ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 14/04/1992

בחירת יושב-ראש לוועדה המיוחדת לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו; בחירת יושב-ראש לוועדת הכנסת; בחירת ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת בתקיפת העדרו מהארץ; דיון בהחלטת ועדת הכנסת על ביטול סיעת "אחדות למען השלום והעליה" והצטרפותו של חבר-הכנסת א. גור לסיעת הליכוד

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 297

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. י"א בניסן התשנ"ב (14 באפריל 1992), שעה 00;10

נכחו;

חברי הוועדה; ח' קורפו - היו"ר

י' ביילין

ת' גוז'נסקי

שי דורון

עי זיסמן

י' מצא

י י עזרן

מי פרוש

ר' ריבלין

שי שטרית

י' שריד
מוזמנים
די לב - סגן מזכיר הכנסת

אי בן-אליהו- קצין הכנסת
יועץ משפטי
צ' ענבר

מי ביטון

מזכירת הוועדה (בפועל); אי בן-יוסף

קצרנית; עי הירשפלד

סדר-היום; 1. בחירת יושב-ראש לוועדה המיוחדת לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו.

2. דיון בהחלטת ועדת הכנסת על ביטול סיעת "אחדות למען השלום והעליה"

והצטרפותו של חבר-הכנסת אי גור לסיעת הליכוד.

3. בחירת יושב-ראש לוועדת הכנסת.

4. בחירת ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת בתקופת העדרו מהארץ.בחירת יושב-ראש לוועדה המיוחדת לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
היו"ר ח' קורפו
אני פותח את הישיבה.

על סדר-היום סעיף אחד - בחירת יושב-ראש לוועדת הכנסת, אבל לפני-סן אנחנו

חייבים לקבל כמה ההלטות. דבר ראשון, אנחנו צריכים להמליץ גם בפני מליאת הכנסת על

בחירת יושב-ראש לוועדה המיוחדת לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו. אני כיהנתי גם

כיושב-ראש הוועדה הזאת, שאושרה על-ידי מליאת הכנסת. מוצע שכיושב-ראש הוועדח יכהן

חבר הוועדה חבר-הכנסת גדעון גדות, ואת ההמלצה הזאת יש להביא למליאת הכנסת. ישיבה

אחת של הוועדה יכול לזמן ממלא-מקום היושב-ראש, שנבחר כבר לפני-כן, והוא חבר-הכנסת

אמנון רובינשטיין.

מי בעד ההמלצה לוועדה המיוחדת לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, שחבר-הכנסת

גדות יכהן כיושב-ראש שלה? מי נגד?

הצבעה

היו"ר ח' קורפו;

ברוב קולות הוחלט להמליץ בפני הוועדה המיוחדת לטלוויזיה ורדיו לבחור

בחבר-חכנסת גדות ליושב-ראש הוועדה המיוחדת לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו.

דיון בהחלטת ועדת הכנסת על ביטול סיעת "אחדות למען השלום והעליה"

והצטרפותו של חבר-הכנסת א' גור לסיעת הליכוד

היו"ר ח' קורפו;

בישיבה האחרונה של הוועדה קיבלנו החלטה בדבר שילוב סיעת "אחדות למען השלום

והעליה" עם סיעת הליכוד - חבר-הכנסת אפרים גור. קיבלנו מכתב מיושבת-ראש סיעת

הליכוד. מסתבר שחבר-הכנסת גור טרם נתן את הסכמתו לכך.

שי דורון;

הוא נתן את הסכמתו, אבל זה לגיטימי שהוא שינה את דעתו.

היו"ר ח' קורפו;

בכל אופן, כשהוועדה קיבלה את החלטתה והתברר לי שאין הסכמה שלו, ביקשתי לעכב

את מתן ההודעה ליושב-ראש ואת הפרסום, וגם לוועדת הבחירות, כפי שנדרש על-פי החוק.

מאחר שההחלטה שלנו היתה קצת חפוזה, כי לא בדקנו את עמדתו של חבר-הכנסת גור, אני

מציע שנשוב ונאמר שסיעת "אחדות למען השלום והעליה" קיימת בכנסת והיא בת חבר אחד,

ואילו סיעת הליכוד נשארת עם 37 חברים.

צי ענבר;

אני חושב שיש כאן בעיה.

