אגף שוק

ההון.

אי יוכטמן;

נענינו לסיכום לפיו נלך לבוררות, ומה שהבורר יקבע יהיה מקובל עלינו. כל

הצעדים אשר תוארו כאן מקובלים עלינו.

היו"ר ד' מגן;

אני מבין שאין כל השגות על ממצאי הביקורת.

י י רוזן;

יש לנו השגות ערכיות רבות, ואף העלינו אותן על הכינב. אנחנו חושבים שהחברה הזו

היא יצירה מיוחדת מאד, בהתחשב בסיטואציה שהיתה קיימת בשוק ההון. מבלי להתייחס

לביקורת מבקרי המדינה השונים בקשר לרווחים ששולמו למנפיקים שונים - בסיטואציה

שהיתה ובטכניקה של גיוסי הון כפי שהיתה, הגוף הזה הוא היחיד שיצר לקופות הגמל

וקרנות הפנסיה מכשיר של קבלת המרווחים האלה לעצמם, אנחנו חושבים שמגיע צל"ש לאותם

גורמים שיצרו את המערכת הזו.

מדובר על כ-3.7 מליארד ש"ח, שהוא הסכום הנוסף שהחברה הזו יצרח במהלך השנים

עבור בעלי מניותיה. הסכום נכון לספטמבר 1994- אילמלא היתה קיימת השיטה הזו, הכסף

היה מוצא דרכו אל כיסים אחרים. אנחנו חושבים שהיו עוד גופים רבים שפעלו בשוק

כמתווכים ובמגייסי אגרות חוב מיועדות, אשר מכרו את האגרות לקופות גמל אחרות, וגם

שם היו מרווחים גדולים שלא חישבתי אותם. כל המרווחים האלה סיימו את חייהם בכיסיםאחרים, לא בכיסיהן של קופות הגמל. החברה הזו היא היחידה שקופות הגמל וקרנות

הפנסיה יצרו עבור עצמן. אפשר לראות את התועלת שנבעה מכך, אשר מתבטאת במספרים

אדירים. קרנות הפנסיה וקופות הגמל השקיעו 1.4 מליארד ש"ח בחברה הזו, וקיבלו במהלך

השנים תוספת של 3.7 מליארד ש"ח. במקביל לכך, החברה יצרה לטובתם שירותים שאף

המבקרים אינם חולקים על חשיבותם.

אני רואה לעצמי חובה להציג ליד השולחן הזה את הייחוד והתרומה יוצאת הדופן של

החברה הזו בתחום בו פעלה, דבר שאינו משתקף בדו"ח הביקורת.

ר י אבל;

כאחד ממנהלי קרנות הפנסיה הנמצאים כאן, אני רוצה להדגיש מה עשינו בתחום זה:

כבעלי המניות בגמול, הבאנו להחלטה של השוואת המניות מבלי לתת עדיפות לבנק

הפועלים. מה שנמצא עתה בבדיקה של בורר אינו השאלה אם יש להשוות את המניות או לא,

אלא האם בכלל מגיע פיצוי על השוואת המניות וכמה.

דבר שני שסוכם על ידי בעלי המניות הוא, שעובדי גמול לא יהיו עוד עובדי בנק

הפועלים. תוך מספר שבועות, כל עובדי גמול יחזרו לבנק הפועלים או ישארו כעובדי

גמול. לפני שלושה ימים החליטה מועצת המנהלים כי יעקב רוזן יעזוב את גמול ויחזור

לבנק הפועלים. נבחר משנה למנכ"ל גמול שהוא אדם מו השוק החופשי.

מבקרת המדינה מציינת את בעית הגודל של גמול. בישיבה האחרונה החלטנו על חלוקת

דווידנד. מתוך הון של כ-2.5 מליארד יחולקו קרוב למליארד. ההון של גמול יקטן ל-1.5

מליארד.

אני חבר מועצת המנהלים של גמול כבר שנים רבות, ומשמש גם כיושב ראש ועדת

הביקורת. מבחינת העבודה השוטפת, מעולם לא היתה לנו הרגשה שאנו פועלים על פי

אנטרסים של בנק הפועלים. 80 אחוז מהכספים שלנו מושקעים למשך שבועיים לא בבנק

הפועלים אלא בבנקים אחרים, בהתאם לריבית שאנו מקבלים.

