ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 07/06/1994

הצעת חוק לתיקון סדרי מינהל (העברת פניה לטיפול), התשנ"ד-1993מאת חבר-הכנסת א' הירשזון; הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - ועדה משותפת לתקציב), התשנ"ג-1993מאת חבר-הכנסת די מגן; הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס'. . . ) (טיפול בדו"ח לפי סעיף 20), התשנ"ד- 1994מאת חבר-הכנסת ד' מגן

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 211

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי. כ"ח בסיוו התשנ"ד (7 ביוני 4199), שעה 30;14

נכחו;

חברי הוועדה; ד' מגן -היו"ר

מוזמנים; י ' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

ש' יונס - משרד מבקר המדינה

יועצת משפטית; א' שניידר

מזכיר הוועדה; ב' פרידנר

קצרנית; חי אלטמן

סדר-היום; 1. הצעת חוק לתיקון סדרי מי נהל (העברת פניה לטיפול), התשנ"ד-1993.

מאת חבר-הכנסת אי הירשזון;

2. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' ...) (טיפול בדו"ח לפי סעיף

20), התשנ"ד-1994. מאת חבר-הכנסת די מגן;

3. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - ועדה משותפת לתקציב),

התשנ"ג-1993 ,מאת חבר-הכנסת ד' מגן.הצעת חוק לתיקון סדרי מינהל (העברת פניה לטיפול), התשנ"ד-1993

מאת חבר-הכנסת א' הירשזון

היו"ר די מגן;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הווועדה לענייני ביקורת המדינה.

מונחות על שולחננו 3 הצעות חוק, ואנחנו נתחיל בהצעתו של חבר-הכנסת הירשזון,

הצעת חוק לתיקון סדרי מינהל (העברת פניה לטיפול), התשנ"ד- 1993. צריך לפתור בהצעה

הזאת בעיה טכנית, ולהעבירה לקריאה ראשונה.

אי שניידר;

לפי מה שרשום אצלי הוועדה דנה בהצעה ה-זאת ב-2 במרץ 1994. היא היתה אמורה

להיות מועברת לקריאה ראשונה בנוסח חדש ושונה מההצעה המקורית, ומאז אבדו עקבותיה

של ההצעה, מבחינתי לפחות.

מת שצריך לעשות, לדעתי, הוא לבדוק את הנושא עם מזכירות הכנסת אם הנוסח, אכן,

הודפס בכחול, ולדאוג שההצעה תובא לקריאה ראשונה.

היו"ר ד' מגן;

יכול להיות שהתקלה קרתה אצלנו, מכל מקום צריך לבדוק מדוע ההצעה לא הונחה

לקריאה ראשונה, ואם היתה תקלה - נתקן אותה ונרוץ הלאה.

אי שניידר;

ברצוני לקרוא באזניכם את הנוסח המתוקן: "הצעת חוק לתיקון סדרי מינהל (החלטות

והנמקות) (תיקון - העברת פניה לטיפול), התשנ"ד-1994.

הוספת סעיף 2ב. 1. בחוק לתיקון סדרי המי נהל (החלטות והנמקות), התשי"ט-1958

1), אחרי סעיף 2א יבוא: "העברה לגורם מוסמך 2ב(א) נתבקש עובד הציבור לפעול

לפי סעיף 2 והתברר לו כי סמכות זו נתונה לגורם ממשלתי או ממלכתי אוזר, יעביר עובד

הציבור מיד את הפניה לגורם המוסמך ויודיע על-כך בכתב לפונה, תוך ציון פרטיו

המלאים של הגורם המוסמך שאליו הועברה הפניה.

(ב) לעניין סעיף 2 יראו את הפניה שהועברה לגורם המוסמך לפי סעיף קטן (א)

כאילו הופנתה אליו ישירות.".
היו"ר ד' מגן
דברי ההסבר הם כמו אלה שהיו במקור.
בי פרידנר
ההצעה הועברה למזכירות הכנסת לטיפול.
היו"ר ד' מגן
נבדוק זאת, ואם היתה תקלה נתקן אותה.