ת' גוז 'נסקי;

זה לפי בקשתו?היו"ר ח' קוו-פו ;

זה לא לפי בקשתו.
ת' גוז 'נסקי
למה שלא נשמע את חבר-הכנסת גור??
היו"ר ח' קורפו
הדיון שלנו רזיה בהסתמך על כך שיש הסכמה של שני הצדדים. כאשר לא היתה הסכמה

של חבר-הכנסת גור, פשוט - - -

ת' גוז'נסקי;

אבל חבר-הכנסת גור איננו פה. אנחנו לא יודעים מה דעתו, מה עמדתו. זה מוזר

לי מאד.

היו"ר חי קורפו;

אני מציג את דעתו.
ת' גוז'נסקי
אתה לא יכול להציג את דעתו כשהוא איננו כאן.

היו"ר ח' קורפו;

אני מציג את דבריו, לא את דעתו.

ת י גוז'נסקי;

יש לך בכתב, במשהו?

צ' ענבר;

ועדת הכנסת קיבלה החלטה לפי סעיף סעיף 18א לתקנון הכנסת. זו היינה החלטה,

שלמיטב ידיעתי בהשתתפותי באותה ישיבה, התקבלה כדין על-סמך בקשה, פנייה משותפת,

שעליה היו חתומים - -

י' עזרן;

בקשה או פנייה?
היו"ר ח' קורפו
זאת הנקודה, שהבקשה לא היתה משותפת. הבקשה היתה של סיעת הליכוד, בשעה שהשותף

לסיעה זו ביקש לעכב את זה.

ת' גוז 'נסקי;

לא יכול להיות דבר כזה.
היו"ר ח' קורפו
זאת המציאות. אני רק מציין את המציאות.

צ י ענבר;

על-כל-פנים, הוועדה קיבלה הרולטה, שכאשר היא התקבלה הרושם היה שהיא התקבלה

כדין. הנושא הזה הוא מורכב, לא פשוט, גם בגלל ועדת הבהירות המרכזית וכל הקשור

בכד.
היו"ר ח' קורפו
ועדת הבהירות המרכזית לא קיבלת הודעה, מפני שלאחר שקיבלנו את ההחלטה הוא בא

לכאן ואמר שהוא מצטער על כך, הדבר הזה נעשה לא בידיעתו והוא ביקש לעכב זאת.

בידינו היה מכתב רק של סיעת הליכוד, לא שלהם. זאת אומרת, שהוועדה למעשה שגרנה.
ת' גוז'נסקי
הוועדה לא שגתה. מי שהביא לה את האינפורמציה המוטעית שגה.
היו"ר ח' קורפו
זה לא משנה, אבל עובדה שהיא לא שמעה את חבר-הכנסת אפרים גור.

ת' גוז'נסקי;

הביאו לנו אינפורמציה ששני הצדדים רוצים, ועכשיו מסתבר שרק צד אהד רצה בכד.

אם כד. מי אשם?

י י עזרן;

השאלה היא אם הההלטה בכלל נכונה וחוקית.

שי דורון;

סליחה, אני הגשתי את ההצעה בשם סיעת הליכוד, היות והבינותי שזה רצונו של

חבר-הכנסת גור. כנראה שהיה קצר בהבנה שלי וחבר-הכנסת גור החליט לא להצטרף.
היו"ר חי קורפו
איד שלא יהיה, אני מוסר את המידע לידיעת חברי הוועדה. ועדת הבחירות המרכזית

לא קיבלה את הידיעה. גם יושב-ראש הכנסת לא קיבל אותה, מכיוון שברגע שנתקבלה

ההחלטה, הובא לידיעתי שבטעות יסודה.
ת' גוז 'נסקי
מדוע לא שבת וכינסת אותנו באותו זמן?

היו"ר ח' קורפו;

כי לא היתה ישיבה מאז. זו היתה הישיבה האחרונה של הוועדה.

ת' גוז 'נסקי;

מדוע לא זימנת את חבר-הכנסת גור שיסביר לנו את העניו?
היו"ר חי קורפו
לא זאת תנקודה. אפשר להזמין את חבו--הכנסת גור. מה שחשוב הוא שההחלטה

שנתקבלה היתה לא בהסתמך על הסכמה של שני הצדדים.