היו"ר ד' מגן;
בשלושה תחומים נחה דעתנו
בכל הקשור לחשש לניגוד ענינים במספר תחומים, במה

שנוגע לפגיעה בשוק ההון ובענין הדווידנד, שלגביו כפי שנתבשרנו יש החלטה על חלוקה

בין בעלי המניות.

באשר לפטור ממס, אני רוצה לומר ליועצת המשפטית של מס הכנסה כי כבר לפני

שנתיים, בדו"ח מס' 43 הצביעה מבקרת המדינה על סממנים המחייבים גביית מס הכנסה:

ניתנה לנציבות מס הכנסה חוות דעת משפטית, לפיה בפעולות מסוימות של גמול יש סממנים

מובהקים של עיסוק בניירות ערך. על אף סממנים אלה לא בדקה הנציבות ביסודיות את

השאלות שהתעוררו ונתנה לגמול פטור ממס על הכנסות בהיקף של מאות אלפי ש"ח בשנה.

גם לאחר ששמעתי את התשובה, גם לאחר שקראתי את החלטת ועדת השרים לעניני תיאום

ומינהל, וגם לאחר שהבינותי שהתחייבתם כבר בחודש מרץ שתוך חצי שנה תשלימו את

הביקורת במגמה לגבות מס על פעולות שצריך היה על פי חוק מס הכנסה לגבות עליהן מס

- קשה לי לומר שאנחנו משוכנעים כי נציבות מס הכנסה תעמוד באתגרים, בסיכומים

ובהחלטות שהתקבלו, לפחות בראיית לוח הזמנים.

אני רוצה לשמוע, על פי איזה לוח זמנים אתם מתכוונים לפעול. הבינותיה שאתם

מתכוונים לבדוק את המצב לאורך 6 שנים.
י' ייטב
יכול להיות שזה יתפרס על פני מספר שנים רב יותר. הכל תלוי בממצאים. בהתאם

לממצאים נשקול האם יש מקום להרחיב את הבדיקה למספר רב יותר של שנים, וכיצד נפעל

הלאה. אני רוצה לציין שאנו פועלים במסגרת הקריטריונים והכללים הקבועים בפקודת מס

הכנסה. בהתאם לכך הוכנסה הביקורת לתכנית העבודה.י' שביט;

על פי פקודת מס הכנסה, אנחנו מוגבלים במספר השנים שאנו יכולים לבדוק, אלא אם

יש ממצאים פליליים.

י' ייטב;

יש כאן בעיה עם היחס בין שומת המס לבין מתן אישור לגמול מקופת גמל. על פי

סעיף (2)9 לפקודת מס הכנסה, קופת גמל שיש לה פטור ממס, תהיה חייבת לשלם מס על חלק

מפעילותה. עצם העובדה שישנה פעילות חייבת במס, לא יכולה להוות עילה לשלילת האישור

מקופת הגמל. יחד עם זאת, ההערכה היא שלא מדובר בחבות מס רחבה מאד, אלא בפעילות

מצומצמת מאד. הערכתנו היא שלא ייגבה שם מס רב. אם מנסים לערוך חלוקה יחסית בין

כספי גמול הפטורים ממס לבין ההיקף החייב במס, קיים פער גדול. רק פלח קטן מאד של

הפעילות יהיה חייב במס.

אי סגל;
אנו מבחינים בין שני אלמנטים
האישור מצד אחד ופעילות החייבת במס. לפי

הערכתנו, הפעילות החייבת במס מהווה סכום קטן.

היו"ר ד' מגן;

יכול להיות שמדובר במספר פעילויות קטן אך בסכום גדול.

