ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 23/05/1994

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' ) (סדרי הדיין בוועדה), התשנ"ד-1994

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 194

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. י"ג בסיון התשנ"ד (23 במאי 1994). שעת 13:45

נכחו;

חברי הוועדה; ד' מגן - היו"ר

ש' יהלום

מוזמנים; י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

ש' לביא - סמנכ"ל, משרד מבקר המדינה

תי פנטון - עוזרת ליועץ המשפטי, משרד מבקר המדינה
יועצת משפטית
א' שניידר

מזכיר הוועדה; ב' פרידנר

קצרנית; א' זכאי

סדר-היום; הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' )(סדרי הדיון בוועדה),

התשנ"ד-1994.הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' )(סדרי הדיין בוועדה). התשנ"ד-1994

היו"ר ד' מגן;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. חצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס') (סדרי הדיון

בוועדה), התשנ"ד-1994 היתה כבר על סדר-היום ולפי בקשת מבקר המדינה הדיון נידחה כי

היא ביקשה לעיין בהצעה. בין הישיבות שהתקיימו היום דיברנו בענין ואני מבין שהיה

תיאום עם היועץ המשפטי של משרד מבקר המדינה. היועצת המשפטית שלנו תקרא את הנוסח

של ההצעה.

שי יהלום;

לפני כן, אני מתנצל שלא הייתי היום בשתי הישיבות הקודמות כי השתתפתי בישיבה

של ועדה אחרת.

אני שואל האם מחוץ לסדר-היום של הוועדה דנתם בהתבטאות של היועץ המשפטי לממשלה

אתמול?
היו"ר ד' מגן
כן. מייד לאחר ישיבה שתתקיים ביום שני בשבוע הבא עם שר הכלכלה והתכנון נקיים

ישיבה עם היועץ המשפטי לממשלה.
א' שניידר
מדובר כאן בסמכות פנימית של הוועדה לפעול במסגרת הנחת הדו"ח על שולחן הכנסת

והגשת הסיכומים וההצעות לאישור. אני מציעה לומר: "(א) הונח הדין-וחשבון על

שולחן הכנסת, תדון בו הוועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור בכל דרך

שתמצא לנכון ."

אם הצעתי זו לא תתקבל, ההצעה האלטרנטיבית היא כדלקמן: "(א) הונח

הדין-וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הוועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה

לאישור והיא רשאית להגישם פרקים פרקים. (ב) לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה

כאמור בסעיף קטן (א), תדון הכנסת בדין-וחשבון עם הנחת הדין-וחשבון שלאחריו על

שולחן הכנסת."

השינוי העיקרי הוא בכד שלוועדה תינתן סמכות לפעול בכל דרך שתמצא לנכון.

היו"ר ד' מגן;

הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק פרטית שלי אבל היוזמה להגשתה היא של מר ברוך

פרידנר, מזכיר הוועדה, שאמר כי אי-אפשר לעמוד בסד של שלושה וחצי חודשים שהחוק קבע

לנו. אני מעדיף את הנוסח השני ולא את הנוסח הראשון שהוא גורף מדי. יחד עם זאת,

אני לא מוציא את הנוסח הראשון מכלל אפשרות בהמשך הדיונים אחרי הקריאה הראשונה.
שי יהלום
איפה כתוב שזה צריך להיות בפרק זמן של שלושה וחצי חודשים?
א' שניידר
זה מופיע בסעיף 18.ב' פרידנר;

כתוב: והיא רשאית בשני חלקים, שלושה וחצי עד ארבעה וחצי.

שי יהלום;

האם החוק הזה מתקן את פרק הזמן משלושה והצי עד סוף המושב?

היו"ר ד' מגן;

זה לא מדוייק, זו היתה הכוונה המקורית. ההצעה מדברת על כך שיינתן מרחב

תימרון לוועדה להגיש אותם סיכומים או הצעות שלוש או ארבע פעמים, כלומר, זה יישאר

לשיקולה של הוועדה.
שי יהלום
הגבלת הזמן של שלושה וחצי חודשים נשארה?

היו"ר ד' מגן;

לא, לא תהיה שום הגבלה.

א' שניידר;

אם הוועדה לא תגיש את הסיכומים עד הדו"ח הבא, הכנסת תדון בדו"ח הזה לפי ההצעה

בסעיף קטן (ב).

ש' יהלום;

דברי ההסבר צריכים להשתנות בהתאם.

היו"ר ד' מגן;

היועצת המשפטית תעדכן את דברי ההסבר.
בי פרידנר
האיזכור "רשאית להגישם פרקים פרקים" עלול לעורר התנגדות. אם ייכתב רק:

"ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור", מכללא, לא ניתן גם האישור להגיש את זה

בחלקים.
היו"ר ד' מגן
בהנמקה מהמקום קיבלתי את הסכמת הממשלה בתיאום עם שר הכלכלה והתכנון בנושא של

"פרקים פרקים" ולא הייתי רוצה לשנות בלי להידבר אתו בענין.
בי פרידנר
לסעיף (ב) "לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה". והיה והגישה סיכומים

והצעות לחלק מן הדו"ח ולא הגישה לחלק האחר, האם הכנסת צריכה להידרש לאותו חלק שלא

הוגשו לגביו סיכומים ולומר דיינו?