ת' גוז'נסקי;

אני לא מטילה ספק בדבריך. אבל מאחר שיש החלטה כזו, מן הראוי היה שחבר-הכנסת
גור יבוא ייאמר
זו עמדתי, זו דעתי, אני מבקש כך וכך. זה ההיגיון. אחרת שוב

נדבר בשמו.

היו"ר ח' קורפו;

בסדר. אפשר יהיה בישיבה הבאה להזמין את חבר-הכנסת גור ולשמוע את דעתו. אני

רק מציין את העובדה, שמאחר שנודע לי מיד בתום הישיבה שהדבר הזה היה לא בהסכמתו של

חבר-הכנסת גור, ביקשתי לעכב את מסירת ההודעה ליושב-ראש, לוועדת הבחירות ולמליאת

הכנסת. אני לא הודעתי זאת במליאת הכנסת, כדי שאפשר יהיה לתקן את זה בישיבה

הקרובה. ישיבה זו היא הישיבה הקרובה.

שי דורון;

צריך לדייק אם זה היה בידיעתו או לא בידיעתו. היו כנראה שיקולים נוספים

שאחר-כך הכריעו אצלו את הכף, אבל אי-אפשר לומר שזה לא הובא לידיעתו.

היו"ר חי קורפו;

אני מוסר מה שהוא אמר לי.

ת י גרז'נסקי;

יש לנו מזל שאנחנו לא מעמידים חופה וקידושין, אחרת בוועדה הזאת היו מחתנים רק

בנוכחות החתן ואת הכלה לא היו מביאים.

היו"ר ח' קורפו;

בכל אופן, הוועדה יכולה בהחלט לדון על כך באחת הישיבות הקרובות. אני מוצא

לנכון לומר את זה מפני שההחלטה נתקבלה עוד בתקופת אחריותי על הוועדה הזאת ועל-כן

רציתי לתקן את הענין ולמסור את האינפורמציה, שההחלטה שלנו היתה שגויה בגלל הענין

הזה. זה הכל. אם הוועדה סבורה שאנחנו צריכים לשוב ולדון בזה בישיבה אחרת - - -

צ' ענבר;

זח בכלל לא חוקי.

היו"ר ח' קורפו;

היתה פנייה מקורית, אלא שהעיתוי של הדיון לא היה טוב. הוא ביקש לעכב את זה,

ואת העיכוב לא קיבלנו מהצד השני. המצב עכשיו הוא שההחלטה לא קיימת.

צ' ענבר;

ההחלטה, לדעתי, קיימת. אני מבקש לרשום בפרוטוקול שוועדת הכנסת החליטה, וכדי

לשנות את החלטתה יש צורך לבדוק את הענין בצורה יסודית.היו"ר ח' קורפו;

בסדר. יש אפשרות ללכת בדרך שמציע לנו היועץ המשפטי, לבדוק את הענין ולהחליט

על כך בפעם אחרת.

ת י גוז'נסקי;

בנוכחות חבר-הכנסת גור.
היו"ר חי קורפו
בוודאי.

שי דורון;

'?נ

אני מבקשת להציע -הצעת פשרה ליועץ המשפטי של הוועדה, שאנחנו נכתוב מכתב

לחבר-הכנסת גור. אם הוא לא מתנגד לנושא כפי שהוא הוצג, לא צריך לחזור ולדון בו.

י י שריד;

אנחנו לא מסכימים לזה. אנהנו רוצים שהאיש יבוא וינמק.
צ' ענבר
היתה החלטה פורמלית לפי התקנון, שיש לה משמעויות משפטיות. לכן, כדי לשנות

אותה, מוכרחים לעשות זאת רק בהחלטה פורמלית.

היו"ר ח' קורפו;

היועץ המשפטי צודק בהחלט. זה צריך להיעשות רק בהחלטה פורמלית. אפשר לקבל את

ההחלטה הפורמלית עכשיו, ואפשר לקבל אותה בפעם אחרת. אם הוועדה תקבל עכשיו החלטה,

היא תהיה גם כן החלטה פורמלית. האם עכשיו זו החלטה שולית? היא פורמלית.

צ' ענבר;

בוודאי שהיא פורמלית.

