ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 21/02/1995

אישור הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 1993; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 44 של מבקר המדינה - חלק ב'

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 344

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, כ"א באדר אי התשנ"ה (21 בפברואר 1995). שעה 10:30

נכחו;
חברי הוועדה
ד' מגן - היו"ר

ר' זאבי

י י שפי

מוזמנים;
משרד מבקר המדינה
גבי מרים בן-פורת - מבקר המדינה

יאיר הורוביץ - מנכ"ל

שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד

אריה דוידזון - משנה למנכ"ל

שמואל יונס - ממונה על אגף

ששון איזקוב - ממונה על אגף

מרדכי אטיאס - ממונה על אגף

יוסף הירש - ממונה על אגף

איטה וצלר - ממונה על אגף

רחל מייזלר - מנהלת ביקורת ראשית

דוד ברנדרייס - סגן ממונה על אגף

אלה שמחוני - סגן ממונה על אגף
מזכיר הוועדה
בי פרידנר
קצרנית
חי בנקין
סדר-היום
א. סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 44 של מבקר המדינה - חלק בי.

ב. אישור הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 1944.א. סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 44 של מבקר המדינה - חלק ב'

היו"ר ד' מגן;

אני פותה את הישיבה.

שתי הישיבות היום יהיו קצרות, כך אני מקווה, ויעסקו בענינים פורמליים. ככתוב

בסדר היום, אנחנו מבקשים גם לקבל סיכומים, מכוח הכתוב בחוק מבקר המדינה, וגם לאשר

את הדו"ח הכספי לשנת 1993 של משרד מבקר המדינה, גם זה לפי הכתוב בהוק מבקר

המדינה.

אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה שהיום אחר הצהריים, בשעה שלוש, נעלה לאישור

הכנסת סיכומים והצעות, חלק אי. הסיכומים כוללים את משרדי ראש הממשלה, האוצר,

איכות הסביבה, בריאות, דתות, החוץ, חינוך, תרבות וספורט, חקלאות, משטרה, משפטים,

קליטת עליה, תיירות, תקשורת.

היום אנחנו מאשרים את חלק בי, כך שבעזרת הי, בעוד שבועיים לכל המאוחר יעלה

הלק בי לדיון ולאישור במליאת הכנסת. לפי התכנית המקורית, חלק בי כולל את משרדי

הבינוי והשיכון, לרבות מינהל מקרקעי ישראל ומע"צ, העבודה והרווחה, לרבות שירות

התעסוקה, הפנים, התעשיה והמסחר, מוסדות המדינה, כמפורט בדו"ח 44, מינויים

פוליטיים, ואנחנו נצרף לזה נספה של סיכומים ומסקנות הוועדה לגבי הצעות לסדר היום

שמליאת הכנסת הטילה עלינו לדון בהן, למשל: ההצעה של חברת-הכנסת בלומנטל, והיום של

חבר-הכנסת הירשזון, ובשבוע הבא אנחנו צריכים לדון בנושא הקשור לבתי הדין השרעיים.

אני מציע לאשר את הסיכומים המונחים על שולחן הוועדה. כמובן, אני מודה לעובדי

משרד מבקר המדינה שטרחו ועזרו לנו, באילוצים די קשים ובלוח זמנים מצומצם, לאחר

העבודה הרבה שהגיעה לשיאה בשבוע שעבר.

לנוכח הנסיון שצברנו בניסוחים הסופיים של חלק אי, לעתים אפילו תוך כדי עבודת

הדפוס, באותה נשימה אני גם מבקש מחברי הוועדה להסמיך את מזכיר הוועדה לדאוג

לשינויי נוסח, אם השינויים האלה יתבקשו. אני מדבר על שינויים בראיה של ליטוש

הנושא, ואם ניושוב שיש ענינים מהותיים שכדאי לחזור ולהביאם לוועדה, מובן שנהזור

לוועדה. אני לא רואה בזה שום בעיה.

ר' זאבי;

מוסכם.