אי סגל;

מה שנאמר בדו"ח הביקורת הוא שסדר הפעולות לא היה תקין. משרד מבקר המדינה

הצביע על שתי בעיות - אישור מס וחשש לפעילות עסקית החייבת במס. לא מדובר בחשש

לפעילות פלילית אלא באי גביית מס על פעילות החייבת במס. על כך הוצבעה בדו"ח מבקר

המדינה לשנת 1992. כתבנו שאילו היתה נציבות מס הכנסה בודקת את הנושא בעוד מועד,

לא היה נוצר המצב הבלתי רצוי שאכן נוצר. מכיוון שיש ספק אם הפעילות של גמול

תהיה חייבת במס, נוצר מצב של אי בהירות. היה צורך למצוא פתרון שימנע הטלת מס על

קרנות הפנסיה, והפתרון שנמצא הוא של הסדרת הזכויות בדרך בה קופות הגמל וקרנות

הפנסיה תשלמנה פיצוי גדול. הפיצוי נובע מכך שקרנות הפנסיה וקופות הגמל נדרשות

לשלם בעד השוואת הזכויות.

אגף שוק ההון העלה פתרונות חלופיים, שלא היו מחייבים את מערכת קופות הגמל

לשלם פיצוי לבנק הפועלים. צריך לזכור שבנק הפועלים קיים כבעל מניות, כתוצאה

מהוראת שעה שנקבעה לפני 18 שנה. זהו מצב חריג, שבנק הוא בעלי מניות בחברה מרכזית

להשקעות מטעם קופות הגמל. התהליך הזה נמשך כל השנים, וכתוצאה מכך הגענו למצב

שהעמיתים האמיתיים בגמול, שהם הפנסיה וקופות הגמל, עלולים להידרש לשלם סכום נכבד

לבנק הפועלים, כדי שהוא יוותר על זכותו. זהו מצב שלא היה צריך להיווצר.

אנחנו חושבים שהמצב בו קרנות הפנסיה וקופות הגמל לא עמדו על כך שיאומץ פתרון

אחר, אלא הסכימו לפתרון הכרוך בהוצאה כספים, לא היה צריך להיווצר. אולי אגף שוק

ההון היה צריך למנוע מהם להגיע למבצ כזה, על פי דרישה של מבקר המדינה מלפני שנים,

שאגף שוק ההון אמנם לא יתערב בהחלטות השוטפות של קופות הגמל, אבל כן יתערב אם

יהיה חשש לניגוד אינטרסים.

נכון שקרנות הפנסיה וקופות הגמל הרוויחו מקיומה של גמול, לעומת מצב בו לא

היתה קיימת. לעומת זאת, אפשר היה להקים חברה כמו גמול, בה בעלי המניות יהיו רק

קופות הגמל וקרנות הפנסיה, בלי בנק הפועלים. צריך לבדוק מאיין נבעו הרווחים של

מליארדי שקלים; במשך שנים היו חייבות קרנות הפנסיה וקופות הגמל לקנות אגרות חוב

של המדינה או איגרת חוב מוכרת, ששר האוצר אישר לענין זה. בפועל נהגו כל קופות

הגמל וקרנות הפנסיה כמעט ללא יוצא מן הכלל לא לרכוש אגרות חוב של המדינה, אלא

אגרות חוב לא ממשלתיות של אחת מחברות הבת של אחד הבנקים. הליקוי החמור היה, שמשרדהאוצר הסכים לשלם להם רווחים גבוהים מאד. מבקרי המדינה הסתייגו מכך במשך השנים.

אילו משרד האוצר עמד על כך לפני שנים, יכול היה למנוע זאת. במקום זה הסכים משרד

האוצר שעד 2007 ישולמו עמלות ורווחים להברות המנפיקות שאהת מהן היא גמול.

צריך לעמוד על המשמר על מנת להבטיה, שכל פתרון שייבחר יוודא שלא תיווצר עוד

בעיה של ניגוד אינטרסים. צריך למנוע את התופעה הבלתי רצויה שקרנות הפנסיה וקופות

הגמל תצטרכנה לשלם עבור הפתרון שייבחר. צריך גם לתת את הדעת על כך שהרפורמה בשוק

ההון נפגעת מכך שקיימת רכוזיות. 60 אהוז מההון של קרנות הפנסיה וקופות הגמל מרוכז

בידי המערכת הזו.