היו"ר ח' קורפו;

אני רק מבקש שיירשם שביצוע ההחלטה הזאת עוכב בשל הידיעה שנמסרה לי מיד בתום

הישיבה, שזה בניגוד להסכמתו של חבר-הכנסת גור, ועל-כן לא יכולנו לעסוק בסוגייה

הזאת בלי הסכמתו של חבר-הכנסת גור. אם הוועדה תרצה להתכנס ולדון בנושא הזה

בישיבה הבאה, בבקשה, אין לי התנגדות לכך.

ת' גוז'נסקי;

בנוכחותו.

בחירת יושב-ראש לוועדת הכנסת

היו"ר חי קורפו ;

אנחנו עוברים לסעיף הכלול בסדר-היום והוא; בחירת יושב-ראש לוועדת הכנסת.

תפקידה של ועדת הכנסת להמליץ בפני ועדות הבית על יושבי הראש שלהן והוועדות בוחרות

בהם. ועדת הכנסת היא היחידה, כמובן, שצריכה להחליט ולבחור בעצמה את היושב-ראש

שלה. מוצע שאת מקומי, עם סיום כהונתי כחבר-כנסת, תמלא חברת-הכנסת שרה דורון.מי בעד קבלת ההצעה שחברת-הכנסת דורון תכהן כיושבת-ראש ועדת הכנסת בתקופת

כהונתה של הכנסת השתים-עשרה? מי נגד?

הצבעה

בעד - 7

נגד - אין

ההצעה שהה"כ שי דורון תכהן כיושבת-ראש ועדת הכנסת נתקבלה

שי דורון;

אפשר לבקש רשות דיבור?
הי ו "ר הי קורפו
כן, בהחלט. בבקשה.
שי דורון
תודה על האמון, אבל לא זו הסיבה שבגללה ביקשתי את רשות הדיבור.

אנחנו נפרדים מיושב-ראש מעולה של ועדת הכנסת. היו לנו לעתים חילוקי-דעות

לגיטימיים, מעניינים, גם סוערים. חיים הוא באמת אחד האנשים הבקיאים ביותר בנעשה

בכנסת, בתקנון הכנסת, ואני שואלת אם החוק מרשה לפנות אליך, גם בתפקידך החדש,

ולהתייעץ אתך בצורה בלתי-פורמלית כאשר תתעוררנה בעיות.
היו"ר ח' קורפו
משרדי פתוח לכל השירותים.

שי דורון;

אני רוצה להביע לך תודה בשם הוועדה על הידע והמסירות שלך. חיים והכנסת הם

שני דברים משולבים, שקשה לראות את האחד בלא השני .

אני רוצה לאחל לך בשם כולנו הרבה בריאות ואריכות-ימים, ושתהיה לך הנהלה יותר

נוחה ופחות סוערת מזו הנוכחית, ולאחל לך כל טוב בהמשך דרכך.
היו"ר ח' קורפו
תודה. חבר-הכנסת פרוש, בבקשה.

מי פרוש;

אני מוצא לחובה נעימה להגיד כמה משפטים על יושב-ראש הוועדה שאנחנו נפרדים

ממנו היום. אני מלוות את עבודתו של מר קורפו מאז כניסתו לכנסת. אפשר היה לחלוק

עליו ואפשר היה להסכים אתו, אבל תמיד-תמיד יכולנו להעריך את הכשרונות המיוחדים,

את התמצאותו ואת פקחותו, איך שהוא יכול לסדר עניינים. אני חושב שהוא היה נכנס

לכנסת, וחבל שחבר-כנסת ברמתו עוזב את הכנסת. אבל רצונו של אדם כבודו, ואנחנו

מאד-מאד מעודדים מזה שאינה התמנית כעת לתפקיד, שאני חושב אותו לתפקיד רם-מעלה

וחשוב מאד, שללא כל ספק ארנה יכול לתרום בו.

אני רוצה להגיד שקשה עלינו פרידתך. קשה לומר שאינה נפרד מאתנו. אין ספק שאתה

עוד תתרום הרבה מאד בחיים הציבוריים, ואני מאחל לך מקרב לב הצלחה וברכה בתפקידך

החדש. עלה והצלח.היו"ר חי קורפו;

תודה הבה. חבר-הכנסת שריד, בבקשה.
י' שריד
גם אני הוצה לומר כמה מלות פרידה, אבל אתחיל דווקא בעתיד, כי חיים עוזב את

הכנסת, אבל הוא הולך לתפקיד נכבד חדש - יושב-ראש רשות שדות התעופה. אני מאד

מקווה, אגב, שלחיים קורפו אין מכתב התחייבות של ראש הממשלה. אם יהיה לך מכתב

התחייבות, ברור שאחה לא עומד להתמנות. אני מקווה שיש לך הבטחה בעל-פה, וממישהו

אחר.

