ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 05/07/1994

תלונות מדו"ח נציב תלונות הציבור 21עיריית קריית אתא: הוצאת צו לשימוש ארעי במגרש ריק לצרכי חניה -סירוב לשלם מס רכוש החל על המגרש; תלונות מדו"ח נציב תלונות הציבור 21עיריית קריית מוצקין: תלונה מס' 25- טענת עובד כי פיטוריו באו בתגובה על גילוי מעשי שחיתות

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 233

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, כ"ו בתמוז התשנ"ד (5 ביולי 1994) , שעה 00;10
נכחו
חברי הוועדה;

ד' מגן - היו"ר

אי הירשזון

שי יהלום

מוזמנים;

נציב תלונות הציבור גבי מי בן-פורת

אביגדור רביד - מנהל נציבות תלונות הציבור

מירלה במברגר - עוזר בכיר לנציב תלונות הציבור

עו"ד אילנה ברלר - עוזר ראשי למנהל נציבות תלונות הציבור

חגית ניסן - עוזר למנהל הנציבות

עו"ד שמואל רויטל - יועץ למנהל נציב תלונות הציבור

עו"ד יעל חלפן - נציבות תלונות הציבור, ממונה על מדור

עו"ד יוסף קפלן - " " " מנהל מחלקה

עו"ד חיה רייך - ממונה על הנציבות בתל אביב

יוסי שטייגמן - עיריית קרית אתא, מנהל מחלקת איכות הסביבה
מזכיר הוועדה
ב' פרידנר
קצרנית
חי בנקין

סדר-היום;
תלונות מדו"ח נציב תלונות הציבור 21
עיריית קרית אתא: תלונה מסי 21 - הוצאת צו לשימוש ארעי במגרש ריק לצרכי חניה - סירוב לשלם מס

רכוש החל על המגרש.
עיריית קרית מוצקי ן
תלונה מס' 25 - טענת עובד כי פיטוריו באו בתגובה על גילוי מעשי שחיתות.תלונות מדו"ח נציב תלונות הציבור 21
עיריית קרית אתא
הוצאת צו לשימוש ארעי במגרש ריק לצרכי חניה -

סירוב לשלם מס רכוש החל על המגרש

היו"ר ד' מגן;

אני פותח את הישיבה.

על סדר היום תלונה 21 ותלונה 25 בדו"ח נציב תלונות הציבור 21. אני אבקש להציג

את תלונה 21.

אביגדור רביד;

אדוני היושב ראש, תציג את התלונה גבי חגית ניסן, עובדת משרדי.

חגית ניסן;

לפי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), עיריה רשאית

לצוות על השימוש הזמני במגרש ריק כמגרש חניה ציבורי.

המתלוננות הן בעלות מגרש בקרית אתא. בנובמבר 1989 הידיעה להן עיריית קרית אתא

שמכוח החוק ציוותה על שימוש זמני במגרש שבבעלותן כמגרש חניה ציבורי. בהודעה

צויין שהצו הוא למשך חמש שנים, אולם באוגוסט 1989. קרוב לשנתיים לאחר תחילת תקפו

של הצו, הודיעה העיריה למתלוננות על ביטולו.

המתלוננות טענו על כך שהעיריה לא שילמה את מס הרכוש שחל על המגרש ושמחובתה על

פי חוק לשלמו.

ואמנם סעיף 12 לחוק קובע, שכל עוד צו לשימוש ארעי עומד בעינו לגבי מגרש, תהיה

הרשות חייבת במס המוטל על המגרש והיא תיחשב כמחזיקה במגרש לענין כל דין המטיל

חובה או אחריות על המחזיק.
בתגובה לפניית הנציבות נתנה העיריה את גירסתה
ראשית, טענה כי הצו לשימוש זמני שהוציאה כלל לא הופעל ונשאר על הנייר בלבד,

וכעבור זמן גם בוטל פורמלית. העיריה לא השתמשה במגרש, לא הרשתה לאחרים להשתמש בו

וגם לא עשתה בו שינוי כלשהו.

שנית, לטענת העיריה, למתלוננות יש נכסים במרכז המסחרי הסמוך למגרש, ולכן ידעו

שהעיריה כלל לא השתמשה בו, ויתרה מזאת, כשנה וחצי לפני ביטול הצו מסרה העיריה

למתלוננות שהיא אינה עושה שימוש כלשהו במגרש.

שלישית, לגירסת העיריה צו השימוש שלא בוצע לא גרם למתלוננות הוצאה כלשהי ולא

מנע מהן שימוש במגרש, שנשאר ריק כפי שהיה.

לפיכך העיריה לא ראתה מקום לשלם מכספי הציבור את המסים שחלו על המגרש, במקום

הבעלים, שלפי עמדתה, מעוניינים להפיק רווח שלא כדין.