מי שביט;

משרד האוצר אינו צד להסכם הבוררות ולהחלטה על הבורר, שנתקבלה באסיפה הכללית

של גמול. לא ראינו בהסכמה להליך הבוררות, משום ניגוד ענינים. אגף שוק ההון יוצא

מתוך הנוחה שהבורר יצטרך לנמק כל ההלטה שלו. אנהנו כאגף שוק ההון נבהן את הסבירות

של קבלת ההחלטה וביצועה, מול הובת הנאמנות של בעלי גמול, ובעיקר של קרנות הפנסיה

וקופות הגמל. יתר על כן, אני הושב שהם צריכים להביא בחשבון את השינוי שהל עקב

החלטת הממשלה, והתחלת יישומה של מדיניות פנסיוניות חדשה.

הנקודה השלישית היא, שרשמנו לפנינו שאותה ההלטה באסיפה הכללית נתקבלה ברוב

דעות ולא פה אחד. נוכל להתייחס למשמעות פסק הבוררות רק כשיתקבל. עצם ההחלטה על

הבוררות אינה נראית לנו כפעולה שיש בה ניגוד ענינים. בהחלט ייתכנו מצבים בהם קבלת

השליטה תיתן יתרונות ששווה יהיה לשלם עבורם. השאלה היא כמה ומי משלם, והאם באמת

נוצרים היתרונות ששווה לשלם עבורם. את כל אלה נוכל לבדוק רק לאחר שהבורר יסיים את

עבודתו.
אי סגל
בזמן כתיבת הדו"ח כתבנו שהקטנת נכסיהן של קרנות הפנסיה תגדיל את גרעונותיהן

האקטואריים, ולשם כיסויין עלול להתבקש סיוע ממשלתי ניכר. לכן מתווסף כאן אינטרס

ישיר של משרד האוצר כמגן על אינטרס הממשלה.

מי שביט;

אפשר יהיה להתייחס לכך רק לאחר שהבורר יאמר את דברו.

י י שביט;

לא ראיתי שנאמר בחודש מרץ כי תוך חצי שנה נשלים את הביקורת, אבל נעשה את מירב

המאמצים כדי להשלימה בהקדם האפשרי. אנו מכניסים את הנושא לסדר העבודה שלנו.

שי יהלום;

האם בנק הפועלים משלם לחברת העובדים או לבנק הפועלים דמי ניהול או תשלומים

שוטפים אחרים?

אי יוכטמן;

לא ידוע לי על תשלום כזה.

שי יהלום;

באחד העתונים קראתי שזה קיים.אי יוכטמן;

לחברת העובדים יש מניות בבנק הפועלים. אם קיימת הלוקה של דווידנד, גם הוא

יקבל.

היו"ר ד' מגן;

לקראת הדיון עם שר האוצר, אשר יתקיים במהלך הודש יוני, נעביר אליוכמה שאלות

הקשורות בגמול, ומתוכן אפשר יהיה להקיש על המסגרת הכללית יותר של קופות הגמל

וקרנות הפנסיה. אנו צריכים להמתין ולעקוב אהר שתי נקודות: א. נציבות מס הכנסה: יש

ביקורת, יש ממצאים וישנם סכומים - יש כסף שצריך לחזור לקופת המדינה; ב. אני רואה

חשיבות בהשלמת הבירור תוך הצי שנה. שר הכלכלה והתכנון כותב שהוא פנה לממונה על

שוק ההון וביקשו שלא יעביר המלצה למס הכנסה, אלא לאהר בדיקה תוך הצי שנה.

הוועדה לעניני ביקורת המדינה משתדלת לעקוב אהר ביצוע ההלטות הכנסת, ולכן אנו

מבקשים מנציב מס הכנסה להעמיד את הנושא הזה במקום הראוי לו בסדר הקדימויות הראוי,

ולדווח לנו בהקדם על ממצאי הביקורת.