היו"ר חי קורפו;

אין כבר אפשרות לחזור.

י י שריד;

אני הבאתי את חבר-הכנסת פרוש בתור תנא דמסיע בתביעתי לוועדת יקירה, כי אני

חושב שנרקמת עלילה נגד ראש הממשלה שצריך פעם אחת ולתמיד - - -
היו"ר חי קורפו
חבר-הכנסת שריד, אל תנצל את האירוע החגיגי הזה בכדי להביך אותנו.

י י שריד;

נכון. זה היה מאמר צדדי ואולי לא מן הראוי היה שאגיד זאת כאן במעמד כל-כך

חגיגי.

האמת היא שגם עלי קשה הפרידה מחיים קורפו, כי חיים קורפו היה חבר-כנסת שאתו

מתעמתים, והעימות אתו היה, מה שנקרא, ברזל בברזל ירוע. מבחינה זו פוחתים והולכים

חברי הכנסת שאתם אפשר להתעמת עימות מן הסוג הזה, משום שחיים קורפו היה לאמיתו של

דבר פרלמנטר מובהק, ובלי שום ספק אחד מהפרלמנטרים הטובים ביותר בבית. למשל, חיים

קורפו היה אחד מחברי הכנסת הבודדים שהכיר היטב, על-בוריו, את תנקנון הכנסת.

לפעמים הוא אפילו הכניס בתקנון הכנסת מה שאין בו.

ת' גוז ינסקי;

כן, התקנון היה גמיש מאד.

י י שריד;

יש כאלה שמכירים רק את תקנון הכנסת. הוא הכיר את תקנון הכנסת על מה שיש בו

ועל מה שאין בו, ומבחינה זו בקיאותו בתקנון הכנסת היתה באמת מופלגת.

היו בינינו הרבה ויכוחים ועימותים, ולפעמים הדברים עלו לטונים גבוהים, אבל

אני מאחל לעצמי ולכולנו שבכנסת הבאה, אם ייגזר עלינו להיות כאן - יכול להיות

שנהיה במקום אחר, אבל אם ייגזר עלינו להיות כאן - שהיושב-ראש הבא של ועדת הכנסת

יוכל להיכנס בנעליו של חיים קורפו. תודה רבה.

היו"ר חי קורפו;

חבר-הכנסת זיסמן, בבקשה.עי זיסמן;

אני מכיר את חיים קורפו עשרות שנים מעבודתנו המשותפת בירושלים וגם בעבודת

הכנסת בשמונת החודשים האחרונים, מאז שאני חבר הוועדה. אני חייב לציין שני דברים:

1. הקורקטיות שלו. 2. למרות הרמזים שאולי הושמעו קודם, כשהוא התחייב לקיים

הצבעה, שהיתה צריכה להיות הצבעה קריטית, הוא קיים אותה כפי שהבטיח. אני חייב

לציין שהוא קיים את ההסכמים הג'נטלמניים שהיו בוועדת הכנסת.

אני מאחל לך הצלחה ומקווה שבתפקיד החדש שאתה עומד לקבל גם תשרת את האינטרים

של ירושלים.

ת' גוז'נסקי ;

מעבירים את לוד לירושלים?

ע' זיסמן;

אני חושב שהגיע הזמן להפוך את עטרות לשדה תעופה בינלאומי כיאה לבירת ישראל,

ולא צריד לקבל את ספדוליני באקראי אלא באופן רשמי. זו בירת ישראל המאוחדת ושדה

התעופה עטרות חייב להיות שדה תעופה בינלאומי. אני מקווה שחיים קורפו יקדם את

הענין הזה.

ת' גוז'נסקי ;

אנחנו מהשפלה לא מוותרים על שדה התעופה בן-גוריון.

עי ז יסמן;

אני מסביר לך שאנחנו נקדם, בין היתר, גם את האינטרסים האלה, ונתתי דוגמה אחת.