הנציבות לא קיבלה את עמדת העיריה. החוק קובע במפורש, שכל עוד צו לשימוש ארעי

עומד בעינו, מס הרכוש חל על הרשות. אין זה משנה אם בפועל השתמשה העיריה בנכס או

לא ואם ידעו המתלוננות על היעדר השימוש. די בקיומה של הזכות להשתמש במגרש מכוח

הצו, שהופך את העיריה למחזיקה מן הבחינה המשפטית, כדי להעביר אל העיריה את נטל

תשלום מס הרכוש.סעיף 12 לחוק, שקובע את חובת הרשות לשלם את מס הרכוש, כלול בפרק שכותרתו:

"הבטחת זכויות הבעלים". לדעת הנציבות, יש להקפיד הקפדה מיוחדת על קיום ההוראות

שנועדו להבטיח את זכויות הבעלים, דווקא כאשר מדובר בהסכמת גוף שלטוני כמו העיריה

לפגוע בזכויות קניי ניות.

לפיכך נקבע שהתלונה מוצדקת ושעל העיריה לשלם את מס הרכוש שחל על המגרש בתקופה

שמיום הטלת הצו ועד מועד ביטולו.

המתלוננות העלו טענה נוספת, לפיה העיריה לא היתה מוסמכת לבטל את הצו, שניתן

במקור לחמש שנים, לפני תום תקפו. משום כך הביטול חסר תוקף משפטי, והעיריה חייבת

לשאת גם במס הרכוש לתקופה שלאחר ביטולו הלא חוקי של הצו.

הן ביססו את טענתן על סעיף 8 לחוק, שקובע כי תקפו של צו לשימוש ארעי הוא לחמש

שנים והוא ניתן להארכה על ידי הוצאת צו חדש. על פי טענת המתלוננות, מלשון הסעיף

מתחייב שהצו ניתן רק להארכה, אך לא ניתן לקיצור.

הנציבות לא קיבלה טענה זו. סעיף 15 לחוק הפרשנות (נוסח חדש) קובע שהסמכה

להתקין תקנות או ליתן הוראת מינהל, משמעה גם הסמכה לבטלן. לפי סעיף זה היתה

העיריה מוסמכת לבטל את הצו גם לפני תוקף התוקף המקורי שנקבע לו. מאחר שחמסכות

לבטל צווים היא סמכות כללית, לא היה צורך לקבוע בחוק סמכות ספציפית לבטל צו

לשימוש ארעי, כפי שנעשה לענין הארכת צו כזה.

ביוני 1993 נשלחו הודעה על תוצאות הבירור בתלונה והחלטת הנציבות לעיריה

ולמתלוננות. חל עיכוב בביצוע החלטת הנציבות. נכון להיום, מס הרכוש אמנם טרם שולם,

אך העיריה הביעה בפני שלטונות מס הרכוש את הסכמתה לקבל על עצמה את תשלום המס

לתקופה בה היה הצו בתוקף. כמו כן, בעקבות פניות של הנציבות, הודיעו שלטונות המס

לאחרונה על הקפאת דרישות התשלום מן המתלוננות ועל משלוח הודעות תשלום לעיריה.

היו"ר ד' מגן;

תודה.

אני חייב לומר שכאשר קראתי את הפרק הזה בדו"ח נראתה לי החלטת נציב תלונות

הציבור שהתלונה מוצדקת, ואין ספק שעירית קרית אתא צריכה להודות למתלוננות על שהן

פנו לנציב תלונות הציבור, ולא לבית המשפט, כי בכך הן חסכו לעיריה גם הוצאות. ברור

בעליל שהתלונה מוצדקת, אבל נציב תלונות הציבור גם קבע שהיא מוצדקת בחלקה, משום

שהחלק בתלונה, המתייחס לבקשת המתלוננות שהוראת חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי

במגרשים ריקים) תחול לכל אורך התקופה, אינו מוצדק.

אמרתי שהמתלוננות צודקות, וזה מוכח בעליל למקרא הדו"ח, אבל נוצר הרושם - ואני

מקווה שאנשי קרית אתא יצליחו להתגבר על הפקקים ועוד יספיקו להגיע לדיון הזה -

שהמתלוננות כמעט הזמינו את הצו הזה מהעיריה, והראיה שכאשר ביקשה העיריה לבטל את

הצו לפני המועד המקורי הן התרעמו על כך ורצו והתכוונה שהצו יישאר בתקפו, כדי

שישתחררו מתשלום מס רכוש והרשות המקומית תשלום אותו. אני אומר שוב שהדברים נראים

ברורים מאד, התלונה מוצדקת. אני חושב שהעיריה שגתה ולא היתה צריכה להתנצח בענין

הזה.