לענין הבורר, אדוני הממונה על שוק ההון, אתה צריך לדעת שהנסיון שהצטבר בוועדה

לעניני ביקורת המדינה לפהות בשנתיים האהרונות לא היה תמיד חיובי. ראינו גם פניה

של הברת העובדים וקרנות הפנסיה ההסתדרותיות לבורר, וראינו פסק בורר שעל פי הלק

מפירושים אפשר היה להבין שאותם 400 מליון שקל בערכים של דצמבר 4199, לא צריכים

להיות מועברים מהברת העובדים לקרנות הפנסיה. הנושא עדיין נתון לבירורים עם גזבר

ההסתדרות הכללית. מה שנאמר כאן הוא, שאם ניתן היה למצוא פתרון טוב יותר, שלא יסכן

בסופו של דבר את קופת המדינה - אולי היה מוטב לחפשו. אם נתקבלה ההלטה לפנות

לבורר, לא נותר לנו אלא להמתין ולראות מה יהיה פסק הבורר. מותר לנו גם לבקש

פתרונות אהרים. בהתאם לפסיקה בענין זה, נהווה דעתנו וגם נמליץ בפני מליאת הכנסת.
שי יהלום
מדוע לא דובר כאן על הפתרון הדרסטי שהומלץ בדו"ח: הפסקת הקשר בין בנק הפועלים

לבין קופות הפנסיה. הדו"ח הזה מצביע בעיקרו על כך שבנק הפועלים עושה רווחים לא

לו, תוך שימוש בקרנות הפנסיה אשר יכלו להסתדר גם בלעדיו. אם היו עושים כך, כל

רווחי חברת הניהול היו הופכים לחלק מהנכסים של קופות הפנסיה, שאיני צריך להסביר

עוזה באיזה מצב הן נמצאות. מדובר כאן על דבר מיותר הגוזל את כספי העמיתים,
א' סגל
הכוונה אינה שבנק הפועלים יוותר על ההלק היחסי שלו בהון, כלומר על הכסף

שהשקיע. הזכויות עבורן צריך לשלם הן זכויות הצבעה עדיפות. אפשר היה להקים גמול

בי שהיתה יכולה להיות המודל המושלם.
שי יהלום
מדוע אי אפשר ב-1 ביוני 1995 להקים את מה שאתם מצביעים כי ראוי היה להקים עוד

לפני 20-30 שנה, ומכאן ואילך לא צריך היה להפריש רווחים מיותרים לבנק הפועלים.

מדוע זה לא נדון בוועדה?
אי סגל
הרווחים הם בעיקר כתוצאה מההון שנצבר בעבר. לכן בנק הפועלים הוא שותף ברווחים

במידה שהשקיע בהון.
שי יהלום
הרווחים יהיו גם במשך 20 השנים הבאות, על פי אותה שיטה שחולקו ב-20 השנים

הקודמות.

אי סגל;

הם נובעים מן ההון שהושקע.

שי יהלום;

הם נובעים מן ההון שהושקע ומדמי הניהול.

אי סגל;

אם תוקם גמול בי, בנק הפועלים לא יהיה שותף ברווחים השוטפים.

שי יהלום;

אם מכאן ואילך יהיה גמול בי, האם זה יהיה לטובת קרנות הפנסיה?

אי סגל;

אנו חושבים שכן, אבל לא מבחינת הסכומים הגדולים שמשלם משרד האוצר על אותן

אגרות חוב שתונפקנה.

שי יהלום;

אנו לא יודעים מה יקרה בעתיד. יכול להתרחש תהליך שיהפוך את בנק הפועלים

למיותר.

היו"ר ד' מגן;

אני רוצה להקריא מהי עמדת הממשלה בענין זה, כפי שהועברה אלינו על ידי שר

הכלכלה והתכנון ; אגף שוק ההון דורש מגמול לבטל את בעית ניגודי הענינים, על ידי

בנק הפועלים וחברת העובדים מהשליטה, ביטול מעמד העובדים בגמול כעובדים מושאלים על

ידי הבנק והפיכתם לעובדי גמול, והפסקת כהונתם בוועדות השקעה בקופות גמל וקרנות

פנסיה בעליות מניות בגמול. אלו הן הדרישות כיום. ככל שיתגלו בעתיד ניגודי ענינים

נוספים, ידרוש האגף את מניעתם.