אני רוצה לקדם בברכה חמה את חברת-הכנסת שרה דורון, שאני מכיר אווזה שנים

מוועדת החוץ והבטחון. אמנם גם היא פורשת, אבל אני חושב שמפקידים את הוועדה בידי

אשה אחראית מאד, שנוהגת בהתחשבות מירבית באופוזיציה. לדעתי, דווקא מציעים הצעה

טובה מאד לתקופה הקרובה, עד שתקום ועדת כנסת חדשה. אני מאחל לך הצלחה.

שי דורון;

תודה רבה.

היו"ר חי קורפו;

תודה רבה. הרב עזרן, בבקשה.

י י עזרן;

כבוד היושב-ראש היוצא והנכנסת, המשמר היוצא והמשמר הנכנס. אחד מברך את השני,

מעביר את השרביט ומאחל הצלחה.

למרות העיסוקים והטרדות הרבות שלי כרב עיר בערב חג הפסח, חשבתי לנכון להגיע

לכאן כדי להביע את מלוא הערכתי ליושב-ראש הנכבד שלנו, ולא רק בגין בקיאותו

המרשימה, אלא מפני שתמיד היתה לי הרגשה שכאשר דברים נתקעו באיזה שהוא מקום וכמעט

אפסה כל תקווה לפתור אותם או להגיע לכלל סיכום, ידעתי שבכל-זאת בוועדת הכנסת,

היושב-ראש בחתירה תחת כסא הכבוד ימצא פתרון כלשהו, ואף פעם לא אוכזבתי. פעמים

רבות פניתי במקרים שכמעט אמרתי נואש, ואיני יודע איך הוא הסתדר. הוא סידר את

העניינים ופוזר את הבעיות, בעיקר בעיות קשות מאד של האוצר. אני חייב להביע לו את

מלוא הערכתי על כך.
ת' גוז'נסקי
אתה מתכוון לחוק ההסדרים?

י' עזרן;

אני מתכוון לכל דבר.
ת' גוז'נסקי
זה היה פתרון נפלא.

י י עזרן;

אני חושב שהוא מילא את תפקידו בנאמנות ובאמונה, ואני מרגיש חובה נעימה להביע

את הערכתי. אני חושב שאני לא היחידי. יש פה עוד רבים שהוא פרט- להם הרבה בעיות.

ליושבת-ראש החדשה של הוועדה אני רוצה לומר שאני לא מופתע. ציפיתי שיציעו את

שמך, וגם לא הופתעתי לפנייתך אל היושב-ראש היוצא. מכיוון שמקובל לומר שאצל יהודים

נפרדים אבל לא הולכים, אצל הגויים הולכים אבל לא נפרדים, אם כן אנחנו מקיימים את

זה כעת למענך, שאנהנו רק נפרדים אבל לא הולכים. אנחנו עוד נמצאים ביחד ואין ספק

שעוד נזכה ליהנות מהיעוץ שלו. אין לי שום ספק שהוא האדם הנכון גם בתפקיד החדש,

מאיור שיש לו כבר נסיון עתיר כשר התחבורה, ואני משוכנע שהביאו בחשבון את השיקול

הזה, בנוסף לכל הכשרונות שלו, והוא יקדם מאד את העניינים.

אני מצטרף לבקשה ו למשאלת הלב החשובה מאד של ידידי חבר-הכנסת ז יסמן, שאכן

עטרות יעטר את ירושלים כשדה תעופה בינלאומי, בנוסף לשדה התעופה בן-גוריון,

שאנחנו, כמובן, לא מווותרים עליו.
היו"ר ח' קורפו
תודה רבה לחבר-הכנסת עזרן. חבר-הכנסת מצא, בבקשה.