לענין זכותה של הרשות המקומית להתלות את הצו שהיא קבעה בעצמה ולקצר את

תקופתו, בנושא הזה היה סימן שאלה, ואנחנו למדנו מקביעתה של נציב תלונות הציבור

שבנושא הזה הרשות בהחלט רשאית לעשות את אשר עשתה, והמתלוננות אינן צודקות בנקודה

זו, אבל אמרתי שהשאלה ממשיכה לרחף באוויר נוכח הנסיבות המיוחדות, שבהן המתלוננות

כמעט שביקשו להחיל את הצו על רכושן, בידען שלא משתמשים ברכוש ויש מי שמשלם במקומן

את המסים.שי יהלום;

איך אתה רואה את זה ?

היו"ר ד' מגן;

חלק מהתלונה הוא מדוע הרשות המקומית מקצרת את התקופה. לא פגשתי את המתלוננות

ולא שאלתי אותן, אבל אם הצו הוא לא על דעתן והן אינן יוצאות נשברות מכך, מדוע הן

מבקשות שהצו יישאר בתקפו עד המועד המקורי שנקבע? מותר לי לנחש - ואני מקווה

שאינני פוגע בכוונות של המתלוננות - שהן רצו שלאורך כל התקופה המקורית, דהיינו,

חמש שנים, יהיה מי שישלם את המסים במקומן.

בבקשה, הבר-הכנסת יהלום.

ש' יהלום;

קודם כל אני מוהה בצורה קשה מאד על כך שאנשי קרית אתא לא נמצאים פה. נמצאת

כאן נציגות גדולה מאד מטעם נציבות הקבילות, נמצאת כאן מבקר המדינה ונציב תלונות

הציבור בעצמה, וכבר אינני מדבר על הברי הכנסת שתפקידם לשבת כאן, ואני חושב שיזה

ממש זלזול מצד ראש עירית קרית אתא או מצד מי שהיה צריך להופיע כאן מטעם העיריה.

לפי רשימת המוזמנים, ראש העיר עצמו היה צריך לבוא. בכל אופן השעה כבר 10:15 ואף

אהד מהם עדיין לא הגיע, ואני מוחה על כך בכל תוקף. אני הושב שזה חלק מהנושא.

אדוני היושב ראש, אנשי הנציבות לא ציינו את מה שאתה אומר. הם רק מצאו שבנושא

של חמש השנים התלונה לא מוצדקת מבחינת ההוק. אינני רואה בשום אופן מדוע אתה מגיע

למסקנה כאילו הצו הוזמן על ידי המתלוננות. בעל מגרש מקבל צו שהוא בוודאי לא רוצה

בו. הוא רוצה לעשות במגרש הרבה דברים. הרי הוא עצמו יכול לפתוה מגרש חניה פרטי,

למשל, הוא יכול לבנות וכיוצא באלה. לא הייתי שם כדי לבדוק את הדברים ואינני יודע

מה היה שם בדיוק, אבל אין כל ספק שאדם אינו רוצה צו מאת הרשות המקומית.

מי שיש לו מגרש ושמקבל צו לחמש שנים דורם את כל תכניותיו במגרש לחמש שנים.

הוא לא מחפש קבלנים, הוא לא עושה שום דבר, כי הוא יודע שקיים צו של העיריה לחמש

שנים. כך אדם סביר מתכנן את עסקיו. אם הרשות נותנת צו לחמש שנים ומקצרת פתאום את

התקופה, זה מפריע למהלך העסקים של אותו אדם, ולכן הוא בא ואומר; נתתם צו לחמש

שנים, אתם צריכים לקיים אותו חמש שנים, כי לא תכננתי ולא ביקשתי רשיונות. דרושה

לפחות שנה עד שמקבלים רשיון, ולא ביקשתי שום רשיון, כי יצאתי מתוך הנחה שהשימוש

הארעי הוא לחמש שנים, ומצד אחר, מיום ביטול הצו אני צריך לשלם מס רכוש.

לכן, עם כל הכבוד, אדוני היושב ראש, אני חושב שהמסקנה שלך אינה במקומה,

כלומר, התביעה של אדם לקיים את הצו בתקופה המקורית שנקבעה נובעת מתכנון עסקיו. אם

על פי החוק אותו אדם אינו צודק בטענתו שאי אפשר לקצר את התקופה, בסדר, אבל מכאן

ועד הסקת מסקנה שהמתלוננות הזמינו את הצו, אני חושב שזה חריג ומוגזם.