נעבור להצעה השניה.הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מסי ...)

(טיפול בדו"ח לפי סעיף 20), התשנ"ד- 1994

מאת חבר-הכנסת די מגן
היו"ר ד' מגן
"תיקון סעיף 20 1. בסעיף 20(ב) לחוק מבקר המדינה התשי"ח-1958 (נוסח

משולב) 1) יבוא: (1) בסעיף קטן (ב) בסופו יבוא: "שלושה ימים לפני המצאתו לרשות

המקומית.".

גבי שלומית לביא, עוזרתה הבכירה של מבקרת המדינה, הראתה לי שקיים נוהג, אפילו

5 ימים לפני, ואני מבקש לעגן את הנוהג בחוק על-ידי תוספת.

במקום סעיף 20(ב) יהיה סעיף 20(ג)
אי שניידר
את סעיף 20(ב) לא לתקן בגלל שקיים נוהג? אנחנו מתקנים שני דברים; את סעיף

קטן (ב), ואת סעיף קטן (ג). סעיף קטן (ב) מתייחס, לפי מיטב זכרוני, לרשות

מקומית, וסעיף קטן (ג) לא מתייחס לרשות מקומית.
היו"ר ד' מגן
סעיף 20(ב) המקורי אומר: "המבקר ימציא כל דין-וחשבון על ביקורת הגופים

המבוקרים לפי סעיף 9 (4) לראש הרשות המקומית המבוקרת בצירוף העתקים בשביל כל חברי

הרשות המקומית; העתק מכל דין-וחשבון כזה ימציא מבקר המדינה לוועדה, לשר הכלכלה

והתכנון ולשר הפנים.".
אי שניידר
אנחנו מציעים: 3 ימים לפני המצאתו לרשות המקומית.
י י הורביץ
אנחנו מקדימים את הנוהג, ונותנים עותק, לכולם, לפני הפרסום, כדי שתהיה להם

הזדמנות נאותה להתגונן לפני שהדברים יתפרסמו. יכול להיות שדי בנוהג הזה, נאפשר

הזדמנות להכין את התגובה ולהתכונן, וקשה יהיה להסביר מדוע אחד התקבל לפני השני.

תארו לכם שרשות מקומית תקבל את הדו"ח, כאשר 3 ימים קודם לכן הוא היה ידוע לשר

הפנים או לוועדה לענייני ביקורת המדינה או לאיורים. יכול להיות שצריך להעמיד את

כולם באותה שורה, והזמן הזה, כפי שאנחנו משתלים לנהוג, מאפשר לגוף המבוקר להכין

את עצמו לפני הפרסום.

הנוהג עונה על הציפיות.
א' שניידר
אם כך אולי אפשר, בסעיף 20(ב), לומר: 3 ימים לפני פרסומו? זאת במקום:

"שלושה ימים לפני המצאתו לרשות המקומית.".
יהיה כתוב
המבקר ימציא כל דין-וחשבון על ביקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף

זה וזה לרשות המקומית, העתק מכל דין וחשבון ימציא לוועדה, לשר, כאן צריך להיות שר

התכנון והכלכלה - - -היו"ר ד' מגן;

גם לשר האוצר.

בי פרידנר;

ברצוני להציע משהו לשיקולכם. אני מבין שהרצון או הכוונה היא לכך שהגוף

המבוקר וכל הנוגעים בדבר יקבלו את הדו"ח זמן-מה קודם שהוא רואה אור, לפני שהציבור

מקבל אותו - - -

היו"ר ד' מגן;

כפי שאמנם מתקיים לפי הנוהג היום.
בי פרידנר
סעיף 27(א) מגדיר מתי מתפרסמים הדו"חות של מבקר המדינה שאינם דו"חות שנתיים.