י י מצא;

אולי בניגוד לכל אלה שיושבים כאן, את חיי הפוליטיים התחלתי אצל ידידי ומכובדי

חיים קורפו מאז גלשתי ונכנסתי לפוליטיקה. קשה לי להרחיב את היריעה בנושא הזה,

אבל אני יכול לומר שאתו צעדתי, ועד היום אני עדיין צועד אתו. למדתי אצלו דברים

רבים מהחיים הפוליטיים, בדרך החיובית, וגם אמות המידה הפוליטיות הנכונות, למרות

שאנשים מדברים בעוקצנות רבה, כולל וזמר, שמדגישה כל הזמן פתרונות-פתרונות. אני

רוצה לומר לך, ונמר, שבחיים הפוליטיים בעיקר צריך לא מעט פתרונות, ואצל קורפו

הפתרונות היו מלאכת מחשבת. יש כל מיני סוגים של פתרונות, אבל אצלו אפשר היה

למצוא את אותה מלאכת מחשבת של פתרון פוליטי, שבלעדיה אין חיים פוליטיים אלא

התרסקות. אני אומר זאת לזכותו, והלוואי ורבים מאתנו יידעו למצוא את אווזה מלאכת

מחשבת כדי שלא נוזרסק.

חיים עוזב את הכנסת וממשיך לדרך פוליטית חדשה בשל איזו שהיא תאונה פוליטית

שהיתה בתוככי הליכוד. רק תאונה פוליטית גרמה לכך שהוא לא ימשיך לינת לבית הזה

מהפרלמנטריזם המעולה שלו, כפי שהוא נתן שנים רבות, אבל אין לי ספק שגם העיר

ירושלים וגם התנועה, שאורנה הוא בנה לא מעט ועשה למענה, וגם בחיים הממלכתיים עוד

נחוש את וזרומתו הרבה. כולנו הולכים יחד, ובהצלחה.
היו"ר ח' קורפו
תודה. חברת-הכנסת גוז'נסקי, בבקשה.ת' גוז'נסקי;

אני למדתי להכיר את חבר-הכנסת קורפו רק בעבודתי הקצרה בכנסת, וללא ספק הוא

אחד מחברי חכנסת שמאד אהב את העבודה בכנסת. אני חשתי בכל ישיבה שהוא פשוט אוהב

את זה. הוא אוהב את העימות הזה, הוא אוהב את הישיבות האלה. הוא עשה את זה

בתענוג, וממנו למדתי שבכנסת אפשר גם ליהנות מעבודה.

אני חושבת שחבר-הכנסת קורפו הוא נכס גדול לליכוד, שמשום-מה לא הכיר בחשיבותו

ולא בחר בו שוב. בעבודתו הוא הוכיח שהוא תמיד היה מעל לכל נאמן לליכוד, וכשצריך

היה להוכיח את זה גם בעבודה בוועדת הכנסת בכל מיני הזדמנויות, אני חושבת שהוא

הוכיח את זה גם כשצריך היה לבחור בין אופציות שונות, כאשר גם האינטרס, אולי

המפלגתי, עמד בסתירה לאיזה שהוא אינטרס אחר שקשור בעבודת הכנסת. לכן, ודאי

שהמפלגה שלו מוקירה את זה, ובצדק. אני בתור חברת אופוזיציה הרגשתי הרגשתי לא

נוח, כמובן, עם ההחלטות האלה. אבל היו מקרים, שלמרות שאנחנו משני צדי המיתרס

הפוליטי, מצאנו עצמנו בעמדה משותפת, כמו שזוז קרה לאחרונה עם החוק לבחירה ישירה,

דבר שמוכיח שבמקרים מסויימים גם בעלי דעות פוליטיות יריבות יכולים לגלות נקודה

שבה הם לוחמים יחד למען איזה שהוא רעיון או עקרון שהם מאמינים בו. אני מאחלת לך

הצלחה בתפקיד הממלכתי הבא שלך.

חברת-הכנסת דורון, יושבת-ראש הוועדה למעמד האשה, עכשיו תהיי יושבת-ראש כפולה

- גם הוועדה למעמד האשה וגם ועדת הכנסת.

ש' שטרית;

יושבת-ראש משולשת, כי היא יושבת-ראש הנהלת הקואליציה.
ת' גוז'נסקי
נכון. אני חושבת שזה בהחלט סיום יפה מאד של תפקידך, ואנחנו נתגעגע אלייך, את

יודעת.

הי ו "ר ח' קורפו;

תודה. חבר-הכנסת ריבלין, בבקשה.