נציב תלונות הציבור גבי מי בן-פורת;

אני חושבת שמה שהיושב ראש התכוון לומר הוא שיש תהושה שהמתלוננות היו כאילו

מופתעות שהצו בוטל פתאום.

היו"ר ד' מגן;

נכון.

נציב תלונות הציבור גבי מי בן-פורת;

כפי שאמר חבר-הכנסת יהלום, אולי הן היו מופתעות-עות מפני שהן לא עשו תכניות אחרות

כדי להשתמש במגרש למטרות אחרות, אולי זה היה נוח להן מסיבה כלשהי.עו"ד שמואל רויטל;

רציתי רק להעיר שסעיף 10 לחוק הרשויות המקומיות (מגרשי הניה} קובע שאין במתן

צו לשימוש ארעי כדי למנוע מבעל מגרש ריק להשתמש במגרש לשימוש המותר על פי חוק

התכנון והבניה, ובלבד שניתן לכך היתר כדין. אם מביאים היתר בניה, הרשות נסוגה,

אבל לא תמיד זה קל לקבל היתר בניה.

נציב תלונות הציבור גבי מי בן-פורת;

אבל אפשר לעשות כל מיני שימושים אחרים במגרש.

שי יהלום;

שאלה לנציבות. האם ידוע לכם במקרה אם שולם מס רכוש לאחר קביעתכם?

חגית ניסן;

בינתיים לא, אבל יש נכונות לשלם.
שי יהלום
עד היום לא שולם. זה כבר יותר חמור. כמה זמן עבר מאז שהם קיבלו את התשובה?
חגית ניסן
הם קיבלו את התשובה ביולי 1993.

קריאה;

ש' יהלום;

איזה משא ומתן? לפי הקביעה שלכם העיריה היתה צריכה לשלם עבור השנתיים. ביולי

1993 הם קיבלו את מסקנות הנציבות, ואנחנו נמצאים כבר שנה אחרי זה. זאת אומרת,

במשך כמעט שנה העיריה אינה משלמת את מס הרכוש ומשאירה את המתלוננות במצב של

אי-ודאות ושל חששות, ואני חושב שזה שוב מצביע על התנהגות חמורה מצד העיריה.

היו"ר די מגן;

חבר-הכנסת יהלום, טעית לחשוב שאני סניגורה של העיריה. אמרתי שמזלה של העיריה

שהמתלוננות פנו לנציב תלונות הציבור ולא לבית המשפט ובכך הן חסכו מהעיריה תשלום

הוצאות. התלונה מוצדקת על פניה, ברור שהעיריה נהגה ברשלנות, הפעילה חוק מסויים

ולא שילמה את המס שהיתה צריכה לשלם על פי חוק, ואין ספק שמה שקבעה נציב תלונות

הציבור הוא הדבר שצריך להיעשות.

אלא שאני רוצה להפנות את תשומת לבך לעמוד 73 בדו"ח 21, סעיף 3, (א) ו (ב). אם

אנשי עיריית קרית אתא יבואו לכאן, נבקש לשמוע את הדברים גם בעל פה ונבקש לדעת גם

מה סיבת האיחור לישיבה, אם אמנם יסתבר שיש איזה איחור. בסעיף 3 מצטטים את גירסת
העיריה
"(א) הצו לשימוש זמני דלעיל שהוציאה העיריה כלל לא הופעל ונשאר יעל הנייר

בלבדי. כעבור זמן הוא בוטל גם פורמלית. העיריה לא עשתה שימוש במגרש... (ב)

למתלוננות נכסים במרכז המסרורי הסמוך ועל כן ידעו היטב שהעיריה כלל לא עשתה שימוש

במגרש שבבעלותן. יתירה מזו, כשנה וחצי לפני ביטול הצו מסרה העיריה למתלוננות שאין

היא עושה שימוש כלשהו במגרש".מה שאתה קבעת כמסקנות שלי, חבר-הכנסת יהלום, תיקנה, בצדק, נציב תלונות

הציבור, ועוד לפני שהיא באה לוועדה פתחתי ואמרתי שאלה לא מסקנות, אלא זו תחושה

שלי. כאשר אני יודע ממקרא הדו"ח שהמתלוננות הן בעלות נכסים רבים, סביר להניח

שלמתלוננות יש ייעוץ משפטי סביר, הדרכה מתאימה, רואה חשבון וכו'. כל אלה הנחות,

בשום אופן לא מסקנות. מכאן נובעת התחושה שלי שהמצב הוא טוב מאד עבורן: מצד אחד,

לא נעשה שום שימוש במגרש, ומצד אחר, יש מי שמשלם את המסים במקומן. גם הזהרתי את

עצמי והסתייגתי ואמרתי שאני מקווה שאני לא חוטא כלפי המתלוננות.