למעשה, במקור, הם מתפרסמים בתום שנת הכספים, אלא שמבקרת המדינה או הוועדה או שר

הכלכלה והתכנון רשאים להתיר את פרסומם קודם לכן. בנוהג מבקרת המדינה מתירה את

הפרסום סמוך לאחר הנחת הדו"ח על שולחן הגוף המבוקר והכנסת.

אפשר להתנות שרשאים מבקר המדינה, שר הכלכלה והתכנון או הוועדה, להתיר את

הפרסום לפני כן, אך לא לפני תום שבוע מיום הנחת הדו"ח על שולחן הגוף המבוקר.

שם יש התייחסות לפרסום. הפרסום, במקור, הוא רק בתום שנת הכספים.

אי שניידר;

עד כמה שהבנתי מה שרוצים הוא ש-3 ימים לפני הפרסום הגורמים הנוגעים בדבר ידעו

על הדו"ח.

י י הורביץ;

למה לעשות את זה כאן ולא בדו"ח השנתי? היום יש משהו שעובד, ופועל, ואנחנו

אומרים שאם יש משהו שעובד ופועל גם בדו"ח השנתי - - -

אי שניידר;

הבנתי שקרתה תקלה, ומזה נולד הרעיון.

היו"ר ד' מגן;

הזמן היה ערב בחירות, אני מדבר על העיכובים של שנת 1992. מכתבים הגיעו, שר

הכלכלה והתכנון, שר האוצר, ושר הבינוי והשיכון היו מחוץ למשרדיהם - - -

אי שניידר;

החוק לא יכול לפתור דברים כאלה.

בי פרידנר;

אם יש כוונה לעגן את הנוהג בחוק, וכרגע זאת הכוונה, השאלה היא האם לא לשקול

זאת, וכרגע עולה על דעתי שמא לא דרך סעיף 27(א)? שם מוגדר- מתי הפרסום, ואנחנו

אומרים שיתפרסם, אבל שבוע לאחר שקיבלו את הדו"ח הגורמים הנוגעים בדבר.אי שניידר;

יש הצעה מהפכנית לשקול לגנוז את החוק. אם יש נוהג - - -

היו"ר ד' מגן;

נקפיא את ההוק. מכל מקום תשמרו על הנוסח האחרון.

נעבור להצעה השלישית.הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - ועדה משותפת לתקציב). התשנ"ג-1993

מאת חבר-הכנסת די מגן

היו"ר ד' מגן;

בסיכום עם מבקר המדינה הכוונה היא לא להגיע לדיון בוועדה לקריאה שניה אלא אם

יהיה צורך בכך בסוף שנה זאת או בסוף השנה הבאה.

במלים אחרות מטרת החוק היא לתרום למעורבות של הוועדה לענייני ביקורת המדינה

באישור תקציב מבקר המדינה, יחד עם ועדת הכספים. הנסיון מלמד שעד היום לא קרו

תקלות מיוחדות בעניין הזה, אבל כדי לקדם את פני הרעה, אם חס-וחלילה היא תגיע,

מוטב שהחוק יקודם עד לשלב של דיון בוועדה, לקראת הכנתו לקריאה שניה, והלוואי ולא

יהיה צורך בכך.

י י הורביץ;

לא עברנו על הנוסח.

אי שניידר;

הנוסח של עצם ההצעה איננו בעייתי.

י' הורביץ;

אני מציע שמר בס יחד עם גבי שניידר יעברו גם על דברי ההסבר וגם, במידת הצורך,

על הניסוח, על"מנת שנהיה יותר שלמים אתם. לקריאה ראשונה יש מספר הערות, אבל לא

כדאי להיכנס אליהן עכשיו.

אי שניידר;

אנחנו יכולים לומר כי הנוסח אושר בקריאה ראשונה, בכפוף לתיקון דברי ההסבר.

היו"ר ד' מגן;

ההצעה אושרה להנחה לקריאה ראשונה. שינויי הנוסח, שיפור, שיפוץ, שכלול, יעשו

על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה.

אני מודה לכם על השתתפותכם בדיון.

הישיבה הסתיימה בשעה 14:50

קוד המקור של הנתונים