ר' ריבלין;

אדוני היושב-ראש, להרבה אנשים אני אומר מורי ורבי, ולפעמים זה מן הפה אל

החוץ. הפעם אני יכול לומר בהחלט מורי ורבי . לא מקרה הוא שאנחנו נפרדים מדרכך

דווקא בוועדת הכנסת, שהרי בשתי קדנציות כיהנת כשר והיית ממנהיגי הליכוד, אולי אחד

מהאחרונים של דור נפילים שידע, גם לאחר שכיהן כשר, לחזור לעבודה פרלמנטרית ולקבל

כל פסק-דין של התנועה. מעט מאד אנשים שכיהנו כשרים יכלו לחזור לעבודה פרלמנטרית

כל-כך יעילה, כל-כך שיגרתית, ובהתלהבות, תוך מילוי חובה, כאשר הם מקבלים את נחת

זרועה של הפוליטיקה - גם כאשר חיים נאלץ בזמנו לעזוב את הממשלה.

אינני חושב שהפעם היתה תאונה פוליטית. גם הפעם אתה מתנהג בצורה אבירית יוצאת

מן הכלל, כדוגמה לכל פוליטיקאי בכל מקום שיהיה. בכל זאת, לאחר שאדם שירת את

התנועה כל-כך הרבה זמן, יכולים היו לומר לו: אנחנו רוצים שעכשיו תמלא תפקיד

נשיאותי, אל תתמודד. ובכל-זאת, חברינו שהלכו אתך יחד גם בבחירות אלה יודעים שלא

קרתה כאן כל תאונה. אתה פשוט קיבלת את דין הבוחר בצורה אבירית יוצאת מן הכלל.

אני רוצה לומר לך שיהיו לך שתי נחמות. קודם-כל, אוזה הקמת דור של אנשים שלמדו

ממך. נמצאים פה חברי-הכנסת אהוד אולמרט ודן מרידור, שמכהנים היום כשרים,

והברי-הכנסת מצא, ריבלין, הנגבי , ואפילו חברי הכנסת שהם יוצאי המפלגה הליברלית -

כולם היו בניך, כולם היו תלמידיך, כולם למדו גם כן מנחת זרועך.לבסוף אני רוצה לומר לך שתמיד היה טוב להיות אתך ולא נגדך.

היו"ר חי קורפו;

תודה רבה.

רבותי, תמו הנאומים. אני שמה שיש הערכה, לפהות בסוף הדרך. אני השארתי סימן

היכר מובהק לכנסת הבאה, והוא התיקון להוק שקבע את מכסות ההברים בוועדות הכנסת.

לדעתי, אס תעשו בו שמוש נכון, הכנסת וועדותיה יהיו יעילות, תיעשה עבודה רצינית

מאד בכנסת, והיא לא תהיה רדודה, והייתי אומר תקשורתית כפי שהיא היום. אם תשמרו

ותקפידו שוועדות הכנסת תהיינה בנות 15 חברים, ולא יותר, תיפסק ההגמוניה של שתי

ועדות שמרוקנות את כל הוועדות מתוכנו, ייפסק התהליך הזה של נדידת 29 הברים בוועדת

החוץ והבטחון ו-10 חברים ברזרבה, אשר היא גם מקור לראשיתה של שחיתות. תיפסק

ההגמוניה של ועדת החוץ והבטחון, אשר אף חבר איננו בקיא בכל מה שנעשה בה, מכיוון

שהיא עובדת עם 10 ועדות משנה, היא בשום פנים ואופן לא יכולה לעבוד בצורה יעילה עם

29 הברים. אני הושב שהוועדות האחרות יקבלו את משקלן ואת ערכן, ונדמה לי שזו תהיה

תרומה השובה מאד לפרלמנטריזם.

דבר שני, עם כל הערכתי לתקשורת ולמשקלה בעבודת הכנסת, אני סבור שיש להפסיק

עם שידורי ערוץ 2 ממליאת הכנסת. היא הפכה לקולנית יותר, לוולגארית יותר, בואו

נתקן את זה.
ת' גוז'נסקי
לפחות מכירים אותנו.

היו"ר ח' קורפו;

תודה רבה לכם ולהתראות.

בחירת ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת בתקיפת העדרו מהארץ
היו"ר חי קורפו
יושב-ראש הכנסת יוצא לחוץ-לארץ ל-4 ימים, בתאריכים 14 עד 18 במאי , והוא מבקש

למנות לו ממלא-מקום. מוצע שחבר-הכנסת גדעון גדות ימלא את מקומו בימים אלה. מי

בעד? - תודה רבה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 40;10

קוד המקור של הנתונים