אני חושב שאנו יכולים להסתפק בכך. אני חוזר על בקשתנו לעדכן את משרד מבקר

המדינה ואת ,הוועדה, לאחר שהבורר יאמר את דברו. כאשר תסתיים הביקורת על ידי נציבות

מס הכנסה ומס רכוש, נבקש לעדכן אותנו באשר לממצאיה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:35)

נספח מס' 1

גמול - קופה מרכזית להשקעות של קופות גמל

תקציר

גמול הוקמה ב-950ו על ידי בנק הפועלים, חברת העוברים ומספר קרנות פנסיה

וקופות גמל, ברי לרכז בגוף אוזר את שירותי ניהול ההשקעות של קופות תגמולים

וקרנות פנסיה הסתררותיות. למרות שקופות הגמל וקרנות הפנסיה מדוזיקות ברוב

הון המניות וזכויות ההצבעה המי וחרת, למעשה בנק הפועלים היה הגוף המרכזי

בניהולה של גמול - הן בזכויות ההצבעה באסיפה וה1 בבחירת הדירקטורים - עקב

הפיזור הרב של בעלי הזכויות האחרים בחברה ושליטתו של בנק הפועלים בקופות

הגמל הקשורות אליו ואל הבנקים המשתייכים לקבוצתו. ב-31.12.93 הגיע השווי

המתואם של נכסי גמול לכ-2.4ו מיליארר ש"ח, ושל הונה העצמי לכ-2.24 מיליארר

ש"ח; ההון העצמי של גמול גדול לאין ערוך מן הדרוש לפעילותה. כחברה למתן

שירותים.

רוח הביקורת מעלה ארבע בעיות מרכזיות בפעילותה של גמול, שהיא הקופה היחירה

שנציב מס הכנסה אישר כקופה מרכזית להשקעות: (א) הפגיעה בתחרות בשוק ההו1;

(ב) ניגורי עניינים במספר תחומים של פעילותה; (ג) הפטור ממס על הכנסוחיה

והריבידנד שהיא מחלקת לבעלי המניות; (ד) הסדר השוואת הזכויות עליו ר!חליטה

האסיפה הכללית של בעלי המניות.

הריכוזיות בשוק ההון

בקיומו של גוף כמו גמול, המספק שירותי ייעוץ ומוזשוב בענייני השקעות לקופות

ולקרנות, שנכסיהן כ-60% מכלל נכסיהן של קופות הגמל וקרנות הפנסיה במרינה

(למעט קופות ביטוח וקרנות נאמנות) יש משום פגיעה בתחרות בשוק ההון. מערך

השירותים המגוונים שגמול מעמידה לרשות הקופות והקרנות מספק להן שירותים בלא

כל תמורה כספית ישירה; הקופות נושאות בעלות השירותים בעקיפין, ררך הפחתת

הוצאות התפעול מרווחי החברה. מתן השירזתים "חינם" יוצר תמריץ ממשי להמשך

היזרקקות לשירותיה, לרבות שירותי הייעוץ בענייני השקעות. ררך פעילות זו

מעוררת חשש לפגיעה בלתי הוגנת בתחרות בשוק ההון; זזשש זה בולט במיוחד נוכח

ניגורי העניינים שגמול עלולה להיקלע אליהם.

1 ....מעמדה הייחודי של גמול יש בן כדי להגביד את הריכוזיות של-שוק ההון, הגדולה

מאד בלאו הכי. הדיכוזיות בשוק ההון היא, במידה דבה, פועל יוצא מן הריכוזיות

במערכת הבנקאות. הב1ק השולט בגמול הוא הגדול במערכת הבנקאות, ומשקלו בשוק

ההון, בין היתד בזכות משקלה של גמול בתתום הפעילות שלה, הוא דב מאד.

ניגודי עניינים

בפעולתה של גמול יש לכאורה ניגודי עניינים בשני ונתומים עיקריים: (ו) בין

חובתה של גמול לייעץ לקופות ולקרנות לפי שיקולןם ענייניים לבין האינטרס של

בנק הפועלים וחברת העובדים להפנות השקעות אל גופים הקשורים בהם; עובדי גמול

(שהם עובדי בנק הפועלים שהושאלו לחברה) מכהנים כחברי ועדות ההשקעה של קרנות

פנסיה ושל קופות גמל הקשורות לבנק הפועלים; מנכ"ל גמול משמש גם כמנכ"ל קרן

ההשקעות של חברת העובדים, ויו"ר מבטחים מכהן גם בתפקיד מנכ"ל חברת העובדים;

(2) בין תפקידה של גמול כמייעצת ברכישת ניירות ערך לקופות גמל לבין תפקידה

כמייעצת לקרנות הפנסיה בהשקעותיהן החופשיות, שכ1 לבנק הפועלים יש עניין

ברור להגדיל ככל האפשר את רווחי קופות הגמל הקשורות אליו, הן כדי למשוך

עמיתים רבים ככל האפשר והן כדי להגדיל את דמי הניהול שה1מיתים משלמים לבנק.