אין ספק שהתלונה שלהן מוצדקת. אין ספק שהעיריה שגתה. אין ספק שהעיריה צריכה

לתקן את הטעון תיקון ולשלם עבור התקופה שהצו היה בתקפו, ואנחנו כוועדה לענייני

ביקורת המדינה צריכים להפיק לקחים בנושא הזה, להמליץ בפני הכנסת לאמץ את המסקנות

הנדרשות כדי שרשויות מקומיות אחרות ומשרד הפנים לא יטעו ולא יחזרו על שגיאות כאלה

בעתיד, ואני חושב שזו צריכה להיות התכלית, אבל מותר לנו, לפחות בדיונים הפנימיים,

לבטא גם תחושות. אנחנו צריכים להיזר, לא להגיד שאלה מסקנות, אבל תחושות מורט-

לבטא, במיוחד כשאני מסתייג ואומר שאני מקווה שאינני חוטא כלפי המתלוננות.

המתלוננות באו בידיים נקיות, אבל הקביעה של נציב תלונות הציבור שחלק אחר בתלונה

אינו מוצדק עוררה אצלי את המחשבה הזאת.

ש' יהלום;

אדם מתלונן, ויכול להיות שחלק מוצדק וחלק לא, אבל העובדה ששנה לאהר קבלת

המסקנות העיריה אינה משלמת את החשבון מעידה, לדעתי, על זלזול מצד העיריה, או על

סכסוך, והעיריה אינה ממלאת את חובתה, ולא משנה כרגע מה הסיבה. במסקנות שלנו אני

מציע לנזוף בעיריה על שאינה משלמת את החשבון מיידית.

היו"ר ד' מון;

כאן אולי חסרים לנו פרטים בעל פה.

חגית ניסן;

נכון להיום, למיטב ידיעתי, במארס 1994 הם הביעו לראשונה מפורשות בפני שלטונות

מס רכוש על נכונותם לשלם את הסכום, וגם במס רכוש הביעו נכונות לא לדרוש את הסכום

מהמתלוננות. בינתיים זה לא שולם, אבל אני מנייה שישלמו בקרוב בעיריה.

היו"ר ד' מגן;

לחבר-הכנסת יהלום יש תחושה שהעיריה לא ממהרת למלא אחר פסיקתה וקביעתה של נציב

תלונות הציבור.

חגית ניסן;

אני די מסכימה לתחושה הזו. מהשיחות שלי עם העיריה הרגשתי שהם כאילו חצי

מוכנים לקבל את מסקנתנו, אבל לא ממהרים לבצע אותה בפועל ומשתדלים להשהות את

הענין.

נציב תלונות הציבור מי בן-פורת;

אבל לאחרונה כבר הביעו נכונות.

חגית ניסן;

לאחרונה, במארס, הם הביעו נכונות בפני מס רכוש.שי יהלום;

במארס זה כבר שלושת רבעי שנה ארור הפסק. זה לא בסדר.

היו"ר ד' מגן;

אנחנו, כמובן, לא יכולים להשלים את כל הפרטים בהעדרם של ראש העיר ושל נציגי

העיריה שהיו אמורים להגיע לישיבה. נבדוק אחר כך את הסיבות לאי-הגעתם במועד ונגיב

בהתאם.

שי יהלום;

אדוני מנסח איזו שהיא מסקנה ללא קשר עם בואם או העדרם של נציגי העיריה?

היו"ר ד' מגן;

יש לנו זמן לנסה את המסקנות.

שי יהלום;

בכל אופן אני מבקש שתשקול את הצעתי לגבי נזיפה לוועדה.

היו"ר ד' מגן;

- על ידי הוועדה. כן.תלונות מדו"ח נציב תןלונות הציבור 21
עיריית קרית מוצקין
תלונה מס' 25- טענת עובד

כי פיטוריו באו בתגובה על גילוי מעשי שחיתות

ד' מגן;

נעבור לתלונה מס' 25.

אני רק רוצה לעדכן את נציב תלונות הציבור ומבקרת המדינה שסדר היום שלנו היום

קצר במיוחד. בישיבה הבאה לא נדון בתלונה מסי 37. משום שנציג הפרקליטות שפעל בענין

זה בבית לוינשטיין הוזעק לבית המשפט העליון. אנחנו נקבע מועד אחר לענין זה.

בתלונה מס' 4 כן נדון, אבל מדובר בסיכום הדיון, בהשלמה, כך שהישיבה הבאה תהיה

קצרה.