היו"ר ד' מגן;

אני בפירוש אומר שאנחנו, מזכיר הוועדה ויושב ראש הוועדה, ננצל את הימים

הקרובים, עד יום שישי , כדי לעבור ולבדוק אות לאות ומלה למלה.

אני מבקש לאשר את הסיכומים.

הצבעה

ההצעה לאשר סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 44 של מבקר המדינה,

חלק בי, ולהגישן לאישור הכנסת נתקבלהב. אישור הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 1993

היו"ר ד' מגן;

אנו עוברים לסעיף ב' בסדר היום: אישור הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת

1993.

אני קורא את מכתבה של מבקר המדינה מה-26 בדצמבר 1994: "בהתאם לסעיף 25 לחוק

מבקר המדינה, התשי"ח - 1958- (נוסה משולב), הנני מתכבדת להגיש בזה לוועדה את הדין

וחשבון הכספי של משרדי לשנת הכספים 1993 לאישור".

מי יציג את הנושא?
מבקר המדינה מרים בן-פורת
מר שמואל יונס.

שמואל יונס;

התקציב המקורי של המשרד היה בסך 52,109,000 שקל. העודפים משנת 1992 היו

2.593,000 שקל. התקציב המאושר לשנת הכספים היה בסך 54,702,000 שקל, ההוצאה - סך

52,496,000 שקל, כך שהעודף בסך כ-2,206,000 עבר לשנת כספים 1994. הסכומים האלה

היו מתואמים, כמובן, עם משרד האוצר, עם ועדת הכספים ועם הוועדה לענייני ביקורת

המדינה.

היו"ר ד' מגן;

האם הפרופורציה בחלוקת המשאבים בין הביקורת במשרדי הממשלה, במערכת הבטחון,

ברשויות המקומיות, הפיקוה על האיגודים הממשלתיים והטיפול בתלונות הציבור נשמרת

לאורך השנים או שיש שינויים מהותיים ב-1993ל

מבקר המדינה מרים בן-פורת;

זה לפי הצרכים, כמובן, אבל הירק נשמר פהות או יותר-. לפעמים יש עבודה מיוהדת

בתהום מסויים, וזה נותן אותותיו בשינוי מסויים באיזון, אבל היחס נשמר פהות או

יותר.

היו"ר די מגן;

אני מבין שמבהינה טכנית אתם יכולים להגיש לנו לאישור רק את תקציב 1993 ולא את

תקציב 1994.

שמואל יונס;

תקציב 1994 נמצא עכשיו בהליכים של אישור החשבונות של שנת 1994.

היו"ר ד' מגן;

מתי יסתיים הליך האישורים?

שמואל יונס;

לאור המיחשוב והאפשרויות היות קלות כיום, אני מעריך שבסביבות הודש מארס אפשר

יהיה להתהיל לראות את סיכום החשבונות, והליך הסיכום של הוצאות המשרד יבוא בהקדם

האפשרי, לאהר סיום ההתאמות והפעולות ההשבונאיות המתאימות.היו"ר ד' מגן;

יש אלות נוספות בענין זה?

יהיה לנו חומר למחשבה על כך, שבכל מקום שאפשר לצמצם לוח זמנים כדי שהידרשות

הוועדה לנושא תהיה סמוכה ככל האפשר למועד נשוא הדיון, כן ייטב. נדבר על כך

בהזדמנות אהרת. זה לא שייך בדיוק לסעיף כפי שהוא מנוסח בסדר היום של ישיבה זו,

ובהזדמנות, אם יתאפשר - כמובן, בהתיעצות עם מבקר המדינה - יכול להיות שנרצה לבקר

במשרד מבקר המדינה ולשמוע את האנשים העוסקים בעבודה היום-יומית.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
אפשר.

היו"ר ד' מגן;

אני מבקש מהוועדה לאשר את הדו"ח כפי שהונח על שולחן הוועדה.

הצבעה

ההצעה לאשר את הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 1993 נתקבלה

היו"ר ד' מגן;

הדו"ח מאושר

הישיבה נעולה. הישיבה הבאה בשעה 11:30.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:45)

קוד המקור של הנתונים