ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 09/01/1995

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - נציב תלונות הציבור) התשנ"ד-1994

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מוסב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 325

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, ח' בשבט התשנ"ה (9 בינואר 1995). שעה 30;12

נכחו;
חברי הוועדה
היו"ר ד' מגן

י' שפי

מוזמנים; מבקרת המדינה מ' בן-פורת

מנכ"ל משרד מבקר המדינה י' הורוביץ

ש' לביא - עוזרת בכירה למבקר המדינה

אי רביד - מנהל נת"צ

מי במברגר - סגנית מנהל נת"צ

מ' בס - יועץ משפטי למשרד מבקר המדינה

יועץ משפטי; אי שניידר

מזכיר/ת הוועדה; בי פרידנר

קצרנית; ת' בהירי

סדר-היום; הצעת חוק מבקר המדינה(תיקון - נציב תלונות הציבור)

התשנ"ד - 1994הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - נציב תלונות הציבור) התשנ"ד-1994

היו"ר ד' מגן;

אני פותח את הישיבה. הצעת החוק מונחת לפנינו, להכנה לקריאה ראשונה. אני מבקש

לשמוע את הצעת נציבות תלונות הציבור.

אי רביד;

ניסחנו טיוטה בעקבות ההצעה שהוגשה. במספר חוקים אשר נחקקו לאחרונה, מצאנו שיש
שימוש במושגים שונים
מברר תלונות, מברר קבילות, נציב תלונות, נציב קבילות - כל

הווראציות האפשריות. בסופו של דבר מדובר במי שממלא תפקיד על-פי חוק, ולכו הצעתנו

היא שלא ננקוט בתואר אלא נגדיר את התפקיד. אם נשתמש בהגדרה "אדם" שימונה בגוף

המבקר,שמתפקידו יהיה לבקר, לא יהיה ריבוי מושגים.

כאשר דנו בחוק רשות השידור, ביקשנו לא להשתמש - מטעמים מובנים - במונח

"נציב", ואכן נעתרו לנו, ובתיקון מס' 9 נאמר "הממונה על הקבילות. זהו מושג המופיע

גם בתקשי"ר.

אנו בדעה שסעיף 47 לחוק המקורי הוא סעיף תחולה, ומפאת חשיבות הענין ועל מנת

לא לכרוך דבר בשאינו מינו, הצעתנו היא לחוקק סעיף עצמאי - סעיף 48 אשר יעמוד בפני

עצמו, ויסדיר עניו שאינו טכני-פורמלי אלא מהותי. לא זו בלבד, אלה שלסעיף תהיה

כותרת שוליים, שתדגיש את רוח הסעיף: מעמד בלעדי. אלה עיקרי ההערות, הבאים בעקבות

החקיקה האחרונה.

דבר שני שאינו קשור ישירות לחוק, אבל דיברנו עליו בשעתו: בחוקים שונים

מופיעים סעיפי התייחסות אלינו. למשל, בחוק ביטוח בהיאות ממלכתי, בסעיף 45(ה),

בפר7/ הדן בנציב קבילות נאמר: אין בסמכויות הנציב על-פי פרק זה, כדי לגרוע

מסמכויותיו ומתפקידיו של נציב תלונות הציבור.

לעומת זאת, בחוק הרשות השניה לטלוויזיה יש הוראה שטוב, לדעתנו, שתהיה בכל
חוק. הוראה זו אומרת
בסעיף 118(א} לחוק, לא יהיה בירור בתלונות אלה, ואז בסעיף

קטן (10): תלונה בענין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות

הציבור, לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה.

התיקון בה כדי שלא תהיה התנגשות בין הגופים. מצד אחד, לנו יש את המעמד

העצמאי ואת חוסר התלות שלנו, אך החוק גופו מגביל את מעמד מברר התלונות באותו חוק,

ברוח הדברים המופיעים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
אדם שמרגיש שהברור במוסד עצמו חסר תכלית או לא מתנהל כפי שקיווה שיתנהל, יוכל

לעזוב ולעבור אלינו. הוא לא צריך לחכות עד לסוף הברור. בדיוק כפי שאפשר תוך כדי

הברור שלנו ללכת לבית המשפט. אם עזב אותנו והלך לבית המשפט, אנו לא מטפלים במקרה,
היו"ר די מגן
הדברים ברורים. כותרת השוליים היא הכוונה שבהצעת החוק המקורית.

הוועדה מאשרת את ההצעה , לקראת הנחה לקריאה ראשונה, על-פי הנוסח הלבן המתוקן.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:35)

קוד המקור של הנתונים