בענין תלונה מס' 25, התקשר אלי אתמול ראש עירית קרית מוצקין ואמר לי: מה אתה

רוצה מחיי? ראשית, התלונה נמצאה כלא מוצדק. מעבר לכך תדע לך שמי שהיה ראש העיר

בזמן שהוגשה התלונה כבר לא בתפקיד ומי שהיה המנכ"ל כבר לא בתפקיד ומי שהיה המזכיר

כבר לא בתפקיד, ומרגע שקיבלתי את ההזמנה אני מקיים שורת תחקירים כדי לדעת במה

מדובר.

לכן לאחר שקראתי את התלונה הרשיתי לעצמי לשחרר אותו מלבוא לכאן, כך שגם בנושא

הזה אנחנו נדון ללא נוכחות נציגי העיריה, אבל בתיאום מראש.

שי יהלום;

אדוני היושב ראש, אני מציע לדחות את הדיון בתלונה זו וכן להזמין את נציגי

העיריה, ואסביר למה.

התלונה עצמה נמצאה כלא צודקת, לא משום שהיתה לא נכונה, אלא משום שהיא הוגשה

בחוסר תום לב. זו סיבת הדחיה למעשה, כלומר, לאחר שאותו אדם פוטר הוא הגיש תלונות

על דברים לא תקינים - אם להתבטא בלשון המעטה, בדו"ח משתמשים במלים יותר קשות -

ומכיוון שכך אנחנו לא נותנים לו את הסעד הדרוש. פוטר - פוטר. אבל התלונה היא

תלונה, והראיה שלא נגעו באותו מנהל מחלקה, ולא רק זה, אלא שהתלונה לגבי התפקוד

הועברה למשרד מבקר המדינה ונמצאת שם בבדיקה. ייתכן שלגבי המתלונן אין מה לדון,

אבל אנחנו חייבים לשמוע את ראש עיריית קרית מוצקין. אמנם הוא חדש בתפקיד וגם

המנכ"ל והמזכיר חדשים, אבל מנהל המחלקה אינו חדש, הוא עדיין מתפקד, ואנחנו צריכים

לשמוע אם זה נכון שהוא עושה עבודות פרטיות בשעות היום, האם הוא מפעיל את עובדיו

לעבודותיו הפרטיות.

אלה דברים מאד מאד קריטיים, ולכן ראש העיר היה צריך לבוא לכאן ולומר לנו מה

הוא בירר במסגרת התלונה על מנהל המחלקה, מה המסקנות שלו. אם התלונה לא נכונה,

נשמח מאד, אם היא היא נכונה, מה המסקנות שהוא הסיק. אבל אי אפשר לעבור לסדר היום

על חשש למעשים שאינם עולים בקנה אחד עם טוהר המידות.

היו"ר ד' מגן;

אם הבינותי נכון, לאחר שנציב תלונות הציבור קיבלה תשובה שלאותו מנהל נרשמה

הערה, היא לא הסתפקה בכך - היא הסתפקה לצורך הדו"ח - והנושא עבר להמשך הטיפול של

האגפים האחרים של מבקר המדינה, ואם יש דברים בגו, בעתיד בוודאי נשמע עליהם. כך

אני מבין, שההערה סיפקה את נציב תלונות הציבור, היא לא סיפקה את מבקר המדינה.
נציב תלונות הציבור גבי מ' בן-פורת
אנחנו מעבירים זה לזה, יש היזון הדדי, מכיוון שזה יכול להועיל לנו כאשר אנחנו

נבוא לבדוק, אבל זה יכול להיות מונח הרבה זמן.יוסי שטייגמן;

אדוני, שמי יוסי שטייגמן, אני מקרית אתא. סליחה על האיחור.

היו"ר ד' מגן;

אנחנו כבר סיכמנו את הדיון.
יוסי שטייגמן
התחבורה הצפונית לא היתה כל כך לטובתנו.
היו"ר ד' מגן
ואיפה ראש העיר?

יוסי שטייגמן;

נבצר ממנו להגיע, ואני מייצג אותו. יצאתי בשש וחצי בבוקר.

היו"ר ד' מגן;

אנחנו ראינו ורואים בחומרה את העדרכם מהדיון, ותקבלו מאתנו הודעה בכתב מה

הצעדים שאנחנו חושבים לנקוט בענין הזה בהמשך.
יוסי שטיגמן
אולי ניתן לפני משורת הדין, כיוון ש - -
היו"ר ד' מגן
לא, אני מצטער. אנחנו נמצאים עכשיו בדיון אחר.

יוסי שטייגמן;

סליחה, אני מצטער.