בקרנות הפנסיה, לעומת.זאת, רוב המבוטחים הם "לקוחות שבויים", והעניין שיש

לגמול ולבנק הפועלים להגדיל את התשואה על השקעותיהן החופשיות, איננו מובהק

באותה מידה.

הביקורת העלתה היבט נוסף של החשש לניגוד עניינים: האפשרות שהשיטה להקצאת

מניות (עקב כך גם חלוקתם של הרווחים הגדולים מאד שהצטברו בגמול), היה בה

כדי להפלות לטובה את קופות הגמל על חשבון קרנות הפנסיה.

על פי בקשת משרד מבקר המדינה, מסרה גמול לאגף שוק ההון פירוט של יתרות ני"ע

מהשקעותיה העצמיות של החברה, שהגיעו ב-31.12.93 ל-882 מיליון ש"ח. סכום זה

מורכב מ-584 מיליון ש"ח אג"ח מיועדות* ואג"ח סחירות; 122 מיליון ש"ח במניות

ותעורות השתתפות סחירות; ו-176 מיליון ש"ח בני"ע לא סחירים, מהם 138 מיליון

ש"ח (%78) של חברות בשליטת בנק הפעלים וחברת העובדים.

* יצוין, כי בנק הפועלים לא היה רשאי לרכוש אג"ח מיועדות שהונפקו עד 1985

לקופות גמל, אך בהחזיקו במניות גמול הוא נהנה, בעקיפין, מהתשואה הגבורה

שנשאו אגה"ח המיועדות שרכשה גמול בתור קופה מרכזית להשקעות..

עסקאות הרכישה של ני"ע של חברות קשורות אלה לא נעשו באמצעות מברז ואין לדעת

אם המחיר ששולם תמורתן תואם את שווין הכלכלי. יצוין כי בתזכיר תוק קופות -.

גמל, התשנ"ד-1994. שהופץ בתחילת 1994, 1כלל סעיף שלפיו, כדי למ1וע מצב של

ניגוד עניינים בין עניינם של עמיתים בקופה לבין ע1יינם של החברה המנהלת את

הקופה וגופים הקשורים אליה, הוצע להתיר עסקאות בנכסים שאינם ניירות ערך

סחירים, עם גופים הקשורים בחברה המנהלת, רק אם ייעשו במכרז.

פטור ממס

בדוח שנתי 43 (עמי 22) צוין, כי משרד מבקר המדינה העלה לפני נציבות מם

הכנסה את השאלה, מדוע לא ייחשבו הכנסותיה של גמול (שכאמור נובעות בעיקר

מהנפקת אג"ח מיועדות בעבר) כהכנסות מעסק החייבות במס, ומדוע לא ייחשבו

הדיבידנדים שהיא משלמת לעמיתיה (קרנות הפנסיה וקופות הגמל) הכנסה מדיבידנד

ששולם בידי "חם- בני אדם שבשליטתן העוסק בעסק", החייבת במם. עוד העלה המשרד

לפני האוצר את הצורך לשקול מחדש את המעמד המועדף שניתן לגמול על פי התקנות

האמורות, עקב מבנה השליטה הקיים בגמול והחשש לניגודי עניינים בפעילותה.

משרד האוצר הודיע למשרד מבקר המדינה בדצמבר 1992, כי לקראת חידוש אישורה

השנתי של גמול כקדפה מרכזית להשקעות, שוקל אגף שוק ההון, יחד עם נציבות מם

הכנסה, את הנושא על כל היבטיו.

עד למועד סיום הביקורת בספטמבר 1994 לא ד1ל שינוי במעמדה של גמול כקופה

מרכזית להשקעות ובמבנה השליטה בה. משרד האוצר חידש מפעם לפעם את האישור

שניתן לגמול; תוקפו של האישור האחרון הוא עד 30.6.95.

