ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 18/05/1993

הדרכים לפתרון בעיית הפלאשמורה ויישום החלטות הממשלה - המשך הדיון - אישור חוברת; דרך היסורים של שארית פליטת יהודי אתיופיה המבקשים לעלות ולהתאחד עם משפחותיהם בישראל; העלאת שארית יהודי אתיופיה לשם איחוד המשפחות

פרוטוקול

 
ועדת כספיםמ0' כנ0ת 13

מ0י פר1טוקול 53פרוטוקול חסר

קוד המקור של הנתונים