היו"ר ד' מגן;

חבר-הכנסת יהלום, אני מציע שכדרכנו נשמע גם סקירה אודות הדו"ח, ולא נסתפק

רק בקריאתו.
שי יהלום
באותה הזדמנות אני מבקש גם תשובה לשאלתי. האם אתם סבורים שהנושא הזה, שאולי

התגלה דרך אגב, של תפקוד מנהל המחלקה ראוי להידון בבמסגרת הוועדה לא בעוד שנה, או

מי יודע מתי ואיך נגיע אליו, אלא בנוכחות נציגי העיריה, ואז נברר מה היתה

חקירת העיריה ואם התייחסו לענין ברצינות?
נציב תלונות הציבור מ' בן-פורת
הפעם אני בעד גישתו של חבר-הכנסת יהלום, מפני שזה אמנם הועבר לביקורת, אבל מה

פירוש הדבר? פירוש הדבר שאם אנחנו נעשה ביקורת במקום הזה, נתחשב בין היתר גם

בענין הזה, אבל אנחנו לא נצא בפרק מטעם מבקר המדינה בשל החומר הזה שהועבר אלינו.

לכן הוא יכול להיות מונח הרבה זמן כאבן שאין לה הופכין.
אביגדור רביד
עד שנגיע לרשות הזו.

נציב תלונות הציבור מי בן-פורת;

כן, עד שנגיע לרשות. וכאן זו הזדמנות להעלות את העניו על השולחן.

שי יהלום;

אם כך הדבר, אולי נדחה את כל הדיון בתלונה לישיבה בהשתתפות ראש עירית קרית

מוצקין. אין טעם שנקיים דיון לחצאין.
ד' מגן
אני מציע שנשמע את נציגי נציבות תלונות הציבור, נלמד את הנושא, נבקש את

תלונתו בכתב של ראש העיר. אנחנו נוהגים כך מעת לעת. אם התגובה בכתב לא תספק

אותנו, נקיים עוד דיון, ואם היא תניח את דעתנו, נסתפק בכך. נקבל את התשובה בכתב

ונשקול את צעדינו.
חיה רייד
המתלונן פנה אלינו בעקבות פיטוריו מעבודתו כמנהל עבודה במחלקת המים והביוב

בעירית קרית מוצקין וטען שהפטיורין האלה היו בעצם תולדה ישירה של חשיפת

שחיתויות שנעשתה על ידו והובאה לידיעת מנכ"ל העיריה, ולכן רצו פשוט להסיר אותו

ממצבת העובדים ונקטו את הדרך של פיטורין.

הוא ביקש, כמובן, את סעד הנציבות על פי סעיף 45א והסעד שמעוגן בסעיף 45ג לחוק

מבקר המדינה.

בבירור שלנו עלתה תמונה שונה. מצאנו שמדובר באדם שהתקבל לעבודה בעקבות מכרז

בשנת 1978. ותפקודו כמנהל עבודה במחלקת המים והביוב היה תפקוד לקוי. הוא היה מנהל

עבודה, ומטבע הדברים, הוא היה אמור גם לחלוש על עבודתם של כפיפים וגם לגלות תושיה

ומקצועיות אפילו במצבי חירום.

הוא עבד בכפיפות למנהל מחלקת המים. לא שרתה ביניהם אהדה, וזה בלשון המעטה.

הוא פנה פעמים רבות אל מנכ"ל העיריה, אל מהנדס העיר, שממונה בעצם גם על הנושא הזה

של מחלקת המים, בבקשה לבירורים בינו לבין עובדים שהוא לא הסתדר אתם.

באפריל 1991. בזמן שמנהל המחלקה היה במילואים והמתלונן היה אמור למלא את

מקומו, כי הוא שישמ כבר כסגנו, התגלה סכסוך חריף מאד בינו לבין אחד העובדים,

שסירב לבצע מטלות מסויימות שהמתלונן ביקש ממנו לבצע אותן. באותה הזדנות פנה

המתלונן אל מנכ"ל העיריה וביקש לדון בנושא הזה, וב-28 באפריל 1991 כינס מנכ"ל

העיריה קבוצה נכבדה של אנשים שנוגעים לענין, ובהם מהנדס העיר, מנהל מחלקת המים

שהגיע ואת המתלונן, והם דנו בנושא ה"משמעתי" הזה.

במהלך הדיון נמצא שהתגבשה כבר דעה קודמת אצל מנכ"ל העיריה, ששוב אין מקום

להוסיף להחזיק במתלונן כעובד מן השורה, עקב יחסי אנוש לא טובים ועקב גילוי היעדר

מקצועית בנושא, ונאמר לו שיש כוונה לפטרו מעבודתו.