היו"ר ד' מגן;

לא נרחיב בנושא הזה לפני הקריאה הראשונה.ת' פנטון;

אפשר לכתוב זאת כמו בחוק המקורי בו כתוב: "לא הגישה הוועדה את סיכומיה

והצעותיה, או חלק מהם, תוך שלושה וחצי חודשים, תדון הכנסת בדין-וחשבון".

ב' פרידנר;

יש בעיה. הואיל והסרנו את מגבלת הזמן והואיל וכעבור זמן מסויים הוועדה עדיין

לא הגישה את הסיכומים, לפי מה היא תגיש?
היו"ר ד' מגן
גם בהצעת התיקון יש מגבלות זמן, עד סוף השנה. ברור שזה צריך להיות לפני

הנחתו של דו"ח חדש.

י י הורביץ;

היום מליאת הכנסת דנה במכלול הסיכומים וההצעות. האם הכוונה בסעיף (א) היא

שמליאת הכנסת תדון בסיכומים פרק פרק ונושא נושא?
היו"ר ד' מגן
בכל פעם שהוועדה מגישה.
י י הורביץ
כלומר , יהיו כמה דיוני מליאה ?
היו"ר ד' מגן
נכון,
שי יהלום
נניח שהיום סיימנו את דו"ח 43. אין ספק שהשארנו הרבה חלקים שאין עליהם

סיכומים. לפי הסעיף בחוק חייבת הכנסת - לא רשאית - לדון בכל מה שלא הגשנו, לכן

אני מציע להוסיף: רשאית הכנסת לדון בדין-וחשבון.
היו"ר ד' מגן
בסדר.
א' שניידר
אם כך, נכתוב בסעיף (ב): רשאית הכנסת לדון בדין-וחשבון עם הנחת הדין-וחשבון

שלאחריו על שולחן הכנסת.
י י הורביץ
למה ליצור מצב שלפיו המליאה תגיד שהיא איננה חייבת לדון אלא רק רשאית לדון?
שי יהלום
למשל היום כבר התחלנו לדון בדו"ח מס' 44 למרות שיש כ-10 פרקים בדו"ח 43

שהכנסת לא דנה בהם, רק היועץ המשפטי עוסק בדו"ח מס' 43. לפי החוק הזה אני מחייב

את הכנסת לא לעסוק בדו"ח 44 אלא לבדוק לגבי איזה פרקים בדו"ח הקודם לא הוגשוסיכומים למרות שהם אינם רלוונטיים. אם ועדת הכנסת תחליט שיש העלמה וכי הוועדה

לביקורת המדינה התרשלה ולא עבדה כיאות ויש סעיפים שצריך לדון בהם, היא רשאית

לעשות זאת. ההנחה היא שיושב-ראש הוועדה לביקורת העלה באופן שיגרתי את הסעיפים

הכי חשובים.

י' הורביץ;

עלול להיווצר מצב שבו הוועדה לא מגישה סיכומים והמלצות, המליאה רשאית לדון

אבל היא לא מממשת את סמכותה ולא דנה, וחלילה, לא יהיו סיכומים והמלצות מכאן ולא

יהיה דיון במליאה משום שהיא רשאית ולא חייבת.

שי יהלום;

יכול להיות. היום הכנסת חייבת לדון, האם אתה חושב שהיא דנה?

היו"ר ד' מגן;

בשום מקום לא נאמר שהסיכומים וההצעות צריכים להתייחס לכל הערה בדין וחשבון,

הסיכומים וההצעות באים כמיקשה אחת על הדו"ח המוגש כמיקשה אחת. לא הייתי רוצה

לפתח את הנושא לקראת הדיונים בקריאה הראשונה. לכן, חבר-הכנסת יהלום, כדי שלא

נסתבך אני מציע שנשאיר את ההצעה שלך כאופציה לדיון בשלבים הבאים של החקיקה.
שי יהלום
אני מסכים להשאיר זאת כאופציה. החוק הקודם דיבר על כך שצריך לדון בדו"ח

ולהגיש סיכומים פעם אחת, אבל ברגע שאתה מציע לדון בדו"ח פרקים פרקים, כבר בחוק

נוצר מיון ויכול להתקבל הרושם שהוועדה לא רצתה לדון בכמה פרקים ואז נשאלת השאלה

האם הכנסת תדון בחם כי הרי היא רק "רשאית".

היו"ר ד' מגן;

אם נגיע לדיון הזה, אציע להוסיף סעיף (ב)(1),

ת' פנטון;
החוק אומר
תדון הכנסת בדין-וחשבון. הוא לא מבחין בין חלקים שלגביהם הוגשו

סיכומים והצעות לבין חלקים שלא הוגשו לגביהם סיכומים. חוקית, אין צורך ב"רשאית"

משום שהמלה "תדון" כוללת את הכל.

היו"ר ד' מגן;

הרעיון של חבר-הכנסת יהלום יעלה בדיון לקראת הקריאה השניה. בשלב זה אנחנו

משאירים את הנוסח של סעיף (ב) כפי שהוקרא על-ידי היועצת המשפטית. אני מעמיד זאת

להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הנוסח שהוקרא על-ידי היועצת המשפטית אושר
היו"ר ד' מגן
הצעת החוק אושרה והיא עוברת לקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:55

קוד המקור של הנתונים