בפברואר 1993 כתב היועץ המשפטי של נציבות מס הכנסה חוות דעת בעניין גמול,

שממנה משתמע שגס אם ימשיך הנציב לאשר את גמול כקופה מרכזית להשקעות, יש

לכאורה לחייב במס את ההכנסות של גמול מהמרווחים המשולמים בגין אגה"ח

שהנפיקה ער 1987.

לדעת משרד מבקר המדינה, אף לאחר שמשרד האוצר החליט להמשיך ולאשר את גמול

כקופה מרכזית להשקעות, לא היה מקום להימנע מלברר ביסודיות ובעוד מועד את

השאלות שהגעלה משרד מבקר המדינה עוד ב-992ו, וככל שיידרש על פי תוצאות

הבירור - גם לגבות את מלוא המס המגיע מגמדל ומעמיתיה לפי פקודת מס הכנסה.

!ג

בישיבה שהתקיימה במארס 1994 אצל שר האוצר סוכם. כי הנושא העיקרי המונע

הארבת אישורה של גמול, היא האפשרות של ניגודי עניינים. השר הסכים לפתרון

שימנע לחלוטין את ניגורי העניינים הנובעים מהשליטה בגמול, גם אס עריין יהיו

בה בעלי המניות שאינם קופות גמל. בתרשומת שהכין אגף שוק ההון מאותה ישיבה,

לא פורטו ניגודי והעניינים שיש למנוע וביצר ראוי לעשות זאת. מהתרשומת גם לא

עולה בי נדונו בישיבה הבעיות הנוספות שהועלו לגבי פעילותה של גמול, ובמיוחד-

שאלת החיוב במס על הכנסותיה הנובעות מפעילות שיש לראות בה לכאורה פעילות

עסקית מובהקת. האוצר לא ברק אס בהצעת בנק הפועלים להגיע להסרר השוואת

זכויות יש משום פתרון הולם לבעיית ניגוד העניינים. כפי שמובהר להלן, השינוי

בהרכב השליטה לא יפתור בעיה זו.

הסדר השוואת הזכויות

במכתב מינואר 1994 הוריע בנק הפועלים כי הוא מוכן לשקול אפשרות להסרר

השוואת זכויות במניות גמול בתנאי שמעמרה של גמול והפטור ממס "יעוגן בצורה

כזו שלא תהיה נתונה למקח וממכר מרי שנה". בעקבות הסכמת משת- האוצר להסתפק

לעת עתה בפתרון בעיית ניגוד העניינים בלבר, החליט בעלי המניות בגמול לאמץ

את הצעתו של בנק הפועליס להסרר השוואת הזכויות במניות גמול; המחלוקת בעניין

שיעור הפיצוי לבעלי הזכויות העודפות - בין 0% ל- 2.7%- תוכרע על ירי בורר,

והאסיפה גם קבעה, כי ללא הכרעת הבורר וללא הארבת אישורה של גמול כקופה

מרכזית להשקעות הזכאית לפטור ממס, אין תוקף להחלטה על השוואת הזכויות.

יתכן אפוא, שקרנות הפנסיה וקופות הגמל יידרשו להקטין את שיעור אחזקותיהן

במניות גמול, פעולה שמשמעותה העברת עשרות מיליוני ש"ח לבנק הפועלים, שייהנה

מחלק הארי מן הפיצוי, ולחברת העובדים. מכיוון שבנק הפועלים - יחד עם קופות

הגמל שבשליטתו - ימשיך להיות הגורם המרכזי בניהולה של גמול, ספק רב אם

ההסרר יפתור את בעיית ניגודי העניינים. מאחר שקיימיס פתרונות זחלופיים -

טובים לא פחות - שלפיהם תפעל גמול כחברה בעלת הון עצמי קטן, המספקת תמורת

תשלום שירותים שונים לקופות גמל ולקרנות פנסיה שיהיו מעוניינות בכך, אין

לכאורה הצרקה להסדר השוואת הזכויות ולתשלום פיצוי על פיו. פתרון מסוג בזה

גם ימנע את הצורך לפטור את גמול ממס, שכן והחברה לא תגיע לחבות מם גרולה

והעמיתים - קופות הגמל - ממילא פטורים ממס.

קוד המקור של הנתונים