באותה הזדמנות הוא התחיל לשטוח טענות על תפקוד לקוי של מנהל המחלקה בנושאים

האלה של פגיעה בטוהר המידות הוא הצביע על כך שנעשה שימוש ברכב של העיריה שלא

לצרכים של העיריה. הוא הצביע על כך שבעת חופשה של מנהל המחלקה עובדים מסויימים

מהמחלקה ביצעו אצלו עבודות פרטיות בשעות העבודה ואמר שהעיריה מתנכלת לו, אבלאיננה פוגעת באדם שפוגע בטוהר המידות, ולכן לא אותו צריכים לפטר, אלא פשוט צריך

ליישב את הסכסוך הקיים. הוא הצביע על כך שהסכסוך שלו עם העובד הזוטר מצריך את

פיטוריו של העובד הזוטר והמשך עבודתו שלו, אבל בד בבד עם זאת הוא הביע נכונות

לחזור בו מכל טענותיו על הליקויים שהתגלו בתפקוד המהלקה בעיריה, בתנאי שהעובד

הכפוף לו יפוטר והוא ימשיך בעבודתו. מועצת העיר ההליטה על פיטוריו. הוא קיבל

הודעת פיטורין והוא פוטר מעבודתו.

אנחנו ראינו בארוע הזה ארוע פיטורין רגיל, משמע, פיטורים של אדם שאינו מתאים

לתפקידו, ולא פיטורים שנובעים מגילויי שחיתות. לכן הוא לא נכנס תחת המטריה של

סעיף 45א של חוק מבקר המדינה, ואנחנו מצאנו את תלונתו כבלתי מוצדקת.

בד בבד עם זה, מאחר שהוא הצביע על ליקויים, והעיריה הודתה שהיו ליקויים -

אמנם טענה שהיו מועטים, אבל היו ליקויים כאלה, ובעקבות הליקויים האלה שנחשפו,

ננזף מנהל המחלקה, וחוא הבטיח לחזור בו מסורו - ראתה נציב תלונות הציבור להעביר

את הנושא, כפי שנאמר קודם, ליחידת הביקורת המתאימה לשימוש שייעשה במידע הזה בעת

קי ומה של ביקורת על עירית קרית מוצקין.

היו"ר די מגן;

אני חושב שהמסקנה שאליה הגענו ביזמתו של חבר-הכנסת יהלום, עוד לפני שמסרת את

הסקירה, היא מסקנה נכונה. הנציב קבע שהתלונה לא מוצדקת, אבל תוך בירור התלונה

הועלו דברים הראויים לבדיקה, לחקירה, בראיה של ביקורת המדינה, ואנחנו נבקש את

תגובתו בכתב של ראש העיר בסוגיה הזו, מה עלה בגורלו של אותו מנהל. גם אם נמסר כבר

לנציב תלונות הציבור שנרשמה לו הערה, אנחנו צריכים לקבל יותר פרטים, ואם התשובה

הכתובה תניח את דעתנו, נגיע לסיכומים וללימוד הלקחים מהתלונה הזו, ואם לאו, נחדש

את הדיון ונזמין לכאן את ראש העיריה, גם אם הוא חדש בתפקידו.
ברוך פרידנר
לשאלתך, אדוני היושב ראש, מנהל המחלקה שבה מדובר כבר לא עובד מזה זמן רב.

שי יהלום;

זה מצדיק את הבקשה לתגובה בכתב. אם נקבל את התשובה בכתב, נ יסתפק בזה.

היו"ר ד' מגן;

חבר-הכנסת הירשזון, כיוון שנכנסת רק עכשיו, אעדכן אותך. דנו כאן בשתי תלונות
ללא השתתפות נשואי התלונה
נציגי עירית קרית אתא, משום שלא הגיעו, ועל כך אנחנו

נגיב בחריפות, ובכתב - נציג העיריה הגיע לוועדה באיחור רב - ונציגי קרית מוצקין,

משום שראש העיריה התקשר אתמול וביקש להשתחרר מההופעה, כי הוא ראש עיריה חדש ואינו

מכיר את הנושא, וכל צמרת המנגנון היא חדשה ולא מכירה את הנושא.

תוך כדי לימוד הענין בישיבה זו הגענו למסקנה שנמשיך לבדוק בהתכתבות את העני ן

שנראה שולי לכאורה, אבל הוא מאד חשוב והוא נוגע לטוהר המידות של מנהל מחלקה,

שנגדו הוגשה תלונה, אם כי לא תחת הכותרת של תום לב, וכמובן, נעדכן את הוועדה

בממצאים, אם יהיו ממצאים שמחייבים עדכון ושאפשר ללמוד מהם.

כאן נערוך, ברשותכם, הפסקה קלה, כי נציגת שירות המדינה הוזמנה לשעה 11:00. אם

נצליח לאתר אווזה בבנין בשעה מוקדמת יותר, נקדים את הישיבה הבאה. אני מודה לכם.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:40)

קוד המקור